FZ13/2012 Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu v roce 2013

Schválený:
FZ13/2012
Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu v roce 2013
Dne 1. ledna 2013 nabude účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR, který v rámci modernizace celní správy zavádí dvoustupňové řízení, a také snížení počtu celních úřadů z 54 na patnáct celních úřadů. Jedná se o 14 celních úřadů v místě krajů a celní úřad Praha Ruzyně. V příloze č. 1 je obsažen doku- ment, znázorňující sloučení původních 54 celních úřadů na 15 celních úřadů. Provedením těchto změn je sledována podpora efektivního fungování celní správy, soulad se záměry organi- začního řešení ostatních orgánů státní správy a podpora hospodářských subjektů z pohledu principu soustředění se na výkon hlavního poslání celní správy. Jde o zajištění požadované dostupnosti služeb a současně efektivní řízení nákladů. Praktická realizace spočívá ve vytvoření odpovídajícího počtu územních pracovišť (vyhláška Ministerstva financí č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech). Příloha č. 2 obsahuje seznam územních pracovišť celních úřadů, která se nacházejí mimo sídla celních úřadů v místě kraje. Výkon vybraných agend je i nadále zajištěn v místech aktuální potřeby, a to dosavadními zkušenými odbornými pracovníky.
Daňový subjekt má více možností jak uhradit svoje závazky vůči státu. Tento článek má za účel seznámit veřejnost se všemi druhy plateb, stanovuje náležitosti jednotlivých úhrad a dává návod, jak vyplňovat jednot- livé tiskopisy pro úhradu daňové povinnosti. Pro účely tohoto dokumentu se daní rozumí daň dle § 2 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a celní úřady.
Pro bezproblémové placení daní celním úřadům je nutné znát číslo bankovního účtu příslušného celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je určena. Správné určení platby a její správné nasměrování znamená zaplatit na správný bankovní účet celního úřadu místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu obsahuje před- číslí bankovního účtu, matrikovou části účtu (tzn., druhou část čísla účtu za pomlčkou) a kód banky.
Od 1. ledna 2013 bude území České republiky pokrývat 15 celních úřadů, které budou mít svou unikátní matrikovou část bankovního účtu. Seznam celních úřadů a jejich čísla matrikových částí bankovních účtů je uveden v příloze č. 3.
Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční a celní úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu jsou:
*
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) - v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 4.
*
Matriková část
- určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část viz příloha č. 3.
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu pokuty v řízení správním u Celního úřadu pro Ústecký kraj, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 3754-27720411/0710.
Daňový subjekt může své platební povinnosti uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A, nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu, případně formou internetového bankovnictví.
Za
den platby daně
je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet celního úřadu.
I.
Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A
Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.
Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:
Levá část poštovní poukázky
:
*
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
* Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
*
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
*
Č. účtu
- Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
*
V. symbol
(Variabilní symbol) prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
*
S. symbol
(Specifický symbol) - v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
*
Odesílatel
- uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
* Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka čísla účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.
Pravá část poštovní poukázky
:
*
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného celního úřadu.
*
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
*
Částka Kč
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
*
Tr. kód
(Transakční kód) - je povinný třímístný numerický údaj identi?kující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn. * Ve prospěch účtu tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu celního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí.
Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky celního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet celního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky celního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby spotřební daně z vína a meziproduktů (předčíslí 780) na účet celního úřadu s matrikou 27720411 musí být v kolonce "ve prospěch účtu" uvedeno číselné označení: 0007800027720411. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 780-27720411/0710.
*
Kód banky
- musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
*
V. symbol
- (Variabilní symbol) prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
*
S. symbol
(Specifický symbol) - v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
*
K. symbol
(Konstantní symbol) - při platbách daní se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
* Odesílatel v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodávací pošta. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
Pokud si daňový subjekt vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny údaje identifikující daný celní úřad. Na poštovní poukázku musí daňový subjekt doplnit výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč, dále pak své identifikační údaje údaje o odesílateli a variabilní symbol.
Daňový subjekt může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, kterou obdrží na České poště, s. p. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje (popis viz výše). Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné, jinak může dojít k mylné interpretaci čísla.
II.
Bezhotovostní placení
1. Formou bankovního příkazu
Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou bankovního příkazu k úhradě ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identi?kační údaje na zadní straně poukázky.
Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede daňový subjekt do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.
Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, speci?cký) uvede daňový subjekt do první kolonky číslo účtu celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB). Číslo účtu příjemce přitom musí zachovávat strukturu předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky (příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 780-27720411). Seznam předčíslí účtů (PBÚ) celních úřadů pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze 4. Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů jsou uvedena v příloze 3.
Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím rubové strany poštovní poukázky typu A je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, Česká národní banka spravující účty celního úřadu, identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet celního úřadu připsána, a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena do dne splatnosti.
*
Kód banky příjemce
- se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
*
V. symbol
(Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
* U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
*
S. symbol
(Specifický symbol) - v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
*
K. symbol
- (Konstantní symbol) při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1149.
*
Datum splatnosti
by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
*
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce.
Je v zájmu všech daňových subjektů, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovaly zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
2. Formou internetového bankovnictví
Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru "předčíslí-matrika"). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
*
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) - je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet celního úřadu. Seznam předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní je uveden v příloze č. 4.
*
Číslo účtu
(matriková část) - viz příloha č. 3.
*
Kód banky
- musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
*
V. symbol
(Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje celnímu úřadu svou totožnost. Je-li daňový subjekt k dané dani na celním úřadu registrován (tzn., bylo mu vydáno osvědčení o registraci k této dani), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol čísla DIČ (daňové identifikační číslo) za písmeny CZ. Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
* U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu jednotnému správnímu dokladu (JSD), které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
*
S. symbol
(Specifický symbol) - v případě úhrady zajištění daně v rámci režimu podmíněného osvobození od daně u spotřebních a ekologických daní se do specifického symbolu uvádí kód typu zajištění stanovený celním úřadem.
* Konstantní symbol uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.
*
Datum splatnosti
- by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky celního úřadu nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.
*
Zpráva pro příjemce
zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce.
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro celní úřady potřebné.
IV.
IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty celních úřadů
Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty a celních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku, je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich čísla účtů.
Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet celního úřadu místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou strukturu.
Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura IBAN s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků kód banky a číslo účtu v rámci banky.
Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:
* 2 znaky kód země
* 2 znaky kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
* 4 znaky kód banky
* 6 znaků předčíslí bankovního účtu (PBÚ)
* 10 znaků číslo účtu (matrika celního úřadu viz příloha č. 3)
Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Celního úřadu pro Ústecký kraj pro placení pokuty uložené v řízení správním vedeného u ČNB.
   


Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci "Platební styk* v nabídce "IBAN* je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:
* První část čísla účtu (= předčíslí)
* Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu)
* Kód banky (= 0710)
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.
V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
IBAN v elektronickém styku: CZ6507100037540027720411
BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP (je v kalkulátoru ČNB generovaný současně s IBAN)
Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že článek Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu včetně jeho příloh je možné nalézt na internetových stránkách Ministerstva financí, Generálního ředitelství cel a Generálního finančního ředitelství české daňové správy.
Zde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. adresář územních pracovišť celních úřadů a další.
Mgr. Lubomír Kučera, v. r.
ředitel Právního odboru Generálního ředitelství cel
Příloha 1
Sloučení celních úřadů z 54 na 15 - nástupci rušených CÚ

-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
        Aktuální matriky bankovních účtů            Nástupci od 1. 1. 2013
        ---------------------------------------------- ---------------------------------------------
                   Matriková  část  účtu            Matriková část účtu 
 Celní          NÁZEV/   (část za po mlčkou)              (část za pomlčkou)
 ředitelství   CÚ    ÚTVAR                    CÚ      
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Brno      0162    Brno      17721621        Jihomoravský kraj    17721621
        0166    Blansko    37727641                   
        0211    Břeclav    17726641                   
        0261    Hodonín    77724621                   
        0163    Vyškov     47722641                   
        2161    Znojmo     87723681                   
        ---------------------------------------------- ---------------------------------------------
        2163    Jihlava    17725681        kraj Vysočina      17725681
        0363    Pelhřimov   17723301                   
        2162    Třebíč     27720681                   
        0164    Žďár nad                           
             Sázavou    57728641
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
             České                            
 Č.Budějovice 0361    Budějovice  17720231        Jihočeský kraj      17720231
        0378    Český Krumlov 47724241                   
             Jindřichův                         
        0369    Hradec    37721231
        0367    Strakonice   7722241                   
        0362    Tábor     7728301                   
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
H. Králové  0661    Hradec    37720511        Královéhradecký kraj   37720511
             Králové
       0662    Jičín     47726511                   
       1261    Trutnov    57729601                   
       0664    Rychnov nad                         
             Kněžnou    67727511
       1264    Náchod    27722601                   
       ----------------------------------------------- ----------------------------------------------
       0663    Pardubice   7724511        Pardubický kraj      7724511
       1164    Svitavy    47720611                    
       1161    Ústí nad   37725611                    
             Orlicí
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Olomouc    1361    Olomouc    27729651        Olomoucký kraj      27729651
       1362    Prostějov   67720651                    
       1363    Přerov    37724651                    
       0962    Šumperk    57725651                    
       ----------------------------------------------- ---------------------------------------------
       1366    Zlín      7725661        Zlínský kraj       7725661
       1364    Uherské    27726661                        
             Hradiště   
       1365    Valašské   17726801                    
             Meziříčí
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Ostrava    1463    Ostrava    97729761        Moravskoslezský kraj   97729761
       0461    Frýdek-Místek 77728761                    
       1461    Karviná    57722821                    
       0963    Krnov     7725821                    
       0463    Mošnov         7720801                    
       0961    Opava     17720821                    
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Plzeň     1665    Plzeň     7721361        Plzeňský kraj      7721361
       1861    Tachov    37721311                   
       1663    Klatovy    97724311                   
       1664    Domažlice   67728311                   
       ------------------------------------------------- ---------------------------------------------
       0861    Karlovy Vary 17722341        Karlovarský kraj     17722341
       0763    Cheb     37723341                   
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Ústí n.L.   2063    Ústí nad Labem 27720411        Ústecký kraj       27720411
       0512    Děčín     47721411                   
       0863    Chomutov   27729491                   
       2065    Most      7728491                   
       -------------------------------------------------- --------------------------------------------
       1063    Liberec    27727461        Liberecký kraj      27727461
       1562    Česká Lípa   7723471                   
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Praha     1773    Mělník    77724111        Středočeský kraj     77724111
       1766    Benešov    77721201                   
       1769    Kladno    67726201                   
       1775    Kolín     47725201                   
       1774    Mladá Boleslav 97725111                   
       ------------------------------------------------ --------------------------------------------
       1765    Praha D8 - Zdiby 7726111       Středočeský kraj     77724111
       1768    Praha D1 -   57723111       pro bankovní účty celního řízení
             Nupaky 

       1776    Praha D5 -   7723011        viz. tabulka předčíslí účtů
             Rudná 4
       ------------------------------------------------ --------------------------------------------
       1765    Praha D8 - Zdiby 7726111       hlavní město Praha    67724011
             Praha D1 -   57723111       pro bankovní účty SPD a dělené
             Nupaky                správy
       1776    Praha D5 -   47723011       viz. tabulka předčíslí účtů
             Rudná
       ------------------------------------------------ --------------------------------------------
       1761    Praha 1     67724011       hlavní město Praha    67724011
       1764    Praha 2 - 
             Hostivař    17721111                         
       ------------------------------------------------ --------------------------------------------
       1941    Ruzyně     47728111       Praha Ruzyně       47728111
-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
                     Přesun evidencí a osobních daňových účtů    Nově spravovaná data od 1. 1. 2013
                     ---------------------------------------- -------------------------------------------------------
                                 Daňová                  Daňová agenda,  
                      Celní výměry a    agenda,        Celní výměry a   dělená správa a  
 CŘ  CÚ NÁZEV/  KCÚ          související     dělená    MED   související    související      MED
      ÚTVAR              správa příjmů    správa a        správa příjmů   správa příjmů v ME-
                      v ECDC        související      v ECDC       SPD/DES
                                 správa
                                 příjmů v ME-
                                 SPD/DES
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Praha  1766 Benešov Středočeský Benešov  Benešov      Benešov    Benešov   Benešov     Benešov       Benešov
           Kraj
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1769 Kladno        Kladno  Kladno       Kladno    Kladno    Kladno     Kladno        Kladno
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1775 Kolín        Kolín   Kolín       Kolín     Kolín    Kolín      Kolín        Kolín
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
                                                             
    1773 Mělník        Mělník  Mělník       Mělník    Mělník    Mělník     Mělník        Mělník
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
                  Kutná            Kutná Hora/                Kutná Hora/ Kolín  
                  Hora             Kolín     Kolín                       Kolín
    ---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
    1774 Mladá Boleslav         Kosmonosy     Kosmonosy   Kosmonosy
                 ------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
                  Kosmonosy                        Kosmonosy    Kosmonosy      Kosmonosy
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1765 Praha             Středočeský    Praha/SPD   Praha 2                      
       D8 Zdiby      Zdiby   kraj        pražské Praha Hostivař   Zdiby                Zdiby
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1768 Praha             Středočeský    Praha/SPD   Praha 2                      
       D1 Nupaky      Nupaky  kraj        pražské Praha Hostivař   Nupaky                Nupaky
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1776 Praha                                                    
       D5 Rudná       Rudná   Rudná       Rudná     Rudná    Rudná                Rudná
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1761 Praha 1  hlavní   Praha 1  Praha 1      Praha 1    Praha 1   Praha 1     Praha 1       Praha 1
            město Praha
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1764 Praha 2       Praha 2  Praha 2      Praha 2    Praha 2   Praha 2     Praha 2       Praha 2
       - Hostivař      Hostivař Hostivař      Hostivař    Hostivař  Hostivař     Hostivař      Hostivař
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1941 Praha
      Ruzyně  Ruzyně   Ruzyně   Ruzyně       Dělená správa Ruzyně   Ruzyně      Dělená správa    Ruzyně
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Příloha 2
Územní pracoviště celních úřadů, která se nacházejí mimo sídla celních úřadů
Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihomoravský kraj
:
Územní pracoviště v Blansku,
Územní pracoviště v Břeclavi,
Územní pracoviště v Hodoníně,
Územní pracoviště v Lanžhotě,
Územní pracoviště ve Vyškově a
Územní pracoviště ve Znojmě.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Kraj Vysočina
:
Územní pracoviště v Pelhřimově,
Územní pracoviště v Třebíči a
Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Jihočeský kraj
:
Územní pracoviště v Jindřichově Hradci,
Územní pracoviště ve Strakonicích a
Územní pracoviště v Táboře.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Královéhradecký kraj
:
Územní pracoviště v Jičíně,
Územní pracoviště v Náchodě
a Územní pracoviště v Trutnově.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Pardubický kraj
:
Územní pracoviště v České Třebové.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký kraj
:
Územní pracoviště v Přerově a
Územní pracoviště v Šumperku
.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Zlínský kraj
:
Územní pracoviště v Lípě,
Územní pracoviště v Napajedlech,
Územní pracoviště v Uherském Hradišti a
Územní pracoviště ve Valašském Meziříčí.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj
:
Územní pracoviště ve Frýdku-Místku,
Územní pracoviště v Karviné,
Územní pracoviště v Mošnově,
Územní pracoviště v Nošovicích,
Územní pracoviště v Opavě,
Územní pracoviště v Paskově a
Územní pracoviště v Třinci.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Plzeňský kraj
:
Územní pracoviště v Draženově a
Územní pracoviště v Tachově.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Karlovarský kraj
:
Územní pracoviště v Chebu.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Ústecký kraj
:
Územní pracoviště v Chomutově a
Územní pracoviště v Mostě.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Liberecký kraj
:
-
Územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj
:
Územní pracoviště v Benešově,
Územní pracoviště v Kladně,
Územní pracoviště v Kolíně,
Územní pracoviště v Kosmonosích,
Územní pracoviště v Kutné Hoře,
Územní pracoviště v Mělníce,
Územní pracoviště v Nupakách,
Územní pracoviště v Rudné a
Územní pracoviště ve Zdibech.
Územní pracoviště Celního úřadu pro Hlavní město Praha
:
-
Územní pracoviště Celního úřadu Praha Ruzyně
:
-

   
Příloha 3
Celní úřady - Čísla matrik bankovních účtů od 1. 1. 2013
------------------------------------------- --------------------------------------------
Matriky bankovních účtů CS od 1. 1. 2013
------------------------------------------- --------------------------------------------
                           Matriková část bankovního účtu
           Název               (část za pomlčkou)
------------------------------------------- --------------------------------------------
Celní úřad pro Jihomoravský kraj                   17721621
Celní úřad pro kraj Vysočina                     17725681
Celní úřad pro Jihočeský kraj                    17720231
Celní úřad pro Královéhradecký kraj                 37720511
Celní úřad pro Pardubický kraj                    7724511
Celní úřad pro Olomoucký kraj                    27729651
Celní úřad pro Zlínský kraj                      7725661
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj                 97729761
Celní úřad pro Plzeňský kraj                     7721361
Celní úřad pro Karlovarský kraj                   17722341
Celní úřad pro Ústecký kraj                     27720411
Celní úřad pro Liberecký kraj                    27727461
Celní úřad pro Středočeský kraj                   77724111
Celní úřad pro hlavní město Praha                  67724011
Celní úřad Praha Ruzyně                       47728111
------------------------------------------- --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
                     Přesun evidencí a osobních daňových účtů    Nově spravovaná data od 1. 1. 2013
                     ---------------------------------------- -------------------------------------------------------
                                 Daňová                  Daňová agenda,  
                      Celní výměry a    agenda,        Celní výměry a   dělená správa a  
 CŘ  CÚ NÁZEV/  KCÚ          související     dělená    MED   související    související      MED
      ÚTVAR              správa příjmů    správa a        správa příjmů   správa příjmů v ME-
                      v ECDC        související      v ECDC       SPD/DES
                                 správa
                                 příjmů v ME-
                                 SPD/DES
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Praha  1766 Benešov Středočeský Benešov  Benešov      Benešov    Benešov   Benešov     Benešov       Benešov
           Kraj
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1769 Kladno        Kladno  Kladno       Kladno    Kladno    Kladno     Kladno        Kladno
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1775 Kolín        Kolín   Kolín       Kolín     Kolín    Kolín      Kolín        Kolín
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
                                                             
    1773 Mělník        Mělník  Mělník       Mělník    Mělník    Mělník     Mělník        Mělník
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
                  Kutná            Kutná Hora/                Kutná Hora/ Kolín  
                      Hora             Kolín     Kolín                       Kolín
    ---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
    1774 Mladá Boleslav         Kosmonosy     Kosmonosy   Kosmonosy
                 ------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
                  Kosmonosy                        Kosmonosy    Kosmonosy      Kosmonosy
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1765 Praha             Středočeský    Praha/SPD   Praha 2                      
       D8 Zdiby      Zdiby   kraj        pražské Praha Hostivař   Zdiby                Zdiby
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1768 Praha             Středočeský    Praha/SPD   Praha 2                      
       D1 Nupaky      Nupaky  kraj        pražské Praha Hostivař   Nupaky                Nupaky
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1776 Praha                                                    
       D5 Rudná       Rudná   Rudná       Rudná     Rudná    Rudná                Rudná
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1761 Praha 1  hlavní   Praha 1  Praha 1      Praha 1    Praha 1   Praha 1     Praha 1       Praha 1
            město Praha
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1764 Praha 2       Praha 2  Praha 2      Praha 2    Praha 2   Praha 2     Praha 2       Praha 2
       - Hostivař      Hostivař Hostivař      Hostivař    Hostivař  Hostivař     Hostivař      Hostivař
    -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
    1941 Praha
      Ruzyně  Ruzyně   Ruzyně   Ruzyně       Dělená správa Ruzyně   Ruzyně      Dělená správa    Ruzyně
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------
Příloha 4
Celní úřady - Druhy daní a předčíslí bankovních účtů
CELNÍ ŘÍZENÍ
7771 Plat. povin. vyměřená v souladu s celním řízením
6015 Cizí prostředky
SPD - vnitrostátní
756 Vracení daně z min. olejů os. užív. tyto oleje pro zem. prvovýrobu ...
764 Vracení daně z MO ozbr. silám čl. států NATO s vyjímkou ozbr. sil ČR
772 Vracení SPD osobám požívajícím výsad a imunit
780 SPD z vína a meziproduktů
799 SPD z minerálních olejů
4765 SPD z tabákových výrobků
4773 SPD z piva
4781 SPD z lihu
5792 Vracení daně z MO (techn. Benzínů) a os. užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla
14760 SPD - příjmy z tabákových nálepek
40037 Zajištění daně
95791 Vrácení daně z ost. benzínů
609 Daň z elektřiny
617 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
625 Daň z pevných paliv
50606 Vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit
50614 Vrácení daně z plynů osobám požívajícím výsad a imunit
50622 Vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit
Dělená správa
1732 Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství
1740 Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. materiál dřevin do ROK
1759 Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., reprod. materiál dřevin do ROB
1767 Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti
1775 Odvod za odnětí půdy do SR
1783 Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence
2700 Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu - garanční fond
2719 Poplatek z biopaliv dle z. č. 86/2002 Sb.
2751 Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
2778 Pokuty - dle z. č. 480/2004 Sb. - služby inf. spol.
3746 Pokuty v blok. řízení na místě zaplacené
3770 Poplatek dle z. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních
3797 Pokuty dle z. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
5610 Pokuty za porušení předpisů k ochraně ŽP
6701 Poplatky za odebrané množství vody - z. 254/01
6728 Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100 % SFŽP
6736 Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech
6744 Pokuty dle z. č. 254/01 Sb.,o vodách §§ 117-120, dle z. č. 200/1990 Sb. - § 34
6752 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. o odpadech - ROB
6779 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. o odpadech - SFŽP
6787 Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech
6795 Pokuty dle z. č. 58/98 Sb., z. č. 254/2001 Sb. § 122 - vyp. odpad. vod
8707 Poplatky dle zákona č. 86/2002 Sb.
8715 Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.
8723 Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.
8731 Odvod za trvalé odnětí půdy § 11, odst. 4 z. č. 334/1992 Sb.
8758 Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb.
8766 Poplatek za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb.
8790 Pokuty z. 356/2003 Sb. - o chemických látkách
9718 Pokuty dle z. č. 25/2008 Sb. o integr. registru znečišťování živ. prostředí
9726 Pokuty - z. 86/2002 - ovzduší
9734 Pokuty - z. 334/1992 Sb. - zemědělská půda
9742 Pokuty - z. 282/1991 Sb. - ochrana lesa
9769 Pokuty - z. 114/1992 Sb. - ochrana přírody
9785 Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP
9793 Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod
60038 Zvl. prostř. - § 106 z. č. 500/04 Sb. - Správní řád
90034 Zvl. prostř. - kauce dle z. č. 13/1997 Sb.
97770 Pokuty - emise skleníkových plynů
35 Příjmy vymožené z exekucí
3754 Pokuty v řízením správním
4706 Příslušenství daní
4757 Ostatní příjmy
70033 Zvláštní prostředky - dle z. č. 280/2009 Sb. "DŘ"
CÚ Ruzyně - bude mít otevřeny pouze tyto bankovní účty
:
a)
Bankovní účty označené v této tabulce jako „celní řízení“
b)
Bankovní účty spotřebních daní s předčíslím:
4781 Spotřební daň z lihu
4773 Spotřební daň z piva
780 Spotřební daň z vína a meziproduktů
4765 Spotřební daň z tabákových výrobků
799 Spotřební daň z minerálních olejů
40037 Zajištění daně
c) Bankovní účty dělené správy s předčíslím:
3746 Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené
6701 Poplatky za odebrané množství vody - z. 254/01
9793 Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod
60038 Zvl. prostř. - § 106 z. č. 500/04 Sb. - Správní řád
d)
Bankovní účty společné pro SPD a dělenou správu
35 Příjmy vymožené z exekucí
3754 Pokuty v řízením správním
4706 Příslušenství daní
4757 Ostatní příjmy
70033 Zvláštní prostředky - dle z. č. 280/2009 Sb. „DŘ“