MF-115 051/2012/28 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
MF-115 051/2012/28
Změna
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
PID: MFCR2XKVQR
Referent:
Ing. František Linhart,
tel.: 257 044 354
Ing. Hana Kubcová,
tel.: 257 042 576
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn v Příloze k Českým účetním standardům pro finanční instituce - Společná ustanovení ke směrné účtové osnově pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato změna v Příloze k Českým účetním standardům pro finanční instituce - Společná ustanovení ke směrné účtové osnově pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění její znění uveřejněné pod č. 63 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2004 ze dne 31. 12. 2004, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005 a pod č. 34 ve Finančním zpravodaji č. 8 ze dne 31. 12. 2010.
Účetní jednotky použijí změněné znění Přílohy k Českým účetním standardům pro finanční instituce - Společná ustanovení ke směrné účtové osnově pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při sestavení účetní závěrky za účetní období, které započalo v roce 2013 nebo později.
Změna v Příloze k Českým účetním standardům pro finanční instituce - Společná ustanovení ke směrné účtové osnově pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
1. Účtová třída 3 - Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
1.1. V odstavci 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření,“.
1.2. V odstavci 8 písm. h) se za slova „penzijního připojištění“ vkládají slova „ , důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření“, slova „(jen penzijní fondy)“ se zrušují a za slova „účastníků penzijního připojištění“ se vkládají slova „ , důchodového spoření nebo doplňkového penzijního spoření“.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit