GFŘ-D-13 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu

Schválený:
GFŘ-D-13
Pokyn
ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu
Č.j. 40779/12-3411-011654
Čl. I
Úvod
1. Tímto pokynem se stanovují pravidla pro přesun spisů od 1. 1. 2013 mezi územními pracovišti v rámci jednoho finančního úřadu zřízeného podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“), tak, aby bylo dodrženo ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán Finanční správy České republiky při umístění spisu nebo jeho příslušné části přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní.
Pozn.: V textu jsou finanční úřady zřízené podle zákona č. 456/2011 Sb. dále označeny též jako tzv. nové finanční úřady. Finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 531/1990 Sb.“), jsou dále označovány jako tzv. původní finanční úřady.
2. Místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem v těchto případech i nadále zůstává tentýž nový finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu1. Tento pokyn se tedy nevztahuje na tzv. přeregistrace či na delegace místní příslušnosti - při přesunu spisů mezi jednotlivými novými finančními úřady je postupováno podle § 131 (tzv. přeregistrace), § 16 a § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), resp. podle obdobných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jedná-li se o spis založený v souvislosti s řízením podle správního řádu.
3. Umístnění spisů (tedy tzv. výchozí umístnění spisů) na územních pracovištích nových finančních úřadů je stanoveno samostatným pokynem č. GFŘ-D-12.
Čl. II
Přesun spisu z důvodu změny místa pobytu nebo sídla
1. Pokud dojde ke změně sídla právnické osoby2 či místa pobytu3, resp. místa trvalého pobytu či místa podnikání4 fyzické osoby v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu, bude spis či jeho část ze strany správce daně „automaticky“5 přesunut na územní pracoviště nového finančního úřadu, jehož název obsahuje odlišující individuální označení6, které se shoduje s odlišujícím individuálním označením obsaženým v názvu původního finančního úřadu, jehož obvod územní působnosti byl tvořen územním obvodem či správním obvodem, který je uveden v tabulce v příloze č. 1 k pokynu č. GFŘ-D-12 (dále jen „spravující územní pracoviště“), kdy
a) v tomto územním obvodu či správním obvodu má právnická osoba nové sídlo,
b) v tomto územním obvodu či správním obvodu má fyzická osoba nové místo pobytu, resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání.
2. Pokud dojde ke změně sídla či místa pobytu poplatníka daně z nemovitostí v rámci územní působnosti jednoho nového finančního úřadu, nebude spis daně z nemovitostí „automaticky“ přesunut na nové spravující územní pracoviště. Spis daně z nemovitostí bude přesunut pouze v případě, kdy spravující územní pracoviště tohoto poplatníka k dani z nemovitostí je totožné se spravujícím územním pracovištěm k dani z příjmů. Spis daně z nemovitostí by se pak přesunul současně se spisem daně z příjmů. V ostatních případech bude případný přesun spisu při změně sídla či místa pobytu poplatníka předmětem jednání mezi daňovým subjektem a správcem daně, kterým se rozumí zejména:
• podnět daňového subjektu s požadavkem daňového subjektu na umístnění spisu - následný postup viz článek III odst. 2 pokynu,
• sdělení správce daně, že spis se „automaticky“ nepřesouvá na jiné územní pracoviště finančního úřadu, ale že je možné požádat o přesun spisu, a to v případě, kdy dojde ke změně sídla či místa pobytu poplatníka daně z nemovitostí v rámci územní působnosti jednoho finančního úřadu a správce daně se o této skutečnosti dozví (např. poplatník nahlásí změnu adresy nebo pošta vrátí obálku se složenkou k zaplacení daně z nemovitostí se sdělením, že se poplatník odstěhoval). Sdělení má charakter tzv. neformální dopisu. Na základě tohoto sdělení správce daně může daňový subjekt požádat o přesun spisu (následný postup viz článek III odst. 2 pokynu).
• jiné další jednání, na základě kterého daňový subjekt učiní podání, ve kterém požádá o přesun spisu.
3. Správce daně sdělí daňovému subjektu datum, ke kterému bude spis na spravující územní pracoviště přesunut, a název tohoto spravujícího územního pracoviště.
4. Jestliže správce daně či daňový subjekt dojde k závěru, že i přes změnu sídla nebo místa pobytu, resp. místa trvalého pobytu či místa podnikání není z důvodu dostupnosti spisu pro daňový subjekt a/nebo z důvodu hospodárnosti výkonu správy daní vhodné spis přesouvat (např. skutečné místo výkonu činnosti daňového subjektu zůstalo i nadále v původní obci), bude postupováno podle článku III. tohoto pokynu. Tento postup může být uplatněn jak před přesunem spisu na spravující územní pracoviště nebo i po přesunu tohoto spisu; vždy však s ohledem na zásadu hospodárnosti a procesní ekonomie7.
Čl. III
Přesun spisu z důvodu skutečného výkonu podnikání
1. Pokud dojde ke změně skutečného výkonu podnikání, přesunu provozovny či účetnictví daňového subjektu apod. v rámci územní působnosti jednoho nového finančního úřadu, může být dán podnět k přesunu spisu či jeho části na jiné územní pracoviště. Tento podnět může dát jak daňový subjekt, tak správce daně.
2. Jestliže bude podnět dán ze strany daňového subjektu, vyžádá si finanční úřad stanoviska obou svých dotčených územních pracovišť (resp. úředních osob zařazených k výkonu práce na těchto územních pracovištích). Následně finanční úřad daňovému subjektu přípisem sdělí, zda podnětu vyhověl či nikoli, tedy zda dojde k přesunu spisu či jeho části na jiné územní pracoviště, a pokud k přesunu dojde, tak ke kterému datu.
3. Jestliže bude podnět dán ze strany správce daně, vyžádá si finanční úřad stanovisko druhého dotčeného územního pracoviště (resp. úředních osob zařazených k výkonu práce na tomto územním pracovišti). Zároveň bude z důvodu zachování zásady spolupráce daňovému subjektu oznámena existence podnětu s tím, že se k němu může vyjádřit ve lhůtě, kterou správce daně určí8. Pokud se daňový subjekt k podnětu nevyjádří, posoudí správce daně možnost přesunu spisu na jiné územní pracoviště na základě podkladů, které má k dispozici, resp. které zjistil svojí činností. Následně finanční úřad daňovému subjektu přípisem sdělí, zda podnětu vyhověl či nikoli, tedy zda dojde k přesunu spisu či jeho části na jiné územní pracoviště, a pokud k přesunu dojde, tak ke kterému datu.
4. Správce daně musí při přesunu spisů mezi dvěma územními pracovišti postupovat podle § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., tedy přihlédnout zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní. Při posuzování podnětu tak bude přihlížet především k následujícímu (vždy s ohledem na konkrétní situaci):
• skutečné (faktické) místo podnikání daňového subjektu (např. tzv. formální sídlo vs. umístění provozoven),
• místo, kde se daňový subjekt - fyzická osoba fakticky zdržuje (kde má rodinu, zaměstnání apod.),
• místo uložení účetnictví či jiné vedené evidence,
• místo pobytu či sídlo statutárního orgánu právnické osoby.
5. Proti postupu správce daně při přesunu spisu může daňový subjekt podat stížnost podle § 261 daňového řádu, resp. podle § 175 správního řádu.
Čl. IV
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Ing. Jan Knížek
generální ředitel
8.11.2012
1 Viz § 8 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. V souladu s vyhláškou č. 347/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samosprávným celkem kraje a hlavní město Praha.
2 § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu, příp. § 11 odst. 1 písm. e) správního řádu
3 § 13 odst. 1 písm. a) daňového řádu
5 Tedy po té, co se správce daně o této změně dozví.
6 Např. název územního pracoviště nového finančního úřadu je „Územní pracoviště v Benešově“, název původního finančního úřadu je „Finanční úřad v Benešově“, odlišujícím individuálním označením jsou v daném případě slova „v Benešově“.
7 § 7 odst. 2 daňového řádu, resp. § 6 odst. 2 správního řádu