GFŘ-D-12 o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části

Schválený:
GFŘ-D-12
Pokyn
o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části
Č.j.: 40753/12-3411-011654
Tímto pokynem je pro přehlednost sestaven výčet finančních úřadů a jejich územních pracovišť, jsou stanoveny zkratky těchto orgánů Finanční správy České republiky1) (dále jen „orgány finanční správy“) a je určeno umístění spisů daňových subjektů, příp. částí těchto spisů.
Čl. I
Finanční úřady a jejich územní pracoviště
1. Názvy finančních úřadů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů2) (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“). Tyto finanční úřady jsou dále v textu označeny též jako nové finanční úřady. Územní pracoviště těchto finančních úřadů (tzv. nová územní pracoviště) jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami / útvary; místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad vykonávající působnost na územní vyššího územního samosprávního celku3), nikoli územní pracoviště. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou č. 48/2012 Sb., o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena Organizačním řádem Finanční správy České republiky.
2. Původním finančním úřadem se rozumí finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů4) (dále jen „zákon č. 531/1990 Sb.“), tj. finanční úřady, jejichž názvy, sídla a územní působnost jsou vymezeny v příloze č. 1 k zákonu č. 531/1990 Sb.
3. Zavádí se zkratky pro názvy jednotlivých nových finančních úřadů a jejich územní pracoviště, které mohou být použity zejména na doručenkách5) či písemných dokladech stvrzujících, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána6). Tyto zkratky7) jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 1 k tomuto pokynu a je jimi označen správce daně, resp. správní orgán, který písemnost doručuje. Zkratky se nepoužijí pro označení správce daně8), resp. správního orgánu9) v rozhodnutích a jiných písemnostech vydávaných při správě daní, resp. ve správním řízení.
Čl. II
Základní pravidla pro umístění spisů nebo jejich částí
1. Dle § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. příslušný orgán finanční správy (tj. též nové finanční úřady) na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn spis nebo jeho příslušná část. Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat pouze v místě, kde je umístěn spis nebo jeho příslušná část - tj. buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis nebo jeho příslušná část umístěna (§ 13 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb.). Tímto se stanovují základní pravidla pro umístění spisů nebo jejich částí k 1. 1. 2013 na nových finančních úřadech a jejich územních pracovištích. Dále se stanovují pravidla pro umístnění spisů nebo jejich částí v případě tzv. nových registrací, resp. nově zahájených řízení podle správního řádu od 1. 1. 2013. Uvedená pravidla se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.
2. Spravujícím územním pracovištěm10) se pro účely tohoto pokynu rozumí územní pracoviště nového finančního úřadu (ve smyslu vymezení v článku I odst. 1. tohoto pokynu), jehož název obsahuje odlišující individuální označení, které se shoduje s odlišujícím individuálním označením obsaženým v názvu původního finančního úřadu11), jehož obvod územní působnosti byl tvořen územním obvodem či správním obvodem, který je uveden v tabulce v příloze č. 1 k tomuto pokynu. Jedná se tedy o nové územní pracoviště, které v tomto ohledu odpovídá původnímu finančnímu úřadu (tj. finančnímu úřadu zřízenému podle zákona č. 531/1990 Sb.), s výjimkou Územního pracoviště v Nepomuku a Územního pracoviště Praha - východ (viz odst. 3).
3. Spis daňového subjektu (účastníka řízení) bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, na němž byl spis umístěn před 1. 1. 2013. V případě Územního pracoviště Praha - východ budou na tomto územním pracovišti umístěny k 1. 1. 2013 spisy daňových subjektů (účastníků řízení), které byly před 1. 1. 2013 umístěny na pobočce Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. V případě Územního pracoviště v Nepomuku budou na tomto územním pracovišti umístěny k 1. 1. 2013 spisy daňových subjektů (účastníků řízení), které byly před 1. 1. 2013 umístěny na pracovišti Nepomuk Finančního úřadu v Blovicích.
4. To znamená, že spis daňového subjektu (účastníka řízení) bude umístněn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu,
a) v jehož územním obvodu či správním obvodu má fyzická osoba místo pobytu12), resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání13),
b) v jehož územním obvodu či správním obvodu má právnická osoba sídlo14),
c) do jehož územního obvodu či správního obvodu je fyzické nebo právnické osobě pravomocně delegována místní příslušnost ke správě daní15) nebo byl nadřízeným správní orgánem pověřen k projednání a rozhodnutí věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém správním obvodu16).
5. Výjimkou jsou spisy daňových subjektů (účastníků řízení), jejichž místo pobytu, resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání nebo sídlo je v obci Dolní Lutyně, která s účinností od 1. 1. 2012 spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín17), přičemž daně těchto daňových subjektů (řízení účastníků řízení) byly před 1. 1. 2013 spravovány Finančním úřadem v Orlové18). V daném případě jsou spisy těchto daňových subjektů (účastníků řízení) umístěny od 1. 1. 2013 na Územním pracovišti v Bohumíně Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, nikoli na Územním pracovišti v Orlové.
6. Pokud došlo ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti ke správě daní před 1. 1. 2013 a současně nedošlo nejpozději k 1. 1. 2013 k přechodu místní příslušnosti ke správě daní na nově místně příslušného správce daně19), bude spis daňového subjektu k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, na němž byl spis umístěn před 1. 1. 2013.
Např.: Místně příslušným správcem daně je v roce 2012 Finanční úřad v Benešově, neboť daňový subjekt má sídlo v Benešově. Ke dni 5. 12. 2012 změní daňový subjekt sídlo do Písku, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad v Benešově však do konce roku 2012 nestihl vydat rozhodnutí podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. rozhodnutí o přeregistraci), tedy nestihl určit datum, ke kterému místní příslušnost přejde na nového místně příslušného správce daně, nebo předmětné rozhodnutí bylo v roce 2012 vydáno, ale rozhodné datum spadá do roku 2013. V takovémto případě bude spis daňového subjektu umístněn k 1. 1. 2013 na Územním pracovišti v Benešově Finančního úřadu pro Středočeský kraj. (Pozn.: Následně bude postupováno podle odst. 7., tj. po rozhodném datu v roce 2013 bude spis umístněn na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.)
7. Pokud dojde k přechodu místní příslušnosti od 1. 1. 201320), bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu,
a) v jehož územním obvodu či správním obvodu má fyzická osoba místo pobytu, resp. místo trvalého pobytu či místo podnikání,
b) v jehož územním obvodu či správním obvodu má právnická osoba sídlo.
Např.: Místně příslušným správcem daně je začátkem roku 2013 Finanční úřad pro Středočeský kraj, přičemž spis je umístněn na Územním pracovišti v Berouně, neboť daňový subjekt má sídlo v Berouně. Ke dni 5. 3. 2013 změní daňový subjekt sídlo do Tábora, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad pro Středočeský kraj vydá tzv. rozhodnutí o přeregistraci s rozhodným datem 21. 4. 2013. Od tohoto data bude místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj, přičemž spis bude umístěn na Územním pracovišti v Táboře.
8. Pokud rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti vydané před 1. 1. 2013 nabude právní moci od 1. 1. 2013, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu uvedenému v daném rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti jakožto správce daně, na kterého je místní příslušnost k výkonu správy daní delegována.
Např.: Dne 5. 10. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní z Finančního úřadu v Benešově na Finanční úřad v Písku. Rozhodnutí nabude právní moci až dne 6. 5. 2013 (neboť se daňový subjekt proti němu odvolal, přičemž delegace byla rozhodnutím o odvolání potvrzena). Od 21. 6. 201321) bude místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj, přičemž spis bude umístěn na Územním pracovišti v Písku.
9. Pokud rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti bude vydáno od 1. 1. 2013, bude spis umístěn na územním pracovišti uvedeném v tomto rozhodnutí (v odůvodnění).
10. V případě umístění spisů k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí platí též pravidlo uvedené v odst. 3 a 5. To znamená, že spis bude k 1. 1. 2013 umístněn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu:
a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl-li trvalý pobyt, v tom územním obvodu či správním obvodu, kde se nachází zůstavitelův majetek,
b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se spolu s nemovitostí též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, popřípadě je-li samostatně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,
c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o darování do ciziny, nebo
e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit spravující územní pracoviště podle písmen a) až d).
11. Výjimku z odst. 3 představuje umístění spisů poplatníků daně z nemovitostí, kde je stanoven následující jednotný výchozí algoritmus:
A. poplatník má sídlo či místo pobytu na území vyššího územního samosprávního celku, jehož název je součástí názvu nového finančního úřadu, kde se nachází nemovitost / nemovitosti, které jsou předmětem daně (dále též „příslušný kraj“) - k dani z nemovitostí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu má poplatník sídlo či místo pobytu,
B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník na území tohoto kraje nemovitosti v obvodu územní působnosti jednoho původního finančního úřadu - k dani z nemovitostí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se nemovitosti nacházejí,
C. poplatník - právnická osoba nemá sídlo na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů - spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
D. poplatník - fyzická osoba nemá místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů:
a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozemků, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
b) pokud je poplatníkem, který má nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů, z toho stavby má v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby nacházejí,
c) pokud je poplatníkem, který má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby nacházejí, a to dle druhu stavby s upřednostněním druhu stavby v následujícím pořadí:
1) H - obytný dům
Má-li poplatník jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se obytné domy nacházejí.
2) R - byt
Nemá-li poplatník žádný obytný dům a má-li jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se byty nacházejí.
3) J - stavba pro individuální rekreaci
Nemá-li poplatník žádný obytný dům ani byt a má-li jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby pro rodinnou rekreaci nacházejí.
4) ostatní poplatníci - spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu. Např.:
- Má-li poplatník více obytných domů v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- Nemá-li poplatník žádný obytný dům a má-li více bytů v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- Nemá-li poplatník žádný obytný dům ani byt a má-li více staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- ostatní případy výše neuvedené
Pozn. č. 1: Přehled určených územních pracovišť nového finančního úřadu, které se nacházejí v sídle tohoto finančního úřadu (viz případy C., D a) a D c) výše uvedeného výchozího algoritmu):
------------------------------ -------------------------------------
nový finanční úřad        určené územní pracoviště v sídle
                 nového finančního úřadu
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro hlavní
město Prahu            Územní pracoviště pro Prahu 6
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro
Středočeský kraj         Územní pracoviště Praha - východ
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro         Územní pracoviště v Českých
Jihočeský kraj          Budějovicích
------------------------------ -------------------------------------                 
Finanční úřad pro
Plzeňský kraj               Územní pracoviště Plzeň - sever
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro
Karlovarský kraj         Územní pracoviště v Karlových Varech
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro
Ústecký kraj           Územní pracoviště v Ústí nad Labem
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro
Liberecký kraj          Územní pracoviště v Liberci
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro
Královéhradecký kraj       Územní pracoviště v Hradci Králové
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro
Pardubický kraj          Územní pracoviště v Pardubicích
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro Kraj
Vysočina             Územní pracoviště v Jihlavě
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro
Jihomoravský kraj         Územní pracoviště Brno - venkov
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro
Olomoucký kraj          Územní pracoviště v Olomouci
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro
Moravskoslezský kraj       Územní pracoviště Ostrava I
------------------------------ -------------------------------------
Finanční úřad pro Zlínský
kraj               Územní pracoviště ve Zlíně
------------------------------ -------------------------------------
Pozn. č. 2: Příklady k výše uvedenému výchozímu algoritmu jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto pokynu.
12. Výjimku z odst. 3 představuje dále umístění spisů, které se týkají
a) správy odvodů za porušení rozpočtové kázně,
b) správních řízení ve věci porušení zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o omezení plateb v hotovosti“)22)
c) kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
d) kontroly
- dodržování povinností při značkování nebo barvení vybraných minerálních olejů a při značkování některých dalších minerálních olejů,
- značení tabákových výrobků,
- dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
e) přijímání a evidování splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případných úroků z nich vyplývajících.
V těchto případech bude daňovému subjektu (účastníku řízení) umístnění jeho spisu či jeho části správcem daně sděleno – v případě k 1. 1. 2013 již probíhajících řízení bude tato skutečnost sdělena na požádání, v případě řízení zahájených od 1. 1. 2013 bude tato skutečnost uvedena při tomto zahájení řízení.
13. U spisů, které se týkají
a) finanční kontroly a
b) dozoru nad přezkoumáním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
tedy agend do 31. 12. 2012 vykonávaných finančními ředitelstvími, bude subjektu v případě k 1. 1. 2013 již probíhajících řízení umístění jeho spisu sděleno, v případě řízení zahájených od 1. 1. 2013 bude tato skutečnost uvedena při zahájení řízení.
14. V případě, že daňový subjekt podá přihlášku k registraci k dani od 1. 1. 2013, bude spis k této dani umístěn u spravujícího územního pracoviště, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu,
a) v jehož územním obvodu či správním obvodu má fyzická osoba místo pobytu,
b) v jehož územním obvodu či správním obvodu má právnická osoba sídlo.
Podle obdobných pravidel bude umístěn spis i v případě, že správce daně rozhodne o registraci z moci úřední.
15. V případě, že daňový subjekt od 1. 1. 2013 podá prvně daňové přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2013 (či následující), bude spis k této dani umístěn u spravujícího územního pracoviště podle algoritmu, který je uveden níže. Při určování spravujícího územního pracoviště se vychází ze stavu okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí k 1. lednu daného zdaňovacího období a z místa pobytu / sídla poplatníka aktuálního v den podání daňového přiznání.
A. poplatník má sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje - k dani nemovitostí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu má poplatník sídlo či místo pobytu,
B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník na území tohoto kraje nemovitosti v obvodu územní působnosti jednoho původního finančního úřadu - k dani nemovitostí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se nemovitosti nacházejí,
C. poplatník - právnická osoba nemá sídlo na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů - spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
D. poplatník - fyzická osoba nemá místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů:
a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozemků, spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
b) pokud je poplatníkem, který má stavby pouze v obvodu územní působnosti jednoho původního finančního úřadu, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby nacházejí,
c) pokud je poplatníkem, který má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby nacházejí, a to dle druhu stavby s upřednostněním druhu stavby v následujícím pořadí:
1) H - obytný dům
Má-li poplatník jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se obytné domy nacházejí.
2) R - byt
Nemá-li poplatník žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se byty nacházejí.
3) J - stavba pro individuální rekreaci
Nemá-li poplatník žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního finančního úřadu, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá původnímu finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se stavby pro rodinnou rekreaci nacházejí.
4) ostatní poplatníci - spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu. Např.:
- Má-li poplatník více obytných domů v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- Nemá-li poplatník žádný obytný dům a má více bytů v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- Nemá-li poplatník žádný obytný dům ani byt a má více staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních finančních úřadů, spis bude umístěn na určeném územním pracovišti nového finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu.
- ostatní případy výše neuvedené
Přehled určených územních pracovišť je uveden v odst. 11 v poznámce č. 1.
16. V případě řízení zahájených od 1. 1. 2013 podle správního řádu sdělí umístění spisu účastníkovi řízení správní orgán při zahájení tohoto řízení.
17. Jestliže jsou úkony, dílčí řízení či jiné postupy (např. úkony či zajištění a vymáhání daní, daňová kontrola) prováděny na jiném územním pracovišti v rámci daného finančního úřadu, na němž nemá být dle obecných pravidel stanovených tímto pokynem umístěn spis či jeho určitá část, může být spis (popř. jeho část) vztahující se k těmto úkonům, dílčím řízením či jiným postupům po dobu jejich provádění umístěn na tomto jiném územním pracovišti, o čemž na požádání příslušný orgán finanční správy daňový subjekt bezodkladně informuje23).
18. Změny umístnění spisů s ohledem na § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán finanční správy při umístnění spisu nebo jeho části přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní, jsou řešeny v samostatném pokynu.
Čl. III
Přílohy
Součástí tohoto pokynu jsou přílohy:
č. 1 - Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů
č. 2 - Příklady k umístění spisů daně z nemovitostí
Čl. IV
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Ing. Jan Knížek, v. r.
generální ředitel
Příloha 1
Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Název nového       Název územního pracoviště     Zkratka         Umístění spisů - obvod územní působnosti
finančního úřadu                                   původního finančního úřadu
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště pro Prahu 1   FÚ pro hl.m.Prahu,
hlavní město Prahu    ÚzP pro Prahu 1                      územní obvod městské části Praha 1
                                           
             Územní pracoviště pro Prahu 2   FÚ pro hl.m.Prahu,   
             ÚzP pro Prahu 2                      územní obvod městské části Praha 2
                                           
             Územní pracoviště pro Prahu 3   FÚ pro hl.m.Prahu,   
             ÚzP pro Prahu 3                      územní obvod městské části Praha 3
                                           
             Územní pracoviště pro Prahu 4   FÚ pro hl.m.Prahu,   
             ÚzP pro Prahu 4                      územní obvod městské části Praha 4
                                           
             Územní pracoviště pro Prahu 5   FÚ pro hl.m.Prahu,   
                               ÚzP pro Prahu 5     územní obvod městské části Praha 5, Praha 13,
                                           Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov,
                                           Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Velká
                                           Chuchle, Praha-Zbraslav a Praha-Zličín
                                           
             Územní pracoviště pro Prahu 6   FÚ pro hl.m.Prahu,   
                               ÚzP pro Prahu 6     územní obvod městské části Praha 6, Praha 17,
                                           Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední
                                           Kopanina a Praha-Suchdol
                                           
             Územní pracoviště pro Prahu 7   FÚ pro hl.m.Prahu,   
                               ÚzP pro Prahu 7     územní obvod městských částí Praha 7 a Praha-Troja
                                           
             Územní pracoviště pro Prahu 8   FÚ pro hl.m.Prahu,   
                               ÚzP pro Prahu 8     územní obvod městských částí Praha 8, Praha-
                                           Březiněves, Praha-Dolní Chabry a Praha-Ďáblice
                                           
             Územní pracoviště pro Prahu 9   FÚ pro hl.m.Prahu,   
                               ÚzP pro Prahu 9     územní obvod městských částí Praha 9, Praha 14,
                                           Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-
                                           Běchovice, Praha-Čakovice, Praha-Dolní Počernice,
                                           Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice
                                           a Praha-Vinoř
                                           
             Územní pracoviště pro Prahu 10   FÚ pro hl.m.Prahu,   
                               ÚzP pro Prahu 10    územní obvod městských částí Praha 10, Praha 15,
                                           Praha 22, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy,
                                           Praha-Dubeč, Praha-Kolovraty, Praha-Královice,
                                           Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice
                                           a Praha-Štěrboholy
                                           
             Územní pracovi ště pro                   
             Prahu - Jižní  Město        FÚ pro
                                hl.m.Prahu, ÚzP pro
                                Prahu -Jižní Město  územní obvod městské části Praha 11,
                                           Praha-Kunratice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd
             Územní pr acoviště
             v Praze  - Modřanech        FÚ pro
                                hl.m.Prahu, ÚzP
                                v Praze -Modřanech  územní obvod městské části Praha 12 a Praha-Libuš
---------------------- -------- ------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště   
Středočeský kraj     Praha - východ            FÚ pro
                                Středočeský     kraj, ÚzP
                                Praha-východ     správní obvod obcí s pověřeným obecním úřadem
                                           Čelákovice, Odolena Voda a Úvaly
                                
             Územní pracoviště Praha - západ   FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP Praha-západ správní obvod obce s rozšířenou působností
                                Černošice
                                
             Územní pracoviště v Benešově     FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Benešově správní obvod obce s rozšířenou působností Benešov
                                
             Územní pracoviště v Berouně     FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Berouně  správní obvod obce s rozšířenou působností Beroun

             Územní pracoviště v Brandýse
             nad Labem - Staré Boleslavi     FÚ pro
                                Středč.kraj,ÚzP
                                v Brandýse n/L-St.Bol.správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem
                                Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

             Územní pracoviště v Čáslavi     FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Čáslavi  správní obvod obce s rozšířenou působností Čáslav

             Územní pracoviště
             v Českém Brodě            FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Českém
                                Brodě         správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Český Brod

             Územní pracoviště v Dobříši     FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Dobříši  správní obvod obce s rozšířenou působností Dobříš

             Územní pracoviště v Hořovicích    FÚ pro Středočeský
             kraj, ÚzP v Hořovicích                   správní obvod obce s rozšířenou působností Hořovice

             Územní pracoviště v Kladně      FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Kladně  správní obvod obce s rozšířenou působností Kladno

             Územní pracoviště v Kolíně      FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Kolíně  správní obvod obce s rozšířenou působností Kolín

             Územní pracoviště
             v Kralupech nad Vltavou       FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Kralupech
                                n/Vl.         správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Kralupy nad Vltavou
             Územní pracoviště v Kutné Hoře    FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Kutné
                                Hoře         správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Kutná Hora

             Územní pracoviště v Mělníce     FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Mělníce  správní obvod obce s rozšířenou působností Mělník

             Územní pracoviště
             v Mladé Boleslavi          FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Mladé
                                Boleslavi       správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Mladá Boleslav

             Územní pracoviště
             v Mnichově Hradišti         FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Mnich.
                                Hradišti       správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Mnichovo Hradiště

             Územní pracoviště v Neratovicích   FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP
                                v Neratovicích    správní obvod obce s rozšířenou působností
                                          Neratovice

             Územní pracoviště v Nymburku     FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Nymburku správní obvod obcí s rozšířenou působností
                                Lysá nad Labem a Nymburk

             Územní pracoviště v Poděbradech   FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP
                                v Poděbradech    správní obvod obce s rozšířenou působností
                                          Poděbrady

             Územní pracoviště v Příbrami     FÚ pro Středočeský
             kraj,                ÚzP v Příbrami    správní obvod obce s rozšířenou působností Příbram

             Územní pracoviště v Rakovníku    FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Rakovníku správní obvod obce s rozšířenou působností Rakovník

             Územní pracoviště v Říčanech     FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Říčanech správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany

             Územní pracoviště v Sedlčanech    FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP v Sedlčanech správní obvod obce s rozšířenou působností Sedlčany

             Územní pracoviště ve Slaném     FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP ve Slaném  správní obvod obce rozšířenou působností Slaný

             Územní pracoviště ve Vlašimi     FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP ve Vlašimi správní obvod obce s rozšířenou působností Vlašim

             Územní pracoviště ve Voticích    FÚ pro Středočeský
                                kraj, ÚzP ve Voticích správní obvod obce s rozšířenou působností Votice
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště
Jihočeský kraj      v Českých Budějovicích        FÚ pro
                                Jihočeský kraj, ÚzP
                                v Čes.Budějovicích  správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           České Budějovice

             Územní pracoviště v Blatné      FÚ pro Jihočeský kraj,
                                ÚzP v Blatné     správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná

             Územní pracoviště
             v Českém Krumlově          FÚ pro Jihočeský
                                kraj, ÚzP v Českém
                                Krumlově       správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Český Krumlov

             Územní pracoviště v Dačicích     FÚ pro Jihočeský kraj,
                                ÚzP v Dačicích    správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice

             Územní pracoviště
             v Jindřichově Hradci         FÚ pro Jihočeský
                                kraj,ÚzP v Jindřichově
                                Hradci        správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Jindřichův Hradec

             Územní pracoviště v Kaplici     FÚ pro Jihočeský kraj,
                                ÚzP v Kaplici     správní obvod obce s rozšířenou působností Kaplice

             Územní pracoviště v Milevsku     FÚ pro Jihočeský kraj,
                                ÚzP v Milevsku    správní obvod obce s rozšířenou působností Milevsko

             Územní pracoviště v Písku      FÚ pro Jihočeský kraj,
                                ÚzP v Písku      správní obvod obce s rozšířenou působností Písek

             Územní pracoviště v Prachaticích       FÚ pro Jihočeský kraj,
                                ÚzP v Prachaticích  správní obvod obce s rozšířenou působností
             Prachatice

             Územní pracoviště v Soběslavi    FÚ pro Jihočeský kraj,
                                ÚzP v Soběslavi    správní obvod obce s rozšířenou působností Soběslav
             Územní pracoviště
             ve Strakonicích           FÚ pro Jihočeský kraj,
                                ÚzP ve Strakonicích  správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Strakonice

             Územní pracoviště v Táboře      FÚ pro Jihočeský kraj,
                                ÚzP v Táboře     správní obvod obce s rozšířenou působností Tábor

             Územní pracoviště v Trhových
             Svinech               FÚ pro Jihočeský
                                kraj, ÚzP v Trhových
                                Svinech        správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Trhové Sviny

             Územní pracoviště v Třeboni     FÚ pro Jihočeský kraj,
                                ÚzP v Třeboni     správní obvod obce s rozšířenou působností Třeboň

             Územní pracoviště
             v Týně nad Vltavou          FÚ pro Jihočeský
                                kraj, ÚzP v Týně nad
                                Vltavou        správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Týn nad Vltavou

             Územní pracoviště ve Vimperku    FÚ pro Jihočeský kraj,
             ÚzP ve Vimperku                      správní obvod obce s rozšířenou působností Vimperk

             Územní pracoviště ve Vodňanech    FÚ pro Jihočeský kraj,
                                ÚzP ve Vodňanech   správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště v Plzni      FÚ pro Plzeňský kraj,
Plzeňský kraj                         ÚzP v Plzni      správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň

             Územní pracoviště Plzeň - jih    FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP Plzeň-jih     správní obvod obce s rozšířenou působností Stod

             Územní pracoviště Plzeň - sever   FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP Plzeň-sever    správní obvod obce s rozšířenou působností Nýřany

             Územní pracoviště v Blovicích    FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP v Blovicích    správní obvod obce s rozšířenou působností Blovice

             Územní pracoviště v Domažlicích   FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP v Domažlicích   správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Domažlice

             Územní pracoviště
             v Horažďovicích           FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP v Horažďovicích  správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Horažďovice

             Územní pracoviště
             v Horšovském Týně          FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP v Horšovském
                                Týně         správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Horšovský Týn

             Územní pracoviště v Klatovech    FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP v Klatovech    správní obvod obce s rozšířenou působností Klatovy

             Územní pracoviště v Kralovicích   FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP v Kralovicích   správní obvod obce s rozšířenou působností Kralovice

             Územní pracoviště v Nepomuku     FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP v Nepomuku    správní obvod obce s rozšířenou působností
                                          Nepomuk

             Územní pracoviště v Přešticích    FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP v Přešticích   správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice

             Územní pracoviště v Rokycanech    FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP v Rokycanech   správní obvod obce s rozšířenou působností Rokycany

             Územní pracoviště v Tachově     FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP v Tachově     správní obvod obce s rozšířenou působností Tachov

             Územní pracoviště ve Stříbře     FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP ve Stříbře    správní obvod obce s rozšířenou působností Stříbro

             Územní pracoviště v Sušici      FÚ pro Plzeňský kraj,
                                ÚzP v Sušici     správní obvod obce s rozšířenou působností Sušice
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště  
Karlovarský kraj     v Karlových Varech          FÚ pro Karlovarský
                                kraj,ÚzP v Karlových
                                Varech        správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Karlovy Vary

             Územní pracoviště v Aši       FÚ pro Karlovarský
                                kraj, ÚzP v Aši    správní obvod obce s rozšířenou působností Aš
             
             Územní pracoviště v Chebu      FÚ pro Karlovarský
                                kraj, ÚzP v Chebu   správní obvod obce s rozšířenou působností Cheb
             
             Územní pracoviště v Kraslicích    FÚ pro Karlovarský
                                kraj, ÚzP v Kraslicích správní obvod obce s rozšířenou působností Kraslice
             
             Územní pracoviště
             v Mariánských Lázních        FÚ pro
                                Karlovarský kraj, ÚzP
                                v Mar. Lázních    správní obvod obce s rozšířenou působností
             Mariánské Lázně
             Finanční úřad pro
             
             Územní pracoviště v Ostrově     FÚ pro Karlovarský
                                kraj, ÚzP v Ostrově  správní obvod obce s rozšířenou působností Ostrov
             
             Územní pracoviště v Sokolově     FÚ pro Karlovarský
                                kraj, ÚzP v Sokolově správní obvod obce s rozšířenou působností Sokolov
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřa pro     Územní pracoviště 
Ústecký kraj       v Ústí nad Labem           FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Ústí nad Labem správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Ústí nad Labem
             
             Územní pracoviště v Bílině      FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Bílině     správní obvod obce s rozšířenou působností Bílina
             
             Územní pracoviště v Děčíně      FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Děčíně     správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín
             
             Územní pracoviště v Chomutově    FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Chomutově    správní obvod obce s rozšířenou působností
                                Chomutov
             
             Územní pracoviště v Kadani      FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Kadani     správní obvod obce s rozšířenou působností     Kadaň

             Územní pracoviště
             v Libochovicích           FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Libochovicích  správní obvod obce s rozšířenou působností Lovosice
             
             Územní pracoviště v Litoměřicích   FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Litoměřicích  správní obvod obce s rozšířenou působností
                                Litoměřice
             
             Územní pracoviště v Litvínově    FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Litvínově   správní obvod obce s rozšířenou působností Litvínov

             Územní pracoviště v Lounech     FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Lounech    správní obvod obce s rozšířenou působností Louny

             Územní pracoviště v Mostě      FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Mostě     správní obvod obce s rozšířenou působností Most

             Územní pracoviště v Podbořanech   FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Podbořanech  správní obvod obce s rozšířenou působností
                                          Podbořany
             
             Územní pracoviště
             v Roudnici nad Labem         FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Roudnici nad
                                Labem        správní obvod obce s rozšířenou působností
                                          Roudnice nad Labem
             
             Územní pracoviště v Rumburku     FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Rumburku    správní obvod obcí s rozšířenou působností Rumburk
                                          a Varnsdorf

             Územní pracoviště v Teplicích    FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Teplicích   správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice

             Územní pracoviště v Žatci      FÚ pro Ústecký kraj,
                                ÚzP v Žatci     správní obvod obce s rozšířenou působností Žatec
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště v Liberci     FÚ pro Liberecký kraj,  
Liberecký kraj                         ÚzP v Liberci    správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec

             Územní pracoviště v České Lípě    FÚ pro Liberecký kraj,
                                ÚzP v České Lípě   správní obvod obce s rozšířenou působností
                                          Česká Lípa
             
             Územní pracoviště ve Frýdlantě    FÚ pro Liberecký kraj,
                                ÚzP ve Frýdlantě   správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant
             
             Územní pracoviště
             v Jablonci nad Nisou         FÚ pro Liberecký kraj,
                                ÚzP v Jablonci n/Nisou správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Jablonec nad Nisou
             
             Územní pracoviště v Jilemnici    FÚ pro Liberecký kraj,
                                ÚzP v Jilemnici   správní obvod obce s rozšířenou působností Jilemnice
             
             Územní pracoviště v Novém Boru    FÚ pro Liberecký kraj,
                                ÚzP v Novém Boru   správní obvod obce s rozšířenou působností Nový Bor
             
             Územní pracoviště v Semilech     FÚ pro Liberecký kraj,
                                ÚzP v Semilech    správní obvod obce s rozšířenou působností Semily
             
             Územní pracoviště v Tanvaldě     FÚ pro Liberecký kraj,
                                ÚzP v Tanvaldě    správní obvod obce s rozšířenou působností Tanvald
             
             Územní pracoviště v Turnově     FÚ pro Liberecký kraj,
                                ÚzP v Turnově    správní obvod obce s rozšířenou působností Turnov
             
             Územní pracoviště
             v Železném Brodě           FÚ pro Liberecký kraj,
                                ÚzP v Železném Brodě správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Železný Brod
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště 
Královéhradecký kraj   v Hradci Králové           FÚ pro Královéhr.
                                kraj, ÚzP v Hradci
                                Králové        správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Hradec Králové
            
             Územní pracoviště v Broumově     FÚ pro
                                Královéhradecký kraj,
                                ÚzP v Broumově     správní obvod obce s rozšířenou působností Broumov
             
             Územní pracoviště v Dobrušce     FÚ pro
                                Královéhradecký kraj,
                                ÚzP v Dobrušce     správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Dobruška
            
             Územní pracoviště
             ve Dvoře Králové nad Labem      FÚ pro
                                Královéhr.kraj,ÚzP
                                ve Dvoře Králové n/L  správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Dvůr Králové nad Labem

             Územní pracoviště v Hořicích     FÚ pro
                                Královéhradecký kraj,
                                ÚzP v Hořicích     správní obvod obce s rozšířenou působností Hořice
            
             Územní pracoviště v Jaroměři     FÚ pro
                                Královéhradecký kraj,
                                ÚzP v Jaroměři     správní obvod obce s rozšířenou působností Jaroměř

             Územní pracoviště v Jičíně      FÚ pro
                                Královéhradecký kraj,
                                ÚzP v Jičíně      správní obvod obce s rozšířenou působností Jičín
            
             Územní pracoviště
             v Kostelci nad Orlicí        FÚ pro
                                Královéhradecký
                                kraj,ÚzP v Kostelci
                                n/O          správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Kostelec nad Orlicí
            
             Územní pracoviště v Náchodě     FÚ pro
                                Královéhradecký kraj,
                                ÚzP v Náchodě     správní obvod obcí s rozšířenou působností Náchod
                                           a Nové Město nad Metují

             Územní pracoviště v Nové Pace    FÚ pro
                                Královéhradecký kraj,
                                ÚzP v Nové Pace    správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Nová Paka
            
             Územní pracoviště
             v Novém Bydžově           FÚ pro
                                Královéhradecký kraj,
                                ÚzP v Nov.Bydžově   správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Nový Bydžov
            
                 Územní pracoviště v Rychnově
             nad Kněžnou             FÚ pro
                                Královéhradecký
                                kraj,ÚzP v Rychnově
                                n/K          správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Rychnov nad Kněžnou

             Územní pracoviště v Trutnově     FÚ pro
                                Královéhradecký kraj,
                                ÚzP v Trutnově     správní obvod obce s rozšířenou působností Trutnov
            
             Územní pracoviště ve Vrchlabí    FÚ pro
                                Královéhradecký kraj,
                                ÚzP ve Vrchlabí    správní obvod obce s rozšířenou působností Vrchlabí
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště v Pardubicích   FÚ pro Pardubický
Pardubický kraj                        kraj, ÚzP v Pardubicích správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Pardubice
            
             Územní pracoviště v Hlinsku     FÚ pro Pardubický
                                kraj, ÚzP v Hlinsku  správní obvod obce s rozšířenou působností Hlinsko
            
             Územní pracoviště v Holicích     FÚ pro Pardubický
                                kraj, ÚzP v Holicích  správní obvod obce s rozšířenou působností Holice
            
             Územní pracoviště v Chrudimi     FÚ pro Pardubický
                                kraj, ÚzP v Chrudimi  správní obvod obce s rozšířenou působností Chrudim
            
             Územní pracoviště v Litomyšli    FÚ pro Pardubický
                                kraj, ÚzP v Litomyšli správní obvod obce s rozšířenou působností Litomyšl
            
             Územní pracoviště
             v Moravské Třebové          FÚ pro Pardubický
                                kraj, ÚzP v Moravské
                                Třebové        správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Moravská Třebová
            
             Územní pracoviště v Přelouči     FÚ pro Pardubický
                                kraj, ÚzP v Přelouči  správní obvod obce s rozšířenou působností Přelouč
            
             Územní pracoviště ve Svitavách    FÚ pro Pardubický
                                kraj, ÚzP ve Svitavách správní obvod obcí s rozšířenou působností Polička
                                           a Svitavy
            
             Územní pracoviště
             v Ústí nad Orlicí          FÚ pro
                                Pardubický kraj, ÚzP
                                v Ústí n/Orlicí    správní obvod obcí s rozšířenou působností
                                           Česká Třebová, Lanškroun a Ústí nad Orlicí
            
             Územní pracoviště
             ve Vysokém Mýtě           FÚ pro Pardubický
                                kraj, ÚzP ve Vysokém
                                Mýtě          správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Vysoké Mýto
            
             Územní pracoviště v Žamberku     FÚ pro Pardubický
                                kraj, ÚzP v Žamberku  správní obvod obcí s rozšířenou působností Králíky
                                           a Žamberk
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště v Jihlavě     FÚ pro Kraj Vysočina,
kraj Vysočina                         ÚzP v Jihlavě     správní obvod obce s rozšířenou působností Jihlava
    
             Územní pracoviště
             v Bystřici nad Pernštejnem      FÚ pro Kraj Vysočina,
                                ÚzP v Bystřici n/Pernšt. správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Bystřice nad Pernštejnem
    
             Územní pracoviště
             v Havlíčkově Brodě          FÚ pro Kraj Vysočina,
                                ÚzP v Havlíčkově
                                Brodě         správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Havlíčkův Brod
    
             Územní pracoviště v Humpolci     FÚ pro Kraj Vysočina,
                                ÚzP v Humpolci     správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Humpolec
    
             Územní pracoviště v Chotěboři    FÚ pro Kraj Vysočina,
                                ÚzP v Chotěboři    správní obvod obce s rozšířenou působností Chotěboř

             Územní pracoviště
             v Ledči nad Sázavou         FÚ pro Kraj Vysočina,
                                ÚzP v Ledči n/Sázavou správní obvod obce s rozšířenou působností
             Světlá nad Sázavou
    
             Územní pracoviště
             v Moravských Budějovicích      FÚ pro
                                Kraj Vysočina, ÚzP
                                v Mor.Budějovicích   správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Moravské Budějovice
    
             Územní pracoviště
             v Náměšti nad Oslavou        FÚ pro
                                Kraj Vysočina, ÚzP
                                v Náměšti n/Oslavou  správní obvod obce s rozšířenou působností
                                Náměšť nad Oslavou
    
             Územní pracoviště v Pacově      FÚ pro Kraj Vysočina,
                                ÚzP v Pacově      správní obvod obce s rozšířenou působností Pacov
    
             Územní pracoviště v Pelhřimově    FÚ pro Kraj Vysočina,
                                ÚzP v Pelhřimově    správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Pelhřimov
    
             Územní pracoviště v Telči      FÚ pro Kraj Vysočina,
                                ÚzP v Telči      správní obvod obce s rozšířenou působností Telč
    
             Územní pracoviště v Třebíči     FÚ pro Kraj Vysočina,
                                ÚzP v Třebíči     správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč
    
             Územní pracoviště
             ve Velkém Meziříčí          FÚ pro Kraj Vysočina,
                                ÚzP ve Velkém
                                Meziříčí        správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Velké Meziříčí
    
             Územní pracoviště
             ve Žďáru nad Sázavou         FÚ pro
                                Kraj Vysočina, ÚzP
                                ve Žďáru n/Sázavou   správní obvod obcí s rozšířenou působností
                                           Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště Brno I       FÚ pro Jihomoravský
Jihomoravský kraj                       kraj, ÚzP Brno I    katastrální území město Brno, Pisárky, Staré Brno,
                                           Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří, Zábrdovice
             
             Územní pracoviště Brno II      FÚ pro Jihomoravský
                                    kraj, ÚzP Brno II   katastrální území Brněnské Ivanovice, Černovice,
                                           Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice,
                                           Chrlice, Komárov, Líšeň, Přízřenice, Slatina, Tuřany,
                                           Židenice
             
             Územní pracoviště Brno III      FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP Brno III   katastrální území Černá Pole, Husovice, Ivanovice,
                                           Jehnice, Královo Pole, Lesná, Maloměřice,
                                           Medlánky, Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, Ponava,
                                           Řečkovice, Sadová, Soběšice, Útěchov u Brna
             
             Územní pracoviště Brno IV      FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP Brno IV   katastrální území Bohunice, Bosonohy, Bystrc,
                                           Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Nový
                                           Lískovec, Starý Lískovec, Žabovřesky, Žebětín.
             
             Územní pracoviště Brno - venkov   FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP Brno-venkov správní obvod obcí s rozšířenou působností Kuřim,
                                           Pohořelice, Rosice, Šlapanice a Židlochovice

             Územní pracoviště v Blansku     FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP v Blansku  správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko

             Územní pracoviště v Boskovicích   FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP v Boskovicích správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Boskovice
             
             Územní pracoviště v Břeclavi     FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP v Břeclavi  správní obvod obce s rozšířenou působností Břeclav

             Územní pracoviště v Bučovicích    FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP v Bučovicích správní obvod obce s rozšířenou působností Bučovice

             Územní pracoviště v Hodoníně     FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP v Hodoníně  správní obvod obce s rozšířenou působností Hodonín

             Územní pracoviště v Hustopečích   FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP
                                v Hustopečích     správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Hustopeče
             
             Územní pracoviště v Ivančicích    FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP v Ivančicích správní obvod obce s rozšířenou působností Ivančice
             
             Územní pracoviště v Kyjově      FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP v Kyjově   správní obvod obce s rozšířenou působností Kyjov
             
             Územní pracoviště v Mikulově     FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP v Mikulově  správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov
             
             Územní pracoviště
             v Moravském Krumlově         FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP v Mor.
                                Krumlově        správní obvod obce s rozšířenou působností
             Moravský Krumlov
             
             Územní pracoviště
             ve Slavkově u Brna          FÚ pro Jihomorav.
                                kraj, ÚzP ve Slavkově
                                u Brna         správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Slavkov u Brna
             
             Územní pracoviště v Tišnově     FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP v Tišnově  správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov
             
             Územní pracoviště
             ve Veselí nad Moravou        FÚ pro
                                Jihomoravský kraj,
                                ÚzP ve Veselí n/Mor.  správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Veselí nad Moravou
             
             Územní pracoviště ve Vyškově     FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP ve Vyškově  správní obvod obce s rozšířenou působností Vyškov

             Územní pracoviště ve Znojmě     FÚ pro Jihomoravský
                                kraj, ÚzP ve Znojmě  správní obvod obce s rozšířenou působností Znojmo
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště v Olomouci     FÚ pro Olomoucký
Olomoucký kraj                         kraj, ÚzP v Olomouci  správní obvod obce s rozšířenou působností Olomouc

             Územní pracoviště v Hranicích    FÚ pro Olomoucký
                                kraj, ÚzP v Hranicích správní obvod obcí s rozšířenou působností Hranice
                                           a Lipník nad Bečvou
        
             Územní pracoviště v Jeseníku     FÚ pro Olomoucký
                                kraj, ÚzP v Jeseníku  správní obvod obce s rozšířenou působností Jeseník
        
             Územní pracoviště v Konici      FÚ pro Olomoucký
                                kraj, ÚzP v Konici   správní obvod obce s rozšířenou působností Konice
        
             Územní pracoviště v Litovli     FÚ pro Olomoucký
                                kraj, ÚzP v Litovli  správní obvod obce s rozšířenou působností Litovel
        
             Územní pracoviště v Prostějově    FÚ pro Olomoucký
                                kraj, ÚzP v Prostějově správní obvod obce s rozšířenou působností Prostějov
        
             Územní pracoviště v Přerově     FÚ pro Olomoucký
                                kraj, ÚzP v Přerově  správní obvod obce s rozšířenou působností Přerov
        
             Územní pracoviště ve Šternberku   FÚ pro Olomoucký
                                kraj, ÚzP
                                ve Šternberku     správní obvod obcí s rozšířenou působností Šternberk
                                           a Uničov
        
             Územní pracoviště v Šumperku     FÚ pro Olomoucký
                                kraj, ÚzP v Šumperku správní obvod obce s rozšířenou působností Šumperk
        
             Územní pracoviště v Zábřehu     FÚ pro Olomoucký
                                kraj, ÚzP v Zábřehu  správní obvod obcí s rozšířenou působností
                                           Mohelnice a Zábřeh
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště Ostrava I     FÚ pro
Moravskoslezský kraj                      Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP Ostrava I     městské obvody Hošťálkovice, Lhotka, Michálkovice,
                                           Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Radvanice
                                           a Bartovice, Slezská Ostrava a obce Šenov,
                                           Václavovice, Vratimov
             
             Územní pracoviště Ostrava II     FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                    ÚzP Ostrava II    městské obvody Hrabová, Nová Bělá, Ostrava-jih,
                                           Proskovice, Stará Bělá, Vítkovice a obec Stará Ves
                                           nad Ondřejnicí
             
             Územní pracoviště Ostrava III    FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP Ostrava III    městské obvody Krásné Pole, Mariánské Hory
                                           a Hulváky, Martinov, Nová Ves, Plesná, Polanka nad
                                           Odrou, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice a obce
                                           Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice,
                                           Olbramice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice
             
             Územní pracoviště v Bohumíně     FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP v Bohumíně    správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín

             Územní pracoviště v Bruntále     FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP v Bruntále    správní obvod obcí s rozšířenou působností Bruntál
                                           a Rýmařov
             
             Územní pracoviště
             v Českém Těšíně           FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP v Čes. Těšíně   správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Český Těšín
             
             Územní pracoviště
             ve Frýdku-Místku           FÚ pro
                                Moravskoslez.kraj,
                                ÚzP ve Frýdku-Místku správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Frýdek-Místek
             
             Územní pracoviště
             ve Frýdlantě nad Ostravicí      FÚ pro
                                Moravskoslez.kraj,
                                ÚzP ve Frýdlantě n/O správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Frýdlant nad Ostravicí
             
             Územní pracoviště ve Fulneku     FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP ve Fulneku    správní obvod obce s rozšířenou působností Odry

             Územní pracoviště v Havířově     FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP v Havířově    správní obvod obce s rozšířenou působností Havířov
             
             Územní pracoviště v Hlučíně     FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP v Hlučíně     správní obvod obce s rozšířenou působností Hlučín
             
             Územní pracoviště v Karviné     FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP v Karviné     správní obvod obce s rozšířenou působností Karviná
             
             Územní pracoviště v Kopřivnici    FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP v Kopřivnici   správní obvod obcí s rozšířenou působností
                                Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnice
             
             Územní pracoviště v Krnově      FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP v Krnově     správní obvod obce s rozšířenou působností Krnov
             
             Územní pracoviště
             v Novém Jičíně            FÚ pro
                                Moravskoslezský
                                kraj,ÚzP v Novém
                                Jičíně        správní obvod obcí s rozšířenou působností Bílovec
                                           a Nový Jičín
             
             Územní pracoviště v Opavě      FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP v Opavě      správní obvod obcí s rozšířenou působností Kravaře,
                                           Opava a Vítkov
             
             Územní pracoviště v Orlové      FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP v Orlové     správní obvod obce s rozšířenou působností Orlová
             
             Územní pracoviště v Třinci      FÚ pro
                                Moravskoslezský kraj,
                                ÚzP v Třinci     správní obvod obcí s rozšířenou působností Jablunkov
                                           a Třinec
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Finanční úřad pro     Územní pracoviště ve Zlíně      FÚ pro Zlínský kraj,
Zlínský kraj                          ÚzP ve Zlíně     správní obvod obcí s rozšířenou působností Vizovice
                                           a Zlín

             Územní pracoviště
             v Bystřici pod Hostýnem       FÚ pro
                                Zlínský kraj, ÚzP
                                v Bystřici p/Hostýnem správní obvod obce s rozšířenou působností
                                Bystřice pod Hostýnem
             
             Územní pracoviště v Holešově     FÚ pro Zlínský kraj,
                                ÚzP v Holešově    správní obvod obce s rozšířenou působností Holešov
             
             Územní pracoviště v Kroměříži    FÚ pro Zlínský kraj,
                                ÚzP v Kroměříži    správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž
             
             Územní pracoviště v Luhačovicích   FÚ pro Zlínský kraj,
                                ÚzP v Luhačovicích  správní obvod obce s rozšířenou působností
                                           Luhačovice
             
             Územní pracoviště v Otrokovicích   FÚ pro Zlínský kraj,
                                ÚzP v Otrokovicích  správní obvod obce s rozšířenou působností
                                          Otrokovice
             
             Územní pracoviště
             v Rožnově pod Radhoštěm       FÚ pro Zlínský
                                kraj, ÚzP v Rožnově
                                p/Radhoštěm     správní obvod obce s rozšířenou působností
                                          Rožnov pod Radhoštěm
             
             Územní pracoviště
             v Uherském Brodě           FÚ pro Zlínský kraj,
                                ÚzP v Uherském
                                Brodě        správní obvod obce s rozšířenou působností
                                          Uherský Brod
             
             Územní pracoviště
             v Uherském Hradišti         FÚ pro Zlínský kraj,
                                ÚzP v Uherském
                                Hradišti       správní obvod obce s rozšířenou působností
                                              Uherské Hradiště
             
             Územní pracoviště
             ve Valašském Meziříčí        FÚ pro Zlínský kraj,
                                ÚzP ve Valašském
                                Meziříčí       správní obvod obce s rozšířenou působností
                                          Valašské Meziříčí
             
             Územní pracoviště
             ve Valašských Kloboukách       FÚ pro Zlínský
                                kraj, ÚzP ve Valaš.
                                Kloboukách     správní obvod obce s rozšířenou působností
                                          Valašské Klobouky

             Územní pracoviště ve Vsetíně     FÚ pro Zlínský kraj,
                                ÚzP ve Vsetíně   správní obvod obce s rozšířenou působností Vsetín
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Specializovaný finanční  Územní pracoviště v Brně      Specializovaný finanční
úřad                              úřad, ÚzP v Brně         xxx
             
             Územní pracoviště
             v Českých Budějovicích        Spec.finanční úřad,
                                ÚzP v Českých
                                Budějovicích           xxx
             
             Územní pracoviště
             v Hradci Králové           Special. finanční úřad,
                                ÚzP v Hradci Králové       xxx
             
             Územní pracoviště v Ostravě     Specializovaný finanční
                                úřad, ÚzP v Ostravě       xxx
             
             Územní pracoviště v Plzni      Specializovaný finanční
                                úřad, ÚzP v Plzni        xxx
             
             Územní pracoviště
             v Ústí nad Labem           Special. finanční úřad,
                                ÚzP v Ústí nad Labem       xxx
---------------------- --------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------
Pozn.:
1) územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
2) obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
Příloha 2
Příklady k umístění spisů daně z nemovitostí (článek 2 odst. 11 pokynu)
Příklad č. 1
Poplatníkem je fyzická osoba, která má místo pobytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů. Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Písku,
- druh stavby H - obytný dům v obvodu územní působnosti Finančního úřadu ve Strakonicích,
- druh stavby J - stavba pro individuální rekreaci v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Táboře.
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřadu místa pobytu (Finančnímu úřadu v Písku), tedy na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Poplatník postupuje podle písm. A.
Příklad č. 2
Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo pobytu na území příslušného kraje a má nemovitosti v obvodu územní působnosti jednoho původního finančního úřadu. Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Plzni,
- druh stavby J - stavba pro individuální rekreaci v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Táboře.
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se nemovitosti nacházejí (Finančnímu úřadu v Táboře), tedy na Územním pracovišti v Táboře Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.
Poplatník postupuje podle písm. B
Příklad č. 3
Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo pobytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů. Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Prahu 6,
- druh stavby H - obytný dům v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Rokycanech,
- druh stavby R - byt v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Sušici.
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se nachází druh stavby H – obytný dům (Finančnímu úřadu v Rokycanech), tedy na Územním pracovišti v Rokycanech Finančního úřadu pro Plzeňský kraj.
Poplatník postupuje podle písm. D písm. c) bodu 1).
Příklad č. 4
Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo pobytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů. Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Rokycanech,
- druh stavby H - obytný dům v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Prahu 6,
- druh stavby R - byt v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Prahu 10,
- druh stavby R - byt v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Prahu 1.
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se nachází druh stavby H – obytný dům (tj. Finančnímu úřadu pro Prahu 6), tedy na Územním pracovišti pro Prahu 6 Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.
Poplatník postupuje podle písm. D písm. c) bodu 1).
Příklad č. 5
Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo pobytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů. Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Blansku,
- druh stavby J - objekt pro rodinnou (individuální) rekreaci v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Havířově,
- druh stavby L - garáž v obvodu územní působnosti Finančního úřadu Ostrava I.
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na spravujícím územním pracovišti, které odpovídá finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu či správním obvodu se nachází druh stavby J – objekt pro rodinnou (individuální) rekreaci (tj. Finančnímu úřadu v Havířově), tedy na Územním pracovišti v Havířově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
Poplatník postupuje podle písm. D písm. c) bodu 3).
Příklad č. 6
Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo pobytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů. Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Blatné,
- druh stavby H - obytný dům v obvodu územní působnosti Finančního úřadu Brno I,
- druh stavby H - obytný dům v obvodu územní působnosti Finančního úřadu Brno IV.
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, tj. na Územním pracovišti Brno – venkov.
Poplatník postupuje podle písm. D písm. c) bod 4).
Příklad č. 7
Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo pobytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů. Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti FÚ v Českých Budějovicích,
- druh stavby H - obytný dům v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Benešově,
- druh stavby R - byt v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Kolíně,
- druh stavby H - obytný dům v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Berouně.
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti Finančního úřadu pro Středočeský kraj, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, tj. na Územním pracovišti Praha – východ.
Poplatník postupuje podle bodu 11 písm. D písm. c) bod 4).
Příklad č. 8
Poplatníkem je fyzická osoba, která nemá místo pobytu na území příslušného kraje a má stavby v obvodu územní působnosti více původních finančních úřadů. Např. poplatník má:
- místo pobytu v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Prahu 5,
- druh stavby O - stavba užívaná pro ostatní podnikatelskou činnost v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Prachaticích,
- druh stavby V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž v obvodu územní působnosti Finančního úřadu v Táboře.
Spis bude k 1. 1. 2013 umístěn na určeném územním pracovišti Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, tj. na Územním pracovišti v Českých Budějovicích.
Poplatník postupuje podle bodu 11 písm. D písm. c) bod 4).
1) Podle § 1 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. jsou orgánem finanční správy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady.
2) Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2013.
3) V souladu s vyhláškou č. 347/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samosprávným celkem kraje a hlavní město Praha.
Dle § 8 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb. mají nové finanční úřady sídlo v krajských městech, resp. v hlavním městě Praze.
4) Tento zákon je zrušen zákonem č. 456/2011 Sb. a přestal platit dnem 31. 12. 2012.
5) § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
6) § 19 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
7) Pro sousloví „finanční úřad“ je využívána zkratka FÚ a pro „územní pracoviště“ zkratka ÚzP.
8) § 102 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
9) § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
10) Poznámka: Skutečnost, že územní pracoviště je označeno jako „spravující“, je třeba chápat tak, že na daném územním pracovišti je umístěn spis dle § 13 zákona č. 456/2011 Sb.
11) Např. název územního pracoviště nového finančního úřadu je „Územní pracoviště v Benešově“, název původního finančního je „Finanční úřad v Benešově“, odlišujícím individuálním označením jsou v daném případě slova „v Benešově“.
12) § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
13) § 11 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
14) § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, příp. § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
15) § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
16) § 131 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
17) Vyhláška č. 440/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
18) § 5 odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb.
19) § 131 (tzv. přeregistrace) a § 16 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
20) Tj. datum na rozhodnutí „o přeregistraci“ podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, bude pozdější než 1. 1. 2013; zde se jedná o přechod místní příslušnosti mezi finančními úřady zřízenými podle zákona č. 456/2011 Sb.
21) Dané datum musí vycházet z data uvedeného v rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti.
22) Podle § 6a odst. 6 zákona o omezení plateb v hotovosti pokuty ukládá, vybírá a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil porušení povinnosti podle tohoto zákona.
23) § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb.