GFŘ-D-11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Schválený:
GFŘ-D-11
Pokyn
ze dne 1. 8. 2012
k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
Č.j. 28666/2012-3330
Čl. I
Předmět pokynu
1. Předmětem tohoto pokynu je stanovení jednotných pravidel pro posuzování žádostí o prominutí odvodů nebo penále za porušení rozpočtové kázně k zajištění shodného rozhodování v identických nebo obdobných případech porušení rozpočtové kázně tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů a tím poskytnutí veřejné podpory podle práva Evropské unie1. Tento pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 44a odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále za porušení rozpočtové kázně a kriteria, podle kterých bude o předložených žádostech rozhodováno.
2. Generální finanční ředitelství postupuje při posuzování a rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podaných dle § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel, podle tohoto pokynu. Pokud budou shledány důvody pro rozhodnutí nad rámec pravidel stanovených tímto pokynem, vztahují se na taková rozhodnutí právní předpisy upravující poskytování veřejné podpory. Nad rámec stanovený tímto pokynem nelze postupovat v případech dle čl. II bod 7 tohoto pokynu.
Čl. II
Obecná pravidla pro posuzování žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
1. Odvod vyměřený podle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel, v případech dotací u kterých byly podmínky vyčleněny jako méně závažné podle § 14 odst. 6 téhož zákona, se nepromíjí.
2. Odvod vyměřený podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel v případech porušení podmínek, u kterých poskytovatel podle § 14 odst. 7 téhož zákona stanovil nižší odvod za porušení rozpočtové kázně, se nepromíjí.
3. V případech, kdy byla požadovaná částka uhrazena na účet poskytovatele, promíjí se povinnost uhradit odvod na účet finančního úřadu, a to ve výši částky uhrazené na účet poskytovatele.
4. V případech porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek je výše prominutí odvodu upravena dle výše finančních oprav uvedených v dokumentu Guideline COCOF 07/0037/03.
5. V případech zadržení poskytnutých prostředků a porušení povinnosti stanovené dle § 14 odst. 9 dále § 45 odst. 10, § 52 odst. 4, § 53 odst. 6 a § 54 odst. 3 rozpočtových pravidel se odvod nepromíjí. Penále se snižuje na výhodu ze zadržení, avšak pouze v případě, že před podáním žádosti o prominutí byl odvod uhrazen. V případě částečné úhrady odvodu se snižuje na výhodu ze zadržení pouze penále vztahující se k uhrazené části odvodu. 6. V případech neoprávněného použití návratných finančních výpomocí či jiných vratných forem poskytnutých prostředků se odvod nepromíjí.
7. V případech neoprávněného použití nebo zadržení prostředků, obsahujících prostředky z EU, poskytnutých rozhodnutím, smlouvou či dohodou po 1. 5. 2012 nebo z Finančních mechanismů EHP/Norska 2004 - 2009, se odvody za porušení rozpočtové kázně nepromíjí. Obdobně se postupuje v případech, kdy k porušení rozpočtové kázně dojde na straně organizačních složek státu. Rozhodující je v takovém případě datum vydání právního aktu na jehož základě byly prostředky přesunuty nebo zařazeny do rozpočtu příslušné organizační složky státu.
8. Částka, kterou poskytovatel nevyplatil, protože se domníval, že byla porušena rozpočtová kázeň, a která byla započtena do plnění povinnosti odvodu podle § 44a odst. 5 písm. b) rozpočtových pravidel se nepromíjí.
9. V případech uvedených pod body 2, 3, 6, 7 a 8 tohoto článku se při rozhodování o prominutí penále postupuje podle ostatních ustanovení tohoto pokynu upravujících prominutí penále.
10. Pokud částka penále, která má být ponechána k úhradě dle tohoto pokynu nedosahuje částky 500,- Kč, penále se promíjí v plné výši.
11. V případech stanovených tímto pokynem se výhoda ze zadržení stanoví z částky neprominutého odvodu a podle referenční sazby stanovené Evropskou komisí pro ČR platnou v den podání žádosti o prominutí zvýšené o 14 procentních bodů, maximálně však ve výši neprominutého odvodu.
Čl. III
Důvody hodné zvláštního zřetele
1. Výjimečným případem se rozumí situace, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo
a) v důsledku prokázané chyby poskytovatele,
b) nesoučinnosti poskytovatele,
c) živelné katastrofy,
d) státem změněné či zapříčiněné situace, nebo
e) je-li žadatelem fyzická osoba, rozumí se výjimečným případem též ohrožení jeho výživy nebo na jeho výživu odkázaných osob.
V těchto případech se promíjí penále uložené podle rozpočtových pravidel, odvod se promíjí s výjimkou případů podle čl. II bod 5 a 6.
2. Ostatní důvody hodné zvláštního zřetele:
a) porušení pravidel pro zadávání zakázek s výjimkou případů neprovedení výběrového řízení, nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, závažného úmyslného jednání zadavatele za účelem znemožnění hospodářské soutěže, zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění při nesplnění podmínek pro jeho použití;
b) porušení povinnosti v případě, že do doby podání žádosti o prominutí došlo k pozdnímu splnění této povinnosti a prodlení s plněním této povinnosti nemělo vliv na naplnění účelu dotace;
c) nedodržení stanovených limitů, parametrů či lhůt, souvisejících s naplněním účelu dotace;
d) nedodržení podmínek, které poskytovatel stanovil v souvislosti s povinností vlastního spolufinancování příjemce či povinností dodržet maximální podíly poskytnutých prostředků na celkových nákladech operace v případech, kdy povinnost dodržet maximální podíly poskytovatelem stanovené v jednotlivých letech byly splněny k okamžiku ukončení operace, resp. nebyly překročeny stanovené podíly poskytnutých prostředků za operaci celkem, nebo v případech porušení povinnosti přednostního proinvestování (vkladu) vlastních zdrojů, pokud byl k okamžiku ukončení operace dodržen, resp. nebyly překročeny podíly poskytnutých prostředků za operaci celkem;
e) převedení poskytnutých prostředků na jiný než stanovený účet, a to u příjemce, který má povinnost mít zřízen zvláštní projektový účet, přičemž před podáním žádosti o prominutí došlo k navrácení těchto prostředků zpět na projektový účet; jedná se však pouze o případy, kdy dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem. Obdobně pak v případě úhrady faktur z projektového účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na projektový účet, nebo porušení povinnosti provádět veškeré finanční operace prostřednictvím zvláštního účtu;
f) porušení povinnosti spočívající v poskytnutí zálohové platby ze strany příjemce, bylo-li provedeno její řádné zúčtování do doby finančního vypořádání operace;
g) nedodržení poskytovatelem stanovených následných podmínek souvisejících se zachováním výsledků realizace po určitou dobu od ukončení realizace operace, prominutí je však nepřípustné, pokud se jedná o nedodržení povinnosti zachování stálosti operací dle čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006;
h) porušení povinnosti zajistit informační a propagační opatření, avšak pouze za předpokladu, že nedodržení této povinnosti nemá vliv na naplnění účelu dotace;
i) porušení povinnosti vlastnictví/nájmu, nebo porušení povinnosti pojistit majetek pořízený z dotace, pokud toto porušení neovlivňuje splnění následných podmínek a účelu poskytnutých prostředků; prominutí je však nepřípustné, pokud se jedná o porušení povinnosti zachování stálosti operací dle čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006;
j) použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak, při zachování účelovosti poskytnutí prostředků a v případě prostředků neobsahujících prostředky z EU nebo z Finančních mechanismů, též použití prostředků před nebo po stanoveném období, při zachování účelovosti poskytnutí prostředků;
k) výdej prostředků státního rozpočtu organizační složkou státu nad výši stanovenou závazným ukazatelem, před provedením rozpočtového opatření, nebo pokud správce kapitoly vysloví s provedeným opatřením souhlas;
l) převedení poskytnutých prostředků věcně způsobilé třetí osobě v rámci organizační nebo řídící struktury, která projekt / akci realizovala svým jménem a na vlastní odpovědnost, přičemž v konečném důsledku byl účel poskytnutí prostředků splněn, s výjimkou případů prostředků obsahujících prostředky z EU, nebo z Finančních mechanismů.
Čl. IV
Kriteria hodnocení žádostí o prominutí
Konkrétní sazby odvodu a penále /výše neprominutí/ podle ostatních důvodů hodných zvláštního zřetele dle čl. III bod 2
1. pro písmeno a)
1.1. neoprávněné rozdělení veřejné zakázky, použití nezákonného kvalifikačního předpokladu, pochybení v oblasti způsobu uveřejnění, nevyloučení uchazeče v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím, pokud se tento stal dodavatelem, porušení zákonných povinností při omezování počtu zájemců, neustavení hodnotící komise
 
 sazba odvodu       sazba penále

 25 %           výhoda ze zadržení
 
 
1.2. porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky, nedodržení povinnosti dostatečným způsobem uvést či specifikovat kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria, diskriminační nastavení technických či obchodních podmínek, nedostatečný rozsah uveřejnění, použití nezákonného hodnotícího kritéria, nedodržení povinnosti zdržet se vyjednávání o nabídkách, neoprávněné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení, nedodržení povinnosti zadat zakázku v souladu se zadávacími podmínkami či nabídkou vítězného uchazeče, podstatná změna smlouvy po jejím uzavření, porušení zásady rovného zacházení
 
 25 % s možností      výhoda ze zadržení
 snížení na 10 %
 či 5 % v závislosti
 na závažnosti
 pochybení
 
1.3. porušení pravidel pro složení hodnotící komise, nedostatečný rozsah zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, nedodržení jiných výše neuvedených povinností, pokud jejich porušení mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky
10 % výhoda ze zadržení
1.4. porušení pravidel pro jednání hodnotící komise
 5 %           výhoda ze zadržení
 
1.5. neuveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení
2 % výhoda ze zadržení
1.6. nevyřazení uchazeče v souladu se zákonem či rozhodnutím, pokud se tento uchazeč nestal dodavatelem, nedodržení jiných výslovně výše neuvedených méně významných povinností vyplývajících ze zákona, rozhodnutí smlouvy nebo dohody o poskytnutí prostředků
 1 %           výhoda ze zadržení
 
1.7. porušení povinnosti při zadávání dodatečných veřejných zakázek na stavební práce a služby zajistit, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky
 částka odpovídající   výhoda ze zadržení
 překročení
 zákonného limitu
 
2. pro písmeno b)
v případě, že do doby podání žádosti o prominutí došlo k pozdnímu splnění této povinnosti a současně včasné nesplnění této povinnosti nemělo vliv na naplnění účelu dotace
 
 0,5 % z částky odvodu       0
 za každý započatý
 měsíc trvání
 protiprávního stavu
 
3. pro písmeno c)
3.1. v případech nedodržení limitů, parametrů či lhůt souvisejících s naplněním účelu dotace v požadované míře
 proporcionálně      výhoda ze zadržení
 s ohledem na míru
 nenaplnění limitů
 parametrů nebo lhůt2
3.2. v případech nedodržení limitů, parametrů při splnění souvztažných ukazatelů kvalitativních, pokud tím není ovlivněno naplnění účelu dotace nebo v případě pochybení na straně poskytovatele při jejich stanovení
 
 1 % z částky          0
 porušení
 rozpočtové kázně
 
4. pro písmeno d)
4.1. v případech prostého porušení povinností dodržet maximální podíly poskytnutých prostředků na celkových nákladech operace
 výše poskytnutých    výhoda ze zadržení
 prostředků
 použitých nad stanovený
 maximální podíl
 
4.2. v případech, kdy povinnost dodržet maximální podíly poskytovatelem stanovené v jednotlivých letech byly splněny k okamžiku ukončení operace, resp. nebyly překročeny podíly poskytnutých prostředků za operaci celkem, nebo v případech porušení povinnosti přednostního proinvestování (vkladu) vlastních zdrojů, pokud byl podíl poskytnutých prostředků k okamžiku ukončení operace dodržen, resp. nebyly překročeny podíly poskytnutých prostředků za operaci celkem
 
 5 % z částky         0
 porušení
 rozpočtové kázně
 
4.3. v případě použití nepovoleného způsobu zajištění vlastních zdrojů na financování projektu/ akce

 100%           výhoda ze zadržení
 
5. pro písmeno e)
5.1. pokud před podáním žádosti o prominutí došlo k navrácení těchto prostředků zpět na projektový účet; jedná se však pouze o případy, kdy dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem (obdobně pak v případě úhrady faktur z projektového účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na projektový účet)
 
 0,5 % z částky       0
 odvodu za každý
 započatý měsíc trvání
 protiprávního stavu
 
5.2. v případech porušení povinnosti provádět všechny operace prostřednictvím zvláštního účtu
 
 1% z částky zaplacené    0
 mimo stanovený účet
 
5.3. v případech neoprávněné úhrady DPH, kdy příjemce prokázal další uznatelné náklady projektu, které neoprávněně uhrazenou DPH v konečném důsledku nahrazují anebo v případech neoprávněné úhrady DPH, kdy příjemce prokázal, že neuplatnil nadměrný odpočet DPH a ani jej již uplatnit nemůže
 
 100%          výhoda ze zadržení
 
6. pro písmeno f)
v případě porušení povinnosti spočívající v poskytnutí zálohové platby ze strany příjemce, bylo-li provedeno její řádné zúčtování do doby finančního vypořádání operace
 
 0,5 % z částky odvodu    0
 za každý započatý měsíc
 trvání protiprávního stavu
 
7. pro písmeno g)
v případě nedodržení poskytovatelem stanovených následných podmínek souvisejících se zachováním výsledků realizace po určitou dobu od ukončení realizace operace
 
 proporcionálně      výhoda ze zadržení
 s ohledem
 na dobu, po kterou
 nebyly výsledky
 realizace
 projektu zachovány3
8. pro písmeno h)
8.1. pokud se jedná o částečné nedodržení povinnosti zajistit propagační opatření avšak z provedených opatření vyplývá vazba na financování projektu ze zdrojů EU
 
 1 % z celkové        0
 poskytnuté částky
 
 
8.2. pokud přijaté propagační opatření nesplňuje základní předepsané požadavky
 
 25 % z celkové      výhoda ze zadržení
 poskytnuté částky
 
9. pro písmeno i)
porušení povinnosti vlastnictví/nájmu, pokud toto porušení neovlivňuje splnění následných podmínek a účelu poskytnutých prostředků
 
 5 % z částky        0
 porušení rozpočtové
 kázně
 
10. pro písmeno j)
v případech použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak a použití prostředků před nebo po stanoveném období při zachování účelovosti poskytnutých prostředků
 
 1 % z neoprávněně      0
 použité částky
 
 
11. pro písmeno k)
pokud se jedná o výdej prostředků státního rozpočtu organizační složkou státu nad výši stanovenou závazným ukazatelem, před provedením rozpočtového opatření, nebo pokud správce kapitoly vysloví s provedeným opatřením souhlas
 
 1 % z neoprávněně     0
 použité částky
 
12. pro písmeno l)
v případech převedení poskytnutých prostředků věcně způsobilé třetí osobě v rámci organizační nebo řídící struktury, která projekt / akci realizovala svým jménem a na vlastní odpovědnost, přičemž v konečném důsledku byl účel poskytnutých prostředků splněn
 5 % z celkově       0
 poskytnuté částky
 
 
Čl. V
Zrušovací ustanovení
Tímto pokynem se ruší pokyn č. GFŘ-D-9 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 27. 6. 2012 č.j. 23356/12-3330.
Čl. V
Závěrečné ustanovení
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2012
Ing. Jan Knížek
generální reditel
1 Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
2 promíjí se podle vzorce: x = b/a . c; kdy x = částka k prominutí, a = stanovený limit, parametr, nebo stanovenou dobu, b = skutečnou hodnotu limitu, parametru nebo doby, c = částka poskytnuté dotace
3 Promíjí se podle vzorce: x = b/a . c, kdy x = částka k prominutí, a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka poskytnuté dotace