FZ10/2012 k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (163/1996 Sb.)

Schválený:
FZ10/2012
Sdělení
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (163/1996 Sb.)
Referent:
JUDr. Alena Vodolánová,
tel.: 257 043 422
Ministerstvo financí České republiky v návaznosti na informace obdržené z daňové správy Irska sděluje, že s účinností od 1.1.2011 byla v Irsku zavedena nová daň z příjmů „Universal Social Charge (USC)“ ukládaná na hrubý příjem fyzických osob, která nahrazuje daň z příjmů „Income Levy“ (uplatňovaná od 1. ledna 2009 do 31. 12. 2010 - viz Sdělení publikované ve Finančním zpravodaji č. 4/2009). Daňovou povinnost k UCS mají všechny fyzické osoby, pokud jejich hrubý příjem přesahuje 4 004 EUR za rok.
Sazby daně za rok

do 4 004 EUR           0%

do 10 036 EUR (z veškerého    2%
příjmu pokud
přesahuje 4 004 EUR) 

dalších 5 980 EUR         4%

výše než 16 016 EUR        7%
 
Sazba daně je však za určitých podmínek modifikována. V případě dosažení 70 let věku a více a v případě držitelů zdravotní karty činí sazba daně 4% z veškerého příjmu nad 10 036 EUR. Fyzické osoby samostatně výdělečně činné s příjmem dosahujícím 100 000 EUR za rok podléhají dodatečnému zdanění sazbou daně ve výši 3 %.
Osvobozené kategorie:
• Jestliže veškerý příjem osoby nedosahuje 4 004 EUR za rok.
• Veškeré platby sociální pomoci (social welfare payments).
Bližší informace jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách irské daňové správy: www.revenue.ie.
Ing. Stanislav Špringl, v. r.
ředitel odboru 15