35443/11-1310 jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Schválený:
35443/11-1310
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
Změna: FZ11/2012
Referent:
ing. J. Doležalová,
tel.: 257 044 487
Území České republiky pokrývá síť finančních a celních úřadů.
Dne 1. ledna 2012 vstoupí v účinnost ustanovení zákona č. 199/2010 Sb., která novelizují zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zavádí do soustavy územních finančních orgánů
Specializovaný finanční úřad
(SFÚ) s celostátní působností.
Důvodem vzniku SFÚ je snaha daňové správy věnovat velkým a specifickým daňovým subjektům zvláštní pozornost. Pokud daňový subjekt bude splňovat podmínky k tomu, aby se stal tzv.
vybraným subjektem
, dojde ke změně podmínek pro určení příslušnosti správce daně. Příslušným finančním úřadem pro tento daňový subjekt bude právě SFÚ.
Od 1. ledna 2012 je pověřeno výběrem daní 200 finančních úřadů (199 + 1 SFÚ) (viz Příloha č. 1) a 54 celních úřadů (viz Příloha č. 2). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 54 celních úřadů a 5 poboček a oddělení celních úřadů (viz Příloha č. 3).
Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému úřadu v
české měně
. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z
předčíslí bankovního účtu
, z
matrikové části
a z
kódu banky
. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe
odděleny pomlčkou
, za matrikovou částí bez mezery následuje
lomítko
a
směrový kód České národní banky
(ČNB), u níž mají finanční a celní úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu jsou
:
-
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady kromě SFÚ), v Příloze č. 5 (pro SFÚ) a v Příloze č. 6 (pro celní úřady).
-
Matriková část
určuje vlastní finanční úřad (FÚ/ SFÚ) nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.
Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví.
Za
den platby daně
je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně tzn. finančního nebo celního úřadu.
Pro
vybrané subjekty
platí, že do
dne, ke kterému bude daňový subjekt přeregistrován do příslušnosti k SFÚ
, bude daňový subjekt
směrovat veškeré platby daní na účty dosavadního finančního úřadu
.
I. Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A
Česká pošta, s. p. používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
Pokud si daňový subjekt vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud daňový subjekt použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, s. p., doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.
Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro daňový subjekt z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, kterou obdrží na České poště, s. p. Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly
dobře identifikovatelné
(jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána
černá barva písma
(při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:
Levá část poštovní poukázky
:
-
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
-
Slovy
- v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
-
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.
-
Č. účtu
- Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru
předčíslí-matrika/kód banky
. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ nebo CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
-
V. symbol
(Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt k dané dani registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ.
- Ve výše uvedeném tvaru se též vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet
celního úřadu
. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu. U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení
je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (viz bod III.).
-
S. symbol
(Specifický symbol) - při plnění
platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce
se do specifického symbolu uvede číslo exekučního příkazu. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky specifický symbol uvede
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
(viz bod III.).
-
Odesílatel
- uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
- Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.
Pravá část poštovní poukázk
y:
-
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
-
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. V případě zajištění daně dle z. č. 235/2004, o DPH, ve znění pozdějších předpisů (při placení na účet FÚ s předčíslím 80039) se ve zprávě pro příjemce uvede datum dne uskutečnění zdanitelného plnění poskytovatelem (ve tvaru: DD/MM/RRRR-P) nebo datum dne přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění (ve tvaru: DD/ MM/RRRR-U).
-
Částka Kč
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
-
Tr. kód
(Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
-
Ve prospěch účtu
- tato položka obsahuje číselné označení předčíslí a matriky účtu finančního nebo celního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního nebo celního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního či celního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné označení: 0007480037628651. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710.
-
Kód banky
musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
-
V. symbol
(Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. V tomto tvaru se též vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na finanční úřad vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (viz bod III.).
-
K. symbol
(Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
-
S. symbol
(Specifický symbol) - při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce se do specifického symbolu uvede číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (viz bod III.).
-
Odesílatel
- v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č.domu, PSČ a dodávací pošta. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.
II. Bezhotovostní placení
1.
Formou bankovního příkazu
Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu formou
bankovního příkazu k úhradě
ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do
bankovního formuláře
nebo k tomu použije
rubovou stranu poštovní poukázky typu A
. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.
Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede daňový subjekt do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.
Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede daňový subjekt do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB).
Číslo účtu příjemce
přitom musí zachovávat strukturu -
předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky
(příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-37628651).
Seznam
předčíslí účtů
(PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady kromě SFÚ), v Příloze č. 5 (pro SFÚ) a v Příloze č. 6 (pro celní úřady). Čísla
matrik
jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí
bankovního účtu
. Zejména v případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím
rubové strany poštovní poukázky typu A
je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce
Číslo účtu příjemce
uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a daňový subjekt použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají daňovému subjektu nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Kód banky příjemce
se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem
0710
(kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Prostřednictvím
variabilního symbolu
daňový subjekt sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Ve výše uvedeném tvaru se též vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet
celního úřadu
. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči
finančnímu úřadu
v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu
. U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (viz bod III.).
Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální
konstantní symbol 1148
.
Specifický symbol
-
při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce
se do specifického symbolu uvede číslo exekučního příkazu. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky specifický symbol uvede
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
(viz bod III.).
Datum splatnosti
- by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního nebo celního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. Naopak v případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se ve zprávě pro příjemce musí uvést datum dne uskutečnění zdanitelného plnění poskytovatelem (ve tvaru: DD/MM/RRRR-P) nebo
datum dne přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění
(ve tvaru: DD/MM/RRRR-U) (viz bod III.).
2.
Formou internetového bankovnictví
Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady kromě SFÚ), v Příloze č. 5 (pro SFÚ) a v Příloze č. 6 (pro celní úřady).
Číslo účtu
(matriková část) viz Příloha č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ) a Přílohy č. 2 a 3 (pro celní úřady). Kód banky - musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Variabilní symbol
- prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně kterou hradí registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje též variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet celního úřadu.
Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky variabilní symbol uvede kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění (viz bod III.).
Specifický symbol
- při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce se do specifického symbolu uvede číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (viz bod III.).
Konstantní symbol
- uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol 1148.
Datum splatnosti
- by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního nebo celního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti. Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. Naopak v případě zajištění daně dle zákona o DPH se ve zprávě pro příjemce musí uvést datum dne uskutečnění zdanitelného plnění poskytovatelem (ve tvaru: DD/MM/RRRR-P) nebo datum dne přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění (ve tvaru: DD/MM/RRRR-U) (blíže viz bod III.).
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční a celní úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.
III. Specifika při placení zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb., o DPH
Od 1. 4. 2011 je podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, možné realizovat zajištění daně v režimu § 109a zákona, tedy postup, kdy příjemce plnění uhradí část z ceny plnění odpovídající dani nikoli poskytovateli plnění, ale přímo na účet finančního úřadu. V tomto případě je třeba věnovat zvýšenou pozornost při vyplňování položek variabilní symbol, specifický symbol a zpráva pro příjemce.
Úhrada příjemcem za poskytovatele musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:
a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikaci příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.
Příjemce zdanitelného plnění uvede při bezhotovostním platebním styku nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu s. p. na poštovní poukázce typu A následující údaje:
Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) - je nezbytné vyplnit 80039, aby zaslaná platba zajištění daně byla přijata na konkrétní účet finančního úřadu. PBÚ 80039 pro zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb. je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 4 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 5 (pro SFÚ). Vyplněním této položky je určena daň (viz písm. b)
Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).
Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
Variabilní symbol - uvádí se kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně). Vyplněním této položky je určen poskytovatel (viz písm. a).
Specifický symbol - uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění. Vyplněním této položky je určen příjemce (viz písm. c).
Konstantní symbol - při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se uvede 1149. Zpráva pro příjemce - uvede se informace z písm. d):
- den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR-P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 23. 9. 2011 tzn. 23/09/2011-P
nebo
- den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR-U
Příklad: den přijetí úplaty je 5. 12. 2011 tzn. 05/12/2011-U
IV. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty FÚ a CÚ
Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů a celních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.
Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.
V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci.
Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků - kód banky a číslo účtu v rámci banky.
Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:
- 2 znaky - kód země
- 2 znaky - kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
- 4 znaky - kód banky
- 6 znaků - PBÚ
- 10 znaků - číslo účtu (matrika FÚ/CÚ)
Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Prahu 1 pro placení daně z nemovitosti vedeného u ČNB.
    


Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci „Platební styk“ v nabídce „IBAN“ je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:
- První část čísla účtu (= předčíslí)
- Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu)
- Kód banky (= 0710)
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.
Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že článek Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu včetně jeho pěti příloh:
Příloha č. 1 Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu,
Příloha č. 2 Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů - celní řízení a dělená správa,
Příloha č. 3 Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů a poboček celních úřadů - spotřební daň,
Příloha č. 4 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (kromě Specializovaného finančního úřadu) pro jednotlivé druhy daní,
Příloha č. 5 Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro vybrané druhy daní Příloha č. 6 Předčíslí bankovních účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní
je možné nalézt na internetových stránkách Generálního finančního ředitelství české daňové správy http://cds.mfcr.cz v nabídce Placení daní, kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář územních finančních úřadů a další.
Na závěr upozorňujeme, že Generální finanční ředitelství české daňové správy zpřístupňuje na svých internetových stránkách aplikaci „Daňový portál“, která mj. umožňuje přístup k osobnímu daňovému účtu, tedy k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby. Bližší informace o „
Daňovém portálu
“ je možné získat na internetové adrese: http://adisspr.mfcr.cz.
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka samostatného odboru Evidence a účtování daní, převodů a analýz
Generální finanční ředitelství
Příloha 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)

----------------------------------------- ---------------------------------------------------------
Sídlo finančního úřadu             Matrika   Kód banky  Banka
----------------------------------------- ---------------------------------------------------------
Aš                      17629331   710     ČNB Plzeň
Benešov                    7627121   710     ČNB Praha
Beroun                     7624131   710     ČNB Praha
Bílina                    17626501   710     ČNB Ústí nad Labem
Blansko                    7627631   710     ČNB Brno
Blatná                    47624291   710     ČNB České Budějovice
Blovice                    27626361   710     ČNB Plzeň
Bohumín                    27626791   710     ČNB Ostrava
Boskovice                   47629631   710     ČNB Brno
Brandýs nad Labem               57624201   710     ČNB Praha
Brno I                    97629621   710     ČNB Brno
Brno II                    47621621   710     ČNB Brno
Brno III                   37626621   710     ČNB Brno
Brno IV                    67622621   710     ČNB Brno
Brno-venkov                  7624641   710     ČNB Brno
Broumov                    57624551   710     ČNB Hradec Králové
Bruntál                    7620771   710     ČNB Ostrava
Břeclav                    7621651   710     ČNB Brno
Bučovice                   27622731   710     ČNB Brno
Bystřice nad Pernštejnem           17621751   710     ČNB Brno
Bystřice pod Hostýnem             47622691   710     ČNB Brno
Čáslav                    17621161   710     ČNB Praha
Česká Lípa                   7620421   710     ČNB Ústí nad Labem
České Budějovice                7629231   710     ČNB České Budějovice
Český Brod                  37625151   710     ČNB Praha
Český Krumlov                 7626241   710     ČNB České Budějovice
Český Těšín                  37621791   710     ČNB Ostrava
Dačice                    17629251   710     ČNB České Budějovice
Děčín                     7628431   710     ČNB Ústí nad Labem
Dobruška                   27622571   710     ČNB Hradec Králové
Dobříš                    47626211   710     ČNB Praha
Domažlice                   7626321   710     ČNB Plzeň
Dvůr Králové nad Labem            27626601   710     ČNB Hradec Králové
Frýdek-Místek                 7628781   710     ČNB Ostrava
Frýdlant                   37626461   710     ČNB Ústí nad Labem
Frýdlant nad Ostravicí            37624781   710     ČNB Ostrava
Fulnek                    27625801   710     ČNB Ostrava
Havířov                    57622791   710     ČNB Ostrava
Havlíčkův Brod                97622681   710     ČNB Brno
Hlinsko                    37629531   710     ČNB Hradec Králové
Hlučín                    17624821   710     ČNB Ostrava
Hodonín                    7626671   710     ČNB Brno
Holešov                    27621691   710     ČNB Brno
Holice                    57621561   710     ČNB Hradec Králové
Horažďovice                  37624351   710     ČNB Plzeň
Horšovský Týn                 47628321   710     ČNB Plzeň
Hořice v Podkrkonoší             67622541   710     ČNB Hradec Králové
Hořovice                   27625131   710     ČNB Praha
Hradec Králové                 7628511   710     ČNB Hradec Králové
Hranice                    47628831   710     ČNB Ostrava
Humpolec                   27628711   710     ČNB Brno
Hustopeče                   27622651   710     ČNB Brno
Cheb                      7623331   710     ČNB Plzeň
Chomutov                    7625441   710     ČNB Ústí nad Labem
Chotěboř                   77621681   710     ČNB Brno
Chrudim                    7622531   710     ČNB Hradec Králové
Ivančice                   57621641   710     ČNB Brno
Jablonec nad Nisou               7622451   710     ČNB Ústí nad Labem
Jaroměř                    47629551   710     ČNB Hradec Králové
Jeseník                    7628861   710     ČNB Ostrava
Jičín                     97629541   710     ČNB Hradec Králové
Jihlava                    7623681   710     ČNB Brno
Jilemnice                   77620451   710     ČNB Ústí nad Labem
Jindřichův Hradec               7623251   710     ČNB České Budějovice
Kadaň                     27626441   710     ČNB Ústí nad Labem
Kaplice                    17621241   710     ČNB České Budějovice
Karlovy Vary                  7620341   710     ČNB Plzeň
Karviná                    7625791   710     ČNB Ostrava
Kladno                     7621141   710     ČNB Praha
Klatovy                    7628351   710     ČNB Plzeň
Kolín                         7629151   710     ČNB Praha
Konice                    67624811   710     ČNB Ostrava
Kopřivnice                  47626801   710     ČNB Ostrava
Kostelec nad Orlicí              37628571   710     ČNB Hradec Králové
Kralovice                   47624371   710     ČNB Plzeň
Kralupy nad Vltavou              47625171   710     ČNB Praha
Kraslice                   27628391   710     ČNB Plzeň
Krnov                     17626771   710     ČNB Ostrava
Kroměříž                    7620691   710     ČNB Brno
Kutná Hora                   7626161   710     ČNB Praha
Kyjov                     47628671   710     ČNB Brno
Ledeč nad Sázavou               87627681   710     ČNB Brno
Liberec                    97629461   710     ČNB Ústí nad Labem
Libochovice                  47629471   710     ČNB Ústí nad Labem
Litoměřice                   7627471   710     ČNB Ústí nad Labem
Litomyšl                   47628591   710     ČNB Hradec Králové
Litovel                    27622811   710     ČNB Ostrava
Litvínov                   27622491   710     ČNB Ústí nad Labem
Louny                     7624481   710     ČNB Ústí nad Labem
Luhačovice                  17624661   710     ČNB Brno
Mariánské Lázně                27624331   710     ČNB Plzeň
Mělník                     7623171   710     ČNB Praha
Mikulov                    37628651   710     ČNB Brno
Milevsko                   27629271   710     ČNB České Budějovice
Mladá Boleslav                 7620181   710     ČNB Praha
Mnichovo Hradiště               47622181   710     ČNB Praha
Moravská Třebová               37622591   710     ČNB Hradec Králové
Moravské Budějovice              77625711   710     ČNB Brno
Moravský Krumlov               37625741   710     ČNB Brno
Most                      7621491   710     ČNB Ústí nad Labem
Náchod                     7627551   710     ČNB Hradec Králové
Náměšť nad Oslavou              47629711   710     ČNB Brno
Neratovice                  27624171   710     ČNB Praha
Nová Paka                   47621541   710     ČNB Hradec Králové
Nový Bor                   47622421   710     ČNB Ústí nad Labem
Nový Bydžov                  37624511   710     ČNB Hradec Králové
Nový Jičín                   7624801   710     ČNB Ostrava
Nymburk                    7628191   710     ČNB Praha
Olomouc                    7621811   710     ČNB Ostrava
Opava                     7629821   710     ČNB Ostrava
Orlová                    67628791   710     ČNB Ostrava
Ostrava I                   7623761   710     ČNB Ostrava
Ostrava II                  27624761   710     ČNB Ostrava
Ostrava III                  47625761   710     ČNB Ostrava
Ostrov                    17626341   710     ČNB Plzeň
Otrokovice                  37625661   710     ČNB Brno
Pacov                     87620711   710     ČNB Brno
Pardubice                   7624561   710     ČNB Hradec Králové
Pelhřimov                   97626711   710     ČNB Brno
Písek                     7628271   710     ČNB České Budějovice
Plzeň                     7629311   710     ČNB Plzeň
Plzeň-jih                   7625361   710     ČNB Plzeň
Plzeň-sever                  7622371   710     ČNB Plzeň
Podbořany                   27625481   710     ČNB Ústí nad Labem
Poděbrady                   27629191   710     ČNB Praha
Praha - Jižní Město              27628041   710     ČNB Praha
Praha - Modřany                17622041   710     ČNB Praha
Praha 1                    7625011   710     ČNB Praha
Praha 2                    7622021   710     ČNB Praha
Praha 3                    27623101   710     ČNB Praha
Praha 4                    7627041   710     ČNB Praha
Praha 5                    7624051   710     ČNB Praha
Praha 6                    7621061   710     ČNB Praha
Praha 7                    7629071   710     ČNB Praha
Praha 8                    7626081   710     ČNB Praha
Praha 9                    7623091   710     ČNB Praha
Praha 10                    7622101   710     ČNB Praha
Praha - Specializovaný finanční úřad     77620021   710     ČNB Praha
Praha-západ                  97629111   710     ČNB Praha
Prachatice                   7625281   710     ČNB České Budějovice
Prostějov                   97620811   710     ČNB Ostrava
Přelouč                    47626561   710     ČNB Hradec Králové
Přerov                     7626831   710     ČNB Ostrava
Přeštice                   37621361   710     ČNB Plzeň
Příbram                    7624211   710     ČNB Praha
Rakovník                    7621221   710     ČNB Praha
Rokycany                   97629381   710     ČNB Plzeň
Roudnice nad Labem              27628471   710     ČNB Ústí nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm             77627661   710     ČNB Brno
Rumburk                    27629431   710     ČNB Ústí nad Labem
Rychnov n.Kn.                 7621571   710     ČNB Hradec Králové
Říčany                    47629201   710     ČNB Praha
Sedlčany                   57621211   710     ČNB Praha
Semily                    97621451   710     ČNB Ústí nad Labem
Slaný                     27622141   710     ČNB Praha
Slavkov u Brna                37628731   710     ČNB Brno
Soběslav                   27622301   710     ČNB České Budějovice
Sokolov                    7627391   710     ČNB Plzeň
Strakonice                   7622291   710     ČNB České Budějovice
Stříbro                    37622401   710     ČNB Plzeň
Sušice                    27629351   710     ČNB Plzeň
Svitavy                    7626591   710     ČNB Hradec Králové
Šternberk                   37628811   710     ČNB Ostrava
Šumperk                    7623841   710     ČNB Ostrava
Tábor                     7621301   710     ČNB České Budějovice
Tachov                     7626401   710     ČNB Plzeň
Tanvald                    17628451   710     ČNB Ústí nad Labem
Telč                     27624681   710     ČNB Brno
Teplice                    7620501   710     ČNB Ústí nad Labem
Tišnov                    47626641   710     ČNB Brno
Trhové Sviny                 17624231   710     ČNB České Budějovice
Trutnov                    7625601   710     ČNB Hradec Králové
Třebíč                     7627711   710     ČNB Brno
Třeboň                    47625251   710     ČNB České Budějovice
Třinec                    87621781   710     ČNB Ostrava
Turnov                    87626451   710     ČNB Ústí nad Labem
Týn nad Vltavou                37625231   710     ČNB České Budějovice
Uherské Hradiště                7624721   710     ČNB Brno
Uherský Brod                 47626721   710     ČNB Brno
Ústí nad Labem                 7623411   710     ČNB Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí                7622611   710     ČNB Hradec Králové
Valašské Klobouky               57626661   710     ČNB Brno
Valašské Meziříčí               87622661   710     ČNB Brno
Velké Meziříčí                37622751   710     ČNB Brno
Veselí nad Moravou              37622671   710     ČNB Brno
Vimperk                    27626281   710     ČNB České Budějovice
Vlašim                    47629121   710     ČNB Praha
Vodňany                    37629291   710     ČNB České Budějovice
Votice                    57624121   710     ČNB Praha
Vrchlabí                   37621601   710     ČNB Hradec Králové
Vsetín                    97628661   710     ČNB Brno
Vysoké Mýto                  47624611   710     ČNB Hradec Králové
Vyškov                         7621731   710     ČNB Brno
Zábřeh                    27624841   710     ČNB Ostrava
Zlín                      7629661   710     ČNB Brno
Znojmo                     7629741   710     ČNB Brno
Žamberk                    67625611   710     ČNB Hradec Králové
Žatec                     47626481   710     ČNB Ústí nad Labem
Žďár nad Sázavou                7626751   710     ČNB Brno
Železný Brod                 37629451   710     ČNB Ústí nad Labem
----------------------------------------- ---------------------------------------------------------
Příloha 2
Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů (CÚ) - CELNÍ ŘÍZENÍ a DĚLENÁ SPRÁVA

------------------------- --------------------
Název/útvar         Matrika Kód banky   
------------------------- --------------------
Brno            17721621  710
Břeclav           17726641  710
Česká Lípa          7723471  710
České Budějovice      17720231  710
Český Krumlov        47724241  710
Děčín            47721411  710
Domažlice          67728311  710
Frýdek-Místek        77728761  710
Hodonín           77724621  710
Hradec Králové       37720511  710
Cheb            37723341  710
Chomutov          27729491  710
Jihlava           17725681  710
Jindřichův Hradec      37721231  710
Karlovy Vary        17722341  710
Karviná           57722821  710
Kladno           67726201  710
Klatovy           97724311  710
Kolín            47725201  710
Krnov            7725821  710
Liberec           27727461  710
Mělník           77724111  710
Mladá Boleslav       97725111  710
Most             7728491  710
Náchod           27722601  710
Mošnov            7720801  710
Olomouc           27729651  710
Opava            17720821  710
Ostrava           97729761  710
Pardubice          7724511  710
Benešov           77721201  710
Plzeň            7721361  710
Praha I.          67724011  710
Praha D1          57723111  710
Praha D 5          47723011  710
Praha D 8          7726111  710
Praha 2           17721111  710
Praha Ruzyně - letiště   47728111  710
Prostějov          67720651  710
Přerov           37724651  710
Strakonice          7722241  710
Svitavy           47720611  710
Šumperk           57725651  710
Tachov           37721311  710
Tábor            7728301  710
Trutnov           57729601  710
Uherské Hradiště      27726661  710
Ústí nad Labem       27720411  710
Ústí nad Orlicí       37725611  710
Valašské Meziříčí      17726801  710
Vyškov           47722641  710
Zlín             7725661  710
Znojmo           87723681  710
Žďár nad Sázavou      57728641  710
------------------------- --------------------        Příloha 3
Čísla matrik bankovních účtů CÚ, poboček a oddělení CÚ - VNITROZEMSKÁ SPOTŘEBNÍ DAŇ
-----------------------------------------------------------
Název/útvar           Matrika   Kód banky
-----------------------------------------------------------
Benešov              77721201   710
Blansko              37727641   710
Brno               17721621   710
Břeclav              17726641   710
Česká Lípa             7723471   710
České Budějovice         17720231   710
Český Krumlov           47724241   710
Děčín               47721411   710
Domažlice             67728311   710
Frýdek-Místek           77728761   710
Hodonín              77724621   710
Hradec Králové          37720511   710
Cheb               37723341   710
Chomutov             27729491   710
Jičín               47726511   710
Jihlava              17725681   710
Jindřichův Hradec         37721231   710
Karlovy Vary           17722341   710
Karviná              57722821   710
Kladno              67726201   710
Klatovy              97724311   710
Kolín               47725201   710
Krnov               7725821   710
Liberec              27727461   710
Mělník              77724111   710
Mladá Boleslav          97725111   710
Most                7728491   710
Mošnov               7720801   710
Náchod              27722601   710
Olomouc              27729651   710
Opava               17720821   710
Ostrava              97729761   710
Pardubice             7724511   710
Pelhřimov             17723301   710
Plzeň               7721361   710
Praha 1 - Sokolovská       67724011   710
Praha 2 - Hostivař        17721111   710
Praha D8 - Zdiby          7726111   710
Praha D1 - Nupaky         57723111   710
Praha D5 - Rudná         47723011   710
Prostějov             67720651   710
Přerov              37724651   710
Ruzyně              47728111   710
Rychnov nad Kněžnou        67727511   710
Strakonice             7722241   710
Svitavy              47720611   710
Šumperk              57725651   710
Tábor               7728301   710
Tachov              37721311   710
Trutnov              57729601   710
Třebíč              27720681   710
Uherské Hradiště         27726661   710
Ústí nad Labem          27720411   710
Ústí nad Orlicí          37725611   710
Valašské Meziříčí         17726801   710
Vyškov              47722641   710
Zlín                7725661   710
Znojmo              87723681   710
Žďár nad Sázavou         57728641   710
-----------------------------------------------------------
Příloha 4
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) kromě Specializovaného finančního úřadu pro jednotlivé druhy daní
---------------------------------------------------------------------- -----------------
Název daně                                  Předčíslí
                                       účtu
---------------------------------------------------------------------- -----------------
Daň darovací                                   7747
Daň dědická                                   7739
Daň silniční                                   748
Daň z nemovitostí                                7755
Daň z převodu nemovitostí                            7763
Daň z přidané hodnoty                               705
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby       7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání                 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků        713
Daň z příjmů obyvatelstva                            2700
Daň z příjmů právnických osob                          7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby       7712
Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb.                   30031
Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb.                  50032
Náklady státního dozoru dle     z. č. 202/1990 Sb.                  2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.            3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                      1716
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb.   2639
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č.      2655
202/1990 Sb.
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.               8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst. 4, z. č. 334/1992 Sb.         8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - SFŽP               5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fondy           5733
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I               5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II              5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení              5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond               5784
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva           5661
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb.            4722
Ostatní příjmy                                  4757
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti           2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení                    3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence             1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. - rozpočet krajů        1740
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. - rozpočet obcí        1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách     8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech                    6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství                9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb.        6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa                   9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší        9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda                 9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. - penzijní připojištění               3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti                   1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech                     6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. - vyp. odpad. vod     6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost          3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství                    1732
Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody                 9769
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP                     9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP                 6728
Pokuty na místě zaplacené                            3746
Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony                     9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí                 6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP                      6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod            9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.                8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.        8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.            6701
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí            8782
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP                 8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.         8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88                           1724
Příslušenství daní                                4706
Spotřební daň z lihu                               4781
Spotřební daň z minerálních olejů                         799
Spotřební daň z piva                               4773
Spotřební daň z tabákových výrobků                        4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů                        780
Správní poplatky                                 3711
Správní poplatky - loterie a sázkové hry                     2786
Vratky k splátkám půjček od roku 1991                      4730
Výnos exekucí                                   35
Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb.                      80039
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.            20036
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb.                      10030
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)                   7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)                     1791
Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009                     70033
---------------------------------------------------------------------- -----------------
Příloha 5
Předčíslí bankovních účtů Specializovaného finančního úřadu pro vybrané druhy daní
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------
Název daně                           Předčíslí  Matrika   Kód   Banka
                                účtu          banky
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------
Daň silniční                            748   77620021  710   ČNB Praha
Daň z přidané hodnoty                       705   77620021  710   ČNB Praha
Daň z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou podle zvl.     7720   77620021  710   ČNB Praha
sazby                                   
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funkčních       713   77620021  710   ČNB Praha
požitků                                  
Daň z příjmů práv. osob - vybírané srážkou podle zvl. sazby    7712   77620021  710   ČNB Praha
Daň z příjmů právnických osob                   7704   77620021  710   ČNB Praha
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.          2743   77620021  710   ČNB Praha
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.     3789   77620021  710   ČNB Praha
Odvod z elektřiny ze slunečního záření              1716   77620021  710   ČNB Praha
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z.    2639   77620021  710   ČNB Praha
č. 202/1990 Sb.                              
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3    2655   77620021  710   ČNB Praha
a 4 z. č. 202/1990 Sb.                           
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora      5725   77620021  710   ČNB Praha
bydlení                                  
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - SFA        5661   77620021  710   ČNB Praha
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - SFŽP        5717   77620021  710   ČNB Praha
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy    5733   77620021  710   ČNB Praha
Ostatní příjmy                          4757   77620021  710   ČNB Praha
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v        2735   77620021  710   ČNB Praha
hotovosti                                 
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení            3754   77620021  710   ČNB Praha
Pokuty na místě zaplacené                     3746   77620021  710   ČNB Praha
Poplatky správní                         3711   77620021  710   ČNB Praha
Porušení rozpočtové kázně - Národní fond I            5741   77620021  710   ČNB Praha
Porušení rozpočtové kázně - Národní fond II            5776   77620021  710   ČNB Praha
Porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond             5784   77620021  710   ČNB Praha
Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet            4722   77620021  710   ČNB Praha
Příslušenství daní                        4706   77620021  710   ČNB Praha
Správní poplatky - loterie a sázkové hry             2786   77620021  710   ČNB Praha
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.)   70033   77620021  710   ČNB Praha
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.)    80039   77620021  710   ČNB Praha
Zvláštní prostředky - exekuce                    35   77620021  710   ČNB Praha
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č.       50032   77620021  710   ČNB Praha
191/2004 Sb.)                               
Zvláštní prostředky - pohledávky (z. č. 328/1991 Sb.,      30031   77620021  710   ČNB Praha
182/2006 Sb.)                               
Zvláštní prostředky - zajištění daně               20036   77620021  710   ČNB Praha
(z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.)                  
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.)    10030   77620021  710   ČNB Praha
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------

Poznámky: Příklad konstrukce celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z přidané hodnoty (DPH) u Specializovaného finančního úřadu (SFÚ), kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 705-77620021/0710.
Příloha 6
Předčíslí bankovních účtů celních úřadů (CÚ) pro jednotlivé druhy daní
------------------------------------------------------------------------ ---------------
Název druhu příjmu                                PBÚ
------------------------------------------------------------------------ ---------------
Cizí prostředky                                 6015
Daň z elektřiny                                  609
Daň z pevných paliv                                625
Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů                  617
Lihové kolky                                      10006
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb.                8715
Odvod za trvalé odnětí půdy §11,odst. 4 z.č. 334/1992 Sb.            8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb.                8723
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                  2751
Ostatní příjmy CÚ                                4757
Platební povinnost vyměřená v souladu s celním řízením              7771
Pokuty - z.č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa                    9742
Pokuty - z.č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda                   9734
Pokuty - z.č. 86/2002 - ovzduší                         9726
Pokuty - z.č.114/1992 Sb. - ochrana přírody                   9769
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení                    3754
Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb.,reprod.mat.dřevin do ROB              1759
Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb.,reprod.mat.dřevin do ROK              1740
Pokuty dle z.č. 185/2001 Sb., o odpadech                     6736
Pokuty dle z.č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117-120, dle z.č. 200/1990 Sb.-§ 34  6744
Pokuty dle z.č. 356/2003 Sb., o chemických látkách                8790
Pokuty dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                  3797
Pokuty dle z.č. 449/2001 Sb., o myslivosti                    1767
Pokuty dle z.č. 477/2001 Sb., o obalech                     6787
Pokuty dle z.č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence               1783
Pokuty dle z.č. 99/2004 Sb., o rybářství                     1732
Pokuty dle z.č.25/2008 Sb. o integr.registru znečišťování živ.prostředí     9718
Pokuty dle z.č.254/2001 Sb.,§ 122 - vypouštění odpadních vod           6795
Pokuty dle z.č.256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu-garanční fond    2700
Pokuty dle z.č.480/2004 Sb. - služby informační společnosti           2778
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP                     9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP                 6728
Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené                   3746
Pokuty-emise skleníkových plynů                         97770
Poplatek dle z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních    3770
Poplatek z biopaliv dle z.č. 86/2002 Sb.                     2719
Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy dle z.č. 289/1995 Sb.           8758
Poplatek za trvalé odnětí lesní půdy dle z.č. 289/1995 Sb.            8766
Poplatky dle z.č. 86/2002 Sb.                          8707
Poplatky dle z.č. 185/2001 Sb. o odpadech - ROB                 6752
Poplatky dle z.č. 185/2001 Sb. o odpadech - SFŽP                 6779
Poplatky dle z.č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod            9793
Poplatky za odebrané množství vody z.č. 254/2001 Sb.               6701
Příjmy vymožené z exekucí dle § 73 ZSDP                      35
Příslušenství daní CÚ                              4706
Spotřební daň z lihu                               4781
Spotřební daň z minerálních olejů                         799
Spotřební daň z piva                               4773
Spotřební daň z tabákových výrobků                        4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů                        780
Spotřební daně - příjmy z tabákových nálepek                  14760
Vrácení daně z minerálních olejů - technických benzínů a osobám užívajícím    5792
tyto oleje pro výrobu tepla                           
Vrácení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám cizích států          764
Vrácení daně z ost. benzínů                           95791
Vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit           50606
Vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit         50622
Vrácení daně z plynů osobám požívajícím výsad a imunit             50614
Vrácení SPD osobám cizích států požívajích výsad a imunit             772
Vrácení SPD z minerálních olejů - zelená nafta                  756
Vymáhání podle § 106 z. č. 500/2004 Sb., správní řád              60038
Zajištění daně                                 40037
Zvláštní prostředky dle DŘ                           70033
Zvláštní prostředky - kauce dle z.č. 13/1997 Sb.                90034
------------------------------------------------------------------------ ---------------