GFŘ/17/062/11-1310 Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Schválený:
GFŘ/17 062/11-1310
Informace
ze dne 15. 6. 2011
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
Referent:
ing. J. Doležalová,
tel.: 257 044 487
Ve Finančním zpravodaji č. 6/2010 byl publikován článek Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu včetně jeho pěti příloh a ve Finančním zpravodaji č. 2/2011 doplnění tohoto článku. Nyní publikujeme již kompletní materiál, který zahrnuje potřebné informace k tuzemským ale i ze zahraničí realizovaným platbám daní.
Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých druhů daní jsou pověřeny celní úřady. Území České republiky pokrývá 199 finančních úřadů (viz Příloha č. 1) a 54 celních úřadů (viz Příloha č. 2). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 59 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů (viz Příloha č. 3).
Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků.
Daně se platí příslušnému úřadu v
české měně
. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z
předčíslí bankovního účtu
, z
matrikové části
a z
kódu banky
. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe
odděleny pomlčkou
, za matrikovou částí bez mezery následuje
lomítko
a
směrový kód České národní banky
(ČNB), u níž mají finanční a celní úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu jsou:
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).
Matriková část
určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.
Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím poštovní poukázky typu A nebo bezhotovostně prostřednictvím bankovního příkazu z bankovního účtu případně formou internetového bankovnictví.
Od 1. 1. 2011 nelze zaplatit daň pomocí daňové složenky, tzn. že na všech pobočkách České pošty, s. p., již nejsou přijímány daňové složenky k úhradě daně. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně tzn. finančního nebo celního úřadu.
I. Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A
Česká pošta, s. p., používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty, s. p., poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p., a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p., automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, s. p., doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.
Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, kterou obdrží na České poště, s. p., Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:
Levá část poštovní poukázky:
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
Slovy
- v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.
Č. účtu
- Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru
předčíslí-matrika/kód banky
. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ nebo CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
V. symbol
(Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Ve výše uvedeném tvaru se též vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet
celního úřadu
. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči
finančnímu úřadu
v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu. U cla a dalších daňových povinností
vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem
generované jedinečné číslo
ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky variabilní symbol uvede
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
(viz bod III.).
S. symbol
(Specifický symbol) - při
plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu
v rámci daňové exekuce se do specifického symbolu uvede
číslo exekučního příkazu
. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky specifický symbol uvede
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
(viz bod III.).
Odesílatel
- uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
• Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.
Pravá část poštovní poukázky:
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. V případě
zajištění daně dle z. č. 235/2004, o DPH, ve znění pozdějších předpisů (při placení na účet FÚ s předčíslím 80039
) se ve zprávě pro příjemce uvede
datum dne uskutečnění zdanitelného plnění poskytovatelem
(ve tvaru: DD/MM/RRRR-P) nebo
datum dne přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění
(ve tvaru: DD/MM/RRRR-U).
Částka Kč
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
Tr. kód
(Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
Ve prospěch účtu
- tato položka obsahuje
číselné označení předčíslí a matriky účtu
finančního nebo celního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního nebo celního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď předčíslí účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního či celního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné označení: 0007480037628651. V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710.
Kód banky
musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
V. symbol
(Variabilní symbol) - pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V. symbol nevyplněny. V tomto tvaru se též vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet
celního úřadu
. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na
finanční úřad
vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu
.
U cla a dalších daňových povinností
vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem
generované jedinečné číslo
ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky variabilní symbol uvede
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
(viz bod III.).
K. symbol
(Konstantní symbol) - při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol 1149.
S. symbol
(Specifický symbol) - při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce se do specifického symbolu uvede číslo exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle zákona o DPH se do kolonky specifický symbol uvede kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (viz bod III.).
Odesílatel
- v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č. domu, PSČ a dodávací pošta. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.
II. Bezhotovostní placení
1.
Formou bankovního příkazu
Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu formou
bankovního příkazu k úhradě
ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do
bankovního formuláře
nebo k tomu použije
rubovou stranu poštovní poukázky typu A
. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.
Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede poplatník do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.
Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby ( variabilní, konstantní, specifický) uvede poplatník do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB).
Číslo účtu příjemce
přitom musí zachovávat strukturu -
předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky
(příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-37628651). Seznam
předčíslí účtů
(PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).
Čísla matrik
jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Upozorňujeme na nezbytnost zadání
předčíslí bankovního účtu
. Zejména v případě bankovního příkazu (příkazu k úhradě) prostřednictvím
rubové strany poštovní poukázky typu A
je nutné zadat předčíslí účtu, jinak platba nebude doručena. Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce
Číslo účtu příjemce
uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce.
Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu.
Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Kód banky příjemce
se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem
0710
(kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Prostřednictvím
variabilního symbolu
poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ).
Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Ve výše uvedeném tvaru se též vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet
celního úřadu
. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči
finančnímu úřadu
v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu. U cla a dalších daňových povinností
vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky variabilní symbol uvede
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
(viz bod III.).
Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální
konstantní symbol 1148
.
Specifický symbol
- při plnění platební povinnosti
vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce
se do specifického symbolu uvede
číslo exekučního příkazu
. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky specifický symbol uvede
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
(viz bod III.).
Datum splatnosti
- by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního nebo celního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. Naopak v případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se ve zprávě pro příjemce musí uvést
datum dne uskutečnění zdanitelného plnění poskytovatelem
(ve tvaru: DD/MM/RRRR-P) nebo
datum dne přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění
(ve tvaru: DD/MM/RRRR-U) (viz bod III.).
2.
Formou internetového bankovnictví
Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady). Číslo účtu (matriková část) viz Příloha č. 1 (pro finanční úřady) a Přílohy č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Kód banky
- musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Variabilní symbol
- prostřednictvím variabilního symbolu poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje též variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet
celního úřadu
. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči
finančnímu úřadu
v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu. U cla a dalších daňových povinností
vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem
generované jedinečné číslo
ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky variabilní symbol uvede
kmenová část DIČ poskytovatele zdanitelného plnění
(viz bod III.).
Specifický symbol
- při plnění
platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce
se do specifického symbolu uvede číslo exekučního příkazu. V případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se do kolonky specifický symbol uvede
kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění
(viz bod III.).
Konstantní symbol
- uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol
1148
.
Datum splatnosti
- by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního nebo celního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. Naopak v případě
zajištění daně dle zákona o DPH
se ve zprávě pro příjemce musí uvést
datum dne uskutečnění zdanitelného plnění poskytovatelem
(ve tvaru: DD/MM/RRRR-P) nebo
datum dne přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění
(ve tvaru: DD/MM/RRRR-U) (blíže viz bod III.).
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční a celní úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.
III. Specifika při placení zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb., o DPH
Od 1. 4. 2011 je podle
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
, ve znění pozdějších předpisů, možné realizovat zajištění daně v režimu § 109a zákona, tedy postup, kdy příjemce plnění uhradí část z ceny plnění odpovídající dani nikoli poskytovateli plnění, ale přímo na účet finančního úřadu. V tomto případě je třeba věnovat zvýšenou pozornost při vyplňování položek
variabilní symbol, specifický symbol a zpráva pro příjemce
.
Úhrada příjemcem za poskytovatele musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:
a) identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikaci příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.
Příjemce zdanitelného plnění uvede
při bezhotovostním platebním styku nebo při hotovostní platbě
přes Českou poštu, s. p., na poštovní poukázce typu A následující údaje:
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) - je nezbytné vyplnit 80039, aby zaslaná platba zajištění daně byla přijata na konkrétní účet finančního úřadu. PBÚ 80039 pro zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb. je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 4 (pro finanční úřady). Vyplněním této položky je určena daň (viz písm. b)
Číslo účtu
(matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady).
Kód banky
musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
Variabilní symbol
- uvádí se
kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele
zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně). Vyplněním této položky je určen poskytovatel (viz písm. a).
Specifický symbol
- uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění. Vyplněním této položky je určen příjemce (viz písm. c).
Konstantní symbol
- při bezhotovostní platbě se uvede 1148 a při hotovostní platbě se uvede 1149.
Zpráva pro příjemce - uvede se informace z písm. d):
- den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR-P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 23. 9. 2011 tzn. 23/09/2011-P nebo
- den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR-U Příklad: den přijetí úplaty je 5. 12. 2011 tzn. 05/12/2011-U
IV. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty FÚ a CÚ
Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů a celních úřadů v rámci
mezinárodního bezhotovostního platebního styku
je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci.
Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků - kód banky a číslo účtu v rámci banky.
Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:
• 2 znaky - kód země
• 2 znaky - kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu)
• 4 znaky - kód banky
• 6 znaků - PBÚ
• 10 znaků - číslo účtu (matrika FÚ/CÚ)
Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Prahu 1 pro placení daně z nemovitosti vedeného u ČNB.
    


V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.
IBAN v písemném styku:
CZ27 0710 0077 5500 0762 5011
IBAN v elektronickém styku:
CZ2707100077550007625011
Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci „Platební styk“ v nabídce „IBAN“ je možné získat mnoho dalších informací, včetně možnosti vypočítat tvar IBAN, zadáním položek:
• První část čísla účtu (= předčíslí)
• Druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu)
• Kód banky (= 0710)
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.
Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že článek Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu včetně jeho pěti příloh:
Příloha č. 1 Čísla matrik bank. účtů finančních úřadů,
Příloha č. 2 Čísla matrik bank. účtů celních úřadů - celní řízení a dělená správa,
Příloha č. 3 Čísla matrik bank. účtů celních úřadů a poboček celních úřadů - spotřební daň,
Příloha č. 4 Předčíslí bank. účtů finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní,
Příloha č. 5 Předčíslí bank. účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní
je možné nalézt na internetových stránkách Generálního finančního ředitelství české daňové správy http://cds.mfcr.cz v nabídce
Placení daní
, kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář územních finančních úřadů a další.
Na závěr upozorňujeme, že Generální finanční ředitelství české daňové správy zpřístupňuje na svých internetových stránkách aplikaci
„Daňový portál“
, která mj. umožňuje přístup k
osobnímu daňovému účtu
, tedy k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán. Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby. Bližší informace o
„Daňovém portálu“
je možné získat na internetové adrese: http://adisspr.mfcr.cz.
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka samostatného odboru Evidence a účtování daní, převodů a analýz
Generální finanční ředitelství
 
Příloha 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)
----------------------------------------- -------------- --------------- -----------------------------
Sídlo finančního úřadu           Matrika    Kód banky    Banka
----------------------------------------- -------------- --------------- -----------------------------
Aš                     17629331   0710      ČNB Plzeň
Benešov                   7627121   0710      ČNB Praha
Beroun                    7624131   0710      ČNB Praha
Bílina                   17626501   0710      ČNB Ústí nad Labem
Blansko                   7627631   0710      ČNB Brno
Blatná                   47624291   0710      ČNB České Budějovice
Blovice                   27626361   0710      ČNB Plzeň
Bohumín                   27626791   0710      ČNB Ostrava
Boskovice                  47629631   0710      ČNB Brno
Brandýs nad Labem              57624201   0710      ČNB Praha
Brno I                   97629621   0710      ČNB Brno
Brno II                   47621621   0710      ČNB Brno
Brno III                  37626621   0710      ČNB Brno
Brno IV                   67622621   0710      ČNB Brno
Brno-venkov                 7624641   0710      ČNB Brno
Broumov                   57624551   0710      ČNB Hradec Králové
Bruntál                   7620771   0710      ČNB Ostrava
Břeclav                   7621651   0710      ČNB Brno
Bučovice                  27622731   0710      ČNB Brno
Bystřice nad Pernštejnem          17621751   0710      ČNB Brno
Bystřice pod Hostýnem            47622691   0710      ČNB Brno
Čáslav                   17621161   0710      ČNB Praha
Česká Lípa                  7620421   0710      ČNB Ústí nad Labem
České Budějovice               7629231   0710      ČNB České Budějovice
Český Brod                 37625151   0710      ČNB Praha
Český Krumlov                7626241   0710      ČNB České Budějovice
Český Těšín                 37621791   0710      ČNB Ostrava
Dačice                   17629251   0710      ČNB České Budějovice
Děčín                    7628431   0710      ČNB Ústí nad Labem
Dobruška                  27622571   0710      ČNB Hradec Králové
Dobříš                   47626211   0710      ČNB Praha
Domažlice                  7626321   0710      ČNB Plzeň
Dvůr Králové nad Labem           27626601   0710      ČNB Hradec Králové
Frýdek-Místek                7628781   0710      ČNB Ostrava
Frýdlant                  37626461   0710      ČNB Ústí nad Labem
Frýdlant nad Ostravicí           37624781   0710      ČNB Ostrava
Fulnek                   27625801   0710      ČNB Ostrava
Havířov                   57622791   0710      ČNB Ostrava
Havlíčkův Brod               97622681   0710      ČNB Brno
Hlinsko                   37629531   0710      ČNB Hradec Králové
Hlučín                   17624821   0710      ČNB Ostrava
Hodonín                   7626671   0710      ČNB Brno
Holešov                   27621691   0710      ČNB Brno
Holice                   57621561   0710      ČNB Hradec Králové
Horažďovice                 37624351   0710      ČNB Plzeň
Horšovský Týn                47628321   0710      ČNB Plzeň
Hořice v Podkrkonoší            67622541   0710      ČNB Hradec Králové
Hořovice                  27625131   0710      ČNB Praha
Hradec Králové                7628511   0710      ČNB Hradec Králové
Hranice                   47628831   0710      ČNB Ostrava
Humpolec                  27628711   0710      ČNB Brno
Hustopeče                  27622651   0710      ČNB Brno
Cheb                     7623331   0710      ČNB Plzeň
Chomutov                   7625441   0710      ČNB Ústí nad Labem
Chotěboř                  77621681   0710      ČNB Brno
Chrudim                   7622531   0710      ČNB Hradec Králové
Ivančice                  57621641   0710      ČNB Brno
Jablonec nad Nisou              7622451   0710      ČNB Ústí nad Labem
Jaroměř                   47629551   0710      ČNB Hradec Králové
Jeseník                   7628861   0710      ČNB Ostrava
Jičín                    97629541   0710      ČNB Hradec Králové
Jihlava                   7623681   0710      ČNB Brno
Jilemnice                  77620451   0710      ČNB Ústí nad Labem
Jindřichův Hradec              7623251   0710      ČNB České Budějovice
Kadaň                    27626441   0710      ČNB Ústí nad Labem
Kaplice                   17621241   0710      ČNB České Budějovice
Karlovy Vary                 7620341   0710      ČNB Plzeň
Karviná                   7625791   0710      ČNB Ostrava
Kladno                    7621141   0710      ČNB Praha
Klatovy                   7628351   0710          ČNB Plzeň
Kolín                    7629151   0710      ČNB Praha
Konice                   67624811   0710      ČNB Ostrava
Kopřivnice                 47626801   0710      ČNB Ostrava
Kostelec nad Orlicí             37628571   0710      ČNB Hradec Králové
Kralovice                  47624371   0710      ČNB Plzeň
Kralupy nad Vltavou             47625171   0710      ČNB Praha
Kraslice                  27628391   0710      ČNB Plzeň
Krnov                    17626771   0710      ČNB Ostrava
Kroměříž                   7620691   0710      ČNB Brno
Kutná Hora                  7626161   0710      ČNB Praha
Kyjov                    47628671   0710      ČNB Brno
Ledeč nad Sázavou              87627681   0710      ČNB Brno
Liberec                   97629461   0710      ČNB Ústí nad Labem
Libochovice                 47629471   0710      ČNB Ústí nad Labem
Litoměřice                  7627471   0710      ČNB Ústí nad Labem
Litomyšl                  47628591   0710      ČNB Hradec Králové
Litovel                   27622811   0710      ČNB Ostrava
Litvínov                  27622491   0710      ČNB Ústí nad Labem
Louny                    7624481   0710      ČNB Ústí nad Labem
Luhačovice                 17624661   0710      ČNB Brno
Mariánské Lázně               27624331   0710      ČNB Plzeň
Mělník                    7623171   0710      ČNB Praha
Mikulov                   37628651   0710      ČNB Brno
Milevsko                  27629271   0710      ČNB České Budějovice
Mladá Boleslav                7620181   0710      ČNB Praha
Mnichovo Hradiště              47622181   0710      ČNB Praha
Moravská Třebová              37622591   0710      ČNB Hradec Králové
Moravské Budějovice             77625711   0710      ČNB Brno
Moravský Krumlov              37625741   0710      ČNB Brno
Most                     7621491   0710      ČNB Ústí nad Labem
Náchod                    7627551   0710      ČNB Hradec Králové
Náměšť nad Oslavou             47629711   0710      ČNB Brno
Neratovice                 27624171   0710      ČNB Praha
Nová Paka                  47621541   0710      ČNB Hradec Králové
Nový Bor                  47622421   0710      ČNB Ústí nad Labem
Nový Bydžov                 37624511   0710      ČNB Hradec Králové
Nový Jičín                  7624801   0710      ČNB Ostrava
Nymburk                   7628191   0710      ČNB Praha
Olomouc                   7621811   0710      ČNB Ostrava
Opava                    7629821   0710      ČNB Ostrava
Orlová                   67628791   0710      ČNB Ostrava
Ostrava I                  7623761   0710      ČNB Ostrava
Ostrava II                 27624761   0710      ČNB Ostrava
Ostrava III                 47625761   0710      ČNB Ostrava
Ostrov                   17626341   0710      ČNB Plzeň
Otrokovice                 37625661   0710      ČNB Brno
Pacov                    87620711   0710      ČNB Brno
Pardubice                  7624561   0710      ČNB Hradec Králové
Pelhřimov                  97626711   0710      ČNB Brno
Písek                    7628271   0710      ČNB České Budějovice
Plzeň                    7629311   0710      ČNB Plzeň
Plzeň-jih                  7625361   0710      ČNB Plzeň
Plzeň-sever                 7622371   0710      ČNB Plzeň
Podbořany                  27625481   0710      ČNB Ústí nad Labem
Poděbrady                  27629191   0710      ČNB Praha
Praha - Jižní Město             27628041   0710      ČNB Praha
Praha - Modřany               17622041   0710      ČNB Praha
Praha 1                   7625011   0710      ČNB Praha
Praha 2                   7622021   0710      ČNB Praha
Praha 3                   27623101   0710      ČNB Praha
Praha 4                   7627041   0710      ČNB Praha
Praha 5                   7624051   0710      ČNB Praha
Praha 6                   7621061   0710      ČNB Praha
Praha 7                   7629071   0710      ČNB Praha
Praha 8                   7626081   0710      ČNB Praha
Praha 9                   7623091   0710      ČNB Praha
Praha 10                   7622101   0710      ČNB Praha
Praha-západ                 97629111   0710      ČNB Praha
Prachatice                  7625281   0710      ČNB České Budějovice
Prostějov                  97620811   0710      ČNB Ostrava
Přelouč                   47626561   0710      ČNB Hradec Králové
Přerov                    7626831   0710      ČNB Ostrava
Přeštice                  37621361   0710      ČNB Plzeň
Příbram                   7624211   0710      ČNB Praha
Rakovník                   7621221   0710      ČNB Praha
Rokycany                  97629381   0710      ČNB Plzeň
Roudnice nad Labem             27628471   0710      ČNB Ústí nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm            77627661   0710      ČNB Brno
Rumburk                   27629431   0710      ČNB Ústí nad Labem
Rychnov n.Kn.                7621571   0710      ČNB Hradec Králové
Říčany                   47629201   0710      ČNB Praha
Sedlčany                  57621211   0710      ČNB Praha
Semily                   97621451   0710      ČNB Ústí nad Labem
Slaný                    27622141   0710      ČNB Praha
Slavkov u Brna               37628731   0710      ČNB Brno
Soběslav                  27622301   0710      ČNB České Budějovice
Sokolov                   7627391   0710      ČNB Plzeň
Strakonice                  7622291   0710      ČNB České Budějovice
Stříbro                   37622401   0710      ČNB Plzeň
Sušice                   27629351   0710      ČNB Plzeň
Svitavy                   7626591   0710      ČNB Hradec Králové
Šternberk                  37628811   0710      ČNB Ostrava
Šumperk                   7623841   0710      ČNB Ostrava
Tábor                    7621301   0710      ČNB České Budějovice
Tachov                    7626401   0710      ČNB Plzeň
Tanvald                   17628451   0710      ČNB Ústí nad Labem
Telč                    27624681   0710      ČNB Brno
Teplice                   7620501   0710      ČNB Ústí nad Labem
Tišnov                   47626641   0710      ČNB Brno
Trhové Sviny                17624231   0710      ČNB České Budějovice
Trutnov                   7625601   0710      ČNB Hradec Králové
Třebíč                    7627711   0710      ČNB Brno
Třeboň                   47625251   0710      ČNB České Budějovice
Třinec                   87621781   0710      ČNB Ostrava
Turnov                   87626451   0710      ČNB Ústí nad Labem
Týn nad Vltavou               37625231   0710      ČNB České Budějovice
Uherské Hradiště               7624721   0710      ČNB Brno
Uherský Brod                47626721   0710      ČNB Brno
Ústí nad Labem                7623411   0710      ČNB Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí               7622611   0710      ČNB Hradec Králové
Valašské Klobouky              57626661   0710      ČNB Brno
Valašské Meziříčí              87622661   0710      ČNB Brno
Velké Meziříčí               37622751   0710      ČNB Brno
Veselí nad Moravou             37622671   0710      ČNB Brno
Vimperk                   27626281   0710      ČNB České Budějovice
Vlašim                   47629121   0710      ČNB Praha
Vodňany                   37629291   0710      ČNB České Budějovice
Votice                       57624121   0710      ČNB Praha
Vrchlabí                  37621601   0710      ČNB Hradec Králové
Vsetín                   97628661   0710      ČNB Brno
Vysoké Mýto                 47624611   0710      ČNB Hradec Králové
Vyškov                    7621731   0710      ČNB Brno
Zábřeh                   27624841   0710      ČNB Ostrava
Zlín                     7629661   0710      ČNB Brno
Znojmo                    7629741   0710      ČNB Brno
Žamberk                   67625611   0710      ČNB Hradec Králové
Žatec                    47626481   0710      ČNB Ústí nad Labem
Žďár nad Sázavou               7626751   0710      ČNB Brno
Železný Brod                37629451   0710      ČNB Ústí nad Labem
----------------------------------------- -------------- --------------- -----------------------------


 
Příloha 2
Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů (CÚ) - CELNÍ ŘÍZENÍ a DĚLENÁ SPRÁVA
------------------------------ ---------------------------------
Název/útvar           Matrika       Kód banky
------------------------------ ---------------------------------
Brno               17721621      0710
Břeclav              17726641      0710
Česká Lípa             7723471      0710
České Budějovice         17720231      0710
Český Krumlov           47724241      0710
Děčín               47721411      0710
Domažlice             67728311      0710
Frýdek-Místek           77728761      0710
Hodonín              77724621      0710
Hradec Králové          37720511      0710
Cheb               37723341      0710
Chomutov             27729491      0710
Jihlava              17725681      0710
Jindřichův Hradec         37721231      0710
Karlovy Vary           17722341      0710
Karviná              57722821      0710
Kladno              67726201      0710
Klatovy              97724311      0710
Kolín               47725201      0710
Krnov               7725821      0710
Liberec              27727461      0710
Mělník              77724111      0710
Mladá Boleslav          97725111      0710
Most                7728491      0710
Náchod              27722601      0710
Mošnov               7720801      0710
Olomouc              27729651      0710
Opava               17720821      0710
Ostrava              97729761      0710
Pardubice             7724511      0710
Benešov              77721201      0710
Plzeň               7721361      0710
Praha I.             67724011      0710
Praha D1             57723111      0710
Praha D 5             47723011      0710
Praha D 8             7726111      0710
Praha 2              17721111      0710
Praha Ruzyně - letiště      47728111      0710
Prostějov             67720651      0710
Přerov              37724651      0710
Strakonice             7722241      0710
Svitavy              47720611      0710
Šumperk              57725651      0710
Tachov              37721311      0710
Tábor               7728301      0710
Trutnov              57729601      0710
Uherské Hradiště         27726661      0710
Ústí nad Labem          27720411      0710
Ústí nad Orlicí          37725611      0710
Valašské Meziříčí         17726801      0710
Vyškov              47722641      0710
Zlín                7725661      0710
Znojmo              87723681      0710
Žďár nad Sázavou         57728641      0710
------------------------------ ---------------------------------


 
Příloha 3
Čísla matrik bankovních účtů CÚ a poboček CÚ - VNITROZEMSKÁ SPOTŘEBNÍ DAŇ
--------------------------------- ----------------------------------
Název/útvar            Matrika    Kód banky
--------------------------------- ----------------------------------
Benešov              77721201      0710
Blansko              37727641      0710
Brno               17721621      0710
Břeclav              17726641      0710
Česká Lípa             7723471      0710
České Budějovice         17720231      0710
Český Krumlov           47724241      0710
Děčín               47721411      0710
Domažlice             67728311      0710
Frýdek-Místek           77728761      0710
Hodonín              77724621      0710
Hradec Králové          37720511      0710
Cheb               37723341      0710
Chomutov             27729491      0710
Jičín               47726511      0710
Jihlava              17725681      0710
Jindřichův Hradec         37721231      0710
Karlovy Vary           17722341      0710
Karviná              57722821      0710
Kladno              67726201      0710
Klatovy              97724311      0710
Kolín               47725201      0710
Krnov               7725821      0710
Liberec              27727461      0710
Mělník              77724111      0710
Mladá Boleslav          97725111      0710
Most                7728491      0710
Mošnov               7720801      0710
Náchod              27722601      0710
Olomouc              27729651      0710
Opava               17720821      0710
Ostrava              97729761      0710
Pardubice             7724511      0710
Pelhřimov             17723301      0710
Plzeň               7721361      0710
Praha 1 - Sokolovská       67724011      0710
Praha 2 - Hostivař        17721111      0710
Praha D8 - Zdiby          7726111      0710
Praha D1 - Nupaky         57723111      0710
Praha D5 - Rudná         47723011      0710
Prostějov             67720651      0710
Přerov              37724651      0710
Ruzyně              47728111      0710
Rychnov nad Kněžnou        67727511      0710
Strakonice             7722241      0710
Svitavy              47720611      0710
Šumperk              57725651      0710
Tábor               7728301      0710
Tachov              37721311      0710
Trutnov              57729601      0710
Třebíč              27720681      0710
Uherské Hradiště         27726661      0710
Ústí nad Labem          27720411      0710
Ústí nad Orlicí          37725611      0710
Valašské Meziříčí         17726801      0710
Vyškov              47722641      0710
Zlín                7725661      0710
Znojmo              87723681      0710
Žďár nad Sázavou         57728641      0710
--------------------------------- ----------------------------------

 
Příloha 4
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) pro jednotlivé druhy daní
-------------------------------------------------------------------------- -------------------------
Název daně                                    Předčíslí účtu
-------------------------------------------------------------------------- -------------------------
Daň darovací                                       7747
Daň dědická                                        7739
Daň silniční                                        748
Daň z nemovitostí                                     7755
Daň z převodu nemovitostí                                 7763
Daň z přidané hodnoty                                       705
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby            7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání                     721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků            713
Daň z příjmů obyvatelstva                                 2700
Daň z příjmů právnických osob                               7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby            7712
Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb.                       30031
Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb.                      50032
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.                      2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.                 3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                          1716
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                    8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle § 11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb.              8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                    8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - SFŽP                    5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fondy                5733
Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                      2751
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I                   5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II                   5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení                   5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond                    5784
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva               5661
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb.                4722
Ostatní příjmy                                      4757
Pokuty - dle § 9c z. č. 15/1998 Sb.                            2778
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti               2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené             3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence                 1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. - rozpočet krajů            1740
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. - rozpočet obcí             1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách         8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech                        6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství                     9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb.             6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa                       9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší            9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda                      9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. - penzijní připojištění                   3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti                        1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech                         6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. - vyp. odpad. vod         6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost              3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství                         1732
Pokuty dle z. č.114/1992 Sb. - ochrana přírody                      9769
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP                         9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP                     6728
Pokuty v blokovém řízení                                 3746
Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony                          9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí                      6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP                          6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod                9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.                    8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.             8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001 Sb.                 6701
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí                 8782
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP                     8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.             8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88                               1724
Příslušenství daní                                    4706
Spotřební daň z lihu                                   4781
Spotřební daň z minerálních olejů                             799
Spotřební daň z piva                                   4773
Spotřební daň z tabákových výrobků                            4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů                            780
Správní poplatky                                     3711
Správní poplatky - loterie a sázkové hry                         2786
Vratky k splátkám půjček od roku 1991                           4730
Výnos exekucí                                        35
Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb.                          80039
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.                20036
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb.                          10030
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)                       7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)                          1791
Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009                          70033
-------------------------------------------------------------------------- -------------------------


 
Příloha 5
Předčíslí bankovních účtů celních úřadů (CÚ) pro jednotlivé druhy daní
---------------------------------------------------------------------------------     --------------------------------------------
Název druhu příjmu                                                PBÚ
--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------
Cizí prostředky                                                  6015
Daň z elektřiny                                                  609
Daň z pevných paliv                                                625
Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů                                   617
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                                8715
Odvod za trvalé odnětí půdy § 11,odst. 4 z. č. 334/1992 Sb.                            8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.                              8723
Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                                  2751
Ostatní příjmy CÚ                                                 4757
Platební povinnost vyměřená v souladu s celním řízením                              7771
Pokuty - z. č. 86/2002 - ovzduší                                         9726
Pokuty - z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa                                    9742
Pokuty - z. č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda                                   9734
Pokuty - z. č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody                                   9769
Pokuty 356/2003 Sb. - o chemických látkách                                    8790
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené                         3754
Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                                  3797
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb.,reprod.mat.dřevin do ROB                              1759
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb.,reprod.mat.dřevin do ROK                              1740
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech                                     6736
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117-120, dle z. č. 200/1990 Sb.- § 34                 6744
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti                                    1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech                                     6787
Pokuty dle z. č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence                                1783
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství                                     1732
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., § 122 -vypouštění odpadních vod                          6795
Pokuty dle z. č. 480/2004 Sb. - služby informační společnosti                           2778
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP                                     9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP                                 6728
Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené                                    3746
Pokuty-emise skleníkových plynů                                         97770
Pokuty dle z. č. 256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu-garanční fond                    2700
Pokuty dle z. č. 25/2008 Sb. o integr.registru znečišťování živ.prostředí                     9718
Poplatek dle z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních                     3770
Poplatek z biopaliv dle z. č. 86/2002 Sb.                                     2719
Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb.                           8758
Poplatek za trvalé odnětí lesní půdy dle z. č. 289/1995 Sb.                            8766
Poplatky dle z. č. 86/2002 Sb.                                          8707
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb.o odpadech - ROB                                  6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb.o odpadech - SFŽP                                 6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod                            9793
Poplatky za odebrané množství vody z. č. 254/2001 Sb.                               6701
Příjmy vymožené z exekucí dle § 73 ZSDP                                       35
Příslušenství daní CÚ                                               4706
Spotřební daň z lihu                                               4781
Spotřební daň z minerálních olejů                                         799
Spotřební daň z piva                                               4773
Spotřební daň z tabákových výrobků                                        4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů                                        780
Spotřební daně - příjmy z tabákových nálepek                                   14760
Vrácení daně z minerálních olejů - technických benzínů a osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla      5792
Vrácení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám cizích států                           764
Vrácení daně z ost. benzínů                                           95791
Vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit                            50606
Vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit                          50622
Vrácení daně z plynů osobám požívajícím výsad a imunit                              50614
Vrácení SPD osobám cizích států požívajích výsad a imunit                             772
Vrácení SPD z minerálních olejů - zelená nafta                                   756
Vymáhání podle § 106 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád                             60038
Zajištění daně                                                  40037
Lihové kolky                                                   10006
Zvláštní prostředky dle DŘ                                            70033
--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------