D-347 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních

Schválený:
D-347
Pokyn
o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních
Referent:
JUDr. V. Bátorová,
tel.: 257 044 230
Č.j.: 052/116 583/2010-905
1) Pokutové bloky na pokuty ukládané osobám v blokových řízeních za přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo financí. Uvedené pokutové bloky na pokuty za přestupky jsou správními orgány České republiky používány i pro bloková řízení o přestupcích podle jiných předpisů.
Pokutové bloky se dále člení na druhy pokutových bloků dle nominálních částek pokut v Kč, které mohou být na jednotlivé bloky uloženy, a podle rozpočtového určení výnosu pokut (řada 26 - do státního rozpočtu a do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, řady 46 - do rozpočtu kraje nebo obce).
Veškeré pokutové bloky jsou tiskopisy přísně zúčtovatelné - placené, a to řada 26 - pro celní orgány a 46 - pro krajské a obecní úřady.
2) Platné vzory pokutových bloků vypracovává, schvaluje a jejich případné úpravy a korektury provádí Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Ministerstva financí.
3) Orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokových řízeních objednávají a odebírají pokutové bloky podle svého sídla v České republice od místně příslušného celního úřadu, plyne-li výnos z pokut do státního rozpočtu nebo do rozpočtu určeného na základě zvláštního právního předpisu, nebo od místně příslušného krajského úřadu, plyne-li výnos pokut do rozpočtu kraje nebo do rozpočtu obce.
Celní úřady a krajské úřady doručené objednávky pokutových bloků sumarizují spolu s vlastními objednávkami.
Celní úřady tyto objednávky postupují nadřízeným celním ředitelstvím, která je dále sumarizují a předávají Generálnímu ředitelství cel.
Generální ředitelství cel zasílá v měsících lednu a červnu stávajícího roku sumarizovanou objednávku v členění dle jednotlivých celních ředitelství a celních úřadů Ministerstvu financí. Krajské úřady po sumarizaci objednávek pokutové bloky objednávají u dodavatele smluvně zajištěného Ministerstvem financí.
Výrobu a distribuci pokutových bloků pro Generální ředitelství cel zabezpečuje Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Ministerstva financí. Množství svazků pokutových bloků určená k odběru ve stávajícím roce stanovuje Generálnímu ředitelství cel potvrzením jeho objednávky (dále jen „limit Ministerstva financí“), které zasílá koncem stávajícího roku Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Ministerstva financí Generálnímu ředitelství cel a dodavateli.
Zvýšení (příp. snížení) stanoveného limitu Ministerstva financí v souvislosti s odběrem pokutových bloků od dodavatele, může být provedeno jen se souhlasem Samostatného oddělení 904 Správní činnosti Ministerstva financí.
Výrobu a distribuci pokutových bloků pro krajské úřady zabezpečuje smluvní dodavatel Ministerstva financí. Převzetí objednávek pokutových bloků k výrobě a distribuci tento dodavatel potvrzuje krajským úřadům vrácením potvrzených objednávek.
Po vytištění jsou pokutové bloky distribuovány Generálnímu ředitelství i krajským úřadům poštou, dodavatelem nebo osobním převzetím dle požadavku odběratele. Generální ředitelství cel zajišťuje distribuci pokutových bloků příslušným celním úřadům.
Případný kontakt na dodavatele pokutových bloků provádějí Generální ředitelství cel a krajské úřady podle svých potřeb.
4) Při doručení a převzetí objednaných pokutových bloků Generálním ředitelstvím cel nebo krajskými úřady je pro tyto orgány dokladem o převzetí zásilky pokutových bloků dodací list a faktura vystavená dodavatelem, popř. doklad o přepravě zásilky.
Na dodacím listě a na faktuře musí být uvedena číselná řada dodávaných pokutových bloků (26 resp. 46); jejich skladové číslo MFin včetně čísla vzoru nebo jejich názvy včetně nominálních hodnot v Kč; série/rok; čísla prvního bloku v prvním svazku a posledního bloku v posledním svazku dle skupiny a druhu pokutových bloků; počet ks svazků pokutových bloků; nominální hodnota jednotlivých druhů dodávaných pokutových bloků v Kč a celková hodnota zásilky pokutových bloků v Kč.
5) Osobně mohou od dodavatele nebo přepravce převzít zásilku pokutových bloků výhradně pověření pracovníci Generálního ředitelství cel nebo krajských úřadů. Tito pracovníci jsou povinni se prokázat platným pověřením k převzetí objednané zásilky pokutových bloků a služebním průkazem. Při osobním převzetí pokutových bloků od dodavatele pracovníci ponechají originál pověření k založení dodavateli, přičemž na něm potvrdí převzetí průvodního dokladu zásilky pokutových bloků.
Dodavatel zásilku vybaví průvodním dokladem dle čl. 4 a potvrdí na něm pracovníkovi Generálního ředitelství cel nebo krajského úřadu převzetí jeho platného pověření. Přebírající i předávající zásilku pečlivě zkontrolují včetně průvodního dokladu. Při předání a převzetí zásilky pokutových bloků průvodní doklad čitelně podepíší a opatří otisky úředních razítek. Originál průvodního dokladu zůstává přebírajícímu. Kopii průvodního dokladu si dodavatel zakládá.
Je-li k přepravě objednané zásilky pokutových bloků odběrateli využito pošty, je třeba, aby zásilka byla přepravována způsobem odpovídajícím nominální hodnotě doručovaných pokutových bloků. Doklad o předání a převzetí této zásilky se založí do dokumentace k pokutovým blokům.
6) K evidenci a vyúčtování pokutových bloků jsou používány a Ministerstvem financí vydány tyto tiskopisy:
řada 25 45 název
MFin 5643 4416 Vyúčtování pokutových bloků,
MFin 5644 4417 Zásobník pokutových bloků - obal,
MFin 5645 4418 Zásobník pokutových bloků - vložka,
MFin 5646 4419 Evidenční list pokutových bloků - obal,
MFin 5647 4420 Evidenční list pokutových bloků - vložka.
Tiskopis: „Vyúčtování pokutových bloků“ je určen úřadům a orgánům oprávněným ukládat a vybírat pokuty v blokových řízeních (dále jen „oprávněné úřady a orgány“), a to k vyúčtování přijatých a vydaných pokutových bloků a k vyúčtování peněz přijatých za pokutové bloky vydané pokutovaným osobám.
Tiskopis „Zásobník pokutových bloků“ je určen k evidenci pokutových bloků podle druhu úřadům a orgánům při výdeji pokutových bloků oprávněným úřadům a orgánům.
Tiskopis „Evidenční list pokutových bloků“ je určen k evidenci pokutových bloků podle druhu oprávněným úřadům a orgánům.
7) Objednané pokutové bloky převzaté od dodavatele na sklad evidují úřady a orgány, které pokutové bloky dále vydávají oprávněným úřadům a orgánům, v zásobníku pokutových bloků v tabulce „PŘÍJEM“.
V této tabulce vyplní číslo položky v tabulce, datum převzetí pokutových bloků na sklad, označení příjmového dokladu (název dokladu a jeho číslo), druh převzatých pokutových bloků na sklad - jejich nominální hodnotu v Kč, skladové číslo MFin a číslo vzoru a počet dodaných svazků pokutových bloků.
Počet vrácených kusů pokutových bloků se vyplní při vrácení pokutových bloků na sklad (např. při jejich znehodnocení oprávněným úřadem nebo orgánem, kterému byly vydány k blokovým řízením).
Dále úřady a orgány vyplňují celkovou hodnotu převzaté zásilky pokutových bloků na sklad v Kč, sérii/ rok a čísla na sklad přijatých pokutových bloků. Do dokumentace k zásobníku pokutových bloků se založí doklady o převzetí zásilky pokutových bloků na sklad (viz čl. 4. a 5.).
8) Vydávají-li úřady a orgány pokutové bloky ze skladu oprávněným úřadům a orgánům, evidují vydávané pokutové bloky v zásobníku pokutových bloků v tabulce „VYDÁNÍ“, kde vyplní, jakému úřadu nebo orgánu a jmenovitě kterému jeho pověřenému pracovníkovi pokutové bloky vydávají.
Pověřený pracovník oprávněného úřadu nebo orgánu, který pro tento úřad nebo orgán přebírá pokutové bloky, předloží žádost o vydání určitého počtu pokutových bloků v určité celkové nominální hodnotě v Kč a v členění dle jejich skupin a druhů. Prokáže se platným pověřením k převzetí pokutových bloků, služebním průkazem a předloží zásobník nebo evidenční list pokutových bloků vydávajícímu úřadu nebo orgánu. Originál žádosti o vydání pokutových bloků a svého pověření pracovník ponechá úřadu nebo orgánu, který mu pokutové bloky vydává, k založení.
Ve sloupci „Odvolání na číslo a položku zásobníku nebo evidenčního listu“ se uvede číslo a položka, pod kterými je evidován příjem pokutových bloků pověřeným pracovníkem v zásobníku nebo evidenčním listu pokutových bloků oprávněného úřadu nebo orgánu. Dále se vyplní druh vydávaných pokutových bloků ze skladu - jejich nominální hodnota v Kč, skladové číslo MFin a číslo vzoru, počet vydaných svazků a kusů pokutových bloků, celková hodnota vydávaných pokutových bloků v Kč. V rubrice vlastnoruční podpis příjemce a otisk úředního razítka se pracovník přebírající pokutové bloky čitelně podepíše a připojí otisk úředního razítka. Série a čísla ze skladu vydaných pokutových bloků se zapíší do pravého sloupce levé tabulky „PŘÍJEM“.
Po výdeji pokutových bloků ze skladu úřad nebo orgán provede záznam o zůstatku pokutových bloků na skladě v zásobníku pokutových bloků do tabulky „ZŮSTATEK“, kde vyplní počet svazků a kusů pokutových bloků na skladě po výdeji a jejich celkovou nominální hodnotu v Kč.
9) Oprávněné úřady a orgány vedou pro evidenci pokutových bloků převzatých na sklad evidenční list pokutových bloků.
Záznam o převzetí pokutových bloků na sklad tyto úřady a orgány provádějí v levé tabulce evidenčního listu již při přebírání pokutových bloků (viz čl. 8). Úřady a orgány zaznamenávají přijetí pokutových bloků pod položkou s uvedením data převzetí pokutových bloků na sklad, s odvoláním na vydání pokutových bloků v zásobníku pokutových bloků, kde tyto orgány vyplňují stranu a položku, pod kterými je evidován výdej pokutových bloků v zásobníku pokutových bloků u úřadu nebo orgánu, který těmto úřadům a orgánům pokutové bloky vydal. Dále se zaznamenává počet převzatých svazků a kusů pokutových bloků, s vyplněním druhu převzatých pokutových bloků dle nominální hodnoty v Kč, hodnota odebraných pokutových bloků podle druhů v Kč, celková hodnota odebraných pokutových bloků v Kč, série/rok a čísla přijatých pokutových bloků na sklad.
10) Vydávají-li oprávněné úřady a orgány pokutové bloky pověřeným pracovníkům pro bloková řízení, poznamenávají sérii/rok a čísla vydaných pokutových bloků v levé tabulce v pravém sloupci evidenčního listu pokutových bloků. Tyto údaje, současně s uvedením, komu jmenovitě a v jaké částce v Kč byly pokutové bloky vydány, úřady a orgány uvádějí i v deníku pokutových bloků, kde současně evidují částky v Kč přijaté pověřenými pracovníky od pokutovaných osob za vydané pokutové bloky. Deník pokutových bloků si oprávněné úřady nebo orgány vytvářejí a vedou individuálně dle své potřeby. Údaje o zaplacených a odvedených pokutách se zaznamenávají v tabulce „ZAPLACENO“ evidenčního listu pokutových bloků, kde se uvede datum, položka deníku pokutových bloků a odvedená částka Kč vybraná na pokutách v blokových řízeních.
Doklady o převodu částek Kč vybraných na pokutách na účet vedený úřadem nebo orgánem, který vydal bloky oprávněnému úřadu nebo orgánu, se zakládají v dokumentaci k evidenčnímu listu pokutových bloků. Vybrané pokuty se odvádějí jakmile jejich úhrn překročí částku 50 000 Kč (padesát tisíc Kč), jinak vždy nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce. Oprávněné úřady a orgány jsou povinny ověřovat správnost odváděných částek vybraných na blokových pokutách.
Vrátí-li pověřený pracovník pokutové bloky oprávněnému úřadu nebo orgánu, vyplní tento úřad nebo orgán sérii/rok a čísla přijatých pokutových bloků v levé tabulce v pravém sloupci evidenčního listu pokutových bloků a v tabulce „VRÁCENO“ vpravo uprostřed vyplní počet svazků a kusů, druh a c
elkovou hodnotu vrácených pokutových bloků v Kč.
O stavu zásoby pokutových bloků na skladě evidují oprávněné úřady a orgány v tabulce „ZŮSTATEK“ evidenčního listu pokutových bloků, kde uvádějí kolik kusů a svazků pokutových bloků a v jaké celkové hodnotě v Kč jim zůstává na zásobě.
11) Oprávněné úřady a orgány, které odebraly pokutové bloky, jsou na požádání úřadu nebo orgánu, který jim bloky vydal, povinny podat ke dni 31. prosince každého roku, nejpozději však do 25. ledna následujícího roku, celkové vyúčtování odebraných pokutových bloků a peněz vybraných za pokutové bloky vydané v blokových řízeních. Toto vyúčtování se provádí na tiskopise vyúčtování pokutových bloků (viz čl. 6).
Oprávněné úřady a orgány na tomto tiskopise vyúčtovávají každý druh pokutových bloků zvlášť. V tabulce „Vyúčtování pokutových bloků za rok 20-“ uvádějí údaje o zásobě, příjmu a výdeji určitého druhu pokutových bloků v ks a úhrnnou hodnotu těchto pokutových bloků v Kč.
V tabulce „Vyúčtování peněz za vydané pokutové bloky“ úřady a orgány vyúčtovávají částky Kč vybrané od pokutovaných osob a odvedené, resp. zůstávající k odvodu na účet úřadu nebo orgánu, který jim pokutové bloky pro bloková řízení vydal. Obecní úřady k vyúčtování pokutových bloků připojují kopie dokladů o převodu vybraných pokut na svůj účet.
12) Vyúčtování pokutových bloků (viz čl. 11) předávají oprávněné úřady a orgány přímo nebo prostřednictvím nadřízených orgánů, od kterých odebraly pokutové bloky, celním a krajským úřadům.
Tyto úřady spolu se svým vyúčtováním pokutových bloků doručená vyúčtování pokutových bloků překontrolují včetně peněz odvedených oprávněnými úřady a orgány za pokutové bloky vydané pokutovaným osobám, zařídí nápravu případných nesprávností, údaje sumarizují, zkontrolují s vlastní evidencí a postoupí ke kontrole, inventuře pokutových bloků a vyúčtování peněz za vydané pokutové bloky za kalendářní rok nadřízenému celnímu orgánu - Generálnímu ředitelství cel, a krajským úřadům.
13) Pokutové bloky ztracené, zničené nebo odcizené nelze odepsat. Musí být vyúčtovány a zaplaceny v plné na nich vytištěné nominální hodnotě v Kč tomu úřadu, který pokutové bloky pro bloková řízení vydal.
14) Znehodnocené pokutové bloky, které však lze jednoznačně identifikovat co do množství a nominálních hodnot v Kč, může příslušný úřad, který tyto pokutové bloky vydal, vzít zpět na sklad a odepsat po předchozím souhlasu Samostatného oddělení 904 Správní činnosti Ministerstva financí. O tom úřad pořídí protokolární záznam. Celní úřad předkládá žádost o předchozí souhlas prostřednictvím Generálního ředitelství cel.
15) Podle tohoto pokynu postupují od 1. 1. 2011 všechny úřady a orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokových řízeních, všechny úřady a orgány, které jim pokutové bloky pro ukládání a vybírání pokut v blokových řízeních vydávají a dodavatelé pokutových bloků pro Ministerstvo financí.
16) Tento pokyn nahrazuje pokyn D-95 č.j. 252/54 369/1994.
Ing. Miroslav Kalousek, v. r.
ministr financí