47/117 849/2010-473 Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu

Schválený:
47/117 849/2010-473
Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu
Změna: GFŘ-6792/11-1310
Referent:
Ing. J. Doležalová,
tel.: 257 044 487
Výběrem daní jsou v České republice pověřeny finanční úřady a výběrem některých druhů daní jsou pověřeny celní úřady. Území České republiky pokrývá 199 finančních úřadů (viz Příloha č. 1) a 54 celních úřadů (viz Příloha č. 2). Správou spotřebních daní je celkem pověřeno 59 celních úřadů, poboček a oddělení celních úřadů (viz Příloha č. 3).
Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního nebo celního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků. Daně se platí příslušnému úřadu v
české měně
. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (§ 163 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního nebo celního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně.
Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se sestaví z
předčíslí bankovního účtu
, z
matrikové části
a z
kódu banky
. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje
lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB)
, u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).
Základní části bankovního účtu jsou:
• Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).
• Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1, kdy správný úplný tvar bankovního účtu je 7755-7625011/0710.
Poplatníci (plátci) mohou daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit prostřednictvím
poštovní poukázky typu A
nebo bezhotovostně prostřednictvím
bankovního příkazu z bankovního účtu
případně formou
internetového bankovnictví
.
Od 1. 1. 2011 nelze zaplatit daň pomocí daňové složenky, tzn. že na všech pobočkách České pošty, s. p., již nebudou přijímány daňové složenky k úhradě daně. Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na účet banky příslušného správce daně tzn. finančního nebo celního úřadu (§ 166 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
I.
Platby v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu A
Česká pošta, s. p., používá poštovní poukázky typu A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku lze použít pro platby všech druhů daní, ale především se používá k placení druhů příjmů sankční povahy.
Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na pobočce České pošty s. p., poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p., a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p., automatizovaně, pomocí výpočetní techniky, přenáší do datového souboru, který je příjemci odesílán a který je jedinou podkladovou informací pro příjemce hotovosti. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla příjemci doručena a byla bez problémů identifikována.
Pokud si poplatník (plátce) vyzvedne za účelem zaplacení daně poštovní poukázku u svého správce daně na místně příslušném finančním nebo celním úřadě, jsou na poukázce předtištěny všechny potřebné údaje. Pokud poplatník (plátce) použije takto vyplněnou poukázku na složení částky daně v hotovosti na pobočce České pošty, s. p., doplňuje v tomto případě pouze údaj o výši částky v Kč a slovy vyjádřenou odesílanou částku v Kč. V případě, že si vyzvedne na místně příslušném finančním nebo celním úřadě předtištěnou poštovní poukázku určenou k úhradě jednotlivé daně, musí mimo údaje o výši odesílané částky uvést i své identifikační údaje - údaje o odesílateli a variabilní symbol.
Pokud je vyzvednutí předtištěné poštovní poukázky pro poplatníka (plátce) z různých důvodů obtížné, může k zaplacení použít poštovní poukázku typu A, kterou obdrží na České poště, s. p., Na poštovní poukázce pak musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).
Na poštovní poukázce typu A se vyplňují následující údaje:
Levá část poštovní poukázky:
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
Slovy
- v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního nebo celního úřadu.
Č. účtu
- Číslo účtu musí být uvedeno přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky. Musí být tedy uvedeno předčíslí účtu (odpovídající typu daně), pomlčka, číslo matriky příslušného FÚ nebo CÚ, lomítko a číslo 0710 (kód ČNB).
V. symbol
(Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost.
Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ).
Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet
celního úřadu
.
Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči
finančnímu úřadu
v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo
exekučního příkazu
. U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem
generované jedinečné číslo
ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
S. symbol
(Specifický symbol) - tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
Odesílatel
- uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
• Na spodním okraji poukázky může být uvedena položka Č. účtu. Tato položka se pro placení daní nevyplňuje.
Pravá část poštovní poukázky:
Adresa majitele účtu
- uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
Zpráva pro příjemce
- zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce.
Částka Kč
- uvádí se částka poukazované platby v hotovosti v Kč.
Tr. kód
(Transakční kód) je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
Ve prospěch účtu
- tato položka obsahuje číselné označení
předčíslí a matriky účtu
finančního úřadu tzn., že pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí.
Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu). Toto číselné označení čísla účtu slouží pro automatizované zpracování. Je nezbytné vyplnit tuto položku správně, aby poukazovaná částka byla přijata na účet finančního úřadu. Pokud bude chybně uvedeno buď číslo účtu (tedy označení daně) nebo číslo matriky finančního úřadu (tedy příjemce platby), platba nebude přijata na účet v ČNB a bude vrácena odesílateli. Například při odesílání platby silniční daně (předčíslí 748) na účet finančního úřadu s matrikou 37628651 musí být v kolonce „ve prospěch účtu“ uvedeno číselné označení : 0007480037628651.
(V levé části poukázky je přitom uvedeno to samé číslo účtu v úplném tvaru 748-37628651/0710).
Kód banky
musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
V. symbol (Variabilní symbol)
- pro vyplnění této položky platí stejná pravidla jako pro jeho vyplnění v levé části poukázky. Číslice se do kolonky vyplňují tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední 10. pozici. Znamená to, že při vyplňování čísla kratšího než 10 číslic zůstávají přední pozice položky V.symbol nevyplněny. V tomto tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet
celního úřadu
. Pro specifický případ plnění platební povinnosti v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům při zasílání platby na
finanční úřad
vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol
číslo exekučního příkazu. U cla a dalších daňových povinností
vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem generované jedinečné číslo ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
K. symbol (Konstantní symbol)
- při platbách daní včetně příslušenství daně se při odesílání peněz v hotovosti uvádí univerzální konstantní symbol
1149
.
S. symbol (Specifický symbol)
- tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
• Odesílatel - v případě, že je odesílatelem fyzická osoba vyplňuje kolonky nadepsané Jméno, Příjmení, Ulice (obec), č.domu, PSČ, dodávací pošta požadované údaje. Pokud je odesilatelem právnická osoba, zapisuje se do kolonek Jméno a Příjmení název právnické osoby (ve zkráceném tvaru) a do třetí části se vyplní adresa sídla.
II.
Bezhotovostní placení
1.
Formou bankovního příkazu
Poplatník (plátce) má také možnost odeslat platbu formou
bankovního příkazu k úhradě
ze svého účtu vedeného u některé banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do
bankovního formuláře
nebo k tomu použije poštovní
poukázku typu „A“
. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.
Při vyplňování položky číslo účtu příjemce je naprosto nezbytné jeho správné vyplnění. Do řádku s označením číslo účtu plátce a kód banky uvede poplatník do první kolonky číslo svého účtu vedeného u některé komerční banky a do druhé kolonky kód této banky.
Do další řádky s označením číslo účtu příjemce, kód banky, částka Kč, symboly platby (variabilní, konstantní, specifický) uvede poplatník do první kolonky číslo účtu finančního nebo celního úřadu (tj. příjemce platby), do druhé kolonky číslo 0710 (kód ČNB).
Číslo účtu příjemce
přitom musí zachovávat strukturu -
předčíslí účtu, pomlčka, číslo matriky
(příklad vyplnění kolonky Čísla účtu příjemce bez lomítka a označení kódu banky je tvar 748-37628651). Seznam
předčíslí účtů
(PBÚ) pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).
Čísla matrik
jsou uvedena v Příloze č. 1 (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Upozorňujeme na nezbytnost zadání předčíslí bankovního účtu. Zejména v případě bankovního příkazu prostřednictvím daňové složenky je nutné zadat předčíslí účtu jinak platba nebude doručena.
Pokud není na příkazu k úhradě v kolonce Číslo účtu příjemce uvedeno číslo účtu ve tvaru s pomlčkou a poplatník (plátce) použije tvar číselného označení čísla účtu bez pomlčky, banka spravující účty správce daně identifikuje tuto platbu jako platbu s chybně vyplněným číslem účtu příjemce. Platba není na účet správce daně připsána a je vrácena zpět na účet banky, která platbu odeslala. Tak vznikají poplatníkovi (plátci) nepříjemné komplikace, neboť může nastat situace, že daň nebude zaplacena v termínu. Žádáme všechny daňové poplatníky (plátce), aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě věnovali zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovali případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.
Kód banky
příjemce se na příkazu k úhradě uvádí do samostatné kolonky. Kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Prostřednictvím
variabilního symbolu
daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ).
Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet
celního úřadu
. Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči
finančnímu úřadu
v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo
exekučního příkazu. U cla a dalších daňových povinností
vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem
generované jedinečné číslo
ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu. Při bezhotovostním bankovním převodu se používá univerzální konstantní symbol 1148.
2.
Formou internetového bankovnictví
Placení prostřednictvím internetového bankovnictví je pouze jedna z forem bezhotovostního platebního styku, a proto pro ni platí pravidla uvedená v předcházející části článku. Upozorňujeme, že je důležité, ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu nebo celnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a číslo matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.
Předčíslí bankovního účtu
(PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní účet finančního nebo celního úřadu. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (pro celní úřady).
Číslo účtu
(matriková část) viz Příloha č. 1 (pro finanční úřady) a Přílohy č. 2 a 3 (pro celní úřady).
Kód banky
- musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.
Variabilní symbol
- prostřednictvím variabilního symbolu daňový poplatník (plátce) sděluje finančnímu nebo celnímu úřadu svou totožnost. Má-li poplatník (plátce) přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, t.j. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro novou variantu tvaru DIČ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČO. Ve výše uvedeném tvaru se vyplňuje variabilní symbol při zasílání platby v rámci daňové exekuce na účet
celního úřadu
.
Pro specifický případ plnění platební povinnosti vůči
finančnímu úřadu
v rámci daňové exekuce se oproti výše uvedeným pravidlům vyplňuje do kolonky pro variabilní symbol číslo exekučního příkazu. U cla a dalších daňových povinností vzniklých při celním řízení je variabilním symbolem
generované jedinečné číslo
ve vztahu ke konkrétnímu JSD, které je subjektu předáváno současně se sdělením celního dluhu.
Specifický symbol
- tato položka je nepovinná. Při plnění platební povinnosti vůči celnímu úřadu v rámci daňové exekuce, do specifického symbolu se uvede číslo exekučního příkazu.
Konstantní symbol
- uvádí se pro všechny typy plateb univerzální konstantní symbol
1148
.
Datum splatnosti
- měl by to být maximálně poslední den splatnosti daňové povinnosti.
Ostatní položky uvedené v nabídce internetového bankovnictví jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční a celní úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.
Samotný článek Jak správně zaplatit daň finančnímu a celnímu úřadu včetně jeho pěti příloh:
Příloha č. 1 Čísla matrik bank. účtů finančních úřadů,
Příloha č. 2 Čísla matrik bank. účtů celních úřadů - celní řízení a dělená správa,
Příloha č. 3 Čísla matrik bank. účtů celních úřadů a poboček celních úřadů - spotřební daň,
Příloha č. 4 Předčíslí bank. účtů finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní,
Příloha č. 5 Předčíslí bank. účtů celních úřadů pro jednotlivé druhy daní,
je možné nalézt na internetových stránkách české daňové správy ( http://cds.mfcr.cz) v nabídce Placení daní, kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář územních finančních úřadů a další.
Na závěr upozorňujeme, že česká daňová správa zpřístupňuje na svých internetových stránkách
„Daňový portál“
, který mj. umožňuje přístup
k osobnímu daňovému účtu
, tedy k informacím o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán.
Mít pod kontrolou platby vůči finančnímu úřadu, aniž by bylo nutné ho navštívit, patří mezi největší výhody poskytované služby. Bližší informace o
„Daňovém portálu“
je možné získat na internetové adrese http://adis.mfcr.cz.
Ing. Blanka Hladká, v. r.
ředitelka odboru 47
Rozvoj IS daňové správy
Příloha 1
Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)
------------------------------ --------------------------------------------------------
Sídlo finančního úřadu      Matrika      Kód banky Banka
------------------------------ --------------------------------------------------------
Aš               17629331      0710   ČNB Plzeň
Benešov             7627121      0710   ČNB Praha
Beroun              7624131      0710   ČNB Praha
Bílina             17626501      0710   ČNB Ústí nad Labem
Blansko             7627631      0710   ČNB Brno
Blatná             47624291      0710   ČNB České Budějovice
Blovice             27626361      0710   ČNB Plzeň
Bohumín             27626791      0710   ČNB Ostrava
Boskovice            47629631      0710   ČNB Brno
Brandýs nad Labem        57624201      0710   ČNB Praha
Brno I             97629621      0710   ČNB Brno
Brno II             47621621      0710   ČNB Brno
Brno III            37626621      0710   ČNB Brno
Brno     IV             67622621      0710   ČNB Brno
Brno-venkov           7624641      0710   ČNB Brno
Broumov             57624551      0710   ČNB Hradec Králové
Bruntál             7620771      0710   ČNB Ostrava
Břeclav             7621651      0710   ČNB Brno
Bučovice            27622731      0710   ČNB Brno
Bystřice nad Pernštejnem    17621751      0710   ČNB Brno
Bystřice pod Hostýnem      47622691      0710   ČNB Brno
Čáslav             17621161      0710   ČNB Praha
Česká Lípa            7620421      0710   ČNB Ústí nad Labem
České Budějovice         7629231      0710   ČNB České Budějovice
Český Brod           37625151      0710   ČNB Praha
Český Krumlov          7626241      0710   ČNB České Budějovice
Český Těšín           37621791      0710   ČNB Ostrava
Dačice             17629251      0710   ČNB České Budějovice
Děčín              7628431      0710   ČNB Ústí nad Labem
Dobruška            27622571      0710   ČNB Hradec Králové
Dobříš             47626211      0710   ČNB Praha
Domažlice            7626321      0710   ČNB Plzeň
Dvůr Králové nad Labem     27626601      0710   ČNB Hradec Králové
Frýdek-Místek          7628781      0710   ČNB Ostrava
Frýdlant            37626461      0710   ČNB Ústí nad Labem
Frýdlant nad Ostravicí     37624781      0710   ČNB Ostrava
Fulnek             27625801      0710   ČNB Ostrava
Havířov             57622791      0710   ČNB Ostrava
Havlíčkův Brod         97622681      0710   ČNB Brno
Hlinsko             37629531      0710   ČNB Hradec Králové
Hlučín             17624821      0710   ČNB Ostrava
Hodonín             7626671      0710   ČNB Brno
Holešov             27621691      0710   ČNB Brno
Holice             57621561      0710   ČNB Hradec Králové
Horažďovice           37624351      0710   ČNB Plzeň
Horšovský Týn          47628321      0710   ČNB Plzeň
Hořice v Podkrkonoší      67622541      0710   ČNB Hradec Králové
Hořovice            27625131      0710   ČNB Praha
Hradec Králové          7628511      0710   ČNB Hradec Králové
Hranice             47628831      0710   ČNB Ostrava
Humpolec            27628711      0710   ČNB Brno
Hustopeče            27622651      0710   ČNB Brno
Cheb               7623331      0710   ČNB Plzeň
Chomutov             7625441      0710   ČNB Ústí nad Labem
Chotěboř            77621681      0710   ČNB Brno
Chrudim             7622531      0710   ČNB Hradec Králové
Ivančice            57621641      0710   ČNB Brno
Jablonec nad Nisou        7622451      0710   ČNB Ústí nad Labem
Jaroměř             47629551      0710   ČNB Hradec Králové
Jeseník             7628861      0710   ČNB Ostrava
Jičín              97629541      0710   ČNB Hradec Králové
Jihlava             7623681      0710   ČNB Brno
Jilemnice            77620451      0710   ČNB Ústí nad Labem
Jindřichův Hradec        7623251      0710   ČNB České Budějovice
Kadaň              27626441      0710   ČNB Ústí nad Labem
Kaplice             17621241      0710   ČNB České Budějovice
Karlovy Vary           7620341      0710   ČNB Plzeň
Karviná             7625791      0710   ČNB Ostrava
Kladno              7621141      0710   ČNB Praha
Klatovy             7628351      0710   ČNB Plzeň
Kolín              7629151      0710   ČNB Praha
Konice             67624811      0710   ČNB Ostrava
Kopřivnice           47626801      0710   ČNB Ostrava
Kostelec nad Orlicí       37628571      0710   ČNB Hradec Králové
Kralovice            47624371      0710   ČNB Plzeň
Kralupy nad Vltavou       47625171      0710   ČNB Praha
Kraslice            27628391      0710   ČNB Plzeň
Krnov              17626771      0710   ČNB Ostrava
Kroměříž             7620691      0710   ČNB Brno
Kutná Hora            7626161      0710   ČNB Praha
Kyjov              47628671      0710   ČNB Brno
Ledeč nad Sázavou        87627681      0710   ČNB Brno
Liberec             97629461      0710   ČNB Ústí nad Labem
Libochovice           47629471      0710   ČNB Ústí nad Labem
Litoměřice            7627471      0710   ČNB Ústí nad Labem
Litomyšl            47628591      0710   ČNB Hradec Králové
Litovel             27622811      0710   ČNB Ostrava
Litvínov            27622491      0710   ČNB Ústí nad Labem
Louny              7624481      0710   ČNB Ústí nad Labem
Luhačovice           17624661      0710   ČNB Brno
Mariánské Lázně         27624331      0710   ČNB Plzeň
Mělník              7623171      0710   ČNB Praha
Mikulov             37628651      0710   ČNB Brno
Milevsko            27629271      0710   ČNB České Budějovice
Mladá Boleslav          7620181      0710   ČNB Praha
Mnichovo Hradiště        47622181      0710   ČNB Praha
Moravská Třebová        37622591      0710   ČNB Hradec Králové
Moravské Budějovice       77625711      0710   ČNB Brno
Moravský Krumlov        37625741      0710   ČNB Brno
Most               7621491      0710   ČNB Ústí nad Labem
Náchod              7627551      0710   ČNB Hradec Králové
Náměšť nad Oslavou       47629711      0710   ČNB Brno
Neratovice           27624171      0710   ČNB Praha
Nová Paka            47621541      0710   ČNB Hradec Králové
Nový Bor            47622421      0710   ČNB Ústí nad Labem
Nový Bydžov           37624511      0710   ČNB Hradec Králové
Nový Jičín            7624801      0710   ČNB Ostrava
Nymburk             7628191      0710   ČNB Praha
Olomouc             7621811      0710   ČNB Ostrava
Opava              7629821      0710   ČNB Ostrava
Orlová             67628791      0710   ČNB Ostrava
Ostrava I            7623761      0710   ČNB Ostrava
Ostrava II           27624761      0710   ČNB Ostrava
Ostrava III           47625761      0710   ČNB Ostrava
Ostrov             17626341      0710   ČNB Plzeň
Otrokovice           37625661      0710   ČNB Brno
Pacov              87620711      0710   ČNB Brno
Pardubice            7624561      0710   ČNB Hradec Králové
Pelhřimov            97626711      0710   ČNB Brno
Písek              7628271      0710   ČNB České Budějovice
Plzeň              7629311      0710   ČNB Plzeň
Plzeň-jih            7625361      0710   ČNB Plzeň
Plzeň-sever           7622371      0710   ČNB Plzeň
Podbořany            27625481      0710   ČNB Ústí nad Labem
Poděbrady            27629191      0710   ČNB Praha
Praha - Jižní Město       27628041      0710   ČNB Praha
Praha - Modřany         17622041      0710   ČNB Praha
Praha 1             7625011      0710   ČNB Praha
Praha 2             7622021      0710   ČNB Praha
Praha 3             27623101      0710   ČNB Praha
Praha 4             7627041      0710   ČNB Praha
Praha 5             7624051      0710   ČNB Praha
Praha 6             7621061      0710   ČNB Praha
Praha 7             7629071      0710   ČNB Praha
Praha 8             7626081      0710   ČNB Praha
Praha 9             7623091      0710   ČNB Praha
Praha 10             7622101      0710   ČNB Praha
Praha-západ           97629111      0710   ČNB Praha
Prachatice            7625281      0710   ČNB České Budějovice
Prostějov            97620811      0710   ČNB Ostrava
Přelouč             47626561      0710   ČNB Hradec Králové
Přerov              7626831      0710   ČNB Ostrava
Přeštice            37621361      0710   ČNB Plzeň
Příbram             7624211      0710   ČNB Praha
Rakovník             7621221      0710   ČNB Praha
Rokycany            97629381      0710   ČNB Plzeň
Roudnice nad Labem       27628471      0710   ČNB Ústí nad Labem
Rožnov pod Radhoštěm      77627661      0710   ČNB Brno
Rumburk             27629431      0710   ČNB Ústí nad Labem
Rychnov n.Kn.          7621571      0710   ČNB Hradec Králové
Říčany             47629201      0710   ČNB Praha
Sedlčany                57621211      0710   ČNB Praha
Semily             97621451      0710   ČNB Ústí nad Labem
Slaný              27622141      0710   ČNB Praha
Slavkov u Brna         37628731      0710   ČNB Brno
Soběslav            27622301      0710   ČNB České Budějovice
Sokolov             7627391      0710   ČNB Plzeň
Strakonice            7622291      0710   ČNB České Budějovice
Stříbro             37622401      0710   ČNB Plzeň
Sušice             27629351      0710   ČNB Plzeň
Svitavy             7626591      0710   ČNB Hradec Králové
Šternberk            37628811      0710   ČNB Ostrava
Šumperk             7623841      0710   ČNB Ostrava
Tábor              7621301      0710   ČNB České Budějovice
Tachov              7626401      0710   ČNB Plzeň
Tanvald             17628451      0710   ČNB Ústí nad Labem
Telč              27624681      0710   ČNB Brno
Teplice             7620501      0710   ČNB Ústí nad Labem
Tišnov             47626641      0710   ČNB Brno
Trhové Sviny          17624231      0710   ČNB České Budějovice
Trutnov             7625601      0710   ČNB Hradec Králové
Třebíč              7627711      0710   ČNB Brno
Třeboň             47625251      0710   ČNB České Budějovice
Třinec             87621781      0710   ČNB Ostrava
Turnov             87626451      0710   ČNB Ústí nad Labem
Týn nad Vltavou         37625231      0710   ČNB České Budějovice
Uherské Hradiště         7624721      0710   ČNB Brno
Uherský Brod          47626721      0710   ČNB Brno
Ústí nad Labem          7623411      0710   ČNB Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí         7622611      0710   ČNB Hradec Králové
Valašské Klobouky        57626661      0710   ČNB Brno
Valašské Meziříčí        87622661      0710   ČNB Brno
Velké Meziříčí         37622751      0710   ČNB Brno
Veselí nad Moravou       37622671      0710   ČNB Brno
Vimperk             27626281      0710   ČNB České Budějovice
Vlašim             47629121      0710   ČNB Praha
Vodňany             37629291      0710   ČNB České Budějovice
Votice             57624121      0710   ČNB Praha
Vrchlabí            37621601      0710   ČNB Hradec Králové
Vsetín             97628661      0710   ČNB Brno
Vysoké Mýto           47624611      0710   ČNB Hradec Králové
Vyškov             7621731       0710   ČNB Brno
Zábřeh             27624841      0710   ČNB Ostrava
Zlín              7629661       0710   ČNB Brno
Znojmo             7629741       0710   ČNB Brno
Žamberk             67625611      0710   ČNB Hradec Králové
Žatec              47626481      0710   ČNB Ústí nad Labem
Žďár nad Sázavou        7626751       0710   ČNB Brno
Železný Brod          37629451      0710   ČNB Ústí nad Labem
------------------------------ --------------------------------------------------------
Příloha 2
Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů (CÚ) - CELNÍ ŘÍZENÍ a DĚLENÁ SPRÁVA
--------------------------- --------------------------------
Název/útvar          Matrika    Kód banky
--------------------------- --------------------------------
Brno              17721621     0710
Břeclav            17726641     0710
Česká Lípa           7723471     0710
České Budějovice        17720231     0710
Český Krumlov         47724241     0710
Děčín             47721411     0710
Domažlice           67728311     0710
Frýdek-Místek         77728761     0710
Hodonín            77724621     0710
Hradec Králové         37720511     0710
Cheb              37723341     0710
Chomutov            27729491     0710
Jihlava            17725681     0710
Jindřichův Hradec       37721231     0710
Karlovy Vary          17722341     0710
Karviná            57722821     0710
Kladno             67726201     0710
Klatovy            97724311     0710
Kolín             47725201     0710
Krnov              7725821     0710
Liberec            27727461     0710
Mělník             77724111     0710
Mladá Boleslav         97725111     0710
Most              7728491     0710
Náchod             27722601     0710
Mošnov             7720801     0710
Olomouc            27729651     0710
Opava             17720821     0710
Ostrava            97729761     0710
Pardubice            7724511     0710
Benešov            77721201     0710
Plzeň              7721361     0710
Praha I.            67724011     0710
Praha D1            57723111     0710
Praha D 5           47723011     0710
Praha D 8            7726111     0710
Praha 2            17721111     0710
Praha Ruzyně - letiště     47728111     0710
Prostějov           67720651     0710
Přerov             37724651     0710
Strakonice           7722241     0710
Svitavy            47720611     0710
Šumperk            57725651     0710
Tachov             37721311     0710
Tábor              7728301     0710
Trutnov            57729601     0710
Uherské Hradiště        27726661     0710
Ústí nad Labem         27720411     0710
Ústí nad Orlicí        37725611     0710
Valašské Meziříčí       17726801     0710
Vyškov             47722641     0710
Zlín              7725661     0710
Znojmo             87723681     0710
Žďár nad Sázavou        57728641     0710
--------------------------- --------------------------------                            Příloha 3
Čísla matrik bankovních účtů CÚ a poboček CÚ - VNITROZEMSKÁ SPOTŘEBNÍ DAŇ
------------------------------------ ----------------------------------
Název/útvar              Matrika        Kód banky
------------------------------------ ----------------------------------
Benešov                77721201        0710
Blansko                37727641        0710
Brno                 17721621        0710
Břeclav                17726641        0710
Česká Lípa               7723471        0710
České Budějovice           17720231        0710
Český Krumlov             47724241        0710
Děčín                 47721411        0710
Domažlice               67728311        0710
Frýdek-Místek             77728761        0710
Hodonín                77724621        0710
Hradec Králové            37720511        0710
Cheb                 37723341        0710
Chomutov               27729491        0710
Jičín                 47726511        0710
Jihlava                17725681        0710
Jindřichův Hradec           37721231        0710
Karlovy Vary             17722341        0710
Karviná                57722821        0710
Kladno                67726201        0710
Klatovy                97724311        0710
Kolín                 47725201        0710
Krnov                 7725821        0710
Liberec                27727461        0710
Mělník                77724111        0710
Mladá Boleslav            97725111        0710
Most                  7728491        0710
Mošnov                 7720801        0710
Náchod                27722601        0710
Olomouc                27729651        0710
Opava                 17720821        0710
Ostrava                97729761        0710
Pardubice               7724511        0710
Pelhřimov               17723301        0710
Plzeň                 7721361        0710
Praha 1 - Sokolovská         67724011        0710
Praha 2 - Hostivař          17721111            0710
Praha D8 - Zdiby            7726111        0710
Praha D1 - Nupaky           57723111        0710
Praha D5 - Rudná           47723011        0710
Prostějov               67720651        0710
Přerov                37724651        0710
Ruzyně                47728111        0710
Rychnov nad Kněžnou          67727511        0710
Strakonice               7722241        0710
Svitavy                47720611        0710
Šumperk                57725651        0710
Tábor                 7728301        0710
Tachov                37721311        0710
Trutnov                57729601        0710
Třebíč                27720681        0710
Uherské Hradiště           27726661        0710
Ústí nad Labem            27720411        0710
Ústí nad Orlicí            37725611        0710
Valašské Meziříčí           17726801        0710
Vyškov                47722641        0710
Zlín                  7725661        0710
Znojmo                87723681        0710
Žďár nad Sázavou           57728641        0710
------------------------------------ ----------------------------------                                  
Příloha 4
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) pro jednotlivé druhy daní
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Název daně                                    Předčíslí účtu
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Daň darovací                                        7747
Daň dědická                                        7739
Daň silniční                                        748
Daň z nemovitostí                                     7755
Daň z převodu nemovitostí                                 7763
Daň z přidané hodnoty                                    705
Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby            7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání                      721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků             713
Daň z příjmů obyvatelstva                                 2700
Daň z příjmů právnických osob                               7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby            7712
Konkurzní pohledávky dle z. č. 328/1991 Sb.                        30031
Mezinárodní pohledávky dle z. č. 191/2004 Sb.                       50032
Náklady státního dozoru dle z. č. 202/1990 Sb.                       2743
Neoprávněný majetkový prospěch, pokuty z. č. 526/1990 Sb.                 3789
Odvod z elektřiny ze slunečního záření                           1716
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                    8715
Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, z. č. 334/1992 Sb.               8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.                     8723
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - SFŽP                    5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní fondy                5733
Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                       2751
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond I                    5741
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Národní fond II                   5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení                   5725
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Rezervní fond                    5784
Odvody za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva                5661
Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb.                 4722
Ostatní příjmy                                       4757
Pokuty - dle § 9c z. č. 15/1998 Sb.                            2778
Pokuty - dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti                2735
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené              3754
Pokuty dle § 37 z. č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence                  1783
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 117/1995 Sb. - rozpočet krajů             1740
Pokuty dle z. č. 149/2003 Sb., z. č. 552/1991 Sb. - rozpočet obcí             1759
Pokuty dle z. č. 157/1998 Sb., z. č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách          8790
Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. - o odpadech                         6736
Pokuty dle z. č. 23/1992 Sb. - vodní hospodářství                     9750
Pokuty dle z. č. 254/2001 Sb., o vodách a § 34 z. č. 200/1990 Sb.             6744
Pokuty dle z. č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa                        9742
Pokuty dle z. č. 309/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb. - ochrana ovzduší             9726
Pokuty dle z. č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda                      9734
Pokuty dle z. č. 42/1994 Sb. - penzijní připojištění                    3631
Pokuty dle z. č. 449/2001 Sb., o myslivosti                        1767
Pokuty dle z. č. 477/2001 Sb., o obalech                          6787
Pokuty dle z. č. 58/1998 Sb., § 122 z. č. 254/2001 Sb. - vyp. odpad. vod          6795
Pokuty dle z. č. 9/1991 Sb., z. č. 435/2004 Sb. - zaměstnanost               3797
Pokuty dle z. č. 99/2004 Sb., o rybářství                         1732
Pokuty dle z. č. 114/1992 Sb. - ochrana přírody                      9769
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP                          9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP                      6728
Pokuty v blokovém řízení                                  3746
Pokuty za porušení OŽP - zrušené zákony                          9777
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - rozpočty obcí                      6752
Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. - SFŽP                           6779
Poplatky dle z. č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod                 9793
Poplatky dle z. č. 389/1991 Sb., z. č. 86/2002 Sb.                     8707
Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.             8758
Poplatky za odebrané množství vody dle z. č. 254/2001     Sb.                 6701
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - rozpočty obcí                 8782
Poplatky za porušení OŽP - zrušené zákony - SFŽP                      8774
Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 z. č. 289/1995 Sb.              8766
Příjmy DPH pro ČR podle § 88                                1724
Příslušenství daní                                     4706
Spotřební daň z lihu                                    4781
Spotřební daň z minerálních olejů                              799
Spotřební daň z piva                                    4773
Spotřební daň z tabákových výrobků                             4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů                             780
Správní poplatky                                      3711
Správní poplatky - loterie a sázkové hry                          2786
Vratky k splátkám půjček od roku 1991                           4730
Výnos exekucí                                        35
Zajištění daně dle z. č. 235/2004 Sb.                           80039
Zajištění daně dle z. č. 337/1992 Sb., z. č. 280/2009 Sb.                 20036
Zajištění daně dle z. č. 586/1992 Sb.                           10030
Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)                        7798
Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)                          1791
Zvláštní prostředky dle z. č. 280/2009                          70033
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------                                      


Příloha 5
Předčíslí bankovních účtů celních úřadů (CÚ) pro jednotlivé druhy daní
----------------------------------------------------------------------------- ----------------
Název druhu příjmu                                  PBÚ
----------------------------------------------------------------------------- ----------------
Cizí prostředky                                    6015
Daň z elektřiny                                    609
Daň z pevných paliv                                  625
Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů                     617
Odvod za dočasné odnětí půdy dle z.č. 334/1992 Sb.                  8715
Odvod za trvalé odnětí půdy §11,odst. 4 z.č. 334/1992 Sb.               8731
Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.                8723
Odvody dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                    2751
Ostatní příjmy CÚ                                   4757
Platební povinnost vyměřená v souladu s celním řízením                7771
Pokuty - z.č. 86/2002 - ovzduší                            9726
Pokuty - z.č. 282/1991 Sb. - ochrana lesa                       9742
Pokuty - z.č. 334/1992 Sb. - zemědělská půda                     9734
Pokuty - z.č.114/1992 Sb. - ochrana přírody                      9769
Pokuty 356/2003 Sb. - o chemických látkách                      8790
Pokuty a náklady řízení ve správním řízení a blokové nezaplacené           3754
Pokuty dle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                    3797
Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb.,reprod.mat.dřevin do ROB                 1759
Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb.,reprod.mat.dřevin do ROK                 1740
Pokuty dle z.č. 185/2001 Sb., o odpadech                       6736
Pokuty dle z.č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117-120, dle z.č. 200/1990 Sb.-§ 34     6744
Pokuty dle z.č. 449/2001 Sb., o myslivosti                      1767
Pokuty dle z.č. 477/2001 Sb., o obalech                        6787
Pokuty dle z.č. 76/2002 Sb. - integrovaná prevence                  1783
Pokuty dle z.č. 99/2004 Sb., o rybářství                       1732
Pokuty dle z.č.254/2001 Sb.,§122 -vypouštění odpadních vod              6795
Pokuty dle z.č.480/2004 Sb. - služby informační společnosti              2778
Pokuty dle zákonů o odpadech - 100% SFŽP                       9785
Pokuty uložené dle zvláštních zákonů - 100% SFŽP                   6728
Pokuty v blokovém řízení na místě zaplacené                      3746
Pokuty-emise skleníkových plynů                           97770
Pokuty dle z.č.256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu-garanční fond       2700
Pokuty dle z.č.25/2008 Sb. o integr.registru znečišťování živ.prostředí        9718
Poplatek dle z. č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích a lázních       3770
Poplatek z biopaliv dle z.č. 86/2002 Sb.                       2719
Poplatek za dočasné odnětí lesní půdy dle z.č. 289/1995 Sb.              8758
Poplatek za trvalé odnětí lesní půdy dle z.č. 289/1995 Sb.              8766
Poplatky dle z.č. 86/2002 Sb.                             8707
Poplatky dle z.č. 185/2001 Sb.o odpadech - ROB                    6752
Poplatky dle z.č. 185/2001 Sb.o odpadech - SFŽP                    6779
Poplatky dle z.č. 254/2001 Sb. - vypouštění odpadních vod               9793
Poplatky za odebrané množství vody z.č. 254/2001 Sb.                 6701
Příjmy vymožené z exekucí dle § 73 ZSDP                         35
Příslušenství daní CÚ                                 4706
Spotřební daň z lihu                                 4781
Spotřební daň z minerálních olejů                           799
Spotřební daň z piva                                 4773
Spotřební daň z tabákových výrobků                          4765
Spotřební daň z vína a meziproduktů                          780
Spotřební daně - příjmy z tabákových nálepek                     14760
Vrácení daně z minerálních olejů - technických benzínů a osobám užívajícím tyto    5792
oleje pro výrobu tepla
Vrácení daně z minerálních olejů ozbrojeným silám cizích států             764
Vrácení daně z ost. benzínů                             95791
Vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit              50606
Vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit            50622
Vrácení daně z plynů osobám požívajícím výsad a imunit                50614
Vrácení SPD osobám cizích států požívajích výsad a imunit               772
Vrácení SPD z minerálních olejů - zelená nafta                     756
Vymáhání podle § 106 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád               60038
Zajištění daně                                        40037
Lihové kolky                                     10006
Zvláštní prostředky dle DŘ                              70033
----------------------------------------------------------------------------- ----------------