D-342 Rozhodnutí o prominutí daně silniční

Schválený:
D-342
Pokyn
ze dne 28. 5. 2010
Rozhodnutí o prominutí daně silniční
Referent:
Bc. Darek Vít,
tel.: 257 044 051
Č.j.: 49/36 973/2010-493
Ministerstvo financí rozhodlo podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů takto:
promíjí se
daň silniční a zálohy na daň silniční u vozidel požární ochrany používaných jednotkami hasičských záchranných sborů podniků, zřízenými dle ust. § 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Podle tohoto rozhodnutí se poprvé postupuje od zdaňovacího období 2009.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se opravné prostředky nepřipouštějí (§ 55a odst. 4 zákona o správě daní a poplatků).
Ing. Eduard Janota, v. r.
ministr financí