148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
148/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. dubna 2016,
kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl.I
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 375/2015 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES a 2010/78/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a tržní manipulaci (zneužívání trhu).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU, 2013/50/EU a 2014/51/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/31/ES a 2007/44/ES.
Směrnice Komise 2004/72/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o uznávané tržní postupy, definici důvěrné informace ve vztahu ke komoditním derivátům, sestavení seznamů zasvěcených osob, oznamování transakcí odpovědných řídících osob a oznamování podezřelých transakcí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU.
Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.".
2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
"2) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů.
Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1787/2006, 211/2007 a č. 1289/2008 a ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 311/2012, 486/2012, 862/2012, 621/2013 a č. 759/2013.
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2011 a č. 462/2013 a ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU a 2014/51/EU.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1002/2013 a ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.".
3. V § 1 odst. 2 se slova " , pokud jde o závěrečné vyrovnání," nahrazují slovy "upravující závěrečné vyrovnání24) " a slova "závěrečného vyrovnání24) " se nahrazují slovy "závěrečného vyrovnání".
4. V § 1 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 42, 43, 49, 50 a 51 zní:
"(3) Tento zákon dále upravuje působnost České národní banky a Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") a správní delikty v návaznosti na
a) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ratingové agentury49),
b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42),
c) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43),
d) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50) a
e) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51).
42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012.
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009.
50) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.".
5. V § 2 odst. 3 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se včetně poznámky pod čarou č. 2d zrušuje.
6. § 2e se zrušuje.
7. V § 10b odst. 2 se slova "§ 122 odst. 10 až 15" nahrazují slovy "§ 122a odst. 4 až 6 a § 122b odst. 1 až 3".
8. V § 12c odst. 1 písm. a) se slova "vedenou centrálním depozitářem zaknihovaných cenných papírů (dále jen "centrální depozitář") (§ 92)" zrušují.
9. V § 12f úvodní části ustanovení, § 12i odst. 1, § 16a odst. 2 úvodní části ustanovení, § 28 odst. 2 písm. h), § 28 odst. 7 písm. a), § 135a odst. 6 až 8, § 135b odst. 1, § 135d odst. 3 písm. d), § 136 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 136 odst. 2 písm. b), § 136 odst. 5 písm. b) a e), § 136 odst. 7 úvodní části ustanovení, § 152a odst. 1 úvodní části ustanovení, § 153 odst. 6, § 157 odst. 8 písm. b), § 157 odst. 8 písm. m) úvodní části ustanovení a v § 199 odst. 5 se za slova "obezřetnostní požadavky" vkládají slova "na úvěrové instituce a investiční podniky50)".
10. V § 12i odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "provádějících nebo" nahrazují slovem "provádějících," a za slova "obezřetnostní požadavky" se vkládají slova "na úvěrové instituce a investiční podniky50) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51)".
11. V § 28 odst. 2 písm. h) a v § 28 odst. 7 písm. a) se slovo "9a" nahrazuje slovy "§ 9a".
12. V § 32c odstavec 7 zní:
"(7) Česká národní banka provede výmaz vázaného zástupce ze seznamu, jestliže
a) obdrží oznámení podle odstavce 6 písm. d),
b) zastoupený není nadále oprávněn vykonávat žádnou z činností uvedených v § 32a odst. 1, které se zastoupení týká, nebo
c) vázaný zástupce prostřednictvím zastoupeného písemně o výmaz Českou národní banku požádá.".
13. V § 34 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Za veřejnou nabídku se nepovažuje přijetí investičních nástrojů k obchodování ani samotné obchodování s nimi na evropském regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému a na dalších organizovaných platformách; to nebrání tomu, aby emitent i v těchto případech rozhodl, že vyhotoví prospekt a uveřejní jej podle tohoto zákona.".
14. V § 34 odst. 4 písm. a) se doplňují body 6 a 7, které znějí:
"6. Evropským fondem finanční stability,
7. Evropským stabilizačním mechanismem,".
15. V § 34 odst. 4 písm. f) bodě 1 se za slovo "podřízené" vkládá slovo " , prioritní".
16. V § 35 odst. 3 se slova "písm. a) a c)" nahrazují slovy "písm. a) až c)".
17. V § 35 odst. 4 písm. b) se čárka za slovem "fúzí" nahrazuje slovem "nebo" a slova "nebo na základě schváleného reorganizačního plánu" se zrušují.
18. V § 36a odst. 3 se slova "a každému orgánu dohledu členského státu, ve kterém má být cenný papír veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu," nahrazují slovy "bez zbytečného odkladu po učinění veřejné nabídky, a je-li to možné,".
19. V § 36c odstavec 6 zní:
"(6) Žádosti podle odstavců 1 až 3 lze podat v listinné nebo v elektronické podobě. Přílohu žádosti o schválení prospektu tvoří doklady podle odstavce 5.".
20. § 36g včetně nadpisu zní:
 
"§ 36g
Jazyk prospektu
(1) Pokud Česká národní banka schvaluje prospekt pro účely veřejné nabídky v České republice nebo přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu, musí být vyhotoven v českém jazyce nebo v anglickém jazyce; pokud se však žádá o schválení prospektu pouze pro účely veřejné nabídky v České republice a cenné papíry emitenta nabízených cenných papírů nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu (§ 55 odst. 2), musí být prospekt vyhotoven v českém jazyce.
(2) Prospekt musí být vyhotoven v českém jazyce nebo v anglickém jazyce, a dále, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu dohledu členského státu Evropské unie, nebo v anglickém jazyce, pokud Česká národní banka schvaluje prospekt pro účely
a) veřejné nabídky v České republice a současně i v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie,
b) přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu (§ 55) a současně pro přijetí k obchodování na jednom nebo více zahraničních regulovaných trzích,
c) veřejné nabídky v České republice a současně přijetí k obchodování na jednom nebo více zahraničních regulovaných trzích, nebo
d) přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu a současně veřejné nabídky v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie.
(3) Prospekt musí být vyhotoven, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty orgánu dohledu příslušného členského státu Evropské unie, nebo v anglickém jazyce, pokud Česká národní banka schvaluje prospekt pro účely
a) veřejné nabídky v jednom nebo více jiných členských státech Evropské unie, nebo
b) přijetí cenného papíru k obchodování na zahraničním regulovaném trhu.
(4) Pro účely schvalování prospektu Českou národní bankou ve smyslu odstavce 3 musí být prospekt vyhotoven, podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt, buď v českém jazyce, nebo v anglickém jazyce.
(5) Pokud Česká národní banka schvaluje prospekt dluhového cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající stanovenému limitu v eurech, pro účely přijetí k obchodování na jednom nebo více evropských regulovaných trzích, musí být prospekt vyhotoven podle rozhodnutí osoby vyhotovující prospekt buď v českém, nebo v anglickém jazyce, a dále v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty příslušnému orgánu dohledu jiného členského státu, nebo v anglickém jazyce.
(6) V případech podle odstavců 1 a 2 musí být shrnutí prospektu vždy vyhotoveno v českém jazyce.".
21. V § 36h odst. 1 písm. a) se za slova "souhlasu emitenta," vkládají slova "na internetových stránkách osoby, prostřednictvím které se vyplácejí výnosy nebo jiná peněžitá plnění (platební zástupce),".
22. V § 36h se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Prospekt se uveřejní v jazyce, v jakém byl Českou národní bankou schválen (§ 36c) nebo v jakém byla České národní bance poskytnuta jeho kopie (§ 36f).".
23. V § 60 odst. 5 se za slovo "depozitáři" vkládají slova " , zahraničnímu centrálnímu depozitáři nebo zahraničnímu centrálnímu depozitáři, který získal povolení k činnosti nebo byl uznán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51) a který vede příslušnou emisi,".
24. § 87a se zrušuje.
25. § 91 zní:
 
"§ 91
Zaknihované cenné papíry, s výjimkou zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování vedených v samostatné evidenci investičních nástrojů a zaknihovaných cenných papírů vedených v evidenci ministerstva podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla, lze evidovat podle českého práva pouze v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů a v evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů.".
26. § 92 včetně nadpisu zní:
 
"§ 92
Centrální evidence zaknihovaných cenných papírů
(1) Centrální evidencí zaknihovaných cenných papírů je evidence zaknihovaných cenných papírů, kterou vede podle českého práva centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář.
(2) Evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů může vést
a) obchodník s cennými papíry, který má v povolení uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
b) ten, kdo je oprávněn podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy vykonávat úschovu cenných papírů nebo vedení evidence zaknihovaných cenných papírů investičního fondu, jde-li o evidenci podílových listů nebo zakladatelských nebo investičních akcií vydávaných investičním fondem,
c) Česká národní banka,
d) zahraniční osoba, jejíž činnost odpovídá činnosti osob uvedených v písmenu a) nebo b),
e) centrální depozitář, zahraniční centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář, který získal povolení k činnosti nebo byl uznán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51) nebo zahraniční osoba oprávněná vést evidenci investičních nástrojů.
(3) Centrální evidencí zaknihovaných cenných papírů je též evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Českou národní bankou podle zákona upravujícího činnost České národní banky. Pravidla pro vedení této evidence a jejich změny uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách.
(4) Centrální evidencí zaknihovaných cenných papírů je také evidence cenných papírů imobilizovaných podle § 93a, jestliže tuto evidenci vede podle českého práva centrální depozitář, zahraniční centrální depozitář nebo Česká národní banka.".
27. V § 93 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo imobilizované cenné papíry".
28. V § 93 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "centrální depozitář a v závislosti na uděleném povolení též" zrušují.
29. V § 93 odst. 3 písm. e) se slova "a která je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice" zrušují.
30. V § 93 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) centrální depozitář,".
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
31. V § 93 odst. 3 písm. g) se za slovo "depozitář" vkládají slova " , zahraniční centrální depozitář, který získal povolení k činnosti nebo byl uznán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51)".
32. V § 93 odst. 4 se slovo "e)" nahrazuje slovem "f)".
33. V § 93 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
34. V § 93a odst. 1 se za slova "upravujícího cenné papíry" vkládají slova "nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51)".
35. V § 93a odst. 2 se za slovo "podmínky" vkládají slova "nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51)".
36. V § 93a odst. 5 se slova "centrálním depozitářem," nahrazují slovy "osobou, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, nebo zahraničním centrálním depozitářem, který získal povolení k činnosti nebo byl uznán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51),".
37. V § 93a se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Akciová společnost, jejíž akcie jsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, může uzavřít smlouvu o úschově jí vydaných imobilizovaných akcií pouze s osobou, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, nebo zahraničním centrálním depozitářem, který získal povolení k činnosti nebo byl uznán podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51).".
38. § 94 včetně nadpisu zní:
 
"§ 94
Druhy účtů
(1) Majetkový účet musí obsahovat údaje o osobě, pro kterou je veden, a u fyzické osoby též rodné číslo. Na majetkovém účtu se evidují alespoň investiční nástroje, samostatně převoditelná práva spojená s investičními nástroji, zástavní právo k investičním nástrojům a pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat se zaknihovanými investičními nástroji. Dále se evidují údaje o osobě oprávněné tato práva vykonávat a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem. U fyzické osoby oprávněné vykonávat tato práva a u fyzické osoby, která je zástavním věřitelem, se eviduje též rodné číslo. Pokud fyzické osobě nebylo přiděleno rodné číslo, eviduje se datum jejího narození. U cenných papírů se dále eviduje omezení převoditelnosti cenného papíru stanovené emitentem. Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, u centrální evidence a prováděcí právní předpis (§ 93 odst. 4) u samostatné evidence blíže stanoví, jaké údaje se evidují na jednotlivých druzích majetkových účtů. Majetkový účet se zřizuje smlouvou mezi osobou, pro kterou je tento účet veden, a osobou oprávněnou tento účet zřídit.
(2) Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede tuto evidenci na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků. Vede-li osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, účet vlastníka, nesmí bez souhlasu zástavního věřitele převést v jeho prospěch zastavený cenný papír evidovaný na tomto účtu na nového vlastníka.
(3) Osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede tuto evidenci na účtech vlastníků. Tato osoba nesmí bez souhlasu zástavního věřitele převést v jeho prospěch zastavený cenný papír evidovaný na tomto účtu na nového vlastníka.
(4) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, vede tuto evidenci na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků. Vede-li tato osoba účet vlastníka, nesmí bez souhlasu zástavního věřitele převést v jeho prospěch zastavený cenný papír evidovaný na tomto účtu na nového vlastníka.
(5) Osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, vede tuto evidenci na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků. Vést účet zákazníků může pouze pro osobu uvedenou v § 93 odst. 3 písm. e) nebo g), která vede navazující evidenci v zahraničí podle zahraničního právního řádu. Vede-li osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, účet vlastníka, nesmí bez souhlasu zástavního věřitele převést v jeho prospěch zastavený cenný papír evidovaný na tomto účtu na nového vlastníka.
(6) Centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a samostatná evidence zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování se vedou též v evidenci emise. Do evidence emise se zapisují údaje o osobě emitenta a údaje o jednotlivých cenných papírech podle odstavce 1. Evidence emise se vede na základě smlouvy s emitentem. Česká národní banka stanoví způsob vedení evidence emise ve svých pravidlech uveřejňovaných podle § 92 odst. 3.
(7) Pro osobu, která vede samostatnou evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, a osobu, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, se § 94a odst. 2 a 3 použije přiměřeně; rozsah sdělovaných údajů stanoví prováděcí právní předpis podle § 93 odst. 4.".
39. Za § 94 se vkládá nový § 94a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 94a
Evidence emisí zaknihovaných cenných papírů
(1) Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci emisí zaknihovaných cenných papírů na základě smlouvy s emitentem.
(2) Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, předá emitentovi výpis z evidence emise při vydání nebo zrušení emise zaknihovaného cenného papíru nebo na žádost emitenta; výpis z evidence emise obsahuje údaje o majiteli účtu, na kterém je zaknihovaný cenný papír evidován, počet kusů cenného papíru, údaje o správci nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s těmito cennými papíry a další údaje stanovené osobou, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, zahrne do výpisu též informace, které obdržela od majitele účtu zákazníků podle odstavce 5.
(3) Centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář poskytne České národní bance na její žádost výpis z evidence emise akcií banky. Centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář na základě této žádosti vyzve prostřednictvím svých účastníků všechny majitele účtu zákazníků, aby mu poskytli údaje o vlastnících akcií, které jsou na účtu zákazníků evidovány, a tyto údaje zahrne do výpisu z evidence emise.
(4) Centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář na základě žádosti autorizované obalové společnosti podle zákona upravujícího hospodaření s obaly o výpis z evidence emise vyzve prostřednictvím svých účastníků všechny majitele účtu zákazníků, aby jim poskytli údaje o vlastnících akcií této společnosti evidovaných na těchto účtech, a tyto údaje zahrnou do výpisu z evidence emise.
(5) Pro účely výpisu z evidence emise je majitel účtu zákazníků povinen sdělit osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, prostřednictvím jejího účastníka údaje o majiteli účtu vlastníka a další údaje stanovené osobou, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů.".
40. V § 95 odst. 1 a v § 99 odst. 3 se slova "provozním řádem centrálního depozitáře (§ 104)" nahrazují slovy "centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem" a slova "93 odst. 5" se nahrazují slovy "92 odst. 3".
41. V § 95 odst. 1 větě první se slova "provozním řádem" nahrazují slovy "v pravidlech".
42. V § 95 odst. 3 se slova "vedené centrálním depozitářem" zrušují a slova "centrálního depozitáře (§ 109), účastník centrálního depozitáře" se nahrazují slovy " , účastník osoby, která vede evidenci investičních nástrojů,".
43. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 95a
Příkazy účastníka
(1) Účastník osoby, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, podává této osobě příkaz k
a) založení nebo zrušení majetkového účtu,
b) provedení změny na majetkovém účtu,
c) provedení služby.
(2) Bez příkazu účastníka provede osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, zápis do evidence zaknihovaných cenných papírů pouze na příkaz
a) emitenta, který má uzavřenou smlouvu s osobou, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, podle § 94a odst. 1, souvisí-li se zápisem do evidence emise, nebo
b) osoby podle § 115 odst. 1, je-li k tomu oprávněna podle jiného právního předpisu.".
44. V § 96 odst. 5 se za slova "regulovaném trhu" vkládají slova "nebo v mnohostranném obchodním systému" a za slova "regulovaného trhu" se vkládají slova " , provozovatel mnohostranného obchodního systému".
45. V § 97 odst. 1 písm. a) se za slovo "trhu" vkládají slova " , provozovatel mnohostranného obchodního systému".
46. V § 97 odst. 1 písm. c) se slova "centrální depozitář" nahrazují slovy "osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů" a slova "centrálního depozitáře podle § 100" se nahrazují slovy "které poskytuje".
47. V § 98 odst. 1 písm. a) se slova "centrálního depozitáře" nahrazují slovy "osoby, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů" a za slovo "trhu" se vkládají slova " , provozovatele mnohostranného obchodního systému".
48. V § 99 odst. 1 a v § 115 odst. 1 a 5 se slova "Centrální depozitář" nahrazují slovy "Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů,".
49. V § 99 odst. 2 se věta polední nahrazuje větou "Je-li výpis vydáván účastníkem osoby, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, účastník je současně zástavním dlužníkem nebo zástavcem zaknihovaných investičních nástrojů ve výpisu a tyto zastavené investiční nástroje jsou evidovány na jeho účtu vlastníka vedeném osobou, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, může zástavní věřitel požadovat od této osoby potvrzení správnosti výpisu a tato osoba je povinna jej bez zbytečného odkladu vydat.".
50. V § 99 odst. 3 se slova "provozním řádem" nahrazují slovem "pravidly".
51. V § 99a odst. 1 se číslo "12" nahrazuje číslem "10".
52. V části osmé se v nadpisu hlavy II slova "ZAKNIHOVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ" nahrazují slovy "A ZAHRANIČNÍ CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ".
53. § 100 zní:
 
"§ 100
(1) Centrální depozitář je právnická osoba, která
a) má sídlo v České republice a
b) získala povolení k činnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51).
(2) Zahraniční centrální depozitář je právnická osoba, která
a) nemá sídlo v České republice,
b) získala povolení k činnosti nebo byla uznána podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51) a
c) je oprávněna poskytovat služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51) v České republice.
(3) Obchodní firma centrálního depozitáře musí obsahovat označení "centrální depozitář cenných papírů". Ten, kdo není centrálním depozitářem ani zahraničním centrálním depozitářem, nesmí používat označení "centrální depozitář cenných papírů".
(4) Centrální depozitář a zahraniční centrální depozitář stanoví pravidla pro poskytování informací podle § 115. Tato pravidla jsou závazná pro účastníky centrálního depozitáře a zahraničního centrálního depozitáře, emitenty zaknihovaných investičních nástrojů vedených v centrální evidenci a vlastníky nebo jiné osoby oprávněné ve vztahu k investičním nástrojům evidovaným podle § 202a a osoby, které vedou evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. Při poskytování informací podle § 115 odst. 3 jsou tato pravidla závazná též pro osoby, které vedou samostatnou evidenci investičních nástrojů.".
54. § 101 až 111 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11 a 12 zrušují.
55. V § 115 odst. 1 písm. e) bodě 3 se slova "podle devizového zákona" zrušují.
56. V § 115 odst. 2 se slova "centrálnímu depozitáři" nahrazují slovy "osobě, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů,".
57. V § 115 odst. 3 se slova "a provozním řádem centrálního depozitáře" zrušují.
58. V § 118 odstavce 1 až 3 znějí:
"(1) Výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu je povinen nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období uveřejnit emitent
a) akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na tomto emitentovi, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento emitent sídlo na území
1. České republiky, nebo
2. státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát (§ 123),
b) dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiného investičního cenného papíru, jehož hodnota se vztahuje ke splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně sekuritizovaného dluhu, není-li jmenovitá hodnota tohoto cenného papíru k datu jeho emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento emitent sídlo na území
1. České republiky, nebo
2. státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát,
c) dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiného investičního cenného papíru, jehož hodnota se vztahuje ke splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně sekuritizovaného dluhu, je-li jmenovitá hodnota tohoto cenného papíru k datu jeho emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát, nebo
d) jiného investičního cenného papíru, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát.
(2) Emitent zabezpečí, aby uveřejněná výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva byly veřejně přístupné po dobu nejméně 10 let.
(3) Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu auditora v plném znění. Konsolidovaná výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem a zprávu auditora v plném znění.".
59. V § 118 odst. 4 se na konci písmene j) slovo "a" nahrazuje čárkou, na konci písmene k) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) v případě emitenta, který je velkou účetní jednotkou podle zákona upravujícího účetnictví, také popis politiky rozmanitosti uplatňované na statutární orgán, dozorčí radu, správní radu či jiný obdobný orgán emitenta, a to s ohledem například na kritéria věku, pohlaví, nebo vzdělání a odborných znalostí a zkušeností, včetně informace o cílech této politiky, o tom, jak je politika rozmanitosti uplatňována a jaké výsledky její uplatňování v příslušném účetním období přineslo; neuplatňuje-li emitent politiku rozmanitosti, uvede namísto jejího popisu zdůvodnění, proč tuto politiku neuplatňuje; tyto informace začleňuje emitent do výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy jako část samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v písmeni j).".
60. V § 118 odst. 5 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se včetně poznámky pod čarou č. 12c zrušuje.
61. V § 118 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Ve výroční zprávě a konsolidované výroční zprávě musí emitent v samostatné části, do níž začleňuje informace uvedené v odstavci 4 písm. j), popsat, jak naplňuje kodex řízení a správy společnosti, který je pro něj závazný nebo který dobrovolně dodržuje, a to zejména ve vztahu k tématům, která mají podle jeho odůvodněné úvahy pro akcionáře nebo společníky největší význam.".
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9.
62. V § 119 odst. 1 větě první se slova "a) nebo b)" nahrazují slovy "a), b) nebo c)", číslo "2" se nahrazuje číslem "3" a číslo "5" se nahrazuje číslem "10".
63. V § 119 odst. 2 písm. d) bodě 2 se slovo "stranou2d)" nahrazuje slovy "stranou podle bodu 9 Mezinárodního účetního standardu IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran, který tvoří přílohu nařízení Komise (ES) č. 1126/2008".
64. V § 119 odst. 3 a 4 a v § 127d odst. 2 se slovo "standardy12e)" nahrazují slovy "standardy IAS 34 - Mezitímní účetní výkaznictví, který tvoří přílohu nařízení Komise (ES) č. 1126/2008".
Poznámka pod čarou č. 12e se zrušuje.
65. § 119a včetně nadpisu zní:
 
"§ 119a
Zpráva o úhradách placených státu
Emitent uvedený v § 118 odst. 1, který působí v těžebním průmyslu, dřevařství nebo lesnictví, uveřejní nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období zprávu na konsolidovaném základě obsahující číselné údaje a informace o platbách placených orgánům správy státu podle zákona upravujícího účetnictví. Emitent zabezpečí, aby tato uveřejněná zpráva byla veřejně přístupná po dobu nejméně 10 let.".
66. V § 119b odst. 2 se slova "b) nebo c)" nahrazují slovy "b), c) nebo d)".
67. V § 119b se odstavec 3 zrušuje.
68. V § 119c odst. 1 písm. b) a v § 119c odst. 2 písm. b) se slovo "b)" nahrazuje slovem "c)".
69. V § 119c odst. 2 písm. a) se slova "§ 118 odst. 1 písm. b)" nahrazují slovy "§ 118 odst. 1 písm. c)".
70. V § 119c se odstavec 3 zrušuje.
71. V § 120 odst. 1 se za slovo "předloží" vkládají slova "bez zbytečného odkladu", slova "návrh každé změny svých stanov nebo obdobného dokumentu nebo" a slova " , a to bez zbytečného odkladu, a v případě návrhu změny svých stanov nebo obdobného dokumentu nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, na kterém má být o tomto návrhu hlasováno" se zrušují.
72. V § 120 odst. 2 a 3 se slova "a) nebo b)" nahrazují slovy "a), b) nebo c)".
73. V § 120 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slova "písm. b)" vkládají slova "nebo c)".
74. V § 120 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 poskytuje ve lhůtě, v níž je povinen informace uveřejnit, osobě, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů a která pro něj vede evidenci emise, informace o
a) výplatě výnosu z investičního cenného papíru nebo obdobného peněžitého plnění, spojeného s investičním cenným papírem vydaným emitentem,
b) svolání valné hromady emitenta nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, nebo schůze vlastníků dluhopisů nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů vydaných emitentem představujících právo na splacení dlužné částky,
c) změnách práv spojených s investičním cenným papírem podle § 119b,
d) dalších skutečnostech týkajících se výkonu práv spojených s investičním cenným papírem, které má emitent povinnost uveřejňovat podle jiných právních předpisů.
(8) Osoba, která vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, uveřejní informace obdržené podle odstavce 7 na svých internetových stránkách.".
75. V § 120c odst. 1 a 2 se za slova "písm. b)" vkládají slova "nebo c)".
76. Na konci textu § 121a se doplňují slova " , a to bez ohledu na to, zda je tento nahrazovaný investiční cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu".
77. § 122 a 122a včetně nadpisů znějí:
 
"§ 122
Oznamování podílu na hlasovacích právech
(1) Osoba, která dosáhne nebo překročí podíl na všech hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) ve výši 1 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 500 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 3 %, je-li základní kapitál emitenta vyšší než 100 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % nebo 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, oznámí tuto skutečnost emitentovi a České národní bance. Toto oznámení lze učinit v jazyce anglickém. Povinnost podle věty první má také osoba, která disponuje podílem podle věty první na hlasovacích právech emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) v okamžiku, kdy jsou jím vydávané akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na tomto emitentovi poprvé přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
(2) Pro účely plnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1 se do podílu na všech hlasovacích právech emitenta započítají i hlasovací práva z investičních nástrojů,
a) kterými disponuje jiná osoba, která jedná ve shodě s osobou uvedenou v odstavci 1,
b) která má osoba uvedená v odstavci 1 možnost dočasně vykonávat na základě úplatné smlouvy,
c) které byly osobě uvedené v odstavci 1 poskytnuty jako zajištění, pokud tato osoba uveřejní prohlášení, že bude tato hlasovací práva vykonávat,
d) ke kterým má osoba uvedená v odstavci 1 doživotní užívací právo,
e) které osoba uvedená v odstavci 1 spravuje, obhospodařuje nebo jsou u ní uloženy, jestliže jí nebyly vlastníkem uděleny zvláštní pokyny týkající se hlasování,
f) která má možnost svým jménem na účet osoby uvedené v odstavci 1 vykonávat jiná osoba,
g) která jsou vykonávána osobou uvedenou v odstavci 1 na základě plné moci, může-li tato práva vykonávat podle svého uvážení a jestliže jí nebyly zmocnitelem uděleny žádné zvláštní pokyny týkající se hlasování,
h) z nichž na základě smlouvy osobě uvedené v odstavci 1 svědčí právo nabýt, nebo právo rozhodnout se, zda nabude, akcie nebo obdobné cenné papíry s hlasovacími právy, nebo
i) které nesplňují podmínky podle písmene h), které se vztahují k akciím splňujícím podmínky podle písmene h), a které mají ekonomický účinek podobný jako v případě investičních nástrojů splňujících podmínky podle písmene h), bez ohledu na skutečnost, zda zakládají nárok na vypořádání dodáním věci, k níž se jejich hodnota vztahuje, nebo na vypořádání v penězích.
(3) Jestliže podíl na hlasovacích právech podle odstavce 1 nabydou nebo pozbydou osoby jednající ve shodě, jejich podíly na hlasovacích právech se pro účely plnění oznamovací povinnosti sčítají; povinnost jednotlivé osoby podle odstavce 1 tím není dotčena. Oznamovací povinnosti podléhá i změna v rozložení podílu na hlasovacích právech mezi osobami jednajícími ve shodě v rozsahu zakládajícím oznamovací povinnost.
(4) Osoba uvedená v odstavci 1 oznámí dosažení, překročení nebo snížení podílu podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 4 pracovních dnů poté, co se dozví nebo mohla dozvědět o skutečnosti, která zakládá vznik oznamovací povinnosti podle odstavce 1. Platí, že osoba uvedená v odstavci 1 se o této skutečnosti dozvěděla nejpozději 2 pracovní dny po dni, kdy tato skutečnost nastala. Pokud povinnost podle odstavce 1 vznikne více osobám, mohou tyto osoby splnit oznamovací povinnost společným oznámením. Oznamovací povinnost je splněna, je-li ve stanovené lhůtě písemné oznámení odesláno.
(5) Pokud byla plná moc ve smyslu odstavce 2 písm. g) udělena pouze pro účely jedné valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, může být oznámení podle odstavce 1 provedeno zmocnitelem a zmocněncem formou jednotného oznámení, které obsahuje informaci o podílu na hlasovacích právech v průběhu valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, informaci o podílu na hlasovacích právech v okamžiku, kdy již tento zmocněnec nemůže vykonávat hlasovací práva podle svého uvážení, a dále informaci, kdy tento okamžik nastane.
(6) Nesplnění oznamovací povinnosti stanovené v odstavci 1 nemá za následek neplatnost právního jednání, na základě kterého došlo k nabytí nebo zvýšení účasti na emitentovi, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána, a to do doby splnění oznamovací povinnosti.
(7) Česká národní banka uveřejní skutečnosti, které jí byly oznámeny podle odstavce 1, přičemž informaci o výši podílu na hlasovacích právech uveřejní ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení nebo ode dne, kdy tuto informaci sama zjistí.
(8) Náležitosti oznámení podle odstavce 1, formu a způsob jeho zasílaní stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 122a
Postup při oznamování podílu na hlasovacích právech
(1) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 má i osoba, jejíž podíl na hlasovacích právech se zvýšil nebo snížil v důsledku zvýšení nebo snížení základního kapitálu.
(2) Povinnost podle § 122 odst. 1 vzniká bez ohledu na to, že osoba hlasovací práva z jakéhokoli důvodu nevykonává. V důsledku toho, že tato osoba nevykonává hlasovací práva, nedochází ke změně jejího podílu ani podílu jiných osob na hlasovacích právech podle odstavce 1.
(3) Osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoba s obdobnou činností nezapočítává do podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 podíly na hlasovacích právech,
a) které se vztahují k obchodnímu portfoliu podle čl. 4 odst. 1 bodu 86 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
b) nepřesahují-li podíl podle § 122 odst. 1 věty první, a
c) která nevykonává nebo jinak nezasahuje do řízení emitenta.
(4) Osoba ovládající osobu, která má povolení k poskytování investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), nebo zahraniční osobu, která má povolení jiného členského státu Evropské unie k poskytování investiční služby obdobné investiční službě uvedené v § 4 odst. 2 písm. d), do podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 nezapočítává podíly na hlasovacích právech, které se vztahují k majetku, který obhospodařuje ovládaná osoba, jestliže
a) ovládaná osoba hlasovací práva vykonává pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo
b) ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.
(5) Osoba ovládající obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu do podílu na hlasovacích právech podle § 122 odst. 1 nezapočítává hlasovací práva, která jsou spojena s majetkem v investičních fondech nebo zahraničních investičních fondech, které obhospodařuje tato ovládaná osoba, nezasahuje-li ovládající osoba žádným způsobem do výkonu těchto hlasovacích práv.
(6) Odstavce 4 a 5 se použijí i pro ovládající osobu osoby, která v souladu s právním řádem státu, který není členským státem Evropské unie, poskytuje v tomto státě službu srovnatelnou s investiční službou uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d), jestliže
a) právní řád takového státu ovládající osobě stanoví, aby hlasovací práva, která se vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, tato osoba vykonávala pouze podle písemného příkazu zákazníka, nebo aby zajistila postupy k omezení možnosti střetu zájmů mezi osobami pověřenými obhospodařováním majetku a dalšími osobami,
b) ovládající osoba nezasahuje žádným způsobem do výkonu hlasovacích práv, která se vztahují k cenným papírům, které jsou součástí obhospodařovaného majetku, a
c) ovládaná osoba v případě střetu zájmů mezi ní a ovládající osobou je povinna upřednostnit své zájmy před zájmy ovládající osoby.".
78. Za § 122a se vkládají nové § 122b a 122c, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 122b
Další podmínky a požadavky na oznamování podílu na hlasovacích právech
(1) Ustanovení § 122a odst. 4 až 6 se použijí pro ovládající osobu pouze, zašle-li bez zbytečného odkladu České národní bance
a) údaje o ovládané osobě podle § 122a odst. 4 až 6 a o orgánech dohledu, jejichž dohledu podléhají,
b) prohlášení o splnění podmínek stanovených v § 122a odst. 4 až 6; prohlášení se nezasílá, pokud by se týkalo výlučně investičních nástrojů, které umožňují nabýt cenné papíry ve smyslu § 122 odst. 2 písm. h) nebo i), a
c) změny v údaji nebo prohlášení podle písmene a) nebo b).
(2) Ovládající osoba podle § 122a odst. 4 až 6 na vyžádání České národní banky bez zbytečného odkladu doloží, že
a) ovládající osoba a ovládaná osoba mají organizační uspořádání umožňující, aby hlasovací práva byla vykonávána v souladu s § 122a odst. 4 písm. b) nebo s § 122a odst. 5,
b) v případě, kdy je ovládající osoba zákazníkem jí ovládané osoby nebo má účast na majetku, který je obhospodařován ovládanou osobou, z písemné dokumentace vyplývá, že je jejich vztah obvyklý styku s ostatními zákazníky.
(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a), který nabyl nebo pozbyl vlastní akcie sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednající na účet emitenta, uveřejní informaci o tom, že dosáhl nebo překročil podíl podle § 122 odst. 1 věty první na svých hlasovacích právech nebo že snížil svůj podíl na hlasovacích právech pod tyto hranice. Emitent tuto informaci uveřejní do 4 pracovních dnů poté, co nastane skutečnost, která zakládá vznik této povinnosti.
(4) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) v informaci podle odstavce 3 uveřejní celkový počet hlasovacích práv a výši základního kapitálu v kalendářním měsíci, ve kterém došlo ke změně jeho podílu na hlasovacích právech.
(5) Pro účely plnění oznamovací povinnosti podle § 122 odst. 1 se do podílu na všech hlasovacích právech emitenta nezapočítávají podíly na hlasovacích právech z cenných papírů nabytých při zpětném odkupu nebo při cenové stabilizaci investičního nástroje za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady o zneužívání trhu14a), nevykonává-li hlasovací práva nebo jinak nezasahuje do řízení emitenta osoba, která tyto cenné papíry nabyla.
 
§ 122c
Výjimky z oznamovací povinnosti
(1) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na
a) osobu, za niž splnila oznamovací povinnost osoba, která ji ovládá,
b) osobu, která nabývá nebo zcizuje investiční cenné papíry uvedené v § 118 odst. 1 písm. a) za účelem vypořádání obchodů s těmito investičními nástroji, činí-li lhůta pro jejich vypořádání nejvýše 3 pracovní dny, nebo
c) osobu, která má ve své moci investiční cenné papíry uvedené v § 118 odst. 1 písm. a) a hlasovací práva spojená s těmito investičními nástroji vykonává výlučně podle písemného příkazu vlastníka.
(2) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se dále nevztahuje na tvůrce trhu,
a) který je obchodníkem s cennými papíry nebo osobou, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb,
b) dosáhne-li nebo překročí-li jeho podíl na hlasovacích právech emitenta hranice uvedené v § 122 odst. 1 větě první, nebo sníží-li svůj podíl pod tyto hranice,
c) za podmínky, že nevykonává vliv na řízení emitenta, a
d) oznámí-li ve lhůtě uvedené v § 122 odst. 3 orgánu dohledu emitenta, že vykonává nebo hodlá vykonávat činnost tvůrce trhu s cennými papíry emitenta.
(3) Osoba podle odstavce 2 oznámí orgánu dohledu emitenta bez zbytečného odkladu ukončení činnosti tvůrce trhu.
(4) Oznamovací povinnost podle § 122 odst. 1 se nevztahuje na člena Evropského systému centrálních bank, pokud při plnění úkolů Evropského systému centrálních bank dosáhne nebo překročí výše podílů na hlasovacích právech uvedené v § 122 odst. 1 nebo výši svého podílu na hlasovacích právech sníží pod tyto hranice, a zároveň tato hlasovací práva nevykonává a uvedené hranice překročí na krátkou dobu a v souladu s předpisy upravujícími činnost Evropské centrální banky a centrálních bank. Oznamovací povinnost se v těchto případech rovněž nevztahuje na jinou smluvní stranu této transakce.".
79. § 123 včetně nadpisu zní:
 
"§ 123
Volba referenčního státu
(1) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 118 odst. 1 písm. b) bodě 2, § 118 odst. 1 písm. c) a d) nebo v odstavci 4 si zvolí za referenční stát jeden členský stát Evropské unie, ve kterém bude plnit povinnosti podle části deváté hlav II a V nebo jim srovnatelné povinnosti podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie. Takto zvoleným státem může být pouze členský stát Evropské unie, ve kterém má tento emitent sídlo nebo ve kterém jsou jím vydané cenné papíry přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Tato volba je pro něj závazná nejméně po dobu 3 let ode dne jejího uskutečnění, ledaže investiční cenný papír vydaný tímto emitentem přestane být obchodován na všech evropských regulovaných trzích.
(2) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 uveřejní informaci o tom, ve kterém členském státě Evropské unie bude plnit povinnosti podle části deváté hlav II a V nebo jim srovnatelné povinnosti podle právního řádu jiného členského státu Evropské unie, a současně to oznámí České národní bance a orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, ve kterém jsou jím vydané cenné papíry přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a ve kterém má tento emitent sídlo.
(3) Neoznámí-li emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 118 odst. 1 písm. b) bodě 2 nebo § 118 odst. 1 písm. c) a d) svou volbu podle odstavce 1 do 3 měsíců ode dne prvního přijetí jím vydaných cenných papírů k obchodování na evropském regulovaném trhu, má se za to, že si zvolil za referenční ten členský stát Evropské unie, ve kterém byly přijaty jím vydané cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. Je-li takových států více, má se za to, že si zvolil za referenční stát každý z těchto členských států Evropské unie, a to až do doby, než si emitent zvolí za referenční stát jediný členský stát Evropské unie a svou volbu uveřejní a oznámí podle odstavce 2.
(4) Jestliže dosavadní referenční stát emitenta podle odstavce 1 nemůže být nadále jeho referenčním státem, zvolí si emitent bez zbytečného odkladu nový referenční stát podle odstavce 1 a tuto volbu uveřejní a oznámí podle odstavce 2.
(5) Neoznámí-li emitent svou volbu podle odstavce 4 do 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že jeho dosavadní referenční stát podle odstavce 1 nemůže být nadále jeho referenčním státem, má se za to, že si zvolil za referenční ten členský stát Evropské unie, ve kterém byly přijaty jím vydané cenné papíry k obchodování na evropském regulovaném trhu. Je-li takových států více, má se za to, že si zvolil za referenční stát každý z těchto členských států Evropské unie, a to až do doby, než si emitent zvolí za referenční stát jediný členský stát Evropské unie a svou volbu uveřejní a oznámí podle odstavce 2.".
80. V § 127c odst. 1 se slova " , v němž lze předkládat dokumenty České národní bance" nahrazují slovem "anglickém".
81. V § 127c odst. 2 se slova "jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance" nahrazují slovy "anglickém jazyce", slovo "těchto" se zrušuje a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova " , v nichž mají tyto zahraniční regulované trhy sídlo".
82. V § 127c odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo "trhu" vkládají slova " , ale je přijat k obchodování na zahraničním regulovaném trhu".
83. V § 127c odst. 3 písm. a) se slova "orgánům dohledu členských států Evropské unie, které působí při výkonu dohledu nad finančním trhem, v nichž je tento investiční cenný papír přijat k obchodování na regulovaném trhu" nahrazují slovy "příslušným orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie, v nichž mají sídlo tyto zahraniční regulované trhy".
84. V § 127c odst. 3 písm. b) se čárka za slovem "českém" nahrazuje slovem "nebo" a slova "nebo v jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance" se zrušují.
85. V § 127c odst. 4 se slovo "b)" nahrazuje slovem "c)", slova "jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance, a" se nahrazují slovy "anglickém jazyce, a dále" a slovo "těchto" se zrušuje.
86. V § 127d odst. 1 se slova "§ 122 odst. 15 nebo 16" nahrazují slovy "§ 122b odst. 3 nebo 4".
87. V § 135 odst. 1 písmeno p) zní:
"p) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51),".
88. V § 135 odst. 1 písm. y) se slova " , § 104b" zrušují.
89. V § 135 odst. 1 písm. z), § 164 odst. 1 písm. k), § 166 odst. 1 písm. j) a v § 192a odst. 1 se slova "nařízení o prodeji na krátko" nahrazují slovy "přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42)".
90. V § 135 odst. 1 se za písmeno z) vkládá nové písmeno za), které zní:
"za) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8b, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009,".
Dosavadní písmeno za) se označuje jako písmeno zb).
91. V § 135 odst. 1 písm. zb), § 164 odst. 1 písm. l) a v § 192b odst. 1 se slova "nařízení o derivátech" nahrazují slovy "přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43)".
92. V § 136 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:
"m) uložit opatření podle čl. 63 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014,
n) uveřejnit informaci o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a identifikaci osoby, která takto jednala, včetně identifikace osoby, která jednala za právnickou osobu.".
93. V § 136 odst. 4 se slova "nebo centrálním depozitáři" a slova "nebo centrálního depozitáře" zrušují.
94. V části desáté hlavě I se nadpis dílu 10 nahrazuje nadpisem "Informační povinnosti České národní banky".
95. V § 149e se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje o konečných podmínkách nabídky podle § 36a odst. 3 orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, ve kterém má být cenný papír tohoto emitenta veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu, a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.".
96. V § 153 odst. 6 větě poslední se slovo "členské" nahrazuje slovem "členského".
97. V části desáté se v nadpisu hlavy III slova "A PŘESTUPKY" zrušují.
98. V § 157 odst. 14 písm. d) se slovo "možno" nahrazuje slovem "možné".
99. V § 157 odst. 14 písm. e) se slova "vyplývajícího z" nahrazují slovem "podle".
100. V § 161 odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší povinnost uchovávat evidenci nebo dokumenty podle § 99a, nebo
b) neposkytne údaje podle § 115 odst. 1.
(2) Centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s čl. 26 odst. 1 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede spolehlivé systémy řízení a správy nebo tyto systémy řízení a správy nezveřejní,
b) v rozporu s čl. 27 odst. 2 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 členové vedoucího orgánu nesplňují požadavky na výkon jejich funkce nebo jsou odměňováni v závislosti na obchodních výsledcích centrálního depozitáře,
c) v rozporu s čl. 27 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neposkytuje požadované informace,
d) v rozporu s čl. 27 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezíská souhlas s převodem vlastnických práv,
e) v rozporu s čl. 28 odst. 1, 2 nebo 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezřídí výbor uživatelů, nezavede požadovaná pravidla pro výkon jeho činnosti nebo neinformuje Českou národní banku nebo výbor uživatelů o tom, že se neřídil stanoviskem výboru uživatelů,
f) v rozporu s čl. 29 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neuchovává evidenci o poskytnutých službách nebo z této evidence neposkytuje na žádost údaje,
g) v rozporu s čl. 30 odst. 1, 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní podmínky při pověření třetí strany výkonem svých služeb nebo činností, nezpřístupní požadované informace nebo nezíská souhlas s takovým pověřením,
h) v rozporu s čl. 32 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nemá zavedena pravidla pro vyřizování stížností,
i) v rozporu s čl. 33 odst. 1 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nestanoví požadované podmínky pro účast nebo pozastavení nebo ukončení účasti ve vypořádacím systému,
j) v rozporu s čl. 34 odst. 1, 2, 4 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezveřejní ceník služeb nebo neposkytne požadované informace,
k) v rozporu s čl. 34 odst. 6 až 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neúčtuje o nákladech a výnosech požadovaným způsobem,
l) v rozporu s čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 se neřídí požadovanými postupy komunikace,
m) v rozporu s čl. 37 odst. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezajišťuje celistvost emise,
n) v rozporu s čl. 38 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nevede evidenci a účty požadovaným způsobem,
o) v rozporu s čl. 38 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezveřejní požadované informace,
p) v rozporu s čl. 38 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nakládá s cennými papíry vedenými na účtech nedovoleným způsobem,
q) v rozporu s čl. 39 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezajistí stanovení požadovaných okamžiků nebo nezveřejní pravidla upravující platnost a účinnost převodů ve vypořádacím systému,
r) v rozporu s čl. 39 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezajistí, že peněžní prostředky budou k dispozici v požadovaný okamžik,
s) v rozporu s čl. 40 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neposkytne požadované informace nebo je neposkytne v požadované kvalitě,
t) v rozporu s čl. 41 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede požadovaná pravidla nebo postupy, tato pravidla nebo postupy nezveřejní nebo neprovádí požadované pravidelné testování těchto pravidel nebo postupů,
u) v rozporu s čl. 43 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede požadovaná pravidla, postupy nebo neuzavře požadované smlouvy,
v) v rozporu s čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede spolehlivé systémy řízení a kontroly,
w) v rozporu s čl. 45 odst. 1 až 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezavede vhodné nástroje nebo plány pro řízení operačního rizika nebo neprovádí pravidelné testování,
x) v rozporu s čl. 45 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neurčí, nesleduje nebo neřídí daná rizika nebo o těchto rizicích nebo provozních incidentech neposkytne požadované informace,
y) v rozporu s čl. 46 odst. 1 až 3 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nedodržuje zásady investiční politiky,
z) v rozporu s čl. 47 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nemá kapitál v požadované výši nebo nezavede požadované plány,
za) v rozporu s čl. 48 odst. 1 až 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní povinnosti vyplývající ze vzájemného propojení,
zb) v rozporu s čl. 49 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nevyřídí žádost emitenta neprodleně a nediskriminačním způsobem nebo odmítne poskytnout služby emitentovi,
zc) v rozporu s čl. 52 odst. 2 nebo čl. 53 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 odmítne zřídit vzájemné propojení, zřídit přístup ke svému vypořádacímu systému nebo řádně zdůvodnit odmítnutí žádosti o propojení nebo zřízení přístupu, nebo
zd) v rozporu s čl. 59 odst. 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní zvláštní obezřetnostní požadavky.".
101. V § 161 odstavce 5 a 6 znějí:
"(5) Za správní delikt podle odstavce 1, 3 nebo 4 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
(6) Za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do
a) 550 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu centrálního depozitáře podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550 000 000 Kč.".
102. V § 162 odst. 3 a 5 se slova "a) nebo b)" nahrazují slovy "a), b) nebo c)".
103. V § 162 odst. 7 se za slova "písm. b)" vkládají slova "nebo c)".
104. V § 162 odst. 9 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a nejde-li o případ podle odstavce 10 nebo 11".
105. V § 162 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:
"(10) Za správní delikt emitenta, který je právnickou osobou, podle odstavce 1 písm. a), jde-li o nesplnění povinnosti uveřejnit výroční zprávu podle § 118, pololetní zprávu podle § 119, číselné údaje a další informace podle § 119a nebo 119b nebo informaci podle § 122b odst. 4, se uloží pokuta do
a) 300 000 000 Kč,
b) výše 5 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.
(11) Za správní delikt emitenta, který je podnikající fyzickou osobou, podle odstavce 1 písm. a), jde-li o nesplnění povinnosti uveřejnit výroční zprávu podle § 118, pololetní zprávu podle § 119, číselné údaje a další informace podle § 119a nebo 119b nebo informaci podle § 122b odst. 4, se uloží pokuta do
a) 60 000 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60 000 000 Kč.".
106. V § 164 odst. 1 písmena c) a d) znějí:
"c) nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,
d) poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 2,".
107. V § 164 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až z), která znějí:
"m) v rozporu s čl. 16 odst. 1, čl. 25 odst. 2 nebo čl. 54 odst. 1 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 poskytuje služby vymezené v oddílech A, B nebo C přílohy tohoto nařízení,
n) získá povolení k činnosti požadované podle čl. 16 odst. 1 nebo 54 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí jakýchkoliv jiných protiprávních prostředků,
o) v rozporu s čl. 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 nezpřístupní požadované informace,
p) v rozporu s čl. 53 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neposkytuje požadované informace,
q) v rozporu s čl. 59 odst. 3 nebo 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 neplní zvláštní obezřetnostní požadavky,
r) jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana použije k regulatorním účelům v rozporu s prvním pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 rating vydaný jinou osobou než ratingovou agenturou se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovanou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury49),
s) jako emitent, předkladatel nabídky nebo osoba žádající o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nezajistí v rozporu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby byla v prospektu uvedena také jasná a výrazná informace o tom, zda ratingy vydala ratingová agentura se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovaná podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury49),
t) jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana neprovádí v rozporu s čl. 5a odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 vlastní hodnocení úvěrového rizika,
u) jako úvěrová instituce, investiční podnik, pojišťovna, zajišťovna, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, správcovská společnost, investiční společnost, správce alternativních investičních fondů nebo ústřední protistrana spoléhá se v rozporu s čl. 5a odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 pro účely posouzení bonity osoby nebo finančního nástroje výhradně nebo mechanicky na ratingy,
v) jako emitent, původce nebo sponzor strukturovaného finančního nástroje se sídlem nebo místem podnikání v členském státě Evropské unie nezveřejní v rozporu s čl. 8b odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 informace o úvěrové kvalitě a výkonnosti podkladových aktiv strukturovaného finančního nástroje, struktuře sekuritizační transakce, peněžních tocích a jakémkoli kolaterálu zajišťujícím sekuritizační expozici, nebo jakékoliv informace, které jsou potřebné pro provedení komplexního a řádně podloženého zátěžového testu peněžních toků a hodnot kolaterálu zajišťujícího podkladové expozice,
w) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nepověří v rozporu s čl. 8c odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 alespoň dvě ratingové agentury, aby nezávisle na sobě poskytly svůj rating,
x) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nezajistí v rozporu s čl. 8c odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby pověřené ratingové agentury splňovaly tam uvedené podmínky,
y) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející pověřit vydáním ratingu téže emise či ohodnocením téže osoby alespoň 2 ratingové agentury v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 nezváží možnost pověřit vydáním tohoto ratingu alespoň jednu ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu nepřesahuje 10 % a kterou může vyhodnotit jako schopnou vydat rating dotyčné emise nebo ohodnotit dotyčnou osobu nebo nezaznamená v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 své rozhodnutí, nebo
z) poruší oznamovací povinnost podle § 122, 122a nebo 122b.".
108. V § 164 odst. 3 písm. a) se slova "nebo l)" nahrazují slovy " , l), r), s), t), u), v), w), x) nebo y)".
109. V § 164 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) 140 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), n), o), p) nebo q) a spáchala-li správní delikt podnikající fyzická osoba.".
110. V § 164 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:
"(4) Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. m), n), o), p) nebo q) se uloží pokuta do
a) 550 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu centrálního depozitáře podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 550 000 000 Kč.
(5) Za správní delikt právnické osoby podle odstavce 1 písm. z) se uloží pokuta do
a) 300 000 000 Kč,
b) výše 5 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.
(6) Za správní delikt podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. z) se uloží pokuta do
a) 60 000 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60 000 000 Kč.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.
111. V § 164 odst. 7 větě první se za slovo "lze" vkládají slova "namísto pokuty nebo spolu s pokutou".
112. V § 166 odst. 1 písm. b) a v § 167 odst. 1 se slova " , § 104b" zrušují.
113. V § 166 odst. 1 písm. d) se slova " , § 47 odst. 1 nebo § 104a odst. 1" nahrazují slovy "nebo § 47 odst. 1".
114. V § 166 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) poruší oznamovací povinnost podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 2,".
115. V § 166 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
"i) poruší oznamovací povinnost podle § 122, 122a nebo 122b,".
Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena j) a k).
116. V § 166 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až p), která znějí:
"l) jako emitent, předkladatel nabídky nebo osoba žádající o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nezajistí v rozporu s druhým pododstavcem čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby byla v prospektu uvedena také jasná a výrazná informace o tom, zda ratingy vydala ratingová agentura se sídlem v členském státě Evropské unie nebo registrovaná podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury49),
m) jako emitent, původce nebo sponzor strukturovaného finančního nástroje s bydlištěm v členském státě Evropské unie nezveřejní v rozporu s čl. 8b odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 informace o úvěrové kvalitě a výkonnosti podkladových aktiv strukturovaného finančního nástroje, struktuře sekuritizační transakce, peněžních tocích a jakémkoli kolaterálu zajišťujícím sekuritizační expozici, nebo jakékoliv informace, které jsou potřebné pro provedení komplexního a řádně podloženého zátěžového testu peněžních toků a hodnot kolaterálu zajišťujícího podkladové expozice,
n) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nepověří v rozporu s čl. 8c odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 alespoň 2 ratingové agentury, aby nezávisle na sobě poskytly svůj rating,
o) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející požádat o rating strukturovaného finančního nástroje nezajistí v rozporu s čl. 8c odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, aby pověřené ratingové agentury splňovaly tam uvedené podmínky, nebo
p) jako emitent nebo spřízněná třetí osoba zamýšlející pověřit vydáním ratingu téže emise či ohodnocením téže osoby alespoň dvě ratingové agentury v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 nezváží možnost pověřit vydáním tohoto ratingu alespoň jednu ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu nepřesahuje 10 % a kterou může vyhodnotit jako schopnou vydat rating dotyčné emise nebo ohodnotit dotyčnou osobu nebo nezaznamená v rozporu s čl. 8d odst. 1 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009 své rozhodnutí.".
117. V § 166 odst. 3 písm. a) se slova "nebo j)" nahrazují slovy " , k), l), m), n), o) nebo p)".
118. V § 166 odst. 3 písm. b) se slovo "i)" nahrazuje slovem "j)".
119. V § 166 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) lze uložit pokutu do
a) 60 000 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60 000 000 Kč.".
120. V § 167 odst. 11 písm. c) se slova "odstavce 6, odstavce 7, odstavce 8 nebo odstavce 9" nahrazují slovy "odstavce 7 nebo 8".
121. V § 167 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:
"(12) Za přestupek podle odstavce 6 nebo 9 lze uložit pokutu do
a) 60 000 000 Kč,
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60 000 000 Kč.".
Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13.
122. V § 167 odst. 13 se za slovo "lze" vkládají slova "namísto pokuty nebo spolu s pokutou".
123. V § 192 se odstavce 8 až 10 zrušují.
124. Nadpis části jedenácté se nahrazuje nadpisem "ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PŘÍMO POUŽITELNÝM PŘEDPISŮM EVROPSKÉ UNIE".
125. V § 192a odst. 2 se slova "o prodeji na krátko" nahrazují slovy "Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012".
126. Za § 192b se vkládá nový § 192c, který zní:
 
"§ 192c
(1) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50) je v České republice Česká národní banka.
(2) Určeným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50) je v České republice Česká národní banka.
(3) Odvětvovým příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ratingové agentury49) je v České republice Česká národní banka.
(4) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51) je v České republice Česká národní banka.".
127. § 194 zní:
 
"§ 194
Ustanovení tohoto zákona o cenných papírech se použijí i na zaknihované cenné papíry, ledaže to vylučuje jejich povaha nebo tento zákon.".
128. V § 196 odst. 1 větě druhé se za slovo "může" vkládají slova "na žádost" a slova " , je-li to v zájmu investorů" se zrušují.
129. V § 196 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
130. V § 196 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova "nebo v anglickém jazyce".
131. V § 196 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Česká národní banka formou úředního sdělení na svých internetových stránkách stanoví pro neurčitý počet osob nebo řízení, zda a jaké dokumenty lze předkládat v anglickém jazyce.".
132. V § 198a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) bez zbytečného odkladu rozhodnutí o uložení opatření podle § 136 odst. 1 písm. m) nebo pokuty podle § 164 odst. 3 písm. c) a informaci o podání správní žaloby a dalších opravných prostředků proti těmto rozhodnutím a o jejich výsledku; rozhodnutí uveřejňuje způsobem, který je v souladu s čl. 62 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014.".
133. V § 199 odst. 2 se slova "§ 93 odst. 6, § 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107 odst. 2, § 108 odst. 1, § 122 odst. 17," nahrazují slovy "§ 93 odst. 5, § 122b odst. 6,".
134. V § 202a odst. 3 se slova "a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými provozním řádem" zrušují.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 118 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije pro výroční zprávy, které byly uveřejněny přede dnem 26. listopadu 2010.
2. Pro emitenty, jimiž vydávané cenné papíry a zaknihované cenné papíry byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná lhůta podle § 123 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běžet dnem 27. listopadu 2015.
3. Emitenti, jimiž vydávané investiční cenné papíry byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na které se nevztahuje § 123 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní povinnost podle § 123 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Povinnosti podle § 118 odst. 1 až 4, § 118 odst. 5 a 7 a § 119 se nevztahují na emitenta, který vydává výlučně dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiný investiční cenný papír, jehož hodnota se vztahuje ke splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně sekuritizovaného dluhu, pokud
a) jmenovitá hodnota takového investičního nástroje odpovídá k datu emise alespoň částce odpovídající 50 000 EUR,
b) tento investiční cenný papír byl přijat k obchodování na regulovaném trhu přede dnem 31. prosince 2010 a
c) nebyl dosud splacen.
5. Do doby udělení povolení k výkonu činnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů se právní poměry centrálního depozitáře řídí zákonem č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Na správní delikty spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na správní delikty podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Odpovědnost za tyto správní delikty se posoudí podle dosavadních právních předpisů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost za dosavadní správní delikt došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.
7. Řízení o správním deliktu zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, k tomuto dni pravomocně neskončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
8. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni pravomocně neskončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
9. Osoba, která vede podle § 94 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na účtech zákazníků evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů vedenou centrálním depozitářem nebo Českou národní bankou, může vést tuto evidenci na účtech zákazníků nejdéle po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Ustanovení § 118 odst. 4 písm. l) ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije poprvé v účetním období, které započalo v roce 2017 nebo později.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl.III
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění pozdějších předpisů.".
2. V § 4 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
3. V § 7 písm. b) se slovo "zákony,1)" nahrazuje slovem "zákony1),".
4. V § 7 písm. d) se slovo "unie9a), 29)" nahrazuje slovem "unie 9a), 29), 36), 38)".
Poznámka pod čarou č. 38 zní:
"38) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.".
5. V § 8 odst. 3 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slova "nestanoví-li Česká národní banka lhůtu delší" nahrazují slovy "nebo ve lhůtě stanovené Českou národní bankou".
6. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
7. V § 8 odst. 4 a 5 se za slovo "kontrolovat" vkládají slova "podle kontrolního řádu" a slova " , a kontrolovaná osoba je povinna poskytnout součinnost" se zrušují.
8. § 9a se včetně nadpisu zrušuje.
9. § 9b a 9c včetně nadpisů znějí:
 
"§ 9b
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako kontrolovaná osoba podle kontrolního řádu nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu,
b) jako povinná osoba podle kontrolního řádu nesplní povinnost podle § 10 odst. 3 kontrolního řádu,
c) poruší povinnost podle § 8 odst. 3,
d) neposkytne informace podle § 8a, nebo
e) poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c).
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) se uloží pokuta do 50 000 000 Kč.
 
§ 9c
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako kontrolovaná osoba podle kontrolního řádu nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu,
b) jako povinná osoba podle kontrolního řádu nesplní povinnost podle § 10 odst. 3 kontrolního řádu,
c) poruší povinnost podle § 8 odst. 3,
d) neposkytne informace podle § 8a, nebo
e) poruší povinnost podle § 7a odst. 1 písm. a) nebo c).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze uložit pokutu do 25 000 000 Kč.".
10. V § 13 odst. 6 se slova "v oblasti kapitálového trhu" zrušují.
11. § 14 zní:
 
"§ 14
(1) Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu1), a to vždy s anonymizovanými údaji třetích osob a tak, aby nebyly zpřístupněny informace, na které se vztahuje zákon upravující ochranu utajovaných informací.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 může být uveřejněno bez uvedení identifikačních údajů osoby, které se týká (dále jen "dotčená osoba"), jestliže by uveřejnění
a) bylo vůči dotčené osobě na základě předchozího posouzení zjevně nepřiměřené,
b) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou a vážnou újmu,
c) ohrozilo stabilitu finančního trhu, nebo
d) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení.
(3) V případě postupu podle odstavce 2 mohou být identifikační údaje dotčené osoby uveřejněny poté, co důvody podle odstavce 2 pominou. Není-li postup podle odstavce 2 postačující, lze uveřejnění rozhodnutí odložit až do doby, než důvody podle odstavce 2 pominou.
(4) Rozhodnutí podle odstavce 1 o uložení sankce za správní delikt, opatření k nápravě nebo jiného opatření musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů týkající se dotčené osoby, které jsou obsažené v takovém rozhodnutí, mohou být uveřejněny nejdéle po dobu 5 let.
(5) Je-li proti uveřejněnému rozhodnutí podána žaloba, uveřejní Česká národní banka tuto skutečnost na svých internetových stránkách. Česká národní banka uveřejní stejným způsobem i informaci o výsledku soudního přezkumu.".
Poznámky pod čarou č. 13, 17, 21 a 22 se zrušují.
Čl.IV
Přechodná ustanovení
1. Na správní delikty spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na správní delikty podle zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Odpovědnost za tyto správní delikty se posoudí podle dosavadních právních předpisů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost za dosavadní správní delikt došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.
2. Řízení o správním deliktu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Na rozhodnutí vydané v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončeném se § 14 zákona č. 15/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije a postupuje se podle dosavadních právních předpisů.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl.V
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 2 se na samostatné řádky doplňuje text:
"Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 694/2014 ze dne 17. prosince 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic.".
2. V § 6 odst. 4 se za slovo "fondu" vkládají slova "nebo evropského fondu dlouhodobých investic podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy dlouhodobých investic18) (dále jen "evropský fond dlouhodobých investic")".
Poznámka pod čarou č. 18 zní:
"18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760.".
3. V § 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Zahraniční osoba s povolením podle § 481 nesmí ani obhospodařovat evropský fond dlouhodobých investic.".
4. V § 11 odst. 4 se za slovo "obhospodařovat" vkládá slovo "pouze".
5. V § 16 odst. 3 se za slovo "limitu" vkládá čárka.
6. V § 16 odst. 6 větě první se slova "jakož i" nahrazují slovy "který není standardním fondem ani srovnatelným zahraničním investičním fondem a který je obhospodařován obhospodařovatelem oprávněným přesáhnout rozhodný limit, jakož i způsob výpočtu" a ve větě druhé se za slovo "efektu" vkládají slova "tímto fondem".
7. V § 30 odst. 1 se za slova "a) nebo b)" vkládají slova " , samosprávný investiční fond uvedený v § 29 odst. 2 písm. a) nebo b)", slova "s povolením podle § 481" se zrušují a za slova "písm. c)" se vkládají slova "nebo § 29 odst. 2 písm. c)".
8. V § 31 odst. 4 se za slova "písm. b)" vkládají slova " , samosprávný investiční fond uvedený v § 29 odst. 2 písm. a) nebo b)", slova "s povolením podle § 481" se zrušují a za slova "písm. c)" se vkládají slova "nebo § 29 odst. 2 písm. c)".
9. V § 63 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Depozitář standardního fondu nebo evropského fondu dlouhodobých investic použije majetek podle odstavce 1 pouze, je-li to ve prospěch tohoto fondu a jeho podílníků nebo akcionářů.
(3) Použije-li depozitář standardního fondu nebo evropského fondu dlouhodobých investic majetek podle odstavce 1, poskytne ve prospěch tohoto fondu finanční kolaterál podle zákona upravujícího finanční zajištění tak, aby zajištění pohledávky fondu bylo dostatečné.".
10. V § 69 odst. 1 písm. c) bodě 1 a v § 69 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova "9 a 9a" nahrazují slovy "8a odst. 1".
11. V § 70 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Depozitář standardního fondu a obhospodařovatel tohoto fondu si v depozitářské smlouvě také vymezí lhůty, v níž depozitář poskytuje obhospodařovateli soupis o majetku tohoto fondu, který má v opatrování, úschově nebo o němž zajišťuje evidenci, a to včetně peněžních prostředků na účtech, které vede na jméno a ve prospěch tohoto fondu.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
12. V § 78 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Depozitář standardního fondu může pověřit výkonem jednotlivé činnosti uvedené v § 71 odst. 1 písm. a) a b) jen toho, kdo přijme opatření, která v případě jeho úpadku povedou k vydání majetku fondu obdobným způsobem, jako je vydáván majetek zákazníků po vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkurzu na majetek obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
13. § 82 zní:
 
"§ 82
(1) Povinnosti k náhradě podle § 81 se depozitář fondu kolektivního investování zprostí jen za podmínek, které vymezuje článek 101 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů6), a přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního investování ve vztahu k depozitářům standardních fondů8).
(2) Povinnosti k náhradě podle § 81 se depozitář speciálního fondu zprostí i tehdy, dohodl-li se dříve písemně s tím, koho pověřil výkonem činnosti uvedené v § 71 odst. 1 písm. a) nebo b), na tom, že pověřený nahradí ztrátu investičních nástrojů namísto něj, a prokáže-li, že
a) při pověření jiného výkonem činnosti uvedené v § 71 odst. 1 písm. a) nebo b) byly splněny podmínky stanovené v § 78 odst. 1 a 2 a
b) pro uzavření takové dohody existoval objektivní důvod, vymezený v článku 102 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů6).".
14. V § 83 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Pro depozitáře evropského fondu dlouhodobých investic, do nějž jsou investice nabízeny zákazníkům, kteří nejsou profesionálními zákazníky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, se § 82 nepoužije.".
15. V § 84 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "Depozitářem fondu kvalifikovaných investorů" vkládají slova " , který není evropským fondem dlouhodobých investic, do nějž jsou investice nabízeny zákazníkům, kteří nejsou profesionálními zákazníky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,".
16. V nadpisu § 96 se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova "a evropský fond dlouhodobých investic".
17. V § 96 písm. a) se slovo "a" nahrazuje čárkou, v § 96 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) evropským fondem dlouhodobých investic.".
18. V § 102 odst. 3 se slovo "neručí" nahrazuje slovy "neodpovídají věřitelům".
19. V § 102 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Pohledávky odpovídající dluhům v podílovém fondu se uspokojují z majetku v tomto podílovém fondu.".
20. V § 105 se slova "nutné k identifikaci vlastníka" nahrazují slovy "o vlastníkovi" a slova "nutnými k identifikaci obhospodařovatele" se nahrazují slovy "o obhospodařovateli".
21. V § 109 odst. 2 větě první se za slovo "účtu" vkládá slovo "podílníka".
22. V § 130 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , nebo dokud není poskytnuto nepeněžité plnění v hodnotě této částky".
23. V § 134 odst. 3 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:
"c) to, zda rozhodl, že se pozastavení vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem podle písmene e), a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů,
d) to, zda se po obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) nebo b), případně, jak se bude postupovat, jde-li o rozhodnutí podle odstavce 2,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).
24. V § 135 odst. 1 větě první se slova "o rozhodnutí obhospodařovatele tohoto fondu uvedeném v § 134 odst. 3" nahrazují slovy "podle § 134 odst. 3 písm. e)" a věta druhá se zrušuje.
25. V § 135 odstavec 2 zní:
"(2) Od okamžiku uvedeného v zápise podle § 134 odst. 3 písm. e) nelze až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů podle § 141 vydat ani odkoupit podílový list tohoto fondu, s výjimkou podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem uvedeným v zápise podle § 134 odst. 3 písm. e) a u nichž ještě nedošlo k jejich vydání nebo k vyplacení protiplnění za odkoupení. Tato výjimka se neuplatní v případě, že obhospodařovatel rozhodl, že se rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování vztahuje i na tyto podílové listy.".
26. § 139 zní:
 
"§ 139
(1) Bylo-li obnoveno vydávání nebo odkupování podílových listů podle § 141 písm. a), pak administrátor
a) bez zbytečného odkladu po dni podle § 141 písm. a) zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti, nebo
b) k žádostem o vydání nebo odkoupení podílových listů, u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, nepřihlíží a osoby, které takovou žádost podaly, se bez zbytečného odkladu po dni podle § 141 písm. a) vyzve, aby svou žádost podaly znovu, jestliže jejich zájem trvá.
(2) Zrušila-li Česká národní banka rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů, pak administrátor bez zbytečného odkladu po dni podle § 141 písm. b) zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílníci požádali a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti.
(3) Bylo-li obnoveno vydávání nebo odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných řídícím fondem, pak se postupuje způsobem uvedeným v zápise podle § 134 odst. 3 písm. d).".
27. V § 140 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a nebylo-li podílníkovi vyplaceno protiplnění za odkoupení".
28. V § 154 odst. 1 se slova "systém vnitřní struktury je monistický a" zrušují.
29. V § 154 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , které může být nahrazeno zkratkou "SICAV" ".
30. V § 155 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Výše zapisovaného základního kapitálu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem je alespoň 1 Kč, nebo 1 EUR; ustanovení § 246 odst. 2 zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev se pro základní kapitál akciové společnosti s proměnným základním kapitálem nepoužije.".
31. V § 156 odst. 1 písmeno g) zní:
"g) určení dolní a horní hranice rozpětí základního kapitálu, ve kterém společnost vydává a odkupuje investiční akcie, a".
32. V § 156 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Pro akciovou společnost s proměnným základním kapitálem se nepoužijí ustanovení zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o uvádění počtu akcií a celkového počtu hlasů ve společnosti ve stanovách.".
33. V § 158 odst. 1 se slova "a, neplyne-li z tohoto zákona něco jiného (§ 167 odst. 1), představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti" zrušují.
34. V § 162 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova " , nebo podfondu, k němuž byla vydána".
35. V § 163 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) V případě dosažení dolní či horní hranice rozpětí uvedeného v § 156 odst. 1 písm. d) obhospodařovatel investičního fondu, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, přijme bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení fondu. Účinným opatřením může být rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií s tím, že odstavec 3 a § 131 až 140 se použijí obdobně.".
36. Nad označení § 164 se vkládá nadpis "Jmění akciové společnosti nevytvářející podfondy".
37. § 164 zní:
 
"§ 164
(1) Akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, účetně a majetkově odděluje majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.
(2) K uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za akciovou společností s proměnným základním kapitálem nevytvářející podfondy, která vznikla v souvislosti s její investiční činností, lze použít pouze majetek z této investiční činnosti. Majetek z investiční činnosti této společnosti nelze použít ke splnění dluhu, který není dluhem z její investiční činnosti.
(3) Práva akcionáře podílet se na zisku a na likvidačním zůstatku, jakož i další majetková práva, spojená s investiční akcií akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, se vztahují jen k majetku a dluhům z investiční činnosti této společnosti. Tím není dotčeno, aby taková společnost vydala různé druhy investičních akcií za podmínek, které stanoví zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev.".
38. Za § 164 se vkládá nový § 164a, který zní:
 
"§ 164a
Akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která dosud nevytvářela podfondy, může z majetku a dluhů z její investiční činnosti vytvořit jeden nebo více podfondů, připouštějí-li její stanovy jejich vytváření.".
39. Pod § 165 se vkládá nadpis "Jmění akciové společnosti vytvářející podfondy".
40. V § 165 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond.".
41. V § 165 odstavec 4 zní:
"(4) K uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za akciovou společností s proměnným základním kapitálem vytvářející podfondy, která vznikla v souvislosti s její investiční činností v rámci určitého podfondu, lze použít pouze majetek v tomto podfondu. Majetek v podfondu nelze použít ke splnění dluhu, který není dluhem téhož podfondu.".
42. V § 167 odst. 3 se slova "údaje nutné k identifikaci" nahrazují slovem "označení".
43. V § 168 se slova "nutné k identifikaci vlastníka, nahradí se údaje o akciové společnosti s proměnným základním kapitálem údaji nutnými k identifikaci podfondu tohoto investičního fondu" nahrazují slovy "o vlastníkovi, uvede se označení podfondu a údaje o investičním fondu, o jehož podfond se jedná".
44. V § 169 odst. 1 větě druhé se slova "jako samostatná část, přičemž údaje uváděné v této části lze nahradit odkazem na další části statutu nebo jeho příloh" nahrazují slovy " , nesnižuje-li to srozumitelnost statutu pro investory".
45. V § 171 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Do obchodního rejstříku se u komanditní společnosti na investiční listy nezapisují údaje o komanditistech.".
46. § 188 se zrušuje.
47. V § 191 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Fondovým kapitálem podfondu se pro účely tohoto zákona rozumí hodnota majetku v podfondu snížená o hodnotu dluhů v podfondu.".
48. V § 204 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Pro investiční fond, který je evropským fondem dlouhodobých investic, a pro právnickou osobu, která se má stát evropským fondem dlouhodobých investic, se ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu použijí v rozsahu, v jakém to připouští přímo použitelný předpis Evropské unie upravující evropské fondy dlouhodobých investic18).".
49. V § 208 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Nedosahuje-li průměrná výše fondového kapitálu fondu kolektivního investování za posledních 6 měsíců částky uvedené v odstavci 1, jeho obhospodařovatel přijme bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení fondu kolektivního investování.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
50. V § 208 odst. 3 se za slova "akciové společnosti," vkládají slova "a nařídí jeho likvidaci,".
51. V § 215 odst. 1 a v § 284 odst. 1 písmeno h) zní:
"h) pravidla pro výpočet celkové expozice tohoto fondu závazkovou metodou, metodou hrubé hodnoty aktiv, metodou měření hodnoty v riziku, s rozlišením podle modelu absolutní rizikové hodnoty a relativní rizikové hodnoty, nebo jinou pokročilou metodou měření rizik, a".
52. V § 241 odst. 1 písm. u) se číslo "1" nahrazuje číslem "2".
53. V § 247 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Jde-li o standardní fond, který je podřízeným fondem, může být řídícím fondem pouze standardní fond nebo srovnatelný zahraniční investiční fond.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
54. V § 272 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "Účastnické cenné papíry vydávané fondem kvalifikovaných investorů nebo účast" nahrazují slovem "Podíl" a slovo "nabyty" se nahrazuje slovem "nabytý".
55. V § 272 odst. 1 písm. h) se za slova "investičního fondu" vkládají slova "nebo zahraničního investičního fondu".
56. V § 272 odst. 1 písmeno i) zní:
"i) osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň
1. 125 000 EUR, nebo
2. 1 000 000 Kč, jestliže administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.".
57. V § 272 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou "Omezení podle odstavce 1 se nevztahuje na vedoucí osobu dotčeného fondu kvalifikovaných investorů a na zakladatelské akcie.".
58. V § 272 odst. 3 se slova "účastnické cenné papíry vydávané fondem kvalifikovaných investorů nebo účast" nahrazují slovem "podíl".
59. V § 273 odst. 1 se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova "nebo evropským fondem dlouhodobých investic".
60. V § 273 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Soud na návrh České národní banky nebo toho, kdo na tom má oprávněný zájem, zruší fond kvalifikovaných investorů, který je evropským fondem dlouhodobých investic, a nařídí jeho likvidaci, nesplňuje-li jeho podílník, zakladatel, společník nebo tichý společník a v případě svěřenského fondu také ten, kdo zvýšil jeho majetek smlouvou, předpoklad vyžadovaný podle článku 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760. Před rozhodnutím poskytne soud fondu kvalifikovaných investorů přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy.".
61. V § 275 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Pro fond kvalifikovaných investorů se § 150 odst. 1 a § 344 odst. 1 zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev nepoužijí.".
62. V § 278 odst. 2 větě první se středník nahrazuje čárkou.
63. V § 282 se vkládá nový odstavce 1, který zní:
"(1) Nedosahuje-li průměrná výše fondového kapitálu fondu kvalifikovaných investorů za posledních 6 měsíců částek uvedených v § 280 nebo 281, jeho obhospodařovatel přijme bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení fondu kvalifikovaných investorů.".
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.
64. V § 282 odst. 2 se za slova "fond kvalifikovaných investorů" vkládají slova "s právní osobností".
65. V § 298 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Nabízení investic do evropského fondu dlouhodobých investic vymezuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující evropské fondy dlouhodobých investic18).".
66. V § 357 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Pro účely odstavce 1 a § 374 nezahrnuje obchodní závod majetek a dluhy z investiční činnosti.".
67. V § 367 odst. 2 se za slovo "fond" vkládají slova "změní svoji obchodní firmu tak, aby byla v souladu s požadavkem podle § 154 odst. 1,".
68. V § 367 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Právní účinky přeměny podle odstavce 1 nastávají dnem zápisu obchodní firmy splňující požadavky podle § 154 odst. 1 do obchodního rejstříku.".
69. V § 381 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Jiné přeměny podílového fondu než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1, nejsou přípustné.".
70. V § 455 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Součástí výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy podle odstavce 1 je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem.".
71. V § 480 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "nebo na žádost právnické osoby zapsané v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f)" zrušují.
72. V § 480 odst. 1 písm. c) se slovo "jiný" nahrazuje slovy "jiná osoba".
73. V § 480 odst. 1 písm. d) se slovo "a" nahrazuje čárkou, na konci písmene e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
"f) jsou splněny předpoklady uvedené v § 248 odst. 1, má-li být podřízeným investičním fondem, nebo
g) jsou splněny předpoklady podle článků 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, má-li být evropským fondem dlouhodobých investic.".
74. V § 480 odstavec 2 zní:
"(2) Česká národní banka udělí povolení k činnosti samosprávného investičního fondu podle odstavce 1 též na žádost právnické osoby zapsané v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 písm. f), má-li být fondem kvalifikovaných investorů.".
75. V § 486 odst. 1 písm. b) se za slova "kvalifikovaných investorů," vkládají slova "evropským fondem dlouhodobých investic,".
76. V § 505 se za číslo "511" vkládají slova " , 512a".
77. V části třinácté se za hlavu X vkládá nová hlava XI, která včetně nadpisu zní:
 
"HLAVA XI
ZÁPIS EVROPSKÉHO FONDU DLOUHODOBÝCH INVESTIC A ÚDAJŮ O PODFONDU EVROPSKÉHO FONDU DLOUHODOBÝCH INVESTIC
 
§ 512a
(1) Česká národní banka zapíše do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a), b) nebo c) evropský fond dlouhodobých investic jako fond kvalifikovaných investorů na žádost jeho obhospodařovatele, jsou-li splněny předpoklady podle článků 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760.
(2) Česká národní banka zapíše do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a) nebo b) údaje o podfondu evropského fondu dlouhodobých investic na žádost jeho obhospodařovatele, jsou-li splněny předpoklady podle článků 5 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760.
 
§ 512b
(1) Česká národní banka současně se zápisem evropského fondu dlouhodobých investic do seznamu investičních fondů podle § 597 písm. a), b) nebo c) rozhodne o schválení obhospodařovatele, depozitáře a statutu tohoto fondu.
(2) Česká národní banka provede zápis evropského fondu dlouhodobých investic do seznamu podle § 597 písm. a), b) nebo c) a zápis údajů o jeho podfondu evropského fondu dlouhodobých investic do 2 měsíců ode dne podání žádosti o provedení zápisu, která má předepsané náležitosti a ani netrpí jinými vadami.".
Dosavadní hlavy XI až XIX se označují jako hlavy XII až XX.
78. V § 539 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:
"o) uveřejnit informaci o tom, jaká je povaha protiprávního jednání, a identifikaci osoby, která takto jednala, včetně identifikace osoby, která jednala za právnickou osobu,".
Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p) a q).
79. V § 599 odstavec 6 zní:
"(6) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. j), k), l), m), n) nebo o), odstavce 3, 4 nebo 5 se uloží pokuta do
a) 150 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
80. V § 599 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) nebo i) nebo odstavce 2 se uloží pokuta do
a) 300 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.
(8) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
81. V § 600 odstavec 6 zní:
"(6) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo d), odstavce 2, 3, 4 nebo 5 se uloží pokuta do
a) 150 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
82. V § 600 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c) se uloží pokuta do
a) 300 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.
(8) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
83. V § 601 odstavec 6 zní:
"(6) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2, odstavce 3 písm. b) nebo c), odstavce 4 nebo 5 se uloží pokuta do
a) 150 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
84. V § 601 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Za správní delikt podle odstavce 3 písm. a) se uloží pokuta do
a) 300 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.
(8) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
85. V § 602 odstavec 6 zní:
"(6) Za správní delikt podle odstavce 2, 3, 4 nebo 5 se uloží pokuta do
a) 150 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
86. V § 602 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 300 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.
(8) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
87. V § 603 odstavec 6 zní:
"(6) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 4 nebo 5 se uloží pokuta do
a) 150 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možno výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
88. V § 603 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta do
a) 300 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.
(8) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
89. V § 604 odstavec 6 zní:
"(6) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. k), l) nebo m), odstavce 2, 3, 4 nebo 5 se uloží pokuta do
a) 150 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
90. V § 604 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) nebo j) se uloží pokuta do
a) 300 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.
(8) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
91. V § 605 odst. 6, § 606 odst. 6, § 607 odst. 6, § 608 odst. 5, § 609 odst. 3, § 610 odst. 5, § 611 odst. 5, § 612 odst. 6, § 613 odst. 4, § 615 odst. 6 a v § 617 odst. 2 se částka "10 000 000 Kč" a tečka zrušují a doplňují se písmena a) až c), která znějí:
"a) 150 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
92. V § 605 až 607, 612 a v § 615 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
93. V § 608, 610 a v § 611 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
94. V § 609 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
95. V § 613 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Za správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 3 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
96. V § 614 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů v rozporu s § 272 odst. 1 nebo 4, článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 nebo článkem 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 nebo aniž jsou splněny požadavky podle článku 28 odst. 2 nebo článku 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760,".
Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena f) až o).
97. V § 614 odst. 1 písm. o), § 618 odst. 1 písm. o) a v § 636 odst. 1 se za slova " "EuSEF" " vkládají slova " , "ELTIF", "evropský fond dlouhodobých investic" ".
98. V § 614 odstavec 6 zní:
"(6) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 se uloží pokuta do
a) 150 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
99. V § 614 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou
a) nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala, nebo
b) uložit namísto uveřejnění informace podle písmene
a) nebo spolu s uveřejněním informace podle písmene a) zákaz činnosti, a to až na dobu 5 let, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo i).".
100. V § 616 odstavec 5 zní:
"(5) Za správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 3 nebo odstavce 4 písm. a) nebo b) se uloží pokuta do
a) 150 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
101. V § 616 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Za správní delikt podle odstavce 4 písm. c) nebo d) se uloží pokuta do
a) 300 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč, nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto správního deliktu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.
(7) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
102. V § 617 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze na místo pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
103. V § 618 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů v rozporu s § 272 odst. 1 nebo 4, článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 nebo článkem 30 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 nebo aniž jsou splněny požadavky podle článku 28 odst. 2 nebo článku 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760,".
Dosavadní písmena e) až n) se označují jako písmena f) až o).
104. V § 618 odstavec 6 zní:
"(6) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze uložit pokutu do
a) 150 000 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
105. V § 618 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou
a) nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala, nebo
b) uložit namísto uveřejnění informace podle písmene a) nebo spolu s uveřejněním informace podle písmene a) zákaz činnosti, a to až na dobu 5 let, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo i).".
106. V § 619 odst. 6 a v § 621 odst. 2 se částka "5 000 000 Kč" a tečka zrušuje a doplňují se písmena a) a b), která znějí:
"a) 150 000 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
107. V § 619 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
108. V § 620 odstavec 5 zní:
"(5) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3 nebo odstavce 4 písm. a) nebo b) se uloží pokuta do
a) 150 000 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 150 000 000 Kč.".
109. V § 620 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Za přestupek podle odstavce 4 písm. c) nebo d) se uloží pokuta do
a) 300 000 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300 000 000 Kč.
(7) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
110. V § 621 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou nařídit uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala.".
111. Za § 622 před označení části šestnácté se vkládá nový § 622a, který zní:
 
"§ 622a
(1) Uloží-li Česká národní banka sankci podle tohoto zákona spočívající v nařízení uveřejnění informace o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a která osoba takto jednala, určí v rozhodnutí o uložení této sankce
a) druh veřejného sdělovacího prostředku, ve kterém má být tato informace uveřejněna,
b) obsah informace, která má být takto uveřejněna, a
c) lhůtu, ve které má být informace uveřejněna.
(2) Sankce uveřejnění informace podle odstavce 1 spočívá v tom, že osoba, které byla tato sankce uložena, nechá na své náklady uveřejnit informaci podle odstavce 1 písm. b) v druhu veřejného sdělovacího prostředku určeném podle odstavce 1 písm. a) ve lhůtě podle odstavce 1 písm. c), a to s uvedením svého jména nebo názvu a bydliště nebo sídla. Údaje umožňující identifikaci fyzické nebo právnické osoby, která je odlišná od osoby, které byla sankce uložena, a od České národní banky, uvedené v uveřejňované informaci musí být před uveřejněním anonymizovány.".
112. Poznámka pod čarou č. 17 zní:
"17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitáře, zásady odměňování a sankce.".
113. V § 665 odst. 2 a v § 665 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "prvního dne dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po dni uvedeném" nahrazují slovem "dne uvedeného".
114. V § 665 odst. 2 větě druhé se slova "ode dne uvedeného ve sdělení podle odstavce 1" nahrazují slovy "i dříve".
115. V § 665 odst. 4 se slova "posledního dne jedenáctého kalendářního měsíce následujícího po dni uvedeném" nahrazují slovy "dne předcházejícího dni uvedenému".
Čl.VI
Přechodná ustanovení
1. Investiční fond, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem a který vznikl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvede své poměry do souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Soud na návrh České národní banky nebo toho, kdo osvědčí právní zájem, zruší investiční fond podle bodu 1, který neuvede své poměry do souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě stanovené v bodě 1 a nařídí jeho likvidaci. Před rozhodnutím poskytne soud tomuto investičnímu fondu přiměřenou lhůtu k zjednání nápravy.
3. Depozitářská smlouva se uvede do souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 18. března 2016.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.VII
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014, zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se mění takto:
1. V položce 65 bodě 2 písm. c), položce 65 bodě 5 písm. g) a v položce 66 bodě 2 písm. e) se slova "organizační složky" nahrazují slovem "pobočky".
2. V položce 65 bodě 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova "s neodvolatelností vypořádání".
3. V položce 65 bodě 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až s) se označují jako písmena k) až r).
4. V položce 65 bodě 2 písm. k) a l) se slovo "povolení" zrušuje.
5. V položce 65 bodě 2 písm. o) a p) se za slova "srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů" vkládají slova "a nehodlá-li poskytovat investiční služby".
6. V položce 65 bodě 7 písm. b) se slovo "upravující" nahrazuje slovem "upravujícího".
7. V položce 65 bodě 9 písm. h) se číslo "2 000" nahrazuje číslem "20 000".
8. V položce 65 se na konci bodu 9 doplňují písmena k) až m), která znějí:
"k) dodatečné povolení k výkonu činností
  odpovídajícím investičním službám
  investiční společnosti nebo zahraniční
  osobě podle § 481 zákona upravujícího
  investiční společnosti a investiční
  fondy, která není srovnatelná se
  samosprávným investičním fondem              Kč   35 000
l) povolení pro účely označení podílového
  a svěřenského fondu                    Kč   10 000
m) o určení, zda je Česká republika jediným
  referenčním státem zahraniční osoby
  podle zákona upravujícího investiční
  společnosti a investiční fondy              Kč   20 000".
9. V položce 66 bodě 1 písm. h) se za slovo "účasti" vkládají slova "investiční společnosti".
10. V položce 66 bodě 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).
11. V položce 66 se na konci bodu 2 doplňuje písmeno i), které zní:
"i) předchozího souhlasu k výkonu funkce
  osoby, která není vedoucí osobou
  obhospodařovatele investičního fondu
  nebo zahraničního investičního fondu
  a skutečně řídí činnost tohoto 
  obhospodařovatele nebo investičního
  fondu                           Kč   5 000".
12. V položce 66 bodě 3 se písmena a) a c) zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene b).
13. V položce 66 bodě 5 písm. b) se slova "investičního fondu" nahrazují slovy "fondu kolektivního investování s právní osobností nebo k převodu jmění na společníka, jímž je tento fond,".
14. V položce 66 bodě 5 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).
15. V položce 66 bodě 7 písm. f) a g) se za slovo "fondů" vkládají slova "nebo transformovaných fondů".
16. V položce 66 bodě 7 se písmena h) a i) zrušují.
17. V položce 66 bodě 8 písm. e) se slova "penzijního fondu" nahrazují slovy "transformovaného fondu".
18. V položce 66 bodě 8 se písmena k) a l) zrušují.
19. V položce 66 se na konci bodu 9 doplňuje písmeno q), které zní:
"q) o posouzení srovnatelnosti zahraničního
  investičního fondu se speciálním fondem          Kč   5 000".
Čl.VIII
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.IX
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/ 2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 47/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 17b odst. 1 písm. a) se slova "nebo podílové listy" zrušují.
2. V § 17b odst. 1 písm. b) se slovo "otevřený" zrušuje.
Čl.X
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 17b odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2015 a 2016.
 
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.XI
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.