Důvodová zpráva k zákonu č. 148/2016 Sb., změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 148/2016 Sb., změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš,
1. místopředseda vlády a ministr financí
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
I. OBECNÁ ČÁST
A. Zhodnocení platného právního stavu – Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
I----------------------------------------------------------------------------I I 1. Základní identifikační údaje I I----------------------------------------------------------------------------I I Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., I I o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další I I související zákony I I--------------------------------------------I-------------------------------I I Zpracovatel/zástupce předkladatele: I Předpokládaný termín nabytí I I I účinnosti, v případě dělené I I I účinnosti rozveďte I I I I I Ministerstvo financí I účinnost zákona patnáctým I I I dnem po jeho vyhlášení I I--------------------------------------------I-------------------------------I I Implementace práva EU: částečně ano; do zákonů se implementují následující I I směrnice a nařízení: I I I I 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU ze dne 22. října 2013, I I kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o I I harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, I I jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, I I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být I I zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a I I směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k I I některým ustanovením směrnice 2004/109/ES I I I I 2. Směrnice 2014/51/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014, I I kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. I I 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 s ohledem na pravomoci I I Evropského orgánu dohledu I I I I 3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/91/EU; nařízení I I Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014; Doporučení Komise I I 2014/208/EU I I I I 4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. I I července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské I I unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES I I a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 I I I I 5. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2007/36 ze dne 11. července I I 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými I I akciemi I I I I - uveďte termín stanovený pro implementaci: I I - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EUmá transpoziční lhůtu I I 26. listopadu 2015 I I - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/51/EUmá transpoziční lhůtu I I 21. května 2018 I I - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EUmá transpoziční lhůtu I I 18. března 2016 I I - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 má dělenou I I účinnost (v praxi bude nařízení účinné okamžikem, kdy dojde k I I přelicencování subjektů, ke kterému ovšem nemůže dojít do okamžiku, I I dokud nebudou vydané prováděcí předpisy k tomuto přímo použitelnému I I předpisu EU) I I I I - uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: I I I I Návrh zákona je plně slučitelný s právem EU. I I----------------------------------------------------------------------------I I 2. Cíl návrhu zákona I I----------------------------------------------------------------------------I I Cílem úpravy je dosažení souladu právních předpisů ČR a EU, implementace I I evropských předpisů do českého právního řádu a harmonizace právní úpravy I I správních poplatků v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve I I znění pozdějších předpisů. Novela zákona přispěje k vyšší atraktivitě I I fondového podnikání a českého kapitálového trhu a zajistí jeho lepší I I fungování při současném zvýšení ochrany spotřebitele. I I----------------------------------------------------------------------------I I 3. Agregované dopady návrhu zákona I I----------------------------------------------------------------------------I I Návrh zákona nemá žádné dopady na životní prostředí. I I I I Navrhovaná úprava není v rozporu se zákazem diskriminace. I I I I Návrh zákona nezasahuje do ochrany soukromí či osobních údajů. I I I I Navrhovaná úprava nepředpokládá žádná korupční rizika. I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: I I----------------------------------------------------------------------------I I Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet. Z navrhovaného I I zákona nevyplývá zvýšení nároků na státní rozpočet ani na ostatní veřejné I I rozpočty, zejména rozpočty obcí a krajů, protože z úpravy nevyplývají I I povinnosti ani opatření, jejichž zajištění by vyžadovalo vynaložení I I finančních prostředků. V některých případech může navrhovaná právní úprava I I znamenat zvýšené náklady pro Českou národní banku. I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: I I----------------------------------------------------------------------------I I Návrh zákona zároveň žádoucím způsobem ovlivní podnikatelské prostředí, I I zejména pokud jde o navrhované změny v ZPKT a ZDKT v souvislosti se I I zjednodušením procesních otázek, které budou mít příznivý vliv na rozpočty I I adresátů zákona a na změny v ZISIF, jež jsou navrhovány na základě veřejné I I konzultace, jejichž cílem je zatraktivnění fondového podnikání v České I I republice. I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) I I----------------------------------------------------------------------------I I Návrh zákona nemá žádné dopady na územní samosprávné celky. I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.4 Sociální dopady: I I----------------------------------------------------------------------------I I Navrhovaná úprava nemá sociální dopady, včetně dopadů na specifické I I skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním I I postižením a národnostní menšiny. Vliv úpravy se neprojeví na životním I I prostředí ani na rovnosti mužů a žen a nebude mít ani jiné sociální I I dopady. I I----------------------------------------------------------------------------I I 3.5 Dopady na životní prostředí: I I----------------------------------------------------------------------------I I Návrh zákona nemá žádné dopady na životní prostředí. I I----------------------------------------------------------------------------I
1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE
1.1. Definice problému
Důvodů pro předložení návrhu zákona je několik. Zejména je jím implementace následujících evropských předpisů do českého právního řádu:
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU (dále též „
TD II
“) ze dne 22. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (dále též „
TD I
“) o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES
-
směrnice 2014/51/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (dále též „
Omnibus II
“)
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/91/EU ze dne 23. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost depozitářů, zásady odměňování a sankce (dále též „
UCITS V
“)
-
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2007/36 ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi (dále též „
směrnice o akcionářských právech
“)
Dalším důvodem je adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (dále též „
CSDR
“). V navrhované novele je také zohledněno Doporučení Komise 2014/208/EU ze dne 9. dubna 2014 o kvalitě podávání zpráv o správě a řízení společností (zásada „dodržuj nebo vysvětli“). Do tohoto návrhu zákona není transponován čl. 78 odst. 4 UCITS V, jelikož lze předpokládat, že tato otázka (KID) bude komplexně řešena prováděcím nařízením Evropské komise. Z tohoto důvodu nepovažujeme za nutné ustanovení transponovat do českých zákonů, bylo by to nesystematické.
Dalším důvodem pro předložení návrhu zákona je zejména novelizace ustanovení § 122 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „
ZPKT
), v souvislosti s § 365 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též
ZOK
) ve vztahu k čl. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi ze dne 11. července 2007.
Navrhovaná novela řeší i harmonizaci správních poplatků v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „
ZoSP
“). Jak plyne například ze správní praxe České národní banky, je třeba především sjednotit výši správních poplatků týkajících se řízení o žádostech, některá řízení zpoplatnit nově a některé poplatky vzhledem k jejich irelevanci k aktuálním zněním zákonů v oblasti kapitálového trhu či penzijního spoření zrušit. Výsledkem bude odstranění nejasností, zvýšení právní jistoty a zajištění souladu právních předpisů s potřebami praxe. Část těchto změn je vyvolána analýzou správních poplatku z hlediska jejich souladu s rekodifikací soukromého práva a jinými právními předpisy a navržená změna tedy provádí úkol v bodě 1 části II. usnesení vlády České republiky č. 1087 ze dne 22. prosince 2014 k Analýze jednotlivých správních poplatků uvedených v sazebníku správních poplatků v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jejich souladu s rekodifikací soukromého práva a jinými právními předpisy.
1.2. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále též „
návrh zákona
“), novelizuje tyto právní předpisy:
1.
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
2.
zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „
ZDKT
“),
3.
zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále též „
ZISIF
“),
4.
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
5.
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „“)
1.3. Identifikace dotčených subjektů
Mezi tzv. dotčené subjekty, tj. osoby, u kterých je účelné posuzovat dopady jednotlivých variantních kroků, tedy posuzovat přínosy a náklady možných řešení, se řadí především:
-
Česká národní banka
-
účastníci kapitálového trhu
-
investoři
-
emitenti cenných papírů
-
účastníci řízení před Českou národní bankou
1.4. Popis cílového stavu
Cílem úpravy je dosažení souladu právních předpisů ČR a EU, implementace evropských předpisů do českého právního řádu a harmonizace právní úpravy správních poplatků v ZoSP. Novela zákona přispěje k vyšší atraktivitě fondového podnikání a českého kapitálového trhu a zajistí jeho lepší fungování při současném zvýšení ochrany spotřebitele.
Dalším cílem úpravy je dosažení proporcionality mezi právy a povinnostmi akcionářů ve vztahu k emitentovi v souvislosti s § 365 odst. 3 ZOK, který stanovuje zvláštní práva kvalifikovaným akcionářům, podle čl. 6 směrnice o akcionářských právech, jejichž podíl ve společnosti se základním kapitálem 500 000 000 Kč nebo vyšším dosáhl alespoň 1 % ze základního kapitálu, a § 122 odst. 1 ZPKT, který stanoví zvláštní oznamovací povinnost osobě, jejíž podíl dosáhne nebo překročí 3 % je-li základní
kapitál
emitenta vyšší než 100 000 000 Kč nebo odpovídající částka v cizí měně, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % nebo 75 %, nebo sníží svůj podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, kdy musí oznámit tuto skutečnost emitentovi a České národní bance.
Novela zákona přispěje k posílení pozice emitenta, kdy tento, na základě nového stanovení 1 % hranice v § 122 odst. 1 ZPKT, bude disponovat větším přehledem o akcionářích s právy kvalifikovaných investorů, které jim přiznává zákon, konkrétně § 365 odst. 3 ZOK.
1.5. Zhodnocení rizika
Navrhovaná právní úprava si klade za cíl implementaci evropských předpisů do českého právního řádu tak, aby byl tento v souladu s evropskou regulací kapitálového trhu. Jejím nepřijetím by se Česká republika vystavovala riziku zahájení řízení pro porušení čl. 258, příp. čl. 260 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Navrhovaná právní úprava si klade také za cíl proporcionalizaci mezi právy akcionáře participovat na chodu společnosti na jedné straně a jeho povinnostmi vůči emitentovi na straně druhé. Nepřijetím příslušné novely by se emitenti a řídící orgány společností působící na kapitálovém trhu České republiky vystavovali vyšší míře rizika rigidity fungování a řízení společností (např. při squeeze-outu), jelikož by struktura akcionářů byla anonymnější, a na druhé straně by jejich práva na participaci chodu společnosti byla významná. Novela zákona zvyšuje informovanost občanské společnosti a zejména emitenta o stavu akcionářské struktury společnosti a usnadňuje řídícím orgánům proces rozhodování o fungování společnosti.
2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ
V případě CSDR není rozbor variant uveden, když CSDR je jako nařízení Evropského parlamentu a Rady přímo použitelné, při jeho adaptaci tedy není žádný prostor pro národní uvážení a tedy ani pro varianty řešení.
2.1. Návrh možných řešení v případě možného využití diskrece členského státu dle TD II včetně varianty „nulové“, identifikace nákladů a přínosů a zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU ze dne 22. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES, novelizuje tři existující evropské regulace. Směrnice si klade za cíl podpořit malé a střední emitenty snížením administrativní zátěže. Ruší například požadavek na uveřejňování mezitímních zpráv statutárního orgánu (§ 119a ZPKT).
Za účelem lepšího dodržování požadavků TD I se její novelou také posilují sankční pravomoci dohledových orgánů. Lhůta pro transpozici uplyne dne 26. listopadu 2015.
2.1.1. Diskrece dle čl. 3 odst. 1 TD I ve znění TD II
Nový čl. 3 odst. 1 TD II zakotvuje možnost domovského členského státu stanovit emitentům přísnější požadavky, než stanovuje TD I. V tomto ustanovení je zároveň stanoveno, že členský stát nesmí požadova

Související dokumenty

Zákony

256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
21/1992 Sb., o bankách
40/2009 Sb., trestní zákoník
190/2004 Sb., o dluhopisech
89/2012 Sb., občanský zákoník
500/2004 Sb., správní řád
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
219/1995 Sb., Devizový zákon
6/1993 Sb., o České národní bance
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
139/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony

Mezinárodní smlouvy

44/2004 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii