324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů

Schválený:
324/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. srpna 2021
o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
Změna: 183/2022 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ SUBJEKTŮ DOTČENÝCH MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ V AREÁLU MUNIČNÍCH SKLADŮ VLACHOVICE-VRBĚTICE
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky poskytnutí a výši jednorázového odškodnění územních samosprávných celků a fyzických osob v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice.
 
§ 2
Rozhodné období
(1) Rozhodným obdobím pro přiznání nároku na poskytnutí jednorázového odškodnění je období od 16. října 2014 do 13. října 2020.
(2) Rozhodné období se pro účely stanovení výše jednorázového odškodnění oprávněných osob dále člení na
a) období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014,
b) období od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 a
c) období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020.
 
§ 3
Oprávněné subjekty
(1) Oprávněným krajem je Zlínský kraj.
(2) Oprávněnou obcí je tato obec nacházející se na území Zlínského kraje:
a) Bohuslavice nad Vláří,
b) Haluzice,
c) Lipová,
d) Slavičín,
e) Vlachovice.
(3) Oprávněnou osobou je
a) fyzická osoba, která byla v rozhodném období v obci uvedené v odstavci 2,
b)
zrušeno
.
(4) Nárok na přiznání jednorázového odškodnění nepřechází na dědice oprávněné osoby, a to ani v případě, že oprávněná osoba zemře po uplatnění nároku.
 
§ 4
Jednorázové odškodnění územních samosprávných celků
(1) Jednorázové odškodnění se stanoví ve výši 59 000 000 Kč pro Zlínský kraj.
(2) Jednorázové odškodnění se stanoví ve výši
a) 36 568 000 Kč pro obec Bohuslavice nad Vláří,
b) 15 976 000 Kč pro obec Haluzice,
c) 36 064 000 Kč pro obec Lipová,
d) 104 290 000 Kč pro obec Slavičín,
e) 116 560 000 Kč pro obec Vlachovice.
 
§ 5
(1) Jednorázové odškodnění Zlínskému kraji a oprávněné obci poskytne Ministerstvo financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu.
(2) Jednorázové odškodnění Zlínskému kraji a obci poukáže Ministerstvo financí do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona na účet kraje a obce vedený u České národní banky.
(3) Jednorázové odškodnění podle § 4 není účelově určeno a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.
 
§ 6
Jednorázové odškodnění oprávněných osob
(1) Oprávněná osoba má za období podle § 2 odst. 2 písm. a) nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění ve výši 300 Kč za každý kalendářní den pobytu, s výjimkou oprávněné osoby s pobytem na území obce Slavičín, kde je tento nárok přiznán pouze oprávněné osobě s pobytem na území části obce Divnice.
(2) Oprávněná osoba má za období podle § 2 odst. 2 písm. b) nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění ve výši 100 Kč za každý kalendářní den pobytu.
(3) Oprávněná osoba má za období podle § 2 odst. 2 písm. c) nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění ve výši 20 Kč za každý kalendářní den pobytu.
(4) Nárok oprávněné osoby s pobytem na území obce Slavičín, s výjimkou oprávněné osoby s pobytem na území části obce Divnice, se stanovuje ve výši 20 % sazeb určených podle odstavců 2 a 3.
 
§ 7
Nárok je nutné uplatnit nejpozději do 30. června 2022, jinak nárok zaniká.
 
§ 8
(1) K řízení o poskytnutí jednorázového odškodnění oprávněným osobám a k jeho výplatě je příslušné Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo").
(2) Řízení o poskytnutí jednorázového odškodnění se zahajuje na písemnou žádost oprávněné osoby. Žádost kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
a) číslo a druh identifikačního dokladu oprávněné osoby,
b) číslo účtu příslušného poskytovatele platebních služeb, pokud oprávněná osoba požaduje výplatu jednorázového odškodnění tímto způsobem.
 
§ 9
(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o poskytnutí jednorázového odškodnění do 90 dnů ode dne zahájení řízení.
(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené tímto zákonem pro poskytnutí jednorázového odškodnění, ministerstvo namísto písemného vyhotovení rozhodnutí učiní záznam do spisu, který obsahuje náležitosti uvedené v § 67 odst. 2 správního řádu. Záznamem do spisu rozhodnutí o poskytnutí jednorázového odškodnění nabývá právní moci. Ministerstvo vyplatí jednorázové odškodnění do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
(3) Nesplňuje-li žadatel podmínky pro poskytnutí jednorázového odškodnění, ministerstvo vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti.
(4) Proti rozhodnutí ministerstva není přípustný rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.
 
§ 10
(1) Jednorázové odškodnění se vyplácí v české měně převodem na účet příslušného poskytovatele platebních služeb podle určení oprávněné osoby, nebo poštovním poukazem.
(2) Náklady na jednorázové odškodnění hradí stát.
(3) Státní orgány, právnické i fyzické osoby jsou povinny na žádost ministerstva poskytnout bezplatně podklady nezbytné k prokázání nároku a vyvinout potřebnou součinnost.
 
§ 11
(1) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) omezení svéprávnosti,
g) čísla a druhy identifikačních dokladů.
(2) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu,
e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
f) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který subjekt údajů nepřežil,
i) u nezletilých dětí jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo, popřípadě datum narození otce a matky,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo, popřípadě datum narození dítěte.
(3) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát, kde se subjekt údajů narodil; v případě, že se subjekt údajů narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, je-li tímto místem sídlo správního orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
e) číslo a platnost oprávnění k pobytu na území České republiky,
f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
g) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, ve kterém k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence občanských průkazů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) rodné číslo,
c) číslo, popřípadě série občanského průkazu,
d) datum vydání občanského průkazu,
e) datum skončení platnosti občanského průkazu,
f) čísla, popřípadě série a datum skutečného skončení platnosti neplatného občanského průkazu.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
 
§ 12
Společné ustanovení
Uspokojením nároků podle tohoto zákona zanikají oprávněným subjektům nároky na náhradu škody uplatňované v souladu s účelem uvedeným v § 1 podle jiných právních předpisů.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
 
§ 13
V § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 386/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb. a zákona č. 609/2020 Sb., se doplňuje bod 6, který zní:
"6. jednorázového odškodnění vyplaceného státem osobě v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice,".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o životním a existenčním minimu
 
§ 14
V § 7 odst. 2 písm. h) bodu 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 540/2020 Sb. a zákona č. 588/2020 Sb., se za slovo "pohromy" vkládají slova " , jednorázového odškodnění vyplaceného státem osobě v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 15
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.