353/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Schválený:
353/2021 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 2021,
kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl.I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020 Sb. a zákona č. 174/2021 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, 2014/59/EU, (EU) 2015/2366, (EU) 2018/843 a (EU) 2019/878.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES.".
2. Poznámka pod čarou č. 27 zní:
"27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.".
3. Za § 3a se vkládají nové § 3b a 3c, které včetně nadpisu zní:
 
"§ 3b
Vymezení pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) institucí instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
b) úvěrovou institucí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) investičním podnikem investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
d) finanční institucí finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) podnikem pomocných služeb podnik pomocných služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
f) společností spravující aktiva společnost spravující aktiva podle čl. 4 odst. 1 bodu 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
g) ovládající osobou mateřský podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
h) ovládanou osobou dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
i) tuzemskou ovládající bankou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29c nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
j) evropskou ovládající úvěrovou institucí osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
k) finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
l) tuzemskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
m) evropskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
n) smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
o) tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
p) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
q) smíšenou holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
r) tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
s) evropským ovládajícím investičním podnikem osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
t) pojišťovnou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
u) zajišťovnou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) účastí účast podle čl. 4 odst. 1 bodu 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
b) kvalifikovanou účastí kvalifikovaná účast podle čl. 4 odst. 1 bodu 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) ovládáním kontrola podle čl. 4 odst. 1 bodu 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
d) úzkým propojením úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) konsolidovanou situací konsolidovaná situace podle čl. 4 odst. 1 bodu 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
f) konsolidovaným základem konsolidovaný základ podle čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
g) subkonsolidovaným základem subkonsolidovaný základ podle čl. 4 odst. 1 bodu 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
h) orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě orgán podle čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
i) orgánem příslušným k řešení krize orgán příslušný k řešení krize podle § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů,
j) skupinou skupina podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
k) skupinou z jiného než členského státu skupina, jejíž ovládající osoba má sídlo nebo bydliště v jiném než členském státě,
l) skupinou podléhající řešení krize osoba podléhající řešení krize a jí ovládané osoby, které nejsou osobami
1. podléhajícími řešení krize,
2. ovládanými jinou osobou podléhající řešení krize, nebo
3. se sídlem v jiném než členském státě, které nejsou podle plánu řešení krize součástí skupiny podléhající řešení krize, a jimi ovládanými osobami,
m) osobou podléhající řešení krize právnická osoba se sídlem v členském státě, vůči které skupinový plán řešení krize předpokládá uplatnění opatření k řešení krize, nebo instituce, která není součástí skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě, vůči které plán řešení krize předpokládá uplatnění opatření k řešení krize,
n) úvěrovými obchody činnosti týkající se poskytování úvěrů a záruk,
o) finančním nástrojem finanční nástroj podle čl. 4 odst. 1 bodu 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
p) kmenovým kapitálem tier 1 kmenový kapitál tier 1 podle čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
q) kapitálem tier 1 kapitál tier 1 podle čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
r) centrální bankou Evropského systému centrálních bank centrální banka Evropského systému centrálních bank podle čl. 4 odst. 1 bodu 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
 
§ 3c
Tento zákon se nepoužije na obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou uvedeni v § 8a odst. 1 až 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.".
4. V § 4 odst. 3 se slova "bankami, obchodníky s cennými papíry" nahrazují slovy "úvěrovými institucemi, investičními podniky".
5. V § 4 odst. 5 písm. d) se text "(§ 17a odst. 3)" zrušuje.
6. V § 4 odst. 5 se na konci textu písmene e) doplňují slova " ; statutárním orgánem, správní radou a dozorčí radou se pro účely tohoto zákona rozumí také jiný orgán, jemuž přísluší obdobná působnost, a to v závislosti na právní formě této osoby".
7. V § 4 odst. 5 písm. f) se slovo "funkční" nahrazuje slovem "účinný" a na konci textu písmene f) se doplňují slova "a organizační uspořádání banky včetně údajů o ovládajících osobách a finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách ve skupině".
8. V § 4 odst. 5 písm. g) se za slovo "banky" vkládá slovo "je" a za slovo "kalkulacemi" se vkládají slova "a jednoznačně z něj vyplývají činnosti, které má banka v úmyslu provozovat".
9. V § 4 odst. 5 písm. i) a j), § 5 odst. 2, § 5 odst. 4 písm. g) a h), § 25 odst. 5, § 25a odst. 2, § 25a odst. 3 písm. a) a c), § 25a odst. 4 úvodní části ustanovení, § 25a odst. 5 a 6, § 25a odst. 11, § 36c odst. 3 písm. b), § 36h odst. 3 písm. l), § 38c odst. 1 větě první, § 38d odst. 2 úvodní části ustanovení, § 38f odst. 1 větách první a poslední, § 38f odst. 3 větě první, § 38g, § 38ha odst. 1 a 4, § 38j odst. 1 písm. c) a v § 38j odst. 2 se slovo "bankovního" zrušuje.
10. V § 4 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
11. V § 5 odst. 2 a v § 25a odst. 1 se slovo "bankovní" zrušuje.
12. V § 5 odst. 4 písm. d) se slovo "funkční" nahrazuje slovem "účinný" a na konci textu písmene se doplňují slova "a organizační uspořádání pobočky včetně údajů o ovládajících osobách a finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách ve skupině".
13. V § 5 odst. 4 písm. e) se za slovo "pobočky" vkládá slovo "je" a na konci textu písmene se doplňují slova "a jednoznačně z něj vyplývají činnosti, které má pobočka v úmyslu provozovat".
14. V § 5 odst. 4 písm. j) se slovo "bankovním" zrušuje.
15. V § 5a odst. 7 se slova "tvořících konsolidační celek, jehož" nahrazují slovy "ve skupině, jejímž".
16. V § 5n odstavec 2 zní:
"(2) O svém záměru označit pobočku banky z členského státu, která působí na území České republiky, za významnou informuje Česká národní banka příslušný orgán dohledu domovského státu úvěrové instituce, která působí v České republice prostřednictvím pobočky. Pokud je ta ovládána evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropskou finanční holdingovou osobou, evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou nebo evropským ovládajícím investičním podnikem, informuje Česká národní banka o svém záměru označit pobočku této úvěrové instituce za významnou orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě. Zároveň Česká národní banka tomuto orgánu sdělí důvody, které ji vedou k záměru označit pobočku banky z členského státu za významnou s ohledem na kritéria podle odstavce 3.".
17. V § 5n odst. 6 písm. a) se za slova "domovského státu" vkládají slova "podle odstavce 2".
18. V § 5o odst. 4 větě druhé se text "§ 26c odst. 7" nahrazuje textem "§ 26e odst. 1" a ve větě poslední se text "4 a 5" nahrazuje textem "5 a 6".
19. V § 8 odst. 3 se na konci písmene b) slovo "a" nahrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) byly evidovány údaje o úvěrových obchodech s členem jejího statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady nebo osobou s takovým členem spřízněnou tak, aby tyto údaje mohly být bez zbytečného odkladu na vyžádání poskytnuty České národní bance; spřízněnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, registrovaný partner, dítě nebo rodič člena statutárního orgánu, správní nebo dozorčí rady nebo právnická osoba, ve které má člen statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady nebo jeho manžel, registrovaný partner, dítě nebo rodič kvalifikovanou účast nebo v ní může uplatňovat významný vliv nebo v této osobě zastává výkonnou řídicí funkci nebo je členem jejího statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady.".
20. V § 8 odst. 6 písmeno a) zní:
"a) skupiny,".
21. V § 8 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
"(10) Odstavce 3 až 9 se použijí obdobně na finanční holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobu.".
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 11.
22. V § 8b odst. 1 písm. a) se bod 4 zrušuje.
23. V § 8b odst. 1 se na konci písmene d) slovo "a" nahrazuje čárkou, na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) systém odměňování, který vždy zahrnuje zásady a postupy odměňování, které
1. přispívají k řádnému a účinnému řízení rizik a jsou s ním v souladu,
2. jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a
3. v případě člena statutárního orgánu, člena správní rady, člena dozorčí rady a dalšího pracovníka, jehož pracovní činnosti mají významný vliv na rizikový profil banky (dále jen "osoba s rizikovým vlivem"), zahrnují také zvláštní pravidla pro určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem a pro přijímání rozhodnutí o odměňování této osoby.".
24. V § 8b odstavec 4 zní:
"(4) Banka má povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na individuálním základě, pokud jí nebyla Českou národní bankou udělena výjimka podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013; povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě má
a) evropská ovládající úvěrová instituce,
b) tuzemská ovládající banka,
c) finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1,
d) určená úvěrová instituce podle § 29 odst. 1 písm. c), nebo
e) osoba dočasně označená podle § 31 odst. 2.".
25. V § 8b odstavec 5 zní:
"(5) Evropská ovládající úvěrová instituce, evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba, které mají podle odstavce 4 povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě, zajistí, aby jimi ovládaná osoba, jiná než instituce, zavedla na individuálním základě zásady, postupy, uspořádání a mechanismy podle odstavce 1 nezbytné pro plnění povinnosti podle odstavce 4. Z povinnosti stanovené v předchozí větě jim může Česká národní banka na základě jejich žádosti udělit v nezbytném rozsahu výjimku, pokud tato ovládající osoba prokáže, že zavedení takových zásad, postupů, uspořádání a mechanismů není v souladu s právními předpisy země sídla ovládané osoby v jiném než členském státě.".
26. V § 8b se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Požadavky podle odstavce 1 písm. f) bodu 3 a § 8c odst. 1 písm. c) se nevztahují na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě na osobu ovládanou osobou podle odstavce 4, má-li sídlo v
a) členském státě a podléhá-li zvláštním požadavkům na odměňování podle práva Evropské unie, nebo
b) jiném než členském státě a podléhala by zvláštním požadavkům na odměňování podle práva Evropské unie, jestliže by měla sídlo v členském státě.
(7) Odstavec 6 se nepoužije na pracovníka ovládané osoby, pokud je tato ovládaná osoba společností spravující aktiva nebo osobou poskytující investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. b) až d), h) a i) zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo osobou poskytující investiční služby podle práva jiného členského státu a činnosti vykonávané daným pracovníkem mají vliv na rizikový profil nebo činnosti institucí v dané skupině.".
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 8 až 10.
27. V § 8b odstavec 8 zní:
(8) Osoba, která má podle odstavce 4 povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě, zajistí také, aby zásady, postupy, uspořádání a mechanismy podle odstavce 1 používané ovládanými osobami byly vzájemně souladné a propojené a vyplývaly z nich veškeré informace potřebné pro účely výkonu dohledu.".
28. V § 8b odst. 9 se slovo "bank" a slovo "banky" zrušují a za slovo "konsolidovaném" se vkládají slova "nebo subkonsolidovaném".
29. V § 8d písm. a) se za slova "zásad odměňování" vkládá slovo "uveřejněné" a za text "č. 575/2013" se vkládají slova " , jakož i informace poskytnuté bankou o rozdílech v odměňování mužů a žen,".
30. V § 8d písm. b) se slova " , kterým se pro účely tohoto zákona rozumí finanční nástroj podle čl. 4 odst. 1 bodu 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" zrušují.
31. V § 8d písm. c) se slova " ; operačním rizikem se pro účely tohoto zákona rozumí operační riziko podle čl. 4 odst. 1 bodu 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" zrušují.
32. V § 9a odstavec 1 zní:
"(1) Výše pohyblivé složky odměny nesmí u osoby s rizikovým vlivem přesáhnout výši pevné složky odměny, ledaže valná hromada banky rozhodne podle odstavce 2.".
Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.
33. § 11a včetně nadpisu zní:
 
"§ 11a
Uveřejňování informací pobočkami bank z jiného než členského státu
(1) Za účelem poskytnutí úplného a pravdivého obrazu o všech podstupovaných rizicích a jejich míře uveřejňuje pobočka banky z jiného než členského státu údaje o
a) sobě a své činnosti,
b) bance, jejíž je pobočkou, a její činnosti a
c) plnění pravidel obezřetného podnikání.
(2) Pobočka banky z jiného než členského státu nemusí uveřejnit informaci o plnění pravidel obezřetného podnikání, pokud jsou splněny podmínky podle čl. 432 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(3) Pobočka banky z jiného než členského státu každoročně uveřejňuje informace o nastavení vnitřních zásad řízení, uspořádání a dalších postupů a mechanismů podle § 8b odst. 1.
(4) Česká národní banka stanoví vyhláškou
a) obsah údajů určených k uveřejnění podle odstavce 1, jakož i formu, způsob, strukturu, periodicitu a lhůty uveřejňování údajů,
b) formu, způsob a lhůty uveřejňování údajů podle odstavce 3.
(5) Pobočka banky z jiného než členského státu zavede, udržuje a uplatňuje vnitřní postupy a zásady pro
a) plnění požadavků na uveřejnění stanovených tímto zákonem nebo na jeho základě,
b) hodnocení přiměřenosti uveřejňovaných údajů, jejich ověřování a frekvence uveřejňování a
c) posouzení, zda jí uveřejňované informace poskytují úplný a pravdivý obraz o všech podstupovaných rizicích a jejich míře.".
34. Nadpis § 11b zní: "Uveřejňování informací bankami a dalšími osobami".
35. V § 11b odst. 1 se slova "konsolidačního celku, jehož" nahrazují slovy "skupiny, jejíž".
36. V § 11b odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Banka, které jsou stanoveny povinnosti na konsolidovaném základě" nahrazují slovy "Osoba, která má povinnost dodržovat požadavky na správu a řízení společnosti, statutární orgán, správní radu a dozorčí radu jako celek a jednotlivé členy statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady a systém odměňování na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě" a za slovo "informace" se vkládají slova "na konsolidovaném základě".
37. V § 11b odst. 2 písm. a) se slova "mezi členy konsolidačního celku" nahrazují slovy "v rámci skupiny".
38. V § 11b odst. 2 písm. b) se slova "řídicím a kontrolním systému" nahrazují slovy "nastavení vnitřních zásad řízení, uspořádání a dalších postupů a mechanismů" a text "e)," se nahrazuje slovy "f) a".
39. V § 11b odst. 2 písmeno c) zní:
"c) dodržování požadavků, o nichž informuje podle písmen a) a b), ovládanými osobami ve skupině, na něž se tento zákon nepoužije.".
40. V § 11b odst. 3 se slova "Banka splní povinnost" nahrazují slovem "Povinnost" a za slova "odstavce 2" se vkládají slova "je splněna".
41. V § 11b odst. 4 se slova "než roční" zrušují a za slova "informací bankami" se vkládají slova " , než je stanoveno".
42. V § 11b odst. 6 se za slovo "uveřejňuje" vkládá slovo "každoročně" a slova "řídicí a kontrolní systém, způsobem umožňujícím dálkový přístup" se nahrazují slovy "správu a řízení společnosti, statutární orgán, správní radu a dozorčí radu jako celek a jednotlivé členy statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady, systém odměňování, výbor pro jmenování a výbor pro odměňování, uveřejňování informací podle jednotlivých zemí podle § 11c a uveřejňování informací o návratnosti aktiv podle odstavce 5".
43. V § 11b odst. 7 písm. a) se slovo "rozsah" nahrazuje slovem "obsah" a slova "odstavců 1 až 3" se nahrazují slovy "odstavce 1".
44. V § 11b odst. 7 písm. c) se slova "rozsah údajů určených k uveřejňování podle odstavce 6, jakož i" a slova " , strukturu, periodicitu" zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova "podle odstavců 2 a 6".
45. V § 12a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Pobočka banky z jiného než členského státu dodržuje průběžně pákový poměr minimálně ve výši 3 %. Pákovým poměrem se rozumí procentní podíl kapitálu na celkové míře expozic.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
46. V § 12a se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) pravidla pro výpočet pákového poměru, která zahrnují postupy, které pobočka banky z jiného než členského státu uplatňuje, pravidla pro stanovení kapitálu pro účely pákového poměru a pravidla pro určení celkové míry expozic.".
47. V § 12c se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , i potenciální ztráty vyplývající ze zátěžových scénářů, včetně těch zjištěných zátěžovými testy podle § 25d odst. 2".
48. V § 12c odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 má na individuálním základě banka, která
a) není ovládána tuzemskou ovládající bankou, tuzemskou finanční holdingovou osobou ani tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou,
b) neovládá instituci, finanční instituci nebo podnik pomocných služeb, nebo
c) není zahrnuta do konsolidace podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(4) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 na konsolidovaném základě v rozsahu a způsobem podle části první hlavy druhé kapitoly 2 oddílů 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 má tuzemská ovládající banka, evropská ovládající úvěrová instituce a finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1, určená úvěrová instituce podle § 29 odst. 2 písm. c) nebo dočasně označená osoba podle § 31 odst. 2.".
49. V § 12c se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 38 zní:
"(5) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 na subkonsolidovaném základě má banka, která je ovládající osobou, finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba, pokud ovládá osobu z jiného než členského státu, která je institucí nebo společností spravující aktiva ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2002/87/ES38), nebo v ní drží účast.
38) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES, 2006/48/ES, 2008/25/ES, 2009/138/ES, 2010/78/EU, 2011/89/EU a 2013/36/EU.".
50. V § 12m odstavec 1 zní:
"(1) Banka, tuzemská ovládající banka, evropská ovládající úvěrová instituce, finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1, určená úvěrová instituce podle § 29 odst. 2 písm. c), nebo osoba dočasně označená podle § 31 odst. 2 průběžně udržuje kmenový kapitál tier 1 ve výši odpovídající kombinované kapitálové rezervě.".
51. V § 12m se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Osoba podle odstavce 1 udržuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c), čl. 92a a 92b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavků na kapitál uložených jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky a nad rámec rizikově založené složky minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.".
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.
52. V § 12m se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
53. V § 12m se na začátek odstavce 4 vkládá věta "Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, osoba podle odstavce 1 nesmí rozdělit kmenový kapitál tier 1 v rozsahu, který by vedl k porušení povinnosti udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované výši.".
54. V § 12m odst. 4 větě druhé se slovo "banka" nahrazuje slovy "osoba podle odstavce 1" a slova "nesmí rozdělit poměrnou část zisku po zdanění" se nahrazují slovy "dodržuje pravidla omezující rozdělení kmenového kapitálu tier 1".
55. V § 12m odst. 5 se slova "plánu banka" nahrazují slovy "plánu osoba podle odstavce 1".
56. V § 12m odst. 6 písm. a) se číslo "1" nahrazuje slovy "1 a 2" a číslo "2" se nahrazuje číslem "3".
57. V § 12m odst. 6 písmeno b) zní:
"b) omezení při nesplnění požadavku kombinované kapitálové rezervy a pravidla pro výpočet nejvyšší částky k možnému rozdělení podle odstavce 4,".
58. § 12n včetně nadpisu zní:
 
"§ 12n
Bezpečnostní kapitálová rezerva
Osoba podle § 12m odst. 1 průběžně udržuje bezpečnostní kapitálovou rezervu na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ve výši 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
59. V § 12o se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Osoba podle § 12m odst. 1 průběžně udržuje proticyklickou kapitálovou rezervu specifickou pro příslušnou osobu na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2 až 9.
60. V § 12o odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
"(4) Česká národní banka čtvrtletně vyhodnocuje míru cyklického systémového rizika, na jehož základě může stanovit nebo změnit sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku; při stanovení nebo změně sazby Česká národní banka přihlíží k".
61. V § 12o odst. 4 písm. a) a v § 12o odst. 8 písm. c) se slova "1 a 2" nahrazují slovy "2 a 3".
62. V § 12o odst. 5 větě první se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 4" a ve větě druhé se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
63. V § 12o odst. 6 písm. a) se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
64. V § 12o odst. 6 písm. b), § 12p odst. 3 písm. c) a v § 12q odst. 6 písm. c) se slova "jsou banky povinny používat" nahrazují slovy "osoba podle § 12m odst. 1 použije".
65. V § 12o odst. 7 a v § 12o odst. 8 písm. a), d) a f) se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
66. V § 12o odst. 8 písm. e) se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
67. V § 12o odst. 9 se za slova "příslušnými orgány" vkládá slovo "dohledu".
68. V § 12p odst. 1, § 12p odst. 2 větě druhé, § 12q odst. 1, § 12q odst. 2 větě druhé, § 12q odst. 3 větě druhé a v § 12q odst. 4 větě druhé se slovo "Banka" nahrazuje slovy "Osoba podle § 12m odst. 1".
69. V § 12p odst. 1 a v § 12p odst. 2 větě první se za slova "příslušný orgán" vkládá slovo "dohledu".
70. V § 12q odst. 1 až 4 se za slovo "orgán" vkládá slovo "dohledu".
71. V § 12r odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka může za účelem omezení systémového nebo makroobezřetnostního rizika stanovit, aby osoby, skupina druhově určených osob nebo jednotlivá osoba podle § 12m odst. 1 průběžně udržovaly pro všechny expozice nebo podmnožinu expozic kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika na individuálním, konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
72. V § 12r se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika se může vztahovat na
a) expozice umístěné v České republice,
b) podmnožinu expozic umístěných v České republice v členění na expozice vůči
1. fyzickým osobám zajištěné obytnými nemovitostmi, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí obytné nemovitosti podle čl. 4 odst. 1 bodu 75 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
2. právnickým osobám zajištěné obchodními nemovitostmi, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí jiné než obytné nemovitosti,
3. fyzickým osobám s výjimkou expozic podle bodu 1,
4. právnickým osobám s výjimkou expozic podle bodu 2,
c) části expozic podle písmene b) bodů 1 až 4,
d) expozice umístěné v jiných členských státech,
e) expozice v členění podle písmene b) bodů 1 až 4 umístěné v jiném členském státě, pro který Česká národní banka uznala sazbu podle § 12t,
f) expozice umístěné v jiném než členském státě.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
73. V § 12r odst. 3 větě první se slova "expozice umístěné v České republice ve výši nejméně 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" nahrazují slovy "všechny expozice nebo podmnožinu expozic" a slova " , přičemž může tuto sazbu stanovit také pro expozice umístěné v jiném členském státě nebo jiném než členském státě" se zrušují.
74. V § 12r odst. 4 písm. a) se slova "podle odstavců 1 a 2" zrušují.
75. V § 12r odst. 4 písm. b) se slovo "banky" nahrazuje slovy "osoby podle § 12m odst. 1".
76. V § 12r odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vztahuje,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
77. V § 12r odst. 4 písm. d) se slova "je dotčená banka povinna sazbu podle písmene a) používat" nahrazují slovy "dotčená osoba podle § 12m odst. 1 použije sazbu podle písmene a)".
78. § 12s a 12t znějí:
 
"§ 12s
(1) Česká národní banka oznámí záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika Evropské radě pro systémová rizika. Je-li osoba podle § 12m odst. 1 ovládána osobou se sídlem v jiném členském státě a na její expozice se vztahuje sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, oznámí Česká národní banka záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika příslušnému orgánu dohledu nebo určenému orgánu dotčeného členského státu.
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje
a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika,
b) údaje nutné k identifikaci osoby podle § 12m odst. 1,
c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vztahuje, včetně identifikace expozic umístěných v jiném než členském státě,
d) popis systémového nebo makroobezřetnostního rizika,
e) odůvodnění výše sazby podle písmene a) vzhledem k míře systémového nebo makroobezřetnostního rizika a ohrožení stability finančního systému v České republice,
f) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit systémové nebo makroobezřetnostní riziko,
g) vyhodnocení pravděpodobných kladných a záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika na jednotný trh Evropské unie na základě informací dostupných České národní bance.
(3) Pokud hodlá Česká národní banka uložit osobě podle § 12m odst. 1 povinnost udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika pro všechny expozice, uvede v oznámení podle odstavce 1 důvody, pro které nelze považovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika za duplicitní k fungování kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci.
(4) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika nepřevýší 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka oznámí záměr podle odstavce 1 nejpozději 1 měsíc přede dnem vydání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 12r odst. 4. Do kombinované sazby kapitálové rezervy se nezapočte sazba stanovená Českou národní bankou podle § 12t.
(5) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že by kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika byla vyšší než 3 % a nepřevýšila 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka si vyžádá před vydáním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 12r odst. 4 stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, které ji k tomu vedly.
(6) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že by kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika byla vyšší než 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka oznámí záměr podle odstavce 1, přičemž rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 12r odst. 4 vydá pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.
(7) Je-li osoba podle § 12m odst. 1 ovládána osobou se sídlem v jiném členském státě a na její expozice se vztahuje kombinovaná sazba podle odstavce 5, požádá Česká národní banka v oznámení podle odstavce 1 Evropskou komisi a Evropskou radu pro systémová rizika o vydání doporučení. Neshodnou-li se Česká národní banka a příslušný orgán dohledu nebo určený orgán dotčeného členského státu nebo jsou-li doporučení Evropské komise a Evropské rady pro systémová rizika zamítavá, Česká národní banka může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví19). Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 12r odst. 4 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský orgán pro bankovnictví.
(8) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro expozice umístěné v jiných členských státech, musí být sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stejná pro všechny členské státy s výjimkou sazby podle § 12t.
(9) Česká národní banka může požádat Evropskou radu pro systémová rizika, aby pro příslušné orgány dohledu nebo určené orgány jiných členských států vydala doporučení uznat sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stanovenou Českou národní bankou pro Českou republiku.
 
§ 12t
(1) Pokud příslušný orgán dohledu nebo určený orgán jiného členského státu stanovil pro tento členský stát sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, může Česká národní banka sazbu pro účely výpočtu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika uznat a rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 12r odst. 4 tuto sazbu stanovit.
(2) Pokud kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika vypočtená na základě sazby stanovené příslušným orgánem dohledu nebo určeným orgánem jiného členského státu pokrývá stejná rizika jako kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika stanovená podle § 12r, použije se vyšší z kapitálových rezerv.
(3) Česká národní banka před stanovením sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika přihlíží k informacím uvedeným v oznámení příslušného orgánu dohledu nebo určeného orgánu jiného členského státu.
(4) Česká národní banka oznámí uznání sazby podle odstavce 1 Evropské radě pro systémová rizika.".
79. V § 12u odst. 1 se slova " , aby banka, která byla označena jako globální systémově významná instituce, průběžně udržovala" nahrazují slovy "o povinnosti globální systémově významné instituce průběžně udržovat" a slova " , a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu" se zrušují.
80. V § 12u odst. 2 se slova "evropská ovládající banka, evropská finanční holdingová osoba, evropská smíšená finanční holdingová osoba" nahrazují slovy "skupina, v jejímž čele je evropská ovládající úvěrová instituce, evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1" a slova "evropskou ovládající institucí" se nahrazují slovy "evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropským ovládajícím investičním podnikem,".
81. V § 12u odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:
"(4) Česká národní banka rozhodne o zařazení globální systémově významné instituce do jedné z alespoň 5 kategorií na základě vyhodnocení systémové významnosti instituce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího metodiku určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí39).
39) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 ze dne 8. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí, v platném znění.".
82. V § 12u odstavce 5 a 6 včetně poznámky pod čarou č. 40 znějí:
"(5) Česká národní banka může v odůvodněných případech rozhodnout o zařazení
a) globální systémově významné instituce do kategorie s vyšší systémovou významností,
b) instituce, která nebyla určena jako systémově významná, do některé z kategorií systémové významnosti,
c) globální systémově významné instituce do kategorie s nižší systémovou významností s přihlédnutím k přeshraničním činnostem skupiny prováděným v rámci zúčastněných členských států podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/201440).
(6) Sazby kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci pro jednotlivé kategorie systémové významnosti jsou stanoveny v násobcích 0,5 procentního bodu, přičemž pro instituce zařazené do kategorie s nejnižší úrovní systémové významnosti sazba činí 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
40) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, v platném znění.".
83. V § 12v odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka může stanovit, aby jiná systémově významná instituce průběžně udržovala na individuálním, konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci.".
84. V § 12v odst. 2 se slovo "konsolidovaném" nahrazuje slovy "individuálním, konsolidovaném nebo subkonsolidovaném" a slova "evropská ovládající banka, evropská finanční holdingová osoba, evropská smíšená finanční holdingová osoba" se nahrazují slovy "skupina, v jejímž čele je evropská ovládající úvěrová instituce, evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1, skupina, v jejímž čele je tuzemská ovládající banka, tuzemská finanční holdingová osoba nebo tuzemská smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1,".
85. V § 12v odst. 4 větě první se číslo "2" nahrazuje číslem "3" a za větu druhou se vkládá věta "Česká národní banka může rozhodnout o stanovení sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci vyšší než 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.".
86. V § 12v odst. 5 se slova "Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví," a slova "a příslušným orgánům nebo určeným orgánům dotčených států" zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova " , pokud jde o sazbu nepřevyšující 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013".
87. V § 12v se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci vyšší než 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, oznámí záměr Evropské radě pro systémová rizika 3 měsíce přede dnem vydání rozhodnutí podle odstavce 4.".
88. V § 12v odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "evropskou ovládající bankou" nahrazují slovy "institucí nebo skupinou, v jejímž čele je evropská ovládající úvěrová instituce, evropský ovládající investiční podnik, evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba,", slova "podle čl. 4 odst. 1 bodu 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" se zrušují a slova "být vyšší než vyšší" se nahrazují slovy "přesáhnout nižší".
89. V § 12v odst. 7 písmena a) a b) znějí:
"a) součet vyšší ze sazeb kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci nebo jinou systémově významnou instituci uplatňovaných pro skupinu na konsolidovaném základě a 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
b) 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo sazba uplatňovaná pro skupinu na konsolidovaném základě v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise podle odstavce 4.".
90. V § 12w se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Česká národní banka sdělí Evropské radě pro systémová rizika názvy institucí označených jako globální systémově významné a jiné systémově významné včetně kategorií systémové významnosti, do kterých byly globální systémově významné instituce zařazeny, a uvede důvody, pro které tak činí.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
91. V § 12w odst. 2 větě druhé se slova " , Evropskou komisi, Evropský orgán pro bankovnictví" zrušují.
92. V § 12w odst. 3 se slova "byly určeny" nahrazují slovy "určila" a slova "byla globální systémově významná instituce zařazena" se nahrazují slovy "globální systémově významnou instituci zařadila".
93. Za § 12x se vkládá nový § 12y, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 12y
Kapitálová rezerva k pákovému poměru pro globální systémově významnou instituci
(1) Globální systémově významná instituce podle § 12u odst. 2 není oprávněna rozdělit kmenový kapitál tier 1 v rozsahu, který by vedl k nesplnění povinnosti udržovat v požadované výši kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Pokud globální systémově významná instituce podle § 12u odst. 2 požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru neplní, dodržuje pravidla omezující rozdělení kmenového kapitálu tier 1 a do 5 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k poklesu kapitálové rezervy k pákovému poměru pod požadovanou výši, předloží České národní bance žádost o schválení plánu na obnovení kapitálu. Česká národní banka může tuto lhůtu prodloužit až na 10 pracovních dnů v závislosti na posouzení individuální situace dané osoby s přihlédnutím k rozsahu a složitosti jejích činností.
(3) Česká národní banka plán na obnovení kapitálu podle odstavce 3 schválí, jestliže lze očekávat, že na základě tohoto plánu globální systémově významná instituce podle § 12u odst. 2 požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru ve stanovené lhůtě splní. Pokud Česká národní banka plán na obnovení kapitálu neschválí, uloží opatření k nápravě podle § 26 odst. 2 písm. a) bodu 14 nebo § 26 odst. 2 písm. g).
(4) Česká národní banka stanoví vyhláškou
a) pravidla a omezení při nesplnění požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru, včetně pravidel pro výpočet nejvyšší částky k možnému rozdělení související s pákovým poměrem a
b) náležitosti plánu na obnovení kapitálu.".
94. V § 13 odst. 1 se za slovo "dodržuje" vkládají slova "pravidla pro převod rizik a".
95. V § 15 odst. 2 se číslo "6" nahrazuje číslem "4" a text "odst. 4" se nahrazuje textem "odst. 5".
96. V § 17 odst. 1 písm. c) se slova "konsolidačního celku, jehož" nahrazují slovy "skupiny, jejímž" a slova "konsolidačního celku" se nahrazují slovem "skupiny".
97. V § 17a se odstavce 1 až 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 1 až 8.
98. V § 17a odst. 3 až 5 se slovo "účasti" nahrazuje slovy "majetkového podílu".
99. V § 17a odst. 6 a 7 se slova "7 nebo 8" nahrazují slovy "4 nebo 5".
100. V § 17a odst. 7 písm. a) se slova "7 písm. b) nebo odstavcem 8" nahrazují slovy "4 písm. b) nebo odstavcem 5".
101. V § 17a se odstavec 8 zrušuje.
102. V § 18 odst. 2 se slova "poskytuje osobám podle odstavce 1 úvěry nebo zajištění závazků" nahrazují slovy "provádí úvěrové obchody s osobami podle odstavce 1" a slova "poskytuje osobám podle odstavce 1 úvěry nebo zajištění závazků" se nahrazují slovy "provádí úvěrové obchody s osobami podle odstavce 1".
103. V § 19b se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
104. V § 19b odst. 3 se slova "až 3" nahrazují slovy "a 2".
105. V § 20 odst. 3 závěrečné části ustanovení se za slovo "nabytou" vkládá slovo "kvalifikovanou".
106. V § 20 odst. 4 větě třetí se za slova "má být tato" vkládá slovo "kvalifikovaná".
107. V § 20 odst. 5 se slova "Evropské unie" zrušují, slovo "banka" se nahrazuje slovy "úvěrová instituce" a slova "poskytovatel investičních služeb" se nahrazují slovy "investiční podnik".
108. V § 20 odst. 6 písm. b) se slova "Evropské unie" zrušují, slovo "bankami" se nahrazuje slovy "úvěrovými institucemi" a slova "poskytovateli investičních služeb" se nahrazují slovy "investičními podniky".
109. V § 20 odst. 9 písm. b) se čárka za slovem "orgánu" nahrazuje slovem "a" a slova " , členy dozorčí rady a osoby ve vrcholném vedení banky" a slova "a jsou odpovědné vedení banky za její každodenní řízení," se zrušují.
110. V § 20 odst. 9 písm. e) se slova "konsolidačního celku, do kterého má být banka zahrnuta" nahrazují slovy "skupiny, jejíž součástí má banka být", za slova "dohledu nad bankou" se vkládají slova "a dohledu na konsolidovaném základě", slova " , který vykonává dohled nad finančním trhem," se zrušují, slova "nad tímto konsolidačním celkem" se nahrazují slovy "při dohledu na konsolidovaném základě" a slova "zahrnutými do tohoto konsolidačního celku" se nahrazují slovy "v této skupině".
111. V § 20 odst. 13 se slovo "účastech" nahrazuje slovy "majetkových podílech" a za slovo "nabytou" se vkládá slovo "kvalifikovanou".
112. V § 20 odst. 14 písm. a) se za slovo "nabytí" vkládá slovo "kvalifikované".
113. V § 20 se za odstavec 14 vkládá nový odstavec 15, který zní:
"(15) Posuzuje-li Česká národní banka žádost podle odstavce 3 spolu s žádostí o schválení podle § 28, koordinuje činnost v závislosti na daném případě s příslušným orgánem dohledu z jiného členského státu, určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, a je-li odlišný, s příslušným orgánem dohledu v členském státě, v němž má osoba žádající podle § 28 sídlo. V takovém případě se běh lhůty podle odstavce 7 staví až do dne právní moci rozhodnutí o žádosti o schválení podle § 28 nebo o žádosti o výjimku z povinnosti schválení podle § 29.".
Dosavadní odstavce 15 až 18 se označují jako odstavce 16 až 19.
114. V § 20 odst. 17 se číslo "15" nahrazuje číslem "16" a za slovo "tato" se vkládá slovo "kvalifikovaná".
115. V § 20 odst. 18 se číslo "15" nahrazuje číslem "16".
116. V § 20 odst. 19 se za slovo "těchto" vkládá slovo "kvalifikovaných".
117. V § 22 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
118. V § 22 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Česká národní banka může nařídit bance změnu auditora, pokud auditor nesplní povinnost informovat Českou národní banku o skutečnostech zjištěných podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.".
119. V § 24 odst. 2 větě první se za slovo "podklady," vkládají slova "včetně informací potřebných pro celkové sledování činnosti pobočky,".
120. Nadpis části šesté zní: "DOHLED A POVINNOST MLČENLIVOSTI".
121. V § 25 odst. 1 větách první a druhé se slovo "bankovnímu" a věta poslední zrušují.
122. V § 25a odst. 3 písm. c) se slova "nebo na řešení krize" nahrazují slovy " , na řešení krize nebo při výkonu správního dozoru nad plněním povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu".
123. V § 25a odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova " , přičemž při poskytnutí informací podle písmene e) mohou být takové informace poskytnuty pouze po předchozím sdělení jmen a přesného vymezení úkolů osob, jimž mají být tyto informace předány".
124. V § 25a odst. 6 se slova "a dále" zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova " , a dále příslušným orgánům dohledu nebo subjektům odpovědným za uplatňování pravidel týkajících se strukturálního oddělení v rámci skupiny".
125. V § 25a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu mohou být na výslovnou žádost poskytovány též
a) Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance pro účely hodnocení v rámci programu hodnocení finančního sektoru,
b) Bance pro mezinárodní platby pro účely kvantitativních studií dopadu,
c) Radě pro finanční stabilitu pro účely její dohledové funkce.".
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.
126. V § 25a odst. 8 se slova "a 6" nahrazují slovy " , 6 a 7".
127. V § 25a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
"(9) Poskytnutí informací podle odstavce 7 je dále možné, pouze pokud
a) mají souhrnnou, či anonymizovanou podobu, přičemž jiné informace je možné poskytnout jen v prostorách České národní banky,
b) je žádost dostatečně odůvodněna s ohledem na konkrétní úkoly žadatele v souladu s jeho mandátem stanoveným příslušnými mezinárodními smlouvami nebo úmluvami upravujícími jeho činnost,
c) je žádost dostatečně konkrétní, pokud jde o povahu, rozsah a formát požadovaných informací a způsob jejich sdělení nebo předání,
d) požadované informace jsou nezbytně nutné k plnění konkrétních úkolů žadatele a nepřesahují rámec úkolů, jež jsou mu stanoveny příslušnými mezinárodními smlouvami nebo úmluvami upravujícími jeho činnost, a
e) žadatel podle odstavce 7 poskytne dostatečné záruky, že informace budou předány nebo sděleny výlučně osobám přímo zapojeným do plnění konkrétního úkolu a že tyto informace budou chráněny profesním tajemstvím nejméně v rozsahu povinnosti mlčenlivosti podle tohoto zákona.".
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.
128. V § 25c odst. 1 větě druhé se slova "rizika, která může banka představovat pro finanční trh s ohledem na zjištění a měření systémového rizika podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 nebo doporučení Evropské rady pro systémová rizika," zrušují.
129. V § 25c se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Při provádění přezkumu a vyhodnocování uplatňuje Česká národní banka zásadu přiměřenosti v souladu s kritérii zveřejňovanými podle § 38j odst. 1 písm. c).".
130. V § 25c odst. 3 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
131. V § 25c odst. 4 písmeno b) zní:
"b) expozice banky vůči úrokovému riziku investičního portfolia, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí portfolio, do kterého se zařazují nástroje, které se nezařazují do obchodního portfolia; Česká národní banka uloží odpovídající opatření k nápravě podle § 26 odst. 2 nebo stanoví jiné modelovací a parametrické předpoklady, než jaké stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU, alespoň pokud
1. se v důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb podle kteréhokoliv z 6 dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU sníží ekonomická hodnota kapitálu banky o více než 15 % kapitálu tier 1, nebo
2. u banky v důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb podle jednoho ze 2 dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU dojde k velkému poklesu čistého úrokového výnosu investičního portfolia,".
132. V § 25c odst. 4 písm. c) se slova "nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise" zrušují.
133. V § 25c se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Česká národní banka nemusí uložit opatření k nápravě ani stanovit jiné modelovací a parametrické předpoklady podle odstavce 4 písm. b), jestliže má na základě přezkumu a vyhodnocování za to, že řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního portfolia ze strany banky je přiměřené a že banka není úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia vystavena nadměrně.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
134. V § 25d odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka může u bank s podobným rizikovým profilem přizpůsobit metodiku provádění procesu přezkumu a vyhodnocování s ohledem na rizikově orientovaná kritéria a kvantitativní ukazatele.".
135. V § 25e odst. 3 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
136. V § 25e odst. 4 písm. f) se část věty za středníkem včetně středníku a tečky nahrazuje slovy "za podmínek podle § 25f a 25g,".
137. V § 25e odst. 4 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
"g) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s přihlédnutím ke konkrétnímu modelu podnikání banky, a k uspořádáním, postupům a mechanismům banky, zejména podle § 8b odst. 1 písm. b),
h) uložit opatření uvedená v § 26 odst. 2 písm. a) bodech 2 až 10 a v § 26 odst. 2 písm. b).".
138. V § 25e se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Ustanovení § 26aa platí pro opatření podle odstavce 4 obdobně. Ustanovení § 26ab se neuplatní.".
139. Za § 25e se vkládají nové § 25f až 25j, které včetně nadpisu nad označením § 25f, nadpisu § 25h a poznámky pod čarou č. 41 znějí:
"Podmínky pro uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování
 
§ 25f
(1) Česká národní banka uloží požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, zjistí-li, že
a) banka je vystavena rizikům nebo prvkům rizik, které nejsou dostatečně pokryty kapitálovými požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240241),
b) banka nesplňuje požadavky podle § 8b, § 12c odst. 1 a 2, právních předpisů provádějících tato ustanovení nebo podle čl. 393 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a není pravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti dohledu stačila k zajištění souladu s uvedenými požadavky v odpovídajícím časovém rámci,
c) úpravy ocenění podle § 25c odst. 6 písm. b) jsou nedostatečné k tomu, aby bance umožnily v krátké době prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek bez významných ztrát,
d) neplnění požadavků na používání povoleného přístupu povede pravděpodobně k nedostatečným kapitálovým požadavkům,
e) banka opakovaně neudržuje dostatečnou výši dodatečného kapitálu ke splnění pokynu sděleného podle § 25h, nebo
f) jiná situace specifická pro banku je nebo by mohla být zdrojem významného rizika.
(2) Česká národní banka uloží požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování pouze za účelem pokrytí rizik podstupovaných bankou v důsledku její činnosti, včetně rizik, která odrážejí dopad hospodářského vývoje nebo vývoje na finančních trzích na rizikový profil banky.
(3) Pro účely odstavce 1 písm. a) platí, že rizika nebo prvky rizik nejsou dostatečně pokryty kapitálovými požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240241) pouze v případě, že požadavky na objem, druh a strukturu kapitálu, který Česká národní banka považuje za přiměřený při zohlednění vnitřně stanoveného kapitálu podle § 12c, jsou přísnější než požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240241).
(4) Pro účely odstavce 3 posoudí Česká národní banka s ohledem na rizikový profil banky rizika, jimž je banka vystavena, včetně rizik a prvků rizik specifických pro banku,
a) jež jsou výslovně vyloučeny z kapitálových požadavků podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240241) nebo nejsou těmito požadavky přímo pokryty, a
b) u nichž hrozí podcenění i přes dodržení příslušných požadavků podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240241).
(5) Za rizika, u nichž i přes dodržení příslušných požadavků podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240241) hrozí podcenění, se nepovažují rizika v rozsahu, v jakém se na ně vztahují dočasná opatření stanovená podle tohoto zákona nebo ustanovení o ochraně předchozího stavu obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(6) Kapitál považovaný za přiměřený pokrývá všechna rizika, která byla na základě posouzení podle odstavce 4 označena za významná a která nejsou dostatečně pokryta kapitálovými požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240241). Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic je významné alespoň v případech podle § 25c odst. 4 písm. b), nedospěje-li Česká národní banka při provádění přezkumu a vyhodnocování k závěru, že je řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního portfolia ze strany banky přiměřené a že banka není úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia vystavena nadměrně.
 
§ 25g
(1) Česká národní banka určí výši požadavku na kapitál podle § 25f v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování za účelem krytí
a) jiných rizik než rizika nadměrné páky jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za přiměřený podle § 25f, a příslušnými kapitálovými požadavky podle částí třetí a čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240241),
b) rizika nadměrné páky jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za přiměřený podle § 25f, a příslušnými kapitálovými požadavky stanovenými v částech třetí a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Banka plní požadavek na kapitál podle odstavce 1 písm. a) určený Českou národní bankou kapitálem splňujícím tyto podmínky:
a) nejméně tři čtvrtiny tvoří kapitál tier 1 a
b) nejméně tři čtvrtiny požadavku podle písmene a) tvoří kmenový kapitál tier 1.
(3) Banka plní požadavek na kapitál podle odstavce 1 písm. b) určený Českou národní bankou kapitálem tier 1.
(4) Česká národní banka může, je-li to nezbytné a s ohledem na zvláštní situaci banky, stanovit, aby banka plnila požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování vyšším podílem kapitálu tier 1 nebo kmenového kapitálu tier 1, než jaký je požadován podle odstavce 2 nebo 3.
(5) Banka udržuje kapitál ve výši požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování ke krytí jiných rizik než rizika nadměrné páky, a to nad rámec kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku kombinované kapitálové rezervy, pokynu k držení dodatečného kapitálu podle § 25h, pokud tento pokyn kryje jiná rizika než riziko nadměrné páky, a požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě nevztahujících se k pákovému poměru.
(6) Banka udržuje kapitál ve výši požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování ke krytí rizika nadměrné páky, a to nad rámec kapitálového požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokynu k držení dodatečného kapitálu podle § 25h, pokud tento pokyn kryje riziko nadměrné páky, a požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě ve vztahu k pákovému poměru.
(7) Česká národní banka v odůvodnění rozhodnutí o uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování uvede alespoň popis úplného posouzení všech prvků podle § 25f a odstavců 1 až 5. Pokud Česká národní banka uloží požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování z důvodů podle § 25f odst. 1 písm. e), uvede v odůvodnění, proč uložení pokynu k držení dodatečného kapitálu není dostatečné.
 
§ 25h
Pokyn k držení dodatečného kapitálu
(1) Česká národní banka provádí v rámci přezkumu a vyhodnocování pravidelný přezkum úrovně vnitřně stanoveného kapitálu podle § 12c.
(2) Česká národní banka na základě přezkumu podle odstavce 1 určí a sdělí bance pokyn k držení dodatečného kapitálu; na sdělení pokynu České národní banky se části druhá a třetí správního řádu nepoužijí. Tento pokyn zahrnuje kapitál nad rámec kapitálu požadovaného podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240241), požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, požadavku na kombinovanou kapitálovou rezervu nebo nad rámec požadavku na kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013, které jsou nezbytné k dosažení celkové úrovně kapitálu, kterou Česká národní banka považuje za vhodnou.
(3) Pokyn k držení kapitálu může pokrývat i rizika, která jsou řešena prostřednictvím požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, ale pouze do té míry, v jaké tato rizika nejsou v požadavku zahrnuta.
(4) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného kapitálu, který má pokrývat jiná rizika než riziko nadměrné páky, banka nepoužije ke splnění kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování uloženého Českou národní bankou k pokrytí jiných rizik než rizika nadměrné páky, požadavku na kombinovanou kapitálovou rezervu ani požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě nevztahujících se k pákovému poměru.
(5) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení rizika nadměrné páky banka nepoužije ke splnění kapitálového požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování uloženého Českou národní bankou k řešení rizika nadměrné páky, ani požadavku na kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a ani požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě ve vztahu k pákovému poměru.
(6) Nesplnění pokynu podle odstavce 2 nemá za následek omezení podle § 12m odst. 4 nebo § 12y odst. 2.
 
§ 25i
Česká národní banka zajistí úzkou spolupráci včetně výměny informací mezi všemi dotčenými útvary a útvarem vykonávajícím působnost orgánu příslušného k řešení krize, pokud uloží bance požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo pokud bance sdělí pokyn k držení dodatečného kapitálu podle § 25h.
 
§ 25j
Ustanovení § 25c až 25i se použijí obdobně na finanční holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobu schválenou podle § 27 odst. 1, určenou úvěrovou instituci podle § 29 odst. 2 písm. c) nebo osobu dočasně označenou podle § 31 odst. 2.
41) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.".
140. V § 26 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 7 doplňují slova " , včetně činností, jejichž výkonem banka pověřila jinou osobu".
141. V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 8 se slova "a) bodě 4" nahrazují slovy "f) bodě 3".
142. V § 26 odst. 2 písm. a) bodě 10 se slova "rozdělení zisku nebo nerozdělila zisk" nahrazují slovy "nebo zakázala rozdělení kapitálu nebo úrokové platby".
143. V § 26 odst. 2 písm. a) se doplňuje nový bod 14, který zní:
"14. ve stanovené lhůtě navýšila kapitál na určenou výši, pokud neudržuje kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a Česká národní banka neschválila plán na obnovení kapitálu,".
144. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova "a likviditních pozicích" nahrazují slovy " , likviditě a páce za podmínky, že tento požadavek je vhodný a přiměřený z hlediska účelu, pro který jsou informace požadovány, a že požadované informace nejsou duplicitní s jinými požadovanými informacemi".
145. V § 26 odst. 2 písm. c) se čárka za slovy "podnikání banky" nahrazuje slovem "a" a slova " , a k systémovému riziku likvidity, které ohrožuje jednotu finančního trhu České republiky" se zrušují.
146. V § 26 odst. 2 písm. f) se slova "rozdělení zisku po zdanění" nahrazují slovy "týkající se rozdělení kmenového kapitálu tier 1".
147. V § 26 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
"g) uložit přísnější omezení týkající se rozdělení kmenového kapitálu tier 1 než podle § 12y odst. 2, pokud Česká národní banka neschválila plán na obnovení kapitálu,".
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
148. V § 26 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.
149. V § 26 odstavec 4 zní:
"(4) Česká národní banka může osobě podléhající jejímu dohledu uložit, aby pro účely řízení úrokového rizika investičního portfolia použila standardizovanou metodiku stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 84 směrnice 2013/36/EU upravujícím standardizovanou metodiku pro hodnocení úrokového rizika investičního portfolia, pokud zjednodušená standardizovaná metodika nebo systém řízení úrokového rizika investičního portfolia používaný povinnou osobou nezajišťují řádnou identifikaci, hodnocení, řízení a snižování úrokového rizika investičního portfolia.".
150. V § 26 odst. 5 písm. d) se slova "stejného konsolidačního celku" nahrazují slovy "stejné skupiny".
151. V § 26 odst. 7 se číslo "6" nahrazuje číslem "5".
152. V § 26bb odst. 2 písm. a) se slova "11 až 24 nebo v § 26f" nahrazují slovy "8b, 11 až 24, z dodržování povinnosti poskytovat informace a dokumenty podle § 26g odst. 1".
153. Část osmá včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 42 zní:
 
"ČÁST OSMÁ
DOHLED NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ
 
§ 26c
Orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě
(1) Je-li banka tuzemskou ovládající bankou nebo evropskou ovládající úvěrovou institucí, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě.
(2) Je-li banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry ovládán tuzemskou finanční holdingovou osobou nebo tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou, evropskou finanční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě.
(3) Ovládá-li tuzemská finanční holdingová osoba, tuzemská smíšená finanční holdingová osoba, evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba více institucí z členských států, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, pokud
a) banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo je jedinou úvěrovou institucí z členského státu ve skupině,
b) banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo má nejvyšší bilanční sumu z úvěrových institucí z členského státu ve skupině, nebo
c) ve skupině není žádná úvěrová instituce z členského státu a obchodník s cennými papíry má nejvyšší bilanční sumu z investičních podniků ve skupině.
(4) Je-li podle čl. 18 odst. 3 nebo 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 požadována konsolidace, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, pokud
a) banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo má nejvyšší bilanční sumu z úvěrových institucí, které jsou ve skupině z členských států, nebo
b) ve skupině není žádná úvěrová instituce z členského státu a obchodník s cennými papíry má nejvyšší bilanční sumu z investičních podniků ve skupině.
(5) Česká národní banka je orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, je-li součet bilančních sum bank a spořitelních a úvěrních družstev z členských států ve skupině vyšší než součet bilančních sum úvěrových institucí ve skupině, nad nimiž vykonává dohled na individuálním základě jiný příslušný orgán dohledu; v takovém případě se nepoužije odstavec 3 písm. b) a odstavce 4 a 8.
(6) Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, i když nejsou splněny podmínky podle odstavce 1, 3, 4, 7 nebo 8, nebo upustí od výkonu dohledu na konsolidovaném základě, i když jsou splněny podmínky podle odstavce 1, 3, 4, 7 nebo 8, jestliže se tak dohodne s příslušným orgánem dohledu, pokud považují použití kritéria podle odstavce 1, 3, 4, 7 nebo 8 jako nevhodné s ohledem na dotčené instituce a relativní význam jejich činností v příslušných členských státech. V takovém případě si Česká národní banka před uzavřením dohody s příslušným orgánem dohledu vyžádá stanovisko evropské ovládající úvěrové instituce, evropského ovládajícího investičního podniku, evropské finanční holdingové osoby, evropské smíšené finanční holdingové osoby nebo instituce s nejvyšší bilanční sumou.
(7) Je-li obchodník s cennými papíry tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry nebo evropským ovládajícím investičním podnikem a neovládá žádnou úvěrovou instituci z členského státu, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě.
(8) Ovládá-li tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry nebo evropský ovládající investiční podnik jednu nebo více úvěrových institucí, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, pokud banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo
a) je jedinou úvěrovou institucí z členského státu ve skupině, nebo
b) má nejvyšší bilanční sumu z úvěrových institucí, které jsou ve skupině, z členských států.
(9) Česká národní banka je orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, je-li součet bilančních sum obchodníků s cennými papíry ve skupině vyšší než součet bilančních sum investičních podniků ve skupině, nad nimiž vykonává dohled na individuálním základě jiný příslušný orgán dohledu; v takovém případě se odstavec 3 písm. c) nepoužije.
(10) Je-li banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo určenou úvěrovou institucí podle § 29 odst. 2 písm. c) nebo uloží-li Česká národní banka opatření podle § 31 odst. 2, je Česká národní banka určeným orgánem k výkonu dohledu na konsolidovaném základě.
 
§ 26d
Posouzení rovnocennosti dohledu na konsolidovaném základě v jiných než členských státech
(1) Pokud banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry, který je ovládán institucí, finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou se sídlem v jiném než členském státě, nepodléhá dohledu na konsolidovaném základě vykonávaném Českou národní bankou nebo jiným příslušným orgánem, pak Česká národní banka posoudí, zda tato banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry podléhá ze strany orgánu dohledu z jiného než členského státu dohledu na konsolidovaném základě, který je rovnocenný dohledu na konsolidovaném základě podle tohoto zákona, a požadavkům části první hlavy druhé kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Česká národní banka provádí posouzení podle odstavce 1, pokud by byla jinak orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo na žádost ovládající osoby nebo na žádost osoby zahrnuté do doplňkového dohledu na základě zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty nebo obdobné zahraniční osoby z členského státu. Česká národní banka přitom konzultuje ostatní dotčené příslušné orgány dohledu.
(3) Při posouzení podle odstavce 1 Česká národní banka přihlíží k obecným pokynům vydaným Evropským bankovním výborem42) a konzultuje Evropský orgán pro bankovnictví.
(4) Pokud Česká národní banka na základě posouzení podle odstavce 1 zjistí, že nad bankou, spořitelním a úvěrním družstvem nebo obchodníkem s cennými papíry není vykonáván rovnocenný dohled na konsolidovaném základě, použije na banku obdobně ustanovení tohoto zákona, právního předpisu jej provádějícího nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo uplatní jiné přiměřené postupy dohledu, které zabezpečí cíle dohledu na konsolidovaném základě. Tyto postupy Česká národní banka přijme po konzultaci s ostatními dotčenými příslušnými orgány dohledu a poté je oznámí dotčeným příslušným orgánům dohledu, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropské komisi.
(5) Přiměřené postupy dohledu podle odstavce 4 mohou zejména zahrnovat povinnost zřídit finanční holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobu se sídlem v členském státě a uplatňovat tento zákon, právní předpis jej provádějící nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o dohledu na konsolidovaném základě nad konsolidovanou situací této finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby.
 
§ 26e
Dohody o koordinaci a spolupráci
(1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, uzavírá písemná ujednání o koordinaci a spolupráci s ostatními příslušnými orgány dohledu za účelem usnadnění a zavedení účinného dohledu. Vykonává-li Česká národní banka dohled na individuálním základě nad členem skupiny, uzavírá písemná ujednání o koordinaci a spolupráci s orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou za účelem usnadnění a zavedení účinného dohledu.
(2) V rámci dohod podle odstavce 1 lze orgánu určenému k výkonu dohledu na konsolidovaném základě svěřit další úkoly a upřesnit postupy pro rozhodování a spolupráci s ostatními příslušnými orgány dohledu.
(3) Česká národní banka je oprávněna vyjmout z dohledu banku, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodníka s cennými papíry a delegovat na základě dohody v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 výkon dohledu na orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě v jiném členském státě nad osobou ovládající tuto banku, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodníka s cennými papíry.
(4) Odstavec 3 se použije obdobně v případě, kdy je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad osobou ovládající zahraniční úvěrovou instituci nebo investiční podnik a v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 přejímá výkon dohledu nad touto zahraniční úvěrovou institucí nebo investičním podnikem od příslušného orgánu dohledu v jiném členském státě.
(5) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě a finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1 má sídlo v jiném členském státě, uzavírá písemné ujednání o koordinaci a spolupráci uvedené v odstavci 1 s příslušným orgánem v členském státě, v němž má dotčená finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba své sídlo.
(6) Česká národní banka uzavírá písemné ujednání o koordinaci a spolupráci podle odstavce 5 s orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě v případě, že finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba má sídlo v České republice.
 
§ 26f
Ustanovení týkající se smíšených holdingových osob
(1) Ovládá-li smíšená holdingová osoba jednu nebo více bank, spořitelních a úvěrních družstev nebo obchodníků s cennými papíry, je Česká národní banka oprávněna požadovat informace významné pro účely dohledu nad těmito osobami po smíšené holdingové osobě a jí ovládaných osobách.
(2) Česká národní banka je oprávněna provádět kontrolu na místě nebo nechat provádět kontrolu na místě pro účely ověření informací obdržených od osob podle odstavce 1 třetí osobou. Pokud je smíšená holdingová osoba nebo jí ovládaná osoba pojišťovnou, lze postupovat obdobně podle § 26n odst. 3. Pokud smíšená holdingová osoba nebo jí ovládaná osoba se sídlem v jiném členském státě ovládá banku, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodníka s cennými papíry, pak se na kontrolu na místě pro účely ověření informací obdržených od osob podle odstavce 1 použije § 25 odst. 2.
(3) Aniž je dotčena část čtvrtá nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, vykonává Česká národní banka dohled nad operacemi uvnitř skupiny mezi ovládanou bankou, spořitelním a úvěrním družstvem nebo obchodníkem s cennými papíry a smíšenou holdingovou osobou a jí ovládanými osobami, pokud smíšená holdingová osoba ovládá banku, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodníka s cennými papíry.
 
§ 26g
Další povinnosti osob při výkonu dohledu na konsolidovaném základě
(1) Osoby zahrnuté do skupiny jsou povinny pro účely dohledu na konsolidovaném základě poskytovat České národní bance informace a dokumenty, vytvořit odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující správnost poskytovaných informací a pravost a úplnost poskytovaných dokumentů a umožnit provedení kontroly podle § 26n odst. 2.
(2) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, tuzemská ovládající banka, evropská ovládající úvěrová instituce, tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry, evropský ovládající investiční podnik, tuzemská finanční holdingová osoba, evropská finanční holdingová osoba, tuzemská smíšená finanční holdingová osoba a evropská smíšená finanční holdingová osoba předem oznámí České národní bance auditory, kteří budou provádět audit jí ovládaných osob.
(3) Finanční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba jsou povinny zajistit, aby jejich statutárním orgánem, členem jejich statutárního orgánu, členem správní rady nebo členem dozorčí rady byla osoba důvěryhodná, dostatečně odborně způsobilá a zkušená pro výkon své funkce a pro zajištění plnění požadavků vyplývajících pro finanční holdingovou osobu a smíšenou finanční holdingovou osobu z tohoto zákona. Podrobnější požadavky stanoví Česká národní banka vyhláškou.
(4) Finanční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba je povinna informovat Českou národní banku o návrzích personálních změn ve statutárním orgánu, správní radě a dozorčí radě, včetně předložení podkladů nezbytných pro posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti navrhovaných osob. Fyzická osoba, která je navrhovaná za člena orgánu, je povinna finanční holdingové osobě nebo smíšené finanční holdingové osobě poskytnout potřebné podklady a součinnost.
(5) Osoba, která se nově stane finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou, je povinna splnit povinnost podle odstavce 4 do 2 měsíců ode dne, kdy se stane finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou. Neučiní-li tak, má se za to, že jednotliví členové statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady této finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby nesplňují stanovené předpoklady.
(6) Česká národní banka může požadovat po finanční holdingové osobě nebo smíšené finanční holdingové osobě výměnu osoby, která je členem statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby, jestliže tato osoba není dostatečně odborně způsobilá, zkušená nebo důvěryhodná.
(7) Není-li ovládaná osoba, která je bankou, spořitelním a úvěrním družstvem nebo obchodníkem s cennými papíry, zahrnuta do dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, může Česká národní banka požádat ovládající osobu o informace, které jí mohou usnadnit dohled nad touto ovládanou osobou.
(8) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, může požádat osoby ovládané bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, obchodníkem s cennými papíry, finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou, které nejsou zahrnuty do dohledu na konsolidovaném základě, o informace podle § 26f; § 26f se použije obdobně.
 
§ 26h
Opatření k nápravě ve vztahu k některým osobám zahrnutým do konsolidace
(1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti osoby zahrnuté do skupiny, které mohou negativně ovlivnit hospodaření banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo obchodníka s cennými papíry, který je součástí skupiny, je oprávněna ve vztahu k finanční holdingové osobě a smíšené finanční holdingové osobě schválené podle § 27 odst. 1, určené úvěrové instituci podle § 29 odst. 2 písm. c) nebo označené finanční holdingové osobě, smíšené finanční holdingové osobě nebo instituci podle § 31 odst. 2 a smíšené holdingové osobě podle povahy zjištěného nedostatku
a) vyžadovat, aby ve stanovené lhůtě zjednala nápravu,
b) nařídit zajištění mimořádného auditu u osoby, která je součástí skupiny, na náklady ovládající osoby,
c) zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, které jsou součástí stejné skupiny.
(2) Nedostatkem v činnosti osoby zahrnuté do skupiny, která není bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, obchodníkem s cennými papíry, finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou, se rozumí
a) porušení nebo obcházení tohoto zákona, zvláštních zákonů, obdobných zahraničních právních předpisů, právních předpisů vydaných Českou národní bankou a přímo použitelných předpisů Evropské unie,
b) provádění obchodů v rámci skupiny nebo navenek způsobem, který poškozuje zájmy vkladatelů banky, členů spořitelního a úvěrního družstva nebo zákazníků obchodníka s cennými papíry, který je součástí skupiny, nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu.
(3) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, může uložit bance, která je ovládající osobou, ovládajícímu obchodníkovi s cennými papíry, finanční holdingové osobě nebo smíšené finanční holdingové osobě při zjištění nedostatku v činnosti této osoby opatření k nápravě podle § 26 odst. 2 písm. a) bodů 1, 13 a 14 a podle § 26 odst. 2 písm. c).
 
§ 26i
Koordinace činností dohledu při výkonu dohledu na konsolidovaném základě
(1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, plní vedle úkolů stanovených tímto zákonem, jiným právním předpisem nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 rovněž tyto úkoly:
a) koordinuje ve vztahu k příslušným orgánům dohledu jiných členských států shromažďování a poskytování významných nebo nezbytných informací,
b) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu jiných členských států plánuje a koordinuje postup těchto orgánů v jiných než naléhavých situacích v rámci výkonu dohledu, včetně výkonu dohledu na konsolidovaném základě,
c) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu jiných členských států a s centrálními bankami Evropského systému centrálních bank plánuje a koordinuje postup těchto orgánů při přípravě na naléhavé situace a během nich, včetně nepříznivého vývoje v bance, spořitelním a úvěrním družstvu, obchodníku s cennými papíry nebo na finančních trzích, a využívá pokud možno stávajících způsobů komunikace na podporu krizového řízení.
(2) Plánování a koordinace podle odstavce 1 písm. c) zahrnuje přípravu společných hodnocení, zavedení plánů pro naléhavé situace, informování veřejnosti a ukládání závažných správních trestů a opatření k nápravě mimořádného významu podle § 38ha odst. 2 písm. d) a § 38i odst. 1 písm. b), ukládání závažných správních trestů a opatření k nápravě mimořádného významu podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev, ukládání závažných správních trestů a opatření k nápravě mimořádného významu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů.
(3) Česká národní banka může upozornit Evropský orgán pro bankovnictví a požádat jej o urovnání sporu podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010, pokud
a) příslušný orgán dohledu jiného členského státu s Českou národní bankou nespolupracuje v míře dostačující k řádnému plnění jejích úkolů podle odstavce 1, nebo
b) orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě z jiného členského státu neplní úkoly podle čl. 112 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.
 
§ 26j
Informační povinnost České národní banky při dohledu na konsolidovaném základě při naléhavých situacích
(1) Nastane-li naléhavá situace, včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v členském státě, v němž osoba, u níž je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev nebo významné pobočky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo v němž má sídlo osoba ovládaná osobou, u níž je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, sdělí Česká národní banka bez zbytečného odkladu všechny nezbytné informace
a) Evropskému orgánu pro bankovnictví,
b) Evropské radě pro systémová rizika a centrálním bankám Evropského systému centrálních bank a
c) orgánům veřejné moci podle § 25a odst. 4 písm. l) v členských státech dotčených touto situací.
(2) Zjistí-li Česká národní banka, že nastala naléhavá situace, včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v členském státě, informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro bankovnictví a dotčené příslušné orgány.
(3) Požaduje-li Česká národní banka informace potřebné pro výkon dohledu na konsolidovaném základě, u kterých lze předpokládat, že již byly poskytnuty jinému příslušnému orgánu, přednostně požádá o takové informace tento orgán.
 
§ 26k
Opatření ke kapitálu a likviditě po dohodě s dotčenými příslušnými orgány dohledu
(1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, je příslušná, po dohodě s příslušnými orgány dohledu jiných členských států vykonávajícími dohled nad osobami ovládanými evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropským ovládajícím investičním podnikem, evropskou finanční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, uložit opatření podle § 25e odst. 4 písm. f) a g) nebo sdělit pokyn podle § 25h všem osobám v dotčené skupině a také na konsolidovaném základě.
(2) Česká národní banka předem informuje dotčené příslušné orgány o záměru uložit opatření či sdělit pokyn podle odstavce 1 a současně jim předloží zprávy o posouzení krytí rizik kapitálem, držení dodatečného kapitálu a rizika likvidity. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo dohody podle odstavce 1 ve lhůtě do 4 měsíců ode dne, kdy předložila dotčeným příslušným orgánům dohledu zprávu o posouzení krytí rizik kapitálem, zprávu o držení dodatečného kapitálu a zprávu o posouzení rizika likvidity.
(3) Nebude-li dohody podle odstavce 1 dosaženo ve lhůtě podle odstavce 2, je Česká národní banka příslušná uložit opatření či sdělit pokyn podle odstavce 1 členům dotčené skupiny, nad nimiž vykonává dohled, i bez dohody s příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad členy dotčené skupiny; přitom přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku příslušných orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis vydaného rozhodnutí.
(4) Nebylo-li dosaženo dohody mezi orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě a Českou národní bankou o uložení opatření nebo sdělení pokynu Českou národní bankou bance, která je členem jedné nebo více uvedených skupin, a to ve lhůtě 4 měsíců ode dne, kdy orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní bance zprávu o posouzení krytí rizik kapitálem této skupiny, zprávu o držení dodatečného kapitálu touto skupinou, nebo zprávu o posouzení rizika likvidity této skupiny, je Česká národní banka příslušná uvedené bance uložit samostatně na individuálním nebo subkonsolidovaném základě opatření podle § 25e odst. 4 písm. f) a g) nebo sdělit pokyn podle § 25h; přitom přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku příslušných orgánů vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis vydaného rozhodnutí.
(5) Česká národní banka může ve lhůtě 7 dnů před uplynutím lhůt podle odstavců 3 a 4 požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010. Pokud Česká národní banka nebo příslušné orgány vykonávající dohled nad členy dotčené skupiny podle odstavce 1 požádají o toto urovnání sporu, přeruší Česká národní banka řízení o uložení opatření nebo sdělení pokynu do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.
(6) Před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 si Česká národní banka může vyžádat stanovisko Evropského orgánu pro bankovnictví. Česká národní banka si však toto stanovisko vyžádá vždy, jestliže o to požádá některý z příslušných orgánů vykonávajících dohled nad členy dotčené skupiny. Jestliže bylo před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 vyžádáno stanovisko Evropského orgánu pro bankovnictví, Česká národní banka je vázána právním názorem v něm vysloveným, ledaže v odůvodnění rozhodnutí uvede důvody, pro které se od tohoto stanoviska odchyluje.
(7) Česká národní banka přezkoumává rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 4 nejméně jednou za rok postupem podle odstavců 1 až 5. Česká národní banka může tato rozhodnutí přezkoumat na základě odůvodněného písemného podnětu příslušného orgánu vykonávajícího dohled nad členem dotčené skupiny. V takovém případě lze rozhodnutí podle odstavce 1, 3 nebo 4 přezkoumat také jen v rozsahu tohoto podnětu.
(8) Banka je povinna udržovat kapitál na individuálním nebo konsolidovaném základě nad minimální úrovní a plnit zvláštní požadavky na likviditu, je-li jí tato povinnost uložena rozhodnutím vydaným po dohodě s Českou národní bankou příslušným orgánem jiného členského státu určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě.
(9) Pokyn k držení dodatečného kapitálu určí a sdělí bance příslušný orgán jiného členského státu určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě po dohodě s Českou národní bankou.
 
§ 26l
Kolegium nad skupinou
(1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, zřizuje kolegium pro plnění úkolů podle § 26i, § 26j odst. 1 a 2 a § 26k. Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na písemných ujednáních podle § 26e, která připravuje Česká národní banka po projednání s dotčenými příslušnými orgány dohledu. Je-li to účelné, Česká národní banka při dodržení povinnosti mlčenlivosti podle § 25a a dalších požadavků stanovených právem Evropské unie koordinuje spolupráci s příslušnými orgány dohledu jiných než členských států. Zřízením a činností kolegií nejsou dotčeny pravomoci a působnost příslušných orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie.
(2) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, zřizuje kolegium pro plnění úkolů podle § 26e odst. 1 a 2, § 26i odst. 1 písm. a), b) a c) a § 26j odst. 1 a 2 i v případě, že všechny osoby ovládané evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropským ovládajícím investičním podnikem, evropskou finanční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou mají skutečné sídlo v jiném než členském státě za předpokladu, že příslušné orgány dohledu v jiném než členském státě podléhají požadavkům mlčenlivosti, jež jsou srovnatelné s požadavky podle § 25a. Odstavec 1 věta druhá platí obdobně.
(3) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České národní banky, Evropského orgánu pro bankovnictví a ostatních dotčených příslušných orgánů dohledu při
a) výměně informací mezi nimi a Evropským orgánem pro bankovnictví v souladu s čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010,
b) uplatňování ujednání podle § 26e, je-li to účelné,
c) stanovení plánů kontrol vycházejících z hodnocení rizik dotčené skupiny podle § 25c,
d) zvyšování účinnosti dohledu omezováním zdvojených požadavků při výkonu dohledu včetně požadavku na poskytnutí informací podle § 26j odst. 3, § 38ha odst. 3 věty druhé a podle obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů,
e) jednotném uplatňování pravidel obezřetného podnikání v rámci dotčené skupiny, aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů dohledu stanovené právem Evropské unie,
f) plánování a koordinaci činností podle § 26i odst. 1 písm. c) a podle obdobných ustanovení zahraničních právních předpisů, s přihlédnutím k činnosti jiných orgánů, jsou-li pro tyto účely zřízeny.
(4) Členy kolegia jsou
a) Česká národní banka,
b) příslušný orgán dohledu členského státu, kde má evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1 sídlo,
c) příslušné orgány vykonávající dohled nad osobami z dotčené skupiny,
d) příslušné orgány dohledu hostitelských států, v nichž osoby z dotčené skupiny vykonávají činnost prostřednictvím významné pobočky, významné pobočky podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev nebo významné pobočky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
e) centrální banky Evropského systému centrálních bank, je-li to účelné,
f) příslušné orgány dohledu jiných než členských států, je-li to účelné a jestliže podle shodného posouzení všech dotčených příslušných orgánů dohledu chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován právem Evropské unie.
(5) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, kteří členové se účastní jednání nebo jiné činnosti kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto činností pro plnění svých povinností podle § 5o odst. 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě dostupných informací zejména přihlíží k možnému dopadu na stabilitu finančního systému v dotčených členských státech.
(6) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby členové kolegia úzce spolupracovali. Česká národní banka informuje s dostatečným předstihem členy kolegia o jednání kolegia, pořadu jednání a plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu je informuje o závěrech přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.
(7) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o činnosti kolegia, a to i v případě, že nastane mimořádná situace, a poskytne mu veškeré informace, které jsou významné pro sbližování nástrojů a postupů dohledu. Ustanovení § 25a tím není dotčeno.
 
§ 26m
Výběr příslušné právní úpravy v případě smíšené finanční holdingové osoby
(1) Použijí-li se na smíšenou finanční holdingovou osobu srovnatelné požadavky, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled, podle tohoto zákona a zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, může Česká národní banka, je-li orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, po konzultaci s příslušnými orgány dohledu vykonávajícími dohled nad osobami ovládanými smíšenou finanční holdingovou osobou, stanovit, že se při výkonu dohledu na konsolidovaném základě použijí pouze ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty.
(2) Použijí-li se na smíšenou finanční holdingovou osobu srovnatelné požadavky, zejména pokud jde o rizikově orientovaný dohled, podle tohoto zákona a zákona upravujícího činnost pojišťoven, může Česká národní banka, je-li orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, po dohodě s příslušným orgánem dohledu nad skupinou v pojišťovnictví stanovit, že se při výkonu dohledu na konsolidovaném základě použijí pouze ustanovení, která se vztahují na nejvýznamnější sektor podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty.
(3) Česká národní banka je příslušná ke konzultaci o použití pouze zahraničních právních předpisů upravujících doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, vykonává-li dohled nad osobami ovládanými smíšenou finanční holdingovou osobou a je-li k této konzultaci vyzvána orgánem vykonávajícím doplňkový dohled nad finančním konglomerátem.
(4) Česká národní banka je příslušná k dohodě o použití pouze zahraničních právních předpisů vztahujících se na nejvýznamnější sektor podle právních předpisů upravujících doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, vykonává-li dohled nad skupinou v pojišťovnictví a je-li k této dohodě vyzvána orgánem vykonávajícím doplňkový dohled nad finančním konglomerátem.
 
§ 26n
Výměna informací, kontrola a spolupráce
(1) Pro účely dohledu na konsolidovaném základě je Česká národní banka oprávněna vyžadovat informace a dokumenty od osob podle § 26g odst. 1 a je oprávněna k výměně informací s příslušnými orgány dohledu v jiných členských státech.
(2) Česká národní banka může za účelem výkonu dohledu na konsolidovaném základě provést kontrolu na místě v osobách podle § 26g odst. 1 nebo požádat o její provedení příslušný orgán dohledu. Česká národní banka informuje o zahájení, účelu a výsledcích kontroly na místě příslušný orgán dohledu nad kontrolovanou osobou.
(3) Je-li banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, finanční holdingová osoba, smíšená finanční holdingová osoba nebo smíšená holdingová osoba osobou ovládající jednu nebo více ovládaných osob, které jsou pojišťovnami nebo jinými osobami poskytujícími investiční služby, ke kterým je třeba povolení, Česká národní banka spolupracuje a vyměňuje si informace pro účely výkonu dohledu s příslušnými orgány dohledu v jiných členských státech a orgány pověřenými dohledem nad pojišťovnami nebo jinými osobami poskytujícími investiční služby, ke kterým je třeba povolení.
(4) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě a součástí skupiny je smíšená finanční holdingová osoba, přičemž Česká národní banka není koordinátorem podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, spolupracuje s koordinátorem pro účely uplatňování tohoto zákona, právního předpisu jej provádějícího a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě. Za účelem usnadnění a zavedení účinné spolupráce Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby s koordinátorem uzavřela písemnou dohodu o koordinaci a spolupráci.
(5) Nachází-li se ovládající osoba a jí ovládané instituce v různých členských státech, Česká národní banka si s příslušnými orgány dohledu těchto členských států vyměňuje veškeré významné informace k umožnění nebo usnadnění dohledu na konsolidovaném základě.
(6) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, může vyzvat příslušný orgán dohledu v jiném členském státě, v němž se nachází ovládající osoba, aby požádal tuto osobu o poskytnutí informací významných pro účely dohledu na konsolidovaném základě a předal je České národní bance.
(7) Má-li ovládající osoba sídlo nebo bydliště v České republice a Česká národní banka není orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, pak na základě žádosti příslušného orgánu dohledu z jiného členského státu určeného k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad touto osobou, Česká národní banka požádá takovou ovládající osobu o poskytnutí informací významných pro účely dohledu na konsolidovaném základě a předá je žádajícímu příslušnému orgánu dohledu.
(8) Sběr ani držení informací vyměňovaných podle odstavce 5 nezakládá příslušnost České národní banky k výkonu dohledu ve vztahu k samotným finančním holdingovým osobám, smíšeným holdingovým osobám, finančním institucím nebo podnikům pomocných služeb, kterých se takové informace týkají.
(9) Sběr ani držení informací vyměňovaných podle § 26f nezakládá příslušnost České národní banky k výkonu dohledu nad smíšenou holdingovou osobou a jí ovládanými osobami, které nejsou bankou, spořitelním a úvěrním družstvem nebo obchodníkem s cennými papíry, nebo nad ovládanými osobami podle odstavce 5.
 
§ 26o
Zprostředkující ovládající osoba v členském státě
(1) Pokud osoba z jiného než členského státu, jejíž ovládanou osobou je banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry, ovládá 2 a více institucí v jednom nebo více členských státech, má povinnost zřídit zprostředkující ovládající osobu v členském státě, ledaže celková hodnota aktiv skupiny připadající na členské státy je nižší než 40 miliard EUR.
(2) Česká národní banka povolí osobě z jiného než členského státu, jejíž ovládanou osobou je banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry, aby měla za splnění podmínek v odstavci 1 dvě zprostředkující ovládající osoby v členském státě, pokud by zřízení jediné zprostředkující osoby v členském státě
a) bylo neslučitelné s povinným požadavkem na oddělení činností, který ukládají pravidla nebo příslušné orgány dohledu z jiného než členského státu, kde má ovládající osoba, která není ovládána jinou osobou, skupiny z jiného než členského státu sídlo, nebo
b) vedlo podle posouzení České národní banky jako orgánu pro řešení krize zprostředkující ovládající osoby k tomu, že by způsobilost k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu byla méně účinná než v případě dvou zprostředkujících ovládajících osob v členských státech.
(3) Zprostředkující ovládající osobou v členském státě může být pouze úvěrová instituce, finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1 nebo srovnatelného ustanovení právního předpisu jiného členského státu. Pokud žádná z institucí podle odstavce 1 není úvěrovou institucí, nebo pokud v souvislosti s odstavcem 2 písm. a) musí být zřízena druhá zprostředkující ovládající osoba v členském státě, může být zprostředkující ovládající osoba v členském státě investičním podnikem.
(4) Česká národní banka sdělí Evropskému orgánu pro bankovnictví název a
a) celkovou hodnotu aktiv institucí podléhajících dohledu České národní banky, které patří do skupiny z jiného než členského státu,
b) celkovou hodnotu aktiv poboček institucí z jiného než členského státu a druhy činností, které mají tyto pobočky povoleny vykonávat, a
c) typ zprostředkujících ovládajících osob se sídlem v České republice a identifikaci skupiny z jiného než členského státu, které jsou součástí.
(5) Při výkonu dohledu nad zprostředkujícími ovládajícími osobami v členských státech Česká národní banka spolupracuje s příslušnými orgány dohledu nad institucemi a finančními institucemi v zahraničí a vyměňuje si s těmito orgány informace. Ustanovení § 25a tím není dotčeno.
(6) Pro účely odstavce 1 se celkovou hodnotou aktiv skupiny připadající na členské státy rozumí součet celkové hodnoty aktiv
a) institucí z členských států ve skupině vyplývajících z jejich konsolidovaných rozvah nebo z individuálních rozvah, nejsou-li konsolidované rozvahy institucí sestavovány, a
b) poboček institucí z jiných než členských států ve skupině v členském státě povolených v souladu s právním předpisem dotčeného členského státu.
42) Čl. 147 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.".
Poznámky pod čarou č. 17, 18, 23 a 24 se zrušují.
154. Část devátá včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST DEVÁTÁ
SCHVALOVÁNÍ NĚKTERÝCH FINANČNÍCH HOLDINGOVÝCH OSOB A SMÍŠENÝCH FINANČNÍCH HOLDINGOVÝCH OSOB A SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ
 
§ 27
Osoby podléhající povinnosti schválení
(1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, povinnost získat její schválení má tuzemská finanční holdingová osoba, tuzemská smíšená finanční holdingová osoba, evropská finanční holdingová osoba a evropská smíšená finanční holdingová osoba. Jiná finanční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba, která je ovládána osobou podle věty první, má povinnost získat schválení České národní banky, pokud by měla mít povinnost dodržovat ustanovení tohoto zákona, právního předpisu jej provádějícího nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 na subkonsolidovaném základě.
(2) Povinnost podle odstavce 1 se považuje za splněnou také tehdy, pokud osoba podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu po vzniku povinnosti podle odstavce 1 požádá o schválení podle § 28 nebo o výjimku z povinnosti schválení podle § 29; to platí pouze, pokud se jedná o první řízení o žádosti podle § 28 nebo 29 vedené s touto osobou a toto řízení nebylo zastaveno.
 
§ 28
Žádost o schválení, její náležitosti a rozhodnutí České národní banky
(1) Žádost o schválení podá osoba podle § 27 odst. 1 České národní bance a předloží v ní informace o
a) organizačním uspořádání skupiny, jíž je součástí, s uvedením ovládaných osob a ovládajících osob a o umístění a druzích činnosti každé osoby ve skupině,
b) alespoň 2 fyzických osobách, které ji skutečně řídí, a o splnění povinností podle § 8 odst. 10 a § 26g odst. 3,
c) splnění podmínek podle § 4 odst. 5 písm. d), h), i) a j) a § 20 odst. 9, je-li jí ovládanou osobou banka, nebo o splnění obdobných podmínek podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev, je-li jí ovládanou osobou spořitelní a úvěrní družstvo, a
d) vnitřních systémech, uspořádání a rozdělení úkolů uvnitř skupiny.
(2) Osoba podle § 27 odst. 1 předkládá informace podle odstavce 1 vždy také příslušnému orgánu dohledu v členském státě, v němž má tato osoba sídlo, není-li tímto orgánem Česká národní banka.
(3) Česká národní banka rozhodne o žádosti podle odstavce 1 do 4 měsíců ode dne zahájení řízení. Trpí-li žádost podstatnými vadami, které brání pokračování v řízení, běží tato lhůta ode dne jejich odstranění; rozhodnutí o žádosti však musí být vydáno nejpozději do 6 měsíců ode dne zahájení řízení. Nevyhovění žádosti nevylučuje současné uložení opatření podle § 31 odst. 1 a 2.
(4) Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 vyhoví, pokud
a) vnitřní systémy, uspořádání a rozdělení úkolů uvnitř skupiny jsou přiměřené pro účely plnění povinností a podmínek stanovených tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě a zejména účinně
1. koordinují činnost všech osob ovládaných osobou podle § 27 odst. 1, a to i prostřednictvím přiměřeného rozdělení úkolů mezi ovládané instituce, je-li to nezbytné,
2. předcházejí konfliktům uvnitř skupiny nebo je řeší a
3. prosazují celoskupinové zásady stanovené ovládající osobou podle § 27 odst. 1,
b) organizační uspořádání skupiny, jíž je osoba podle § 27 odst. 1 součástí, nebrání účinnému dohledu nad ovládanými institucemi nebo ovládajícími institucemi, pokud jde o jejich povinnosti na individuálním, konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě; při posuzování této podmínky se zohlední zejména
1. postavení osoby podle § 27 odst. 1 ve víceúrovňové skupině,
2. vlastnická struktura a
3. úloha osoby podle § 27 odst. 1 ve skupině, a
c) jsou splněny podmínky podle § 4 odst. 5 písm. d), h), i) a j), § 8 odst. 10, § 20 odst. 9 a požadavky podle § 26g odst. 3.
(5) Pokud osoba schválená podle odstavce 1 podá žádost podle § 29 odst. 1, stačí, aby podmínky podle § 29 odst. 2 splnila až ke dni vyhovění žádosti. Vyhověním žádosti podle § 29 odst. 1 pozbývá schválení žádosti podle odstavce 1 platnosti.
 
§ 29
Žádost o výjimku z povinnosti schválení, její náležitosti a rozhodnutí České národní banky
(1) Žádost o výjimku z povinnosti schválení podá osoba podle § 27 odst. 1 České národní bance a předloží v ní informace podle § 28 odst. 1 a informace nezbytné k posouzení podmínek podle odstavce 2.
(2) Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 vyhoví, pokud
a) hlavní činností žádající osoby je nabývání podílů v ovládaných osobách, pokud je finanční holdingovou osobou, nebo v případě smíšené finanční holdingové osoby je nabývání podílů v ovládaných osobách její hlavní činností ve vztahu k institucím nebo finančním institucím,
b) žádající osoba není označena jako osoba podléhající řešení krize v žádné ze skupin podléhajících řešení krize v dané skupině v souladu se strategií řešení krize určenou relevantním orgánem příslušným k řešení krize,
c) úvěrová instituce ovládaná žádající osobou je určena jako osoba, jejíž povinností je zajistit soulad skupiny s obezřetnostními požadavky na konsolidovaném základě a je nadána veškerými nezbytnými prostředky a rozhodovací pravomocí, aby tyto povinnosti účinně naplnila,
d) žádající osoba se nepodílí na přijímání řídicích, provozních ani finančních rozhodnutí ovlivňujících skupinu nebo jí ovládané osoby, které jsou institucemi nebo finančními institucemi, a
e) neexistuje překážka bránící účinnému dohledu České národní banky nad skupinou na konsolidovaném základě.
(3) Pokud k podání žádosti o rozhodnutí podle odstavce 1 došlo po podání žádosti o schválení podle § 28, pak Česká národní banka řízení podle § 28 přeruší do vydání rozhodnutí.
(4) Osoba podle § 27 odst. 1, jejíž schválení se na základě rozhodnutí České národní banky podle odstavce 1 nevyžaduje, není vyjmuta z konsolidace stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(5) Česká národní banka rozhodne o žádosti podle odstavce 1 do 4 měsíců ode dne zahájení řízení. Trpí-li žádost podstatnými vadami, které brání pokračování v řízení, běží tato lhůta ode dne jejich odstranění; rozhodnutí o žádosti však musí být vydáno nejpozději do 6 měsíců ode dne zahájení řízení.
(6) Pokud osoba schválená podle odstavce 1 podá žádost podle § 28 odst. 1, stačí, aby podmínky podle § 28 odst. 4 splnila až kde dni vyhovění žádosti. Vyhověním žádosti podle § 28 odst. 1 pozbývá schválení žádosti podle odstavce 1 platnosti.
 
§ 30
Soustavné plnění povinností osob podléhajících povinnosti schválení a pravomoci České národní banky
(1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, sleduje, zda jsou soustavně dodržovány podmínky podle § 28 odst. 4 a § 29 odst. 2.
(2) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si od osoby podle § 27 odst. 1 informace potřebné k soustavnému sledování organizačního uspořádání skupiny a dodržování podmínek podle § 28 odst. 4 a § 29 odst. 2. Osoba podle § 27 odst. 1 je povinna vyžádané informace bez zbytečného odkladu poskytnout České národní bance.
(3) V případě neplnění podmínky podle § 28 odst. 4 nebo § 29 odst. 2 oznámí osoba podle § 27 odst. 1 tuto skutečnost České národní bance bez zbytečného odkladu.
(4) Osoba, která přestala být osobou podle § 27 odst. 1, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu České národní bance.
(5) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu na konsolidovaném základě podle odstavce 2, 3 nebo 4 sdělí Česká národní banka příslušnému orgánu dohledu z členského státu, v němž má evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba sídlo.
 
§ 31
Ukládání opatření a opatření k nápravě osobám podléhajícím povinnosti schválení
(1) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu na konsolidovaném základě, že podmínky podle § 28 odst. 4 nejsou splněny, může uložit osobě schválené podle § 28 k zajištění nebo případně obnovení kontinuity a integrity konsolidovaného dohledu a k zajištění plnění požadavků na konsolidovaném základě stanovených v tomto zákoně, právním předpise jej provádějícím, v rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo v jiném přímo použitelném předpisu Evropské unie opatření spočívající zejména v
a) pozastavení výkonu hlasovacích práv spojených s podíly v ovládaných institucích,
b) uložení povinnosti převést svoje podíly v jí ovládaných institucích na své akcionáře nebo společníky,
c) omezení nebo zakázání rozdělení kapitálu nebo úrokové platby akcionářům nebo společníkům,
d) uložení povinnosti snížit výši svého podílu v instituci nebo jiné osobě působící na finančním trhu nebo povinnosti převést svůj podíl v této osobě na jinou osobu,
e) uložení povinnosti předložit plán zajišťující neprodlené obnovení souladu s tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo jiným přímo použitelným předpisem Evropské unie.
(2) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu na konsolidovaném základě, že podmínky podle § 28 odst. 4 nejsou splněny, může k zajištění nebo obnovení kontinuity a integrity konsolidovaného dohledu a k zajištění plnění požadavků na konsolidovaném základě stanovených v tomto zákoně, právním předpise jej provádějícím, v rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo v jiném přímo použitelném předpisu Evropské unie uložit opatření spočívající v dočasném označení jiné finanční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby nebo instituce ve skupině určené jako odpovědné za zajištění plnění požadavků na konsolidovaném základě stanovených v tomto zákoně, právním předpise jej provádějícím, v rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo v jiném přímo použitelném předpisu Evropské unie.
(3) Česká národní banka může rovněž uložit opatření podle odstavců 1 a 2, pokud osoba podle § 27 odst. 1 bez zbytečného odkladu nepodá žádost podle § 28 odst. 1 a zároveň nebyla schválena žádost podle § 29 odst. 1.
(4) Při ukládání opatření podle odstavce 1, 2 nebo 3 smíšené finanční holdingové osobě podle § 27 odst. 1 zohlední Česká národní banka zejména dopady na finanční konglomerát.
(5) Při ukládání opatření podle odstavce 1, 2 nebo 3 se § 26aa použije obdobně. Ustanovení § 26ab se nepoužije.
(6) Česká národní banka může rovněž uložit osobě podle § 27 odst. 1 opatření k nápravě podle § 26 odst. 1 až 4 a 8.
 
§ 32
Společná rozhodnutí příslušných orgánů dohledu a souhlas koordinátora
(1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě a má-li osoba podle § 27 odst. 1 sídlo v jiném členském státě, Česká národní banka spolupracuje a konzultuje s příslušným orgánem dohledu v tomto členském státě za účelem rozhodnutí o
a) žádosti o schválení podle § 28,
b) žádosti o výjimku z povinnosti schválení podle § 29,
c) opatřeních podle § 31 odst. 1, 2 nebo 3.
(2) V rámci spolupráce s příslušným orgánem dohledu podle odstavce 1 je Česká národní banka povinna provést posouzení podmínek podle § 28 odst. 4 nebo § 29 odst. 2 nebo předpokladů pro uložení opatření podle § 31 odst. 1, 2 nebo 3, předat výsledky tohoto posouzení příslušnému orgánu dohledu a dále postupovat tak, aby po dohodě s příslušným orgánem dohledu rozhodla do 2 měsíců od předání výsledků posouzení; odstavce 5 a 6 tím nejsou dotčeny.
(3) Nedojde-li k dohodě mezi Českou národní bankou a příslušným orgánem dohledu podle odstavce 2, Česká národní banka postoupí věc podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví19) Evropskému orgánu pro bankovnictví nejpozději do 2 měsíců od předání posouzení podle odstavce 2 nebo do vydání rozhodnutí.
(4) Není-li Česká národní banka určeným orgánem k výkonu dohledu na konsolidovaném základě a osoba podle § 27 odst. 1 má sídlo v České republice, Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo dohody mezi ní a příslušným orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě pro účely vydání rozhodnutí. Odstavce 1 až 3 se použijí přiměřeně.
(5) Není-li Česká národní banka v případě evropské smíšené finanční holdingové osoby koordinátorem podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, je pro účely rozhodnutí o vyhovění žádosti podle § 28 odst. 1 a § 29 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení opatření podle § 31 odst. 1, 2 nebo 3 vyžadován souhlas zahraničního koordinátora.
(6) Nedá-li zahraniční koordinátor souhlas podle odstavce 5, požádá Česká národní banka o urovnání sporu příslušný evropský orgán dohledu, a to Evropský orgán pro bankovnictví nebo Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění31). Rozhodnutím přijatým podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty nebo zákona upravujícího činnost pojišťoven.".
155. V § 34 odst. 2 písm. b) se text "j), k), m), n), o)" nahrazuje textem "k), l) a m)" a text "b), d) a e)" se nahrazuje textem "c), e) a f)".
156. V § 34 odst. 2 písm. f) se za slova "Rady (EU) č. 575/2013," vkládají slova "s výjimkou požadavků stanovených v čl. 92a a 92b tohoto nařízení, nebo nesplňuje požadavky stanovené na základě" a za slova "nebo v § 26 odst. 2 písm. c)" se doplňují slova "nebo již není schopna plnit své závazky vůči věřitelům".
157. V § 34 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pokud neexistuje veřejný zájem na řešení krize banky, Česká národní banka odejme licenci bance, i když tato banka splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.".
158. V § 36a odst. 1 písm. e) bodě 2 a v § 36c odst. 1 písm. f) bodě 2 se číslo "15" nahrazuje číslem "16".
159. V § 36c odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "jako osoba zahrnutá do konsolidačního celku" nahrazují slovy "podle § 26g odst. 1", v písmenu a) se slovo "nesdělí" nahrazuje slovem "neposkytne" a slovo "sdělí" se nahrazuje slovem "poskytne", v písmenu b) se za slovo "informací" vkládají slova "a pravost a úplnost poskytovaných dokumentů" a na konci písmene b) se tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) neumožní provedení kontroly podle § 26n odst. 2.".
160. V § 36c se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako ovládající osoba podle § 17a odst. 4 nebo 5 se dopustí přestupku tím, že na vyžádání České národní banky nedoloží bez zbytečného odkladu skutečnosti podle § 17a odst. 7.".
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
161. V § 36c odst. 8 písm. d) se slova "nebo 5" nahrazují slovy " , 5 nebo 7".
162. V § 36d se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
163. V § 36d se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry a evropský ovládající investiční podnik se dopustí přestupku tím, že předem neoznámí auditora podle § 26g odst. 2.
(4) Ovládající obchodník s cennými papíry se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 3.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.
164. V § 36d se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Dočasně označená instituce ve skupině určená podle § 31 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí plnění požadavků na konsolidovaném základě podle
1. § 8 odst. 10, § 8b odst. 4, 5, 8 nebo 9, § 12c odst. 4, § 12m odst. 1 nebo § 25j, nebo
2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
b) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 1.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
165. V § 36d odst. 7 písm. a) se slova "odstavce 1 písm. a) nebo b)," zrušují a slova "2 nebo 3" se nahrazují slovy "1, 2 nebo 3".
166. V § 36d odst. 7 písm. b) se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
167. V § 36d se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Za přestupek podle odstavce 4 nebo 6 lze uložit pokutu do výše
a) dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit,
b) 10 % čistého ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky podle čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.".
168. Za § 36d se vkládají nové § 36da a 36db, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 36da
Přestupky finančních holdingových osob a smíšených finančních holdingových osob
(1) Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí plnění povinností podle § 8 odst. 10,
b) předem neoznámí auditora podle § 26g odst. 2,
c) nezajistí, aby její statutární orgán, člen jejího statutárního orgánu, člen její správní rady nebo člen její dozorčí rady splňoval požadavky podle § 26g odst. 3 nebo nezajistí výměnu těchto osob podle § 26g odst. 6,
d) v rozporu s § 26g odst. 4 předem neinformuje Českou národní banku o navrhovaných změnách osob ve vedení nebo jí nepředloží podklady,
e) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 3, nebo
f) nepřijme opatření k zajištění souladu s obezřetnostními požadavky podle části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba, která je dočasně označenou osobou podle § 31 odst. 2, se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí plnění požadavků na konsolidovaném základě podle
1. § 8 odst. 10, § 8b odst. 4, 5, 8 nebo 9, § 12c odst. 4, § 12m odst. 1 nebo § 25j, nebo
2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
b) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 1.
(3) Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba, která je osobou uvedenou v § 12c odst. 5, se dopustí přestupku tím, že na subkonsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy podle § 12c.
(4) Osoba podle § 27 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,
b) nezajistí, aby její řídicí a kontrolní systém na individuálním, subkonsolidovaném nebo konsolidovaném základě splňoval požadavky stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím nebo rozhodnutím o výjimce podle § 8b,
c) na konsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy podle § 12c,
d) rozdělí kmenový kapitál tier 1 v rozporu s tímto zákonem,
e) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 1 nebo § 31 odst. 6,
f) neposkytne České národní bance informace podle § 30 odst. 2,
g) nesplní oznamovací povinnost podle § 30 odst. 3 nebo 4,
h) neprovede ve stanovené lhůtě opatření podle § 31 odst. 1,
i) neprovede ve stanovené lhůtě opatření podle § 25e odst. 4 písm. f), g) nebo h) na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě, nebo
j) nemá schválení podle § 27.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do výše
a) dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit,
b) 10 % čistého ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky podle čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.
 
§ 36db
Přestupky smíšených holdingových osob
(1) Smíšená holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 26f odst. 1, nebo
b) nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu podle § 26h odst. 1.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.".
169. V § 36e odst. 2 písm. b) se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
170. V § 36e odst. 2 písm. d) se text "čl. 99 odst. 1" nahrazuje slovy "části sedmé A".
171. V § 36e odst. 2 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až o) se označují jako písmena f) až n).
172. V § 36e odst. 2 písmeno f) zní:
"f) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v kapitole 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240240),".
173. V § 36e odst. 2 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena h) až m).
174. V § 36e odst. 2 písm. i) se slova "čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451 odst. 1" nahrazují slovy "v části osmé".
175. V § 36e odst. 2 písm. j) se slova "část zisku po zdanění" nahrazují slovy "kmenový kapitál tier 1".
176. V § 36e odst. 2 písm. k) se text "17 nebo 18" nahrazuje textem "3, 18 nebo 19".
177. V § 36e odst. 3 písm. b) se slova "anebo části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" zrušují.
178. V § 36e odst. 3 písm. c) se slovo "podle" nahrazuje slovy "podmínek v opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d vydaném na základě" a slovo "nebo" na konci písmene se zrušuje.
179. V § 36e odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty.".
180. V § 36e odst. 4 písm. d) se na konci bodu 2 doplňuje slovo "nebo".
181. V § 36e odst. 4 písm. d) se bod 4 zrušuje.
182. V § 36e odst. 4 písm. k) se číslo "7" nahrazuje číslem "8" a na konci textu písmene k) se doplňují slova "nebo neplní zvláštní požadavky na likviditu podle § 26k odst. 8".
183. V § 36e odst. 6 písm. c) se za text "d)" vkládají slova "nebo e)".
184. V § 36e odst. 6 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) 126 650 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f),".
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
185. § 36f včetně nadpisu zní:
 
"§ 36f
Přestupky banky na konsolidovaném a subkonsolidovaném základě
(1) Banka, která je ovládající osobou, se dopustí přestupku tím, že
a) na subkonsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy podle § 12c,
b) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 3, nebo
c) nepřijme opatření k zajištění souladu s obezřetnostními požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Tuzemská ovládající banka nebo evropská ovládající úvěrová instituce se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí, aby řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě splňoval požadavky stanovené tímto zákonem nebo právním předpisem jej provádějícím,
b) na konsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy podle § 12c,
c) rozdělí kmenový kapitál tier 1 v rozporu s tímto zákonem,
d) nesplní některou z povinností na konsolidovaném základě podle čl. 11 nebo 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) předem neoznámí auditora podle § 26g odst. 2,
f) neprovede ve stanovené lhůtě opatření podle § 25e odst. 4 písm. f), g) nebo h) na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě, nebo
g) nepřijme opatření k zajištění souladu s obezřetnostními požadavky podle části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(3) Určená úvěrová instituce podle § 29 odst. 2 písm. c) se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,
b) nezajistí, aby její řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě splňoval požadavky stanovené tímto zákonem nebo právním předpisem jej provádějícím,
c) na konsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy podle § 12c,
d) rozdělí kmenový kapitál tier 1 v rozporu s tímto zákonem,
e) nesplní některou z povinností na konsolidovaném základě podle čl. 11 nebo 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
f) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 1.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do
a) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit,
b) výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého bankou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky podle čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2,
c) výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období, není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a spáchala-li přestupek podle odstavce 3 ovládaná banka.".
186. V § 36h odst. 1 se v písmenu j) číslo "7" nahrazuje číslem "5".
187. V § 36h odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) neudržuje průběžně pákový poměr podle § 12a odst. 4,".
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).
188. V § 36h odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) provede obchody v rozporu s § 19a nebo 19b.".
Dosavadní písmena c) až o) se označují jako písmena d) až p).
189. V § 36h odst. 4 písm. b) se text "l)" nahrazuje textem "m)" a v písmenu c) se slova "a) až k), m), n) nebo o)" nahrazují slovy "a) až l), n), o) nebo p)".
190. V § 38c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Vykonává-li Česká národní banka dohled nad institucí nebo pobočkou úvěrové instituce z jiného než členského státu, úzce spolupracuje s příslušnými orgány vykonávajícími dohled nad institucemi, jež jsou součástí téže skupiny z jiného než členského státu, a to za účelem
a) zajištění uceleného dohledu nad činnostmi takové skupiny z jiného než členského státu v Evropské unii,
b) zabránění obcházení požadavků tohoto zákona, zahraničních právních předpisů zapracovávajících směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, vztahujících se na skupiny z jiného než členského státu a
c) předcházení nepříznivému dopadu na finanční stabilitu Evropské unie.".
191. V § 38d odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka informuje Evropskou komisi o
a) počtu a povaze případů, kdy odmítla umožnit bance nebo finanční instituci splňující podmínky podle § 5e odst. 1 se sídlem na území České republiky zřízení pobočky v jiném členském státě nebo kdy použila vůči pobočce banky z členského státu postup podle § 26,
b) finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách zahrnutých do konsolidace podle části první hlavy druhé kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a
c) smlouvách a písemných ujednáních podle § 26e.".
192. V § 38d odst. 2 písm. b) se za slova "udělených a odňatých licencích" vkládá středník.
193. V § 38d odst. 2 písm. c) se slova "podle § 26c odst. 8 a 9 a dohodách podle § 26e odst. 3" nahrazují slovy "a písemných ujednáních podle § 26e".
194. V § 38d odst. 2 písm. e) se za slova "smíšených finančních holdingových osobách" vkládají slova "zahrnutých do konsolidace" a text "čl. 11" se nahrazuje slovy "části první hlavy druhé kapitoly 2".
195. V § 38d odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova " , a identifikaci skupiny, pokud je zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě součástí skupiny".
196. V § 38d odst. 2 písm. h) se slova "konsolidačního celku" nahrazují slovem "skupiny".
197. V § 38d odst. 2 písm. k) se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
198. V § 38d odst. 2 písm. m) se slova " , 4 a 5" nahrazují slovy "a 4".
199. V § 38d odst. 2 se na konci textu písmene o) doplňují slova " , jakož i informacích o rozdílech v odměňování mužů a žen".
200. V § 38d odst. 2 písm. t) se číslo "7" nahrazuje číslem "6", za text "§ 36e odst. 2 písm. a)," se vkládá text "c)," a slova "k), m), n) a o)" se nahrazují slovy "i), k) až m)".
201. V § 38d odst. 2 písmena u) a v) znějí:
"u) celkových aktivech a pasivech povolených poboček zahraničních bank, které mají sídlo v jiném než členském státě, podle pravidelných výkazů,
v) důvodném podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, pokusu o ně, nebo o významné hrozbě takového rizika, a to bez zbytečného odkladu; v případě významné hrozby takového rizika vyhodnotí Česká národní banka situaci společně s Finančním analytickým úřadem a bez zbytečného odkladu informuje Evropský orgán pro bankovnictví o výsledku tohoto společného vyhodnocení.".
202. V § 38d se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
203. V § 38d odstavec 4 zní:
"(4) Česká národní banka informuje Evropskou radu pro systémová rizika o sazbě proticyklické kapitálové rezervy podle § 12o odst. 4 a údajích uvedených v § 12o odst. 8.".
204. V § 38d odst. 5 se slova " , 4 a 5" nahrazují slovy "a 4".
205. V § 38e odst. 1 písm. a) se slova "konsolidačních celcích" nahrazují slovem "skupinách".
206. V § 38f odst. 2 se slova "ve kterém má banka nebo banka" nahrazují slovy "v němž mají tyto".
207. V § 38ha odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova "zahraniční banky" vkládají slova " , obchodníka s cennými papíry".
208. V § 38ha odst. 2 písm. a) se slova "konsolidačního celku" nahrazují slovem "skupiny" a slova "tomto konsolidačním celku" se nahrazují slovy "této skupině".
209. V § 38ha odst. 2 písm. b) se za slovo "bank" vkládají slova " , spořitelních a úvěrních družstev nebo obchodníků s cennými papíry" a slova "v konsolidačním celku" se nahrazují slovy "ve skupině".
210. V § 38ha odst. 2 písm. c) se za slovo "bance" vkládají slova " , spořitelním a úvěrním družstvu nebo obchodníku s cennými papíry", slova "v konsolidačním celku" se nahrazují slovy "ve skupině" a za slovo "banky" se vkládají slova " , spořitelního a úvěrního družstva nebo obchodníka s cennými papíry".
211. V § 38ha odst. 2 písm. d) se slovo "zejména" nahrazuje slovy "spořitelnímu a úvěrnímu družstvu podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev nebo obchodníku s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, a to zejména o", za slovo "kapitálu" se vkládá čárka a slova "podle § 26 odst. 2 písm. a), a" se zrušují.
212. V § 38ha odst. 2 písm. e) se za slova "smíšených finančních holdingových osobách" vkládají slova "zahrnutých do konsolidace" a text "čl. 11" se nahrazuje slovy "části první hlavy druhé kapitoly 2".
213. V § 38ha odst. 3 se slova "vykonávající dohled" nahrazují slovy "určený k výkonu dohledu", slova "konsolidačního celku" se nahrazují slovem "skupiny", za slovo "Rovněž" se vkládají slova "v případě evropské ovládající úvěrové instituce, evropského ovládajícího investičního podniku, evropské finanční holdingové osoby a evropské smíšené finanční holdingové osoby" a slova "nad evropskou ovládající bankou" se nahrazují slovy "z jiného členského státu".
214. V § 38ha odst. 4 se za slovo "bankovnictví" vkládají slova "nebo Evropský orgán pro cenné papíry a trhy43)".
Poznámka pod čarou č. 43 zní:
"43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).".
215. Za § 38ha se vkládá nový § 38hb, který včetně poznámky pod čarou č. 44 zní:
 
"§ 38hb
Česká národní banka vyvíjí úsilí k zajištění účinné, vzájemné a úzké spolupráce s Finančním analytickým úřadem, příslušnými orgány dohledu členských států a finančními zpravodajskými jednotkami členských států, a to včetně výměny informací, jež jsou relevantní pro plnění povinností podle tohoto zákona, zahraničních právních předpisů zapracovávajících směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky, zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí a zahraničních právních předpisů zapracovávajících směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/84944), pokud tato spolupráce a výměna informací nezasahuje do probíhajících trestních či správních řízení.
44) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843.".
216. V § 38i odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo "dohledu" zrušuje a slova "nad konsolidačním celkem, jehož" se nahrazují slovy "v případě skupiny, jejímž".
217. V § 38j odst. 1 písm. c) se za slovo "banky" vkládají slova " , včetně kritérií pro uplatňování zásady přiměřenosti,".
218. V § 38j odst. 1 písm. e) se slova "nad skupinou finanční holdingové osoby" zrušují, text "§ 26e odst. 3" se nahrazuje textem "§ 26c odst. 9", slova "nad členem skupiny evropské ovládající banky nebo nad členem skupiny evropské finanční holdingové osoby" se nahrazují slovy "nad bankou, spořitelním a úvěrním družstvem nebo obchodníkem s cennými papíry" a text "§ 26c odst. 8 a 9" se nahrazuje textem "§ 26e odst. 3".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Osoba podle § 27 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, existující ke dni 27. června 2019 podá České národní bance žádost o schválení podle § 28 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo žádost o výjimku z povinnosti schválení podle § 29 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 28. června 2021.
2. Osoba z jiného než členského státu, jejíž ovládanou osobou je banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry splňující podmínky podle § 26o odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, má povinnost zřídit zprostředkující ovládající osobu podle § 26o odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 30. prosince 2023, jestliže ke dni 27. června 2019 působila na území členských států prostřednictvím více než jedné instituce nebo pobočky a jejíž celková hodnota aktiv k tomuto dni dosahovala nejméně 40 miliard EUR.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl.III
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 338/2020 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, 2014/59/EU, (EU) 2015/2366, (EU) 2018/843 a (EU) 2019/878.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES.".
2. Poznámka pod čarou č. 38 zní:
"38) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.".
3. V § 1 odst. 5 písm. e) se slova "obchodníkem s cennými papíry" nahrazují slovy "investičním podnikem".
4. V § 1 se odstavec 10 zrušuje.
5. § 1a včetně nadpisu zní:
 
"§ 1a
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) institucí instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
b) úvěrovou institucí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) investičním podnikem investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
d) finanční institucí finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) podnikem pomocných služeb podnik pomocných služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
f) ovládáním kontrola podle čl. 4 odst. 1 bodu 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
g) úzkým propojením úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
h) ovládající osobou mateřský podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
i) ovládanou osobou dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
j) tuzemskou ovládající bankou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29c nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
k) evropskou ovládající úvěrovou institucí osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
l) finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
m) tuzemskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
n) evropskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
o) smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
p) tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
q) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
r) evropským ovládajícím investičním podnikem osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
s) skupinou skupina podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
t) konsolidovaným základem konsolidovaný základ podle čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
u) orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě příslušný orgán podle čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
v) členským státem členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor,
w) finančním nástrojem finanční nástroj podle čl. 4 odst. 1 bodu 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
x) kmenovým kapitálem tier 1 kmenový kapitál tier 1 podle čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
y) kapitálem tier 1 kapitál tier 1 podle čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
6. V § 2a odst. 4 písmeno d) zní:
"d) reálnost obchodního plánu, organizační struktury družstevní záložny a schopnost bezpečného rozvoje družstevní záložny s ohledem na obecné znalosti a zkušenosti, včetně údajů o ovládajících osobách a finančních holdingových osobách a smíšených finančních holdingových osobách ve skupině,".
7. V § 2a odst. 4 písm. i) se text "g)" nahrazuje textem "h)".
8. V § 2b odst. 5 se slovo "banka" nahrazuje slovy "úvěrová instituce" a slova "poskytovatel investičních služeb" se nahrazují slovy "investiční podnik".
9. V § 2b odst. 6 písm. b) se slova "Evropské unie" zrušují, slovo "bankami" se nahrazuje slovy "úvěrovými institucemi" a slova "poskytovateli investičních služeb" se nahrazují slovy "investičními podniky".
10. V § 2b odst. 9 písm. b) se slova " , členy kontrolní komise", slova "a osoby ve vrcholném vedení družstevní záložny" a slova "a jsou odpovědné vedení družstevní záložny za její každodenní řízení" zrušují.
11. V § 2b odst. 9 písm. d) a v § 7a odst. 5 se slova "na individuálním i konsolidovaném základě" zrušují.
12. V § 2b odst. 9 písmeno e) zní:
"e) struktura skupiny, jejíž součástí má družstevní záložna být, nebrání účinnému dohledu nad družstevní záložnou a dohledu na konsolidovaném základě, účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a příslušným orgánem dohledu jiného členského státu nebo neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých příslušných orgánů dohledu při dohledu na konsolidovaném základě a nad osobami v této skupině, a".
13. V § 2j odst. 1 se slova "obchodníky s cennými papíry" nahrazují slovy "investičními podniky".
14. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo "úvěry" vkládají slova "nebo záruky".
15. V § 7 odst. 1 písm. a) a b) se za slovo "úvěr" vkládají slova "nebo záruku".
16. V § 7 odst. 4 se za slovo "úvěrů" vkládají slova "nebo záruk".
17. V § 7a odst. 1 písm. a) se bod 4 zrušuje.
18. V § 7a odst. 1 se na konci písmene d) slovo "a" nahrazuje čárkou, na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) systém odměňování, který vždy zahrnuje zásady a postupy odměňování, které
1. přispívají k řádnému a účinnému řízení rizik a jsou s ním v souladu,
2. jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a
3. v případě člena představenstva, člena kontrolní komise a dalšího pracovníka, jehož pracovní činnosti mají významný vliv na rizikový profil družstevní záložny (dále jen "osoba s rizikovým vlivem"), zahrnují také zvláštní pravidla pro určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem a pro přijímání rozhodnutí o odměňování této osoby.".
19. V § 7a odst. 4 se ve větě první slova "na individuálním základě" a věta druhá zrušují.
20. V § 7a se odstavce 5 a 6 zrušují.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 5.
21. V § 7aa odst. 1 se na konci písmene b) slovo "a" nahrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) byly evidovány údaje o úvěrech a zárukách poskytnutých členovi jejího představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise nebo osobě s takovým členem spřízněné tak, aby tyto údaje mohly být bez zbytečného odkladu na vyžádání poskytnuty České národní bance; spřízněnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, registrovaný partner, dítě nebo rodič člena představenstva, kontrolní komise nebo úvěrové komise nebo právnická osoba, ve které má člen představenstva, kontrolní komise nebo úvěrové komise nebo jeho manžel, registrovaný partner, dítě nebo rodič kvalifikovanou účast nebo v ní může uplatňovat významný vliv nebo v této právnické osobě zastává výkonnou řídicí funkci nebo je členem jejího statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady.".
22. V § 7aa odst. 4 písmeno a) zní:
"a) skupiny,".
23. V § 7ac se na konci textu písmene a) doplňují slova " , jakož i informace poskytnuté družstevní záložnou o rozdílech v odměňování mužů a žen".
24. V § 7ac písm. b) se slova " , kterým se pro účely tohoto zákona rozumí finanční nástroj podle čl. 4 odst. 1 bodu 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" zrušují.
25. V § 7ac písm. c) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
26. V § 7ae odstavec 1 zní:
"(1) Výše pohyblivé složky odměny nesmí u osoby s rizikovým vlivem přesáhnout výši pevné složky odměny, ledaže členská schůze družstevní záložny rozhodne podle odstavce 2.".
Poznámka pod čarou č. 47 se zrušuje.
27. V § 7b odst. 1 se slova "konsolidačního celku, jehož" nahrazují slovy "skupiny, jejíž".
28. V § 7b se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 2 až 8.
29. V § 7b odst. 2 se slova "než roční" zrušují a za slova "družstevními záložnami" se vkládají slova "než je stanoveno".
30. V § 7b odst. 4 se číslo "5" nahrazuje číslem "3" a slova " , nebo pokud se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka, v příloze konsolidované účetní závěrky" se zrušují.
31. V § 7b odst. 5 se věta druhá zrušuje.
32. V § 7b se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.
33. V § 7b odst. 6 se za slova "Družstevní záložna uveřejňuje" vkládá slovo "každoročně" a slova "řídicí a kontrolní systém, způsobem umožňujícím dálkový přístup" se nahrazují slovy "správu a řízení společnosti, představenstvo, kontrolní komisi jako celek a jednotlivé členy jejího představenstva a kontrolní komise, systém odměňování, výbor pro jmenování a výbor pro odměňování, uveřejňování informací podle jednotlivých zemí a uveřejňování informací o návratnosti aktiv podle odstavce 5".
34. V § 7b odst. 7 písm. a) se slovo "rozsah" nahrazuje slovem "obsah" a slova "odstavců 1 až 3" se nahrazují slovy "odstavce 1".
35. V § 7b odst. 7 písm. b) se číslo "4" nahrazuje číslem "2".
36. V § 7b odst. 7 písm. c) se slova "rozsah údajů určených k uveřejňování podle odstavce 9, jakož i" a slova " , strukturu, periodicitu" zrušují a na konci textu se doplňují slova "podle odstavce 6".
37. V § 7b odst. 7 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
38. V § 8a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "i potenciální ztráty vyplývající ze zátěžových scénářů, včetně těch zjištěných zátěžovými testy podle § 21b odst. 2".
39. V § 8a odst. 3 písm. a) se slovo "bankou12a)" nahrazuje slovem "bankou".
Poznámka pod čarou č. 12a se zrušuje.
40. V § 8a odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo" a písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).
41. V § 8a se odstavec 4 zrušuje.
42. V § 8aj odstavec 1 zní:
"(1) Družstevní záložna průběžně udržuje kmenový kapitál tier 1 ve výši odpovídající kombinované kapitálové rezervě, a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c), čl. 92a a 92b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavků na kapitál uložených jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky a nad rámec rizikově založené složky minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.".
43. V § 8aj odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
44. V § 8aj se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.
45. V § 8aj se na začátek odstavce 3 vkládá věta "Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, družstevní záložna nesmí rozdělit kmenový kapitál tier 1 v rozsahu, který by vedl k porušení povinnosti udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované výši.".
46. V § 8aj odst. 3 větě druhé se slova "nesmí rozdělit poměrnou část zisku po zdanění" nahrazují slovy "dodržuje pravidla omezující rozdělení kmenového kapitálu tier 1".
47. V § 8aj odst. 4 větě první a v § 8aj odst. 5 písm. c) se číslo "4" nahrazuje číslem "3".
48. V § 8aj odst. 5 písmeno b) zní:
"b) omezení při nesplnění požadavku kombinované kapitálové rezervy a pravidla pro výpočet nejvyšší částky k možnému rozdělení podle odstavce 3,".
49. § 8ak včetně nadpisu zní:
 
"§ 8ak
Bezpečnostní kapitálová rezerva
Družstevní záložna průběžně udržuje bezpečnostní kapitálovou rezervu na individuálním základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ve výši 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
50. V § 8al se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Družstevní záložna průběžně udržuje proticyklickou kapitálovou rezervu specifickou pro příslušnou družstevní záložnu na individuálním základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2 až 9.
51. V § 8al odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
"(4) Česká národní banka čtvrtletně vyhodnocuje míru cyklického systémového rizika, na jehož základě může stanovit nebo změnit sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku; při stanovení nebo změně sazby Česká národní banka přihlíží k".
52. V § 8al odst. 4 písm. a) a v § 8al odst. 8 písm. c) se slova "1 a 2" nahrazují slovy "2 a 3".
53. V § 8al odst. 5 větě první se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 4" a ve větě druhé se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
54. V § 8al odst. 6 písm. a) se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
55. V § 8al odst. 7 a § 8al odst. 8 písm. a), d) a f) se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
56. V § 8al odst. 8 písm. e) se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
57. V § 8al odst. 9 se za slova "příslušnými orgány" vkládá slovo "dohledu".
58. V § 8am odst. 1 a 2 a § 8an odst. 1 až 4 se za slova "příslušný orgán" vkládá slovo "dohledu".
59. V § 8ao odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka může za účelem omezení systémového nebo makroobezřetnostního rizika stanovit, aby družstevní záložny, skupina druhově určených družstevních záložen nebo jednotlivá družstevní záložna průběžně udržovaly pro všechny expozice nebo podmnožinu expozic kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika na individuálním základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
60. V § 8ao se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika se může vztahovat na
a) expozice umístěné v České republice,
b) podmnožinu expozic umístěných v České republice v členění na expozice vůči
1. fyzickým osobám zajištěné obytnými nemovitostmi, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí nemovitost podle čl. 4 odst. 1 bodu 75 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
2. právnickým osobám zajištěné obchodními nemovitostmi, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí jiné než obytné nemovitosti,
3. fyzickým osobám s výjimkou expozic podle bodu 1,
4. právnickým osobám s výjimkou expozic podle bodu 2,
c) části expozic podle písmene b) bodů 1 až 4,
d) expozice umístěné v jiných členských státech,
e) expozice v členění podle písmene b) bodů 1 až 4 umístěné v jiném členském státě, pro který Česká národní banka uznala sazbu podle § 12t,
f) expozice umístěné v jiném než členském státě.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
61. V § 8ao odst. 3 větě první se slova "expozice umístěné v České republice ve výši nejméně 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" nahrazují slovy "všechny expozice nebo podmnožinu expozic" a slova " , přičemž může tuto sazbu stanovit také pro expozice umístěné v jiném členském státě nebo jiném než členském státě" se zrušují.
62. V § 8ao odst. 4 písm. a) se slova "podle odstavců 1 a 2" zrušují.
63. V § 8ao odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vztahuje,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
64. § 8ap a 8aq včetně poznámky pod čarou č. 49 znějí:
 
"§ 8ap
(1) Česká národní banka oznámí záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika Evropské radě pro systémová rizika. Je-li družstevní záložna, na jejíž expozice se vztahuje sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, ovládána osobou se sídlem v jiném členském státě, oznámí Česká národní banka záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika příslušnému orgánu dohledu nebo určenému orgánu dotčeného členského státu.
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje
a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika,
b) údaje nutné k identifikaci družstevní záložny, která je povinna udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika,
c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vztahuje, včetně identifikace expozic umístěných v jiném než členském státě,
d) popis systémového nebo makroobezřetnostního rizika,
e) odůvodnění výše sazby podle písmene a) vzhledem k míře systémového nebo makroobezřetnostního rizika a ohrožení stability finančního systému v České republice,
f) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit systémové nebo makroobezřetnostní riziko,
g) vyhodnocení pravděpodobných kladných a záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika na jednotný trh Evropské unie na základě informací dostupných České národní bance.
(3) Pokud hodlá Česká národní banka uložit družstevní záložně povinnost udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika pro všechny expozice, uvede v oznámení podle odstavce 1 důvody, pro které nelze považovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika za duplicitní k fungování kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci.
(4) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika nepřevýší 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka oznámí záměr podle odstavce 1 nejpozději 1 měsíc přede dnem vydání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 8ao odst. 4. Do kombinované sazby kapitálové rezervy se nezapočte sazba stanovená Českou národní bankou podle § 8aq.
(5) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že by kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika byla vyšší než 3 % a nepřevýšila 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka si vyžádá před vydáním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 8ao odst. 4 stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, které ji k tomu vedly.
(6) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že by kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika byla vyšší než 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka oznámí záměr podle odstavce 1, přičemž rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 8ao odst. 4 vydá pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.
(7) Je-li družstevní záložna, na jejíž expozice se vztahuje sazba podle odstavce 5, ovládána osobou se sídlem v jiném členském státě, požádá Česká národní banka v oznámení podle odstavce 1 Evropskou komisi a Evropskou radu pro systémová rizika o vydání doporučení. Neshodnou-li se Česká národní banka a příslušný orgán dohledu nebo určený orgán dotčeného členského státu nebo jsou-li doporučení Evropské komise a Evropské rady pro systémová rizika zamítavá, Česká národní banka může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví49). Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 8ao odst. 4 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský orgán pro bankovnictví.
(8) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro expozice umístěné v jiných členských státech, musí být sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stejná pro všechny členské státy s výjimkou sazby podle § 8aq.
(9) Česká národní banka může požádat Evropskou radu pro systémová rizika, aby pro příslušné orgány dohledu nebo určené orgány jiných členských států vydala doporučení uznat sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stanovenou Českou národní bankou pro Českou republiku.
 
§ 8aq
(1) Pokud příslušný orgán dohledu nebo určený orgán jiného členského státu stanovil pro tento členský stát sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, může Česká národní banka sazbu pro účely výpočtu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika uznat a rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 8ao odst. 4 tuto sazbu stanovit.
(2) Pokud kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika vypočtená na základě sazby stanovené příslušným orgánem dohledu nebo určeným orgánem jiného členského státu pokrývá stejná rizika jako kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika stanovená podle § 8ao, použije se vyšší z kapitálových rezerv.
(3) Česká národní banka před stanovením sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika přihlíží k informacím uvedeným v oznámení příslušného orgánu dohledu nebo určeného orgánu jiného členského státu.
(4) Česká národní banka oznámí uznání sazby podle odstavce 1 Evropské radě pro systémová rizika.
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.".
65. § 8ar se včetně nadpisu zrušuje.
66. V § 8as odst. 1 se slova "a konsolidovaném" a slova " , a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu" zrušují.
67. V § 8as odst. 2 větě první se za slovo "určení" vkládají slova "družstevní záložny jako", slovo "konsolidovaném" se nahrazuje slovem "individuálním" a věta druhá se zrušuje.
68. V § 8as odst. 3 písm. a) až d) se slova "instituce nebo skupiny" zrušují.
69. V § 8as odst. 4 větě první se číslo "2" nahrazuje číslem "3" a za větu druhou se vkládá věta "Česká národní banka může rozhodnout o stanovení sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci vyšší než 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.".
70. V § 8as odst. 5 se slova "Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví," a slova "a příslušným orgánům nebo určeným orgánům dotčených států" zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova " , pokud jde o sazbu nepřevyšující 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
71. V § 8as se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci vyšší než 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, oznámí záměr Evropské radě pro systémová rizika 3 měsíce přede dnem vydání rozhodnutí podle odstavce 4.".
72. V § 8as odstavec 7 zní:
"(7) Pokud je jiná systémově významná instituce ovládána globální systémově významnou institucí nebo jinou systémově významnou institucí, která je institucí nebo skupinou, v jejímž čele je evropská ovládající úvěrová instituce, evropský ovládající investiční podnik, evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba, a je povinna udržovat kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci na konsolidovaném základě, pak kapitálová rezerva pro tuto jinou systémově významnou instituci na individuálním základě nesmí přesáhnout nižší z těchto hodnot:
a) součet vyšší ze sazeb kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci nebo jinou systémově významnou instituci uplatňovaných pro skupinu na konsolidovaném základě a 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
b) 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo sazba uplatňovaná pro skupinu na konsolidovaném základě v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise podle odstavce 4.".
73. V § 8at se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Česká národní banka sdělí Evropské radě pro systémová rizika názvy institucí označených jako jiné systémově významné a uvede důvody, pro které tak činí.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
74. V § 8at odst. 2 se slova "globálních systémově významných institucí a", slova "a zařazení globálních systémově významných institucí do kategorií systémové významnosti" a slova " , Evropskou komisi, Evropský orgán pro bankovnictví" zrušují.
75. V § 8at odst. 3 se slova "byly určeny jako globální systémově významné nebo" nahrazují slovem "určila" a slova " , a kategorii systémové významnosti, do které byla globální systémově významná instituce zařazena" se zrušují.
76. V § 8b odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
77. V § 8b se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Česká národní banka může nařídit družstevní záložně změnu auditora, pokud auditor nesplní povinnost informovat Českou národní banku o skutečnostech zjištěných podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.".
78. V § 21 odst. 7 se slovo "bankovního" zrušuje.
79. V § 21 odst. 8 písmena b) a c) znějí:
"b) osoby náležející k družstevní záložně,
c) osoby, která byla družstevní záložnou pověřena výkonem činnosti.".
80. V § 21 odst. 8 se písmena d) až f) zrušují.
81. V § 21 se odstavec 10 zrušuje.
82. V § 21a odst. 1 větě druhé se slova " , rizika, která může družstevní záložna představovat pro finanční trh s ohledem na zjištění a měření systémového rizika podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 nebo doporučení Evropské rady pro systémová rizika" zrušují.
83. V § 21a se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Při provádění přezkumu a vyhodnocování uplatňuje Česká národní banka zásadu přiměřenosti v souladu s kritérii zveřejňovanými podle § 28i odst. 1 písm. c).".
84. V § 21a odst. 3 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
85. V § 21a odst. 4 písmeno b) zní:
"b) expozice družstevní záložny vůči úrokovému riziku investičního portfolia, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí portfolio, do kterého se zařazují nástroje, které se nezařazují do obchodního portfolia; Česká národní banka uloží odpovídající opatření k nápravě podle § 28 odst. 2 nebo stanoví jiné modelovací a parametrické předpoklady, než jaké stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU, alespoň pokud
1. se v důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb podle kteréhokoliv z 6 dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU sníží ekonomická hodnota kapitálu družstevní záložny o více než 15 % kapitálu tier 1, nebo
2. u družstevní záložny v důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb podle jednoho ze 2 dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU dojde k velkému poklesu čistého úrokového výnosu investičního portfolia,".
86. V § 21a odst. 4 písm. c) se slova "nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise" zrušují.
87. V § 21a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Česká národní banka nemusí uložit opatření k nápravě ani stanovit jiné modelovací a parametrické předpoklady podle odstavce 4 písm. b), jestliže má na základě přezkumu a vyhodnocování za to, že řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního portfolia ze strany družstevní záložny je přiměřené a že družstevní záložna není úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia vystavena nadměrně.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
88. V § 21b odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka může u družstevních záložen s podobným rizikovým profilem přizpůsobit metodiku provádění procesu přezkumu a vyhodnocování s ohledem na rizikově orientovaná kritéria a kvantitativní ukazatele.".
89. V § 21c odst. 3 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
90. V § 21c odst. 4 písm. f) se část věty za středníkem včetně středníku a tečky nahrazuje slovy "za podmínek podle § 21d a 21e,".
91. V 21c odst. 4 se doplňují písmena g) a h), která znějí:
"g) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s přihlédnutím ke konkrétnímu modelu podnikání družstevní záložny, a k uspořádáním, postupům a mechanismům družstevní záložny, zejména podle § 7a odst. 1 písm. b),
h) uložit opatření podle § 28 odst. 2 písm. a) bodů 2 až 10 a § 28 odst. 2 písm. b).".
92. V § 21c se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Ustanovení § 28a se použije pro opatření podle odstavce 4 obdobně. Ustanovení § 28aa se nepoužije.".
93. Za § 21c se vkládají nové § 21d až 21g, které včetně nadpisu nad označením § 21d, nadpisu § 21f a poznámky pod čarou č. 50 znějí:
"Podmínky pro uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování
 
§ 21d
(1) Česká národní banka uloží požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, zjistí-li, že
a) družstevní záložna je vystavena rizikům nebo prvkům rizik, které nejsou dostatečně pokryty kapitálovými požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240250),
b) družstevní záložna nesplňuje požadavky podle § 7a, § 8a odst. 1 a 2, právních předpisů provádějících tato ustanovení nebo podle čl. 393 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a není pravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti dohledu stačila k zajištění souladu s uvedenými požadavky v odpovídajícím časovém rámci,
c) úpravy ocenění podle § 21a odst. 6 písm. b) jsou nedostatečné k tomu, aby družstevní záložně umožnily v krátké době prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek bez významných ztrát,
d) neplnění požadavků na používání povoleného přístupu povede pravděpodobně k nedostatečným kapitálovým požadavkům,
e) družstevní záložna opakovaně neudržuje dostatečnou výši dodatečného kapitálu ke splnění pokynu sděleného podle § 21f, nebo
f) jiná situace specifická pro družstevní záložnu je nebo by mohla být zdrojem významného rizika.
(2) Česká národní banka uloží požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování pouze za účelem pokrytí rizik podstupovaných družstevní záložnou v důsledku její činnosti, včetně rizik, která odrážejí dopad hospodářského vývoje nebo vývoje na finančních trzích na rizikový profil družstevní záložny.
(3) Pro účely odstavce 1 písm. a) platí, že rizika nebo prvky rizik nejsou dostatečně pokryty kapitálovými požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240250) pouze v případě, že požadavky na objem, druh a strukturu kapitálu, který Česká národní banka považuje za přiměřený při zohlednění vnitřně stanoveného kapitálu podle § 8a, jsou přísnější než požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240250).
(4) Pro účely odstavce 3 posoudí Česká národní banka s ohledem na rizikový profil družstevní záložny rizika, jimž je družstevní záložna vystavena, včetně rizik a prvků rizik specifických pro družstevní záložnu,
a) jež jsou výslovně vyloučeny z kapitálových požadavků podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240250) nebo nejsou těmito požadavky přímo pokryty, a
b) u nichž hrozí podcenění i přes dodržení příslušných požadavků podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240250).
(5) Za rizika, u nichž i přes dodržení příslušných požadavků podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240250) hrozí podcenění, se nepovažují rizika v rozsahu, v jakém se na ně vztahují dočasná opatření stanovená podle tohoto zákona nebo ustanovení o ochraně předchozího stavu obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(6) Kapitál považovaný za přiměřený pokrývá všechna rizika, která byla na základě posouzení podle odstavce 4 označena za významná a která nejsou dostatečně pokryta kapitálovými požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240250). Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic je významné alespoň v případech podle § 21a odst. 4 písm. b), nedospěje-li Česká národní banka při provádění přezkumu a vyhodnocování k závěru, že je řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního portfolia ze strany družstevní záložny přiměřené a že družstevní záložna není úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia vystavena nadměrně.
 
§ 21e
(1) Česká národní banka určí výši požadavku na kapitál podle § 21d v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování za účelem krytí
a) jiných rizik než rizika nadměrné páky jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za přiměřený podle § 21d, a příslušnými kapitálovými požadavky podle částí třetí a čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240250),
b) rizika nadměrné páky, jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za přiměřený podle § 21d, a příslušnými kapitálovými požadavky stanovenými v částech třetí a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Družstevní záložna plní požadavek na kapitál podle odstavce 1 písm. b) určený Českou národní bankou kapitálem splňujícím tyto podmínky:
a) nejméně tři čtvrtiny tvoří kapitál tier 1 a
b) nejméně tři čtvrtiny požadavku podle písmene a) tvoří kmenový kapitál tier 1.
(3) Družstevní záložna plní požadavek na kapitál podle odstavce 1 písm. b) určený Českou národní bankou kapitálem tier 1.
(4) Česká národní banka může, je-li to nezbytné a s ohledem na zvláštní situaci družstevní záložny, stanovit, aby družstevní záložna plnila požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování vyšším podílem kapitálu tier 1 nebo kmenového kapitálu tier 1, než jaký je požadován podle odstavce 2 nebo 3.
(5) Družstevní záložna udržuje kapitál ve výši požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování ke krytí jiných rizik než rizika nadměrné páky, a to nad rámec kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku kombinované kapitálové rezervy, pokynu k držení dodatečného kapitálu podle § 25h, pokud tento pokyn kryje jiná rizika než riziko nadměrné páky, a požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě nevztahujících se k pákovému poměru.
(6) Družstevní záložna udržuje kapitál ve výši požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování ke krytí rizika nadměrné páky, a to nad rámec kapitálového požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokynu k držení dodatečného kapitálu podle § 21f, pokud tento pokyn kryje riziko nadměrné páky, a požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě ve vztahu k pákovému poměru.
(7) Česká národní banka v odůvodnění rozhodnutí o uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování uvede alespoň popis úplného posouzení všech prvků podle § 21d a odstavců 1 až 5. Pokud Česká národní banka uloží požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování z důvodů podle § 21d odst. 1 písm. e), uvede v odůvodnění, proč uložení pokynu k držení dodatečného kapitálu není dostatečné.
 
§ 21f
Pokyn k držení dodatečného kapitálu
(1) Česká národní banka provádí v rámci přezkumu a vyhodnocování pravidelný přezkum úrovně vnitřně stanoveného kapitálu podle § 8a.
(2) Česká národní banka na základě přezkumu podle odstavce 1 určí a sdělí družstevní záložně pokyn k držení dodatečného kapitálu; na sdělení pokynu České národní banky se části druhá a třetí správního řádu nepoužijí. Tento pokyn zahrnuje kapitál nad rámec kapitálu požadovaného podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240250), požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, požadavku na kombinovanou kapitálovou rezervu nebo nad rámec požadavku na kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013, které jsou nezbytné k dosažení celkové úrovně kapitálu, kterou Česká národní banka považuje za vhodnou.
(3) Pokyn k držení kapitálu může pokrývat i rizika, která jsou řešena prostřednictvím požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, ale pouze do té míry, v jaké tato rizika nejsou v požadavku zahrnuta.
(4) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného kapitálu, který má pokrývat jiná rizika než riziko nadměrné páky, družstevní záložna nepoužije ke splnění kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování uloženého Českou národní bankou k pokrytí jiných rizik než rizika nadměrné páky, požadavku na kombinovanou kapitálovou rezervu ani požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě nevztahujících se k pákovému poměru.
(5) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení rizika nadměrné páky družstevní záložna nepoužije ke splnění kapitálového požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování uloženého Českou národní bankou k řešení rizika nadměrné páky, ani požadavku na kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a ani požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě ve vztahu k pákovému poměru.
(6) Nesplnění pokynu podle odstavce 2 nemá za následek omezení podle § 8aj odst. 4 nebo § 8av odst. 3.
 
§ 21g
Česká národní banka zajistí úzkou spolupráci včetně výměny informací mezi všemi dotčenými útvary a útvarem vykonávajícím působnost orgánu příslušného k řešení krize, pokud uloží družstevní záložně požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo pokud družstevní záložně sdělí pokyn k držení dodatečného kapitálu podle § 21f.
50) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.".
94. V § 22 odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka informuje Evropskou komisi o počtu a povaze případů, kdy zamítla žádost družstevní záložny o zřízení pobočky v hostitelském státě.".
95. V § 22 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují.
Dosavadní písmena e) až v) se označují jako písmena c) až t).
96. V § 22 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až t) se označují jako písmena e) až s).
97. V § 22 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmena j) až s) se označují jako písmena i) až r).
98. V § 22 odst. 2 se na konci textu písmene k) doplňují slova "jakož i informacích o rozdílech v odměňování mužů a žen,".
99. V § 22 odst. 2 písm. p) se slova "m), o) až q)" nahrazují slovy "i), k) až m)".
100. V § 22 odst. 2 se na konci písmene p) čárka nahrazuje tečkou a písmena q) a r) se zrušují.
101. V § 22 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno q), které zní:
"q) důvodném podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, pokusu o ně, nebo o významné hrozbě takového rizika; v případě významné hrozby takového rizika vyhodnotí Česká národní banka situaci společně s Finančním analytickým úřadem a bez zbytečného odkladu informuje Evropský orgán pro bankovnictví o výsledku tohoto společného vyhodnocení.".
102. V § 22 odstavec 4 zní:
"(4) Česká národní banka informuje Evropskou radu pro systémová rizika o sazbě proticyklické kapitálové rezervy podle § 8al odst. 4 a údajích podle § 8al odst. 8.".
103. V § 22 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 43 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5 až 7.
104. V § 22 se na konci textu odstavce 5 doplňuje slovo "dohledu".
105. V § 22 se odstavec 7 zrušuje.
106. § 22aa se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 44 zrušuje.
107. V § 22b odstavec 3 zní:
"(3) Pokud družstevní záložna vykonává činnost na území hostitelského státu prostřednictvím významné pobočky, sdělí Česká národní banka orgánům dohledu tohoto státu informace o
a) vývoji v družstevní záložně nebo jiné osobě ve skupině, který může vážně ohrozit finanční situaci družstevní záložny ve skupině,
b) závažných sankcích a opatřeních k nápravě mimořádného významu uložených družstevní záložně podle tohoto zákona, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 28 odst. 2 písm. a), a o neudělení souhlasu s používáním interního přístupu nebo interního modelu k výpočtu kapitálového požadavku nebo neudělení souhlasu se změnou používaného interního přístupu nebo interního modelu,
c) výsledcích procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 21a,
d) posouzení rizik skupiny podle § 25k odst. 2,
e) rozhodnutí o opatření k nápravě, které družstevní záložně uloží, pokud je rozhodnutí významné pro tuto pobočku.".
108. V § 22b odst. 5 se slova "uvedených v odstavcích 3 a 4, § 22a a v § 22aa" nahrazují slovy "podle odstavců 3 a 4 a § 22a" a slova "ujednáních podle § 25d odst. 7" se nahrazují slovy "ujednáních o koordinaci a spolupráci podle zákona upravujícího činnost bank".
109. V § 22b odst. 5 se věta poslední zrušuje.
110. V § 22b se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, kteří členové se účastní jednání nebo jiné činnosti kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto činností pro plnění povinností jí stanovených podle odstavců 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě dostupných informací zejména přihlíží k možnému dopadu na stabilitu finančního systému v dotčených členských státech.
(7) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby členové kolegia úzce spolupracovali. Česká národní banka informuje s dostatečným předstihem členy kolegia o jednání kolegia, pořadu jednání a plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu je informuje o závěrech přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.".
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 8 a 9.
111. V § 22b odst. 9 se číslo "6" nahrazuje číslem "8".
112. V § 25a se na konci textu odstavce 5 doplňují slova " , přičemž při poskytnutí informací podle odstavce 4 písm. e) mohou být takové informace poskytnuty pouze po předchozím sdělení jmen a přesného vymezení úkolů osob, jimž mají být tyto informace předány".
113. V § 25a se na konci textu odstavce 6 doplňují slova " , a dále příslušným orgánům dohledu nebo subjektům odpovědným za uplatňování pravidel týkajících se strukturálního oddělení v rámci skupiny".
114. V § 25a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu mohou být na výslovnou žádost poskytovány též
a) Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance pro účely hodnocení v rámci programu hodnocení finančního sektoru,
b) Bance pro mezinárodní platby pro účely kvantitativních studií dopadu,
c) Radě pro finanční stabilitu pro účely její dohledové funkce.".
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.
115. V § 25a odst. 8 se číslo "6" nahrazuje číslem "7" a slova "tohoto zákona" se nahrazují slovy " , jaký je požadován právem Evropské unie".
116. V § 25a se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:
"(9) Poskytnutí informací podle odstavce 7 je dále možné, pouze pokud
a) mají souhrnnou, či anonymizovanou podobu, přičemž jiné informace je možné poskytnout jen v prostorách České národní banky,
b) je žádost dostatečně odůvodněna s ohledem na konkrétní úkoly žadatele v souladu s jeho mandátem stanoveným příslušnými mezinárodními smlouvami nebo úmluvami upravujícími jeho činnost,
c) je žádost dostatečně konkrétní, pokud jde o povahu, rozsah a formát požadovaných informací a způsob jejich sdělení nebo předání,
d) požadované informace jsou nezbytně nutné k plnění konkrétních úkolů žadatele a nepřesahují rámec úkolů, jež jsou mu stanoveny příslušnými mezinárodními smlouvami nebo úmluvami upravujícími jeho činnost, a
e) žadatel podle odstavce 7 poskytne dostatečné záruky, že informace budou předány nebo sděleny výlučně osobám přímo zapojeným do plnění konkrétního úkolu a že tyto informace budou chráněny profesním tajemstvím nejméně v rozsahu povinnosti mlčenlivosti podle tohoto zákona.".
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10.
117. § 25d až 25h se včetně poznámek pod čarou č. 26, 27, 28 a 35 zrušují.
118. V § 25i odst. 1 závěrečné části ustanovení se slovo "dohledu" zrušuje a slova "nad konsolidačním celkem, jehož" se nahrazují slovy "v případě skupiny, jejímž".
119. V § 25k odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Nebylo-li dosaženo dohody mezi orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě a Českou národní bankou o uložení opatření nebo sdělení pokynu Českou národní bankou družstevní záložně ovládané evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropským ovládajícím investičním podnikem, evropskou finanční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, a to ve lhůtě 4 měsíců ode dne, kdy orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě předložil České národní bance zprávu o posouzení krytí rizik kapitálem skupiny, zprávu o držení dodatečného kapitálu touto skupinou, nebo zprávu o posouzení rizika likvidity této skupiny, je Česká národní banka příslušná uvedené družstevní záložně uložit samostatně na individuálním nebo subkonsolidovaném základě opatření podle § 21c odst. 4 písm. f) nebo g) nebo sdělit pokyn podle § 21f; přitom přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku příslušných orgánů určených k výkonu dohledu nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis vydaného rozhodnutí.
(2) Česká národní banka může ve lhůtě 7 dnů před uplynutím lhůty podle odstavce 1 požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010; pokud Česká národní banka nebo příslušné orgány určené k výkonu dohledu nad členy dotčené skupiny uvedené v odstavci 1 požádají o toto urovnání sporu, přeruší Česká národní banka řízení o uložení opatření nebo sdělení pokynu do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.".
120. V § 25k se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 36 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3 až 5.
121. V § 25k odst. 3 se ve větě první číslo "3" nahrazuje číslem "1", věta druhá se zrušuje a ve větě poslední se slova "3 nebo 4" nahrazují číslem "1".
122. V § 25k odst. 4 se slova " , 3 písm. a) nebo odstavce 4 písm. a)" zrušují, slova "odstavcích 1, 2, 3 písm. a), odstavci 4 písm. a) a odstavci 5" se nahrazují slovy "odstavcích 1 a 2", ve větě druhé se slovo "návrh" nahrazuje slovem "podnět" a ve větě třetí se slovo "návrhu" nahrazuje slovem "podnětu".
123. V § 25k odst. 5 se slova "na individuálním nebo konsolidovaném základě" zrušují a za slovo "úrovní" se vkládají slova "a plnit zvláštní požadavky na likviditu".
124. V § 25k se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Pokyn k držení dodatečného kapitálu určí a sdělí družstevní záložně příslušný orgán jiného členského státu určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě po dohodě s Českou národní bankou.".
125. § 25l a 26 se zrušují.
126. V § 27a se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8 a 9.
127. V § 27a odst. 9 písm. c) se slova " , 4 nebo 8" nahrazují slovy "nebo 4".
128. V § 27a odst. 9 písm. d) se číslo "9" nahrazuje číslem "8".
129. V § 27b odst. 2 písm. b) se číslo "4" nahrazuje číslem "5".
130. V § 27b odst. 2 písm. d) se text "čl. 99 odst. 1" nahrazuje slovy "části sedmé A".
131. V § 27b odst. 2 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až q) se označují jako písmena f) až p).
132. V § 27b odst. 2 písmeno f) zní:
"f) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v kapitole 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240250),".
133. V § 27b odst. 2 se písmena h) až j) zrušují.
Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena h) až m).
134. V § 27b odst. 2 písm. i) se slova "čl. 431 odst. 1 až 3 nebo čl. 451 odst. 1" nahrazují slovy "v části osmé".
135. V § 27b odst. 2 písm. j) se slova "část zisku po zdanění" nahrazují slovy "kmenový kapitál tier 1".
136. V § 27b odst. 3 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až o) se označují jako písmena l) až n).
137. V § 27b odst. 3 písm. l) se slova "anebo části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" zrušují.
138. V § 27b odst. 3 písm. m) se slovo "nebo" zrušuje.
139. V § 27b odst. 3 se na konci písmene n) tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno o), které zní:
"o) nesplní některou z povinností podle § 7aa odst. 1.".
140. V § 27b odst. 4 písm. a) se text "n)" nahrazuje textem "m)".
141. V § 27b odst. 4 písm. b) se slova "nebo o)" nahrazují slovy " , n) nebo o)".
142. V § 27b odst. 4 písm. c) se text "a), b), d) e)" nahrazuje textem "a), b), d), e)" a slova "h), j), k), l) nebo m)" se nahrazují slovy "h), j), k) nebo l)".
143. V § 27b odst. 4 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
"d) 126 650 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f),".
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f).
144. V § 27c se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
145. V § 27c odst. 5 písm. a) se slova "nebo 5" zrušují.
146. § 27d a 27f se zrušují.
147. V § 28 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 7 doplňují slova " , včetně činností, jejichž výkonem družstevní záložna pověřila jinou osobu".
148. V § 28 odst. 2 písm. a) bodě 8 se slova "a) bodě 4" nahrazují slovy "f) bodě 3".
149. V § 28 odst. 2 písm. a) bodě 10 se slova "rozdělení zisku nebo nerozdělila zisk" nahrazují slovy "nebo zakázala rozdělení kapitálu nebo úrokové platby".
150. V § 28 odst. 2 písm. b) se slova "a likviditních pozicích" nahrazují slovy " , likviditě a páce za podmínky, že tento požadavek je vhodný a přiměřený z hlediska účelu, pro který jsou informace požadovány, a že požadované informace nejsou duplicitní s jinými požadovanými informacemi".
151. V § 28 odst. 2 písm. c) se čárka za slovy "podnikání družstevní záložny" nahrazuje slovem "a" a slova " , a k systémovému riziku likvidity, které ohrožuje jednotu finančního trhu České republiky" se zrušují.
152. V § 28 odst. 2 písm. f) se slova "rozdělení zisku po zdanění" nahrazují slovy "týkající se rozdělení kmenového kapitálu tier 1", číslo "4" se nahrazuje číslem "3" a na konci textu písmene se tečka nahrazuje čárkou.
153. V § 28 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.
154. V § 28 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Česká národní banka může osobě podléhající jejímu dohledu uložit, aby pro účely řízení úrokového rizika investičního portfolia použila standardizovanou metodiku stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 84 směrnice 2013/36/EU upravujícím standardizovanou metodiku pro hodnocení úrokového rizika investičního portfolia, pokud zjednodušená standardizovaná metodika nebo systém řízení úrokového rizika investičního portfolia používaný povinnou osobou nezajišťují řádnou identifikaci, hodnocení, řízení a snižování úrokového rizika investičního portfolia.".
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.
155. V § 28 odst. 5 písm. f) se slova "stejného konsolidačního celku" nahrazují slovy "stejné skupiny".
156. V § 28g odst. 2 písm. b) se slova " j), k), l), m), o), p) nebo q)," nahrazují slovy "k), l) nebo m)".
157. V § 28g odst. 2 písm. e) se za slova "Rady (EU) č. 575/2013," doplňují slova "s výjimkou požadavků podle čl. 92a a 92b tohoto nařízení, nebo nesplňuje požadavky stanovené na základě" a za slova "nebo v § 28 odst. 2 písm. c)" se doplňují slova "nebo již není schopna plnit své závazky vůči věřitelům".
158. V § 28g se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pokud neexistuje veřejný zájem na řešení krize družstevní záložny, Česká národní banka odejme povolení družstevní záložně, i když tato družstevní záložna splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.".
159. V § 28i odst. 1 písm. a) se slova "na individuálním a konsolidovaném základě" zrušují.
160. V § 28i odst. 1 písm. c) se za slovo "banky" vkládají slova " , včetně kritérií pro uplatňování zásady přiměřenosti,".
161. V § 28i odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl.IV
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 204/2019 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES, 2010/78/EU a 2019/879 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a č. 909/2014.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kótování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU.
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU a 2017/828.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, 2014/59/EU, (EU) 2015/2366, (EU) 2018/843 a (EU) 2019/878.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1034.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES.".
2. V poznámce pod čarou č. 2 větě čtvrté se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "v platném znění.".
3. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Dále se v tomto zákoně rozumí
a) institucí instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
b) úvěrovou institucí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
c) investičním podnikem investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
d) finanční institucí finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) podnikem pomocných služeb podnik pomocných služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
f) ovládající osobou mateřský podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
g) ovládanou osobou dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
h) tuzemskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
i) evropskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
j) tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
k) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
l) tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
m) evropským ovládajícím investičním podnikem osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
n) ovládajícím obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry ovládající instituci, finanční instituci nebo podnik pomocných služeb,
o) tuzemskou ovládající bankou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29c nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem v České republice,
p) evropskou ovládající úvěrovou institucí osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
q) konsolidovaným základem konsolidovaný základ podle čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
r) ovládáním kontrola podle čl. 4 odst. 1 bodu 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
s) orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě orgán podle čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
t) skupinou skupina podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
u) Evropským orgánem pro bankovnictví Evropský orgánu dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) podle čl. 1 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010.".
4. V § 5 odst. 2 se za text "9au," vkládá text "9b,", za text "10a," se vkládá text "12b", text "135a, 135b, 135c, 135d" se nahrazuje slovy "135a až 135i", slova "a 150 až 156," se nahrazují slovy "a § 152b," a slova "podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" se zrušují.
5. V § 9a odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova " , i potenciální ztráty vyplývající ze zátěžových scénářů, včetně těch zjištěných zátěžovými testy podle § 135c odst. 2".
6. V § 9a odstavce 3 a 4 znějí:
"(3) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 má na individuálním základě pouze obchodník s cennými papíry, který
a) není ovládán tuzemskou ovládající bankou, tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými papíry, tuzemskou finanční holdingovou osobou ani tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou,
b) neovládá instituci, finanční instituci nebo podnik pomocných služeb, nebo
c) není zahrnut do konsolidace podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(4) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 na konsolidovaném základě v rozsahu a způsobem podle části první hlavy druhé kapitoly 2 oddílů 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 má tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry a evropský ovládající investiční podnik.".
7. V § 9a se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 na subkonsolidovaném základě má ovládající obchodník s cennými papíry, pokud ovládá osobu z jiného než členského státu, která je institucí nebo společností spravující aktiva ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2002/87/ES, nebo v ní drží majetkový podíl.".
8. V § 9aj odstavec 1 zní:
"(1) Obchodník s cennými papíry, tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry a evropský ovládající investiční podnik, který má povolení k poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo h), jehož průměrný počet zaměstnanců dosahuje alespoň počtu 250 a který má podle poslední účetní závěrky roční úhrn čistého obratu odpovídající částce alespoň 50 000 000 EUR nebo jehož aktiva celkem odpovídají částce alespoň 43 000 000 EUR, průběžně udržuje kmenový kapitál tier 1 podle čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (dále jen "kmenový kapitál tier 1") ve výši odpovídající kombinované kapitálové rezervě.".
9. V § 9aj se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 udržuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c), čl. 92a a 92b nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavků na kapitál uložených mu v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky a nad rámec rizikově založené složky minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.".
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.
10. V § 9aj se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
11. V § 9aj se na začátek odstavce 4 vkládá věta "Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 nesmí rozdělit kmenový kapitál tier 1 v rozsahu, který by vedl k porušení povinnosti udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované výši.".
12. V § 9aj odst. 4 větě druhé se slova "nesmí rozdělit poměrnou část zisku po zdanění" nahrazují slovy "dodržuje pravidla omezující rozdělení kmenového kapitálu tier 1".
13. V § 9aj odst. 6 písm. a) se číslo "1" nahrazuje slovy "1 a 2" a číslo "2" se nahrazuje číslem "3".
14. V § 9aj odst. 6 písmeno b) zní:
"b) omezení při nesplnění požadavku kombinované kapitálové rezervy a pravidla pro výpočet nejvyšší částky k možnému rozdělení podle odstavce 4 a".
15. § 9ak včetně nadpisu zní:
 
"§ 9ak
Bezpečnostní kapitálová rezerva
Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 průběžně udržuje bezpečnostní kapitálovou rezervu na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ve výši 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
16. V § 9al se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 průběžně udržuje proticyklickou kapitálovou rezervu specifickou pro příslušného obchodníka s cennými papíry na individuálním a konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2 až 9.
17. V § 9al odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
"(4) Česká národní banka čtvrtletně vyhodnocuje míru cyklického systémového rizika, na jehož základě může stanovit nebo změnit sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku; při stanovení nebo změně sazby Česká národní banka přihlíží k".
18. V § 9al odst. 4 písm. a) a v § 9al odst. 8 písm. c) se slova "1 a 2" nahrazují slovy "2 a 3".
19. V § 9al odst. 5 větě první se slova "odstavce 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" nahrazují slovy "odstavce 4", za text "čl. 92 odst. 3" se vkládají slova "nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" a ve větě druhé se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
20. V § 9al odst. 6 písm. a) se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
21. V § 9al odst. 7 a v § 9al odst. 8 písm. a), d) a f) se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
22. V § 9al odst. 8 písm. e) se číslo "6" nahrazuje číslem "7".
23. V § 9al odst. 9 se za slova "příslušnými orgány" vkládá slovo "dohledu".
24. V § 9am odst. 1 a 2 a v § 9an odst. 1 až 4 se za slova "příslušný orgán" vkládá slovo "dohledu".
25. V § 9ao odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka může za účelem omezení systémového nebo makroobezřetnostního rizika stanovit, aby obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, skupina druhově určených obchodníků s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 nebo jednotlivý obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 průběžně udržovali pro všechny expozice nebo podmnožinu expozic kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika na individuálním, konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
26. V § 9ao se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika se může vztahovat na
a) expozice umístěné v České republice,
b) podmnožinu expozic umístěných v České republice v členění na expozice vůči
1. fyzickým osobám zajištěné obytnými nemovitostmi, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí obytné nemovitosti podle čl. 4 odst. 1 bodu 75 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
2. právnickým osobám zajištěné obchodními nemovitostmi, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí jiné než obytné nemovitosti,
3. fyzickým osobám s výjimkou expozic podle bodu 1,
4. právnickým osobám s výjimkou expozic podle bodu 2,
c) části expozic podle písmene b) bodů 1 až 4,
d) expozice umístěné v jiných členských státech Evropské unie,
e) expozice v členění podle písmene b) bodů 1 až 4 umístěné v jiném členském státě Evropské unie, pro který Česká národní banka uznala sazbu podle § 12t,
f) expozice umístěné ve státě, který není členským státem Evropské unie.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
27. V § 9ao odst. 3 větě první se slova "expozice umístěné v České republice ve výši nejméně 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" nahrazují slovy "všechny expozice nebo podmnožinu expozic" a slova " , přičemž může tuto sazbu stanovit také pro expozice umístěné v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který není členským státem Evropské unie" se zrušují.
28. V § 9ao odst. 4 písm. a) se slova "podle odstavců 1 a 2" zrušují.
29. V § 9ao odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vztahuje,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
30. § 9ap a 9aq včetně poznámky pod čarou č. 68 znějí:
 
"§ 9ap
(1) Česká národní banka oznámí záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika Evropské radě pro systémová rizika. Je-li obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, na jehož expozice se vztahuje sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, ovládán osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, oznámí Česká národní banka záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika příslušnému orgánu dohledu nebo určenému orgánu dotčeného členského státu Evropské unie.
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje
a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika,
b) údaje nutné k identifikaci obchodníka s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, který je povinen udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika,
c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vztahuje, včetně identifikace expozic umístěných ve státě, který není členským státem Evropské unie,
d) popis systémového nebo makroobezřetnostního rizika,
e) odůvodnění výše sazby podle písmene a) vzhledem k míře systémového nebo makroobezřetnostního rizika a ohrožení stability finančního systému v České republice,
f) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit systémové nebo makroobezřetnostní riziko a
g) vyhodnocení pravděpodobných kladných a záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika na jednotný trh Evropské unie na základě informací dostupných České národní bance.
(3) Pokud hodlá Česká národní banka uložit obchodníkovi s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 povinnost udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika pro všechny expozice, uvede v oznámení podle odstavce 1 důvody, pro které nelze považovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika za duplicitní k fungování kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci.
(4) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika nepřevýší 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka oznámí záměr podle odstavce 1 nejpozději 1 měsíc přede dnem vydání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 4. Do kombinované sazby kapitálové rezervy se nezapočte sazba stanovená Českou národní bankou podle § 9aq.
(5) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že by kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika byla vyšší než 3 % a nepřevýšila 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka si vyžádá před vydáním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 4 stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, které ji k tomu vedly.
(6) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly k tomu, že by kombinovaná sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika byla vyšší než 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka oznámí záměr podle odstavce 1, přičemž rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 4 vydá pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.
(7) Je-li obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, na jehož expozice se vztahuje sazba podle odstavce 5, ovládán osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, požádá Česká národní banka v oznámení podle odstavce 1 Evropskou komisi a Evropskou radu pro systémová rizika o vydání doporučení. Neshodnou-li se Česká národní banka a příslušný orgán dohledu nebo určený orgán dotčeného členského státu Evropské unie nebo jsou-li doporučení Evropské komise a Evropské rady pro systémová rizika zamítavá, Česká národní banka může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví68). Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 4 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský orgán pro bankovnictví.
(8) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro expozice umístěné v jiných členských státech Evropské unie, musí být sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stejná pro všechny členské státy Evropské unie s výjimkou sazby podle § 9aq.
(9) Česká národní banka může požádat Evropskou radu pro systémová rizika, aby pro příslušné orgány dohledu nebo určené orgány jiných členských států Evropské unie vydala doporučení uznat sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika stanovenou Českou národní bankou pro Českou republiku.
 
§ 9aq
(1) Pokud příslušný orgán dohledu nebo určený orgán jiného členského státu Evropské unie stanovil pro tento členský stát sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, může Česká národní banka sazbu pro účely výpočtu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika uznat a rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 9ao odst. 4 tuto sazbu stanovit.
(2) Pokud kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika vypočtená na základě sazby stanovené příslušným orgánem dohledu nebo určeným orgánem jiného členského státu pokrývá stejná rizika jako kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika stanovená podle § 9ao, použije se vyšší z kapitálových rezerv.
(3) Česká národní banka před stanovením sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika přihlíží k informacím uvedeným v oznámení příslušného orgánu dohledu nebo určeného orgánu jiného členského státu.
(4) Česká národní banka oznámí uznání sazby podle odstavce 1 Evropské radě pro systémová rizika.
68) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, v platném znění.".
31. V § 9ar odst. 1 se slova " , aby obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, který byl označen jako globální systémově významná instituce, průběžně udržoval" nahrazují slovy "o povinnosti globální systémově významné instituce průběžně udržovat" a slova " , a to nad rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na kapitál uložených mu prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu" se zrušují.
32. V § 9ar odst. 2 se slova "evropský ovládající obchodník s cennými papíry podle § 9aa odst. 1, evropská finanční holdingová osoba, evropská smíšená finanční holdingová osoba" nahrazují slovy "skupina, v jejímž čele je evropský ovládající investiční podnik podle § 9aj odst. 1," a slova "evropskou ovládající institucí, evropskou finanční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou" se nahrazují slovy "evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropským ovládajícím investičním podnikem, evropskou finanční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou".
33. V § 9ar odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 69 zní:
"(4) Česká národní banka rozhodne o zařazení globální systémově významné instituce do jedné z alespoň 5 kategorií na základě vyhodnocení systémové významnosti instituce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího metodiku určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních a systémově významných institucí69).
69) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014 ze dne 8. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí, v platném znění.".
34. V § 9ar se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 70 zní:
"(5) Česká národní banka v odůvodněných případech může rozhodnout o zařazení
a) globální systémově významné instituce do kategorie s vyšší systémovou významností,
b) instituce, která nebyla určena jako systémově významná, do některé z kategorií systémové významnosti,
c) globální systémově významné instituce do kategorie s nižší systémovou významností s přihlédnutím k přeshraničním činnostem skupiny prováděným v rámci zúčastněných členských států podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/201470).
70) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, v platném znění.".
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.
35. V § 9ar odstavec 6 zní:
"(6) Sazby kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci pro jednotlivé kategorie systémové významnosti jsou stanoveny v násobcích 0,5 procentního bodu, přičemž pro instituce zařazené do kategorie s nejnižší úrovní systémové významnosti sazba činí 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
36. V § 9ar se odstavec 7 zrušuje.
37. V § 9as odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka může stanovit, aby jiná systémově významná instituce průběžně udržovala kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou instituci na individuálním, konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě podle části první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.".
38. V § 9as odst. 2 větě první se slovo "konsolidovaném" nahrazuje slovy "individuálním, konsolidovaném nebo subkonsolidovaném" a ve větě druhé se slova "označen evropský ovládající obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, evropská finanční holdingová osoba, evropská smíšená finanční holdingová osoba" nahrazují slovy "označena skupina, v jejímž čele stojí evropský ovládající investiční podnik podle § 9aj odst. 1, skupina, v jejímž čele stojí tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1".
39. V § 9as odst. 3 písm. c) se slovo "aktivit" nahrazuje slovem "činností".
40. V § 9as odst. 4 větě první se číslo "2" nahrazuje číslem "3" a za větu druhou se vkládá věta "Česká národní banka může rozhodnout o stanovení sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci vyšší než 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise.".
41. V § 9as odst. 5 se slova "Evropské komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví," a slova "a příslušným orgánům nebo určeným orgánům dotčených států" zrušují a na konci textu odstavce se doplňují slova " , pokud jde o sazbu nepřevyšující 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013".
42. V § 9as se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou instituci vyšší než 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, oznámí záměr Evropské radě pro systémová rizika 3 měsíce přede dnem vydání rozhodnutí podle odstavce 4.".
43. V § 9as odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "evropskou ovládající úvěrovou institucí" nahrazují slovy "institucí nebo skupinou, v jejímž čele je evropská ovládající úvěrová instituce, evropský ovládající investiční podnik, evropská finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba," slova "podle čl. 4 odst. 1 bodu 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" se zrušují a slova "být vyšší než vyšší" se nahrazují slovy "přesáhnout nižší".
44. V § 9as odst. 7 písmena a) a b) znějí:
"a) součet vyšší ze sazeb kapitálové rezervy pro globální systémově významnou instituci nebo jinou systémově významnou instituci uplatňovaných pro skupinu na konsolidovaném základě a 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
b) 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo sazba uplatňovaná pro skupinu na konsolidovaném základě v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise podle odstavce 7.".
45. V § 9at se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Česká národní banka sdělí Evropské radě pro systémová rizika názvy institucí označených jako globální systémově významné a jiné systémově významné včetně kategorií systémové významnosti, do kterých byly globální systémově významné instituce zařazeny, a uvede důvody, pro které tak činí.".
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.
46. V § 9at odst. 2 větě druhé se slova " , Evropskou komisi, Evropský orgán pro bankovnictví" zrušují.
47. V § 9at odst. 3 se slova "byly určeny" nahrazují slovem "určila" a slova "byla globální systémově významná instituce zařazena" se nahrazují slovy "globální systémově významnou instituci zařadila".
48. V § 9au odst. 1 a 2 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
49. § 9b včetně nadpisu zní:
 
"§ 9b
Kapitálová rezerva k pákovému poměru pro globální systémově významnou instituci
(1) Globální systémově významná instituce podle § 9ar odst. 2 není oprávněna rozdělit kmenový kapitál tier 1 v rozsahu, který by vedl k nesplnění povinnosti udržovat v požadované výši kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Pokud globální systémově významná instituce podle § 9ar odst. 2 požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru neplní, dodržuje pravidla omezující rozdělení kmenového kapitálu tier 1 a do 5 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k poklesu kapitálové rezervy k pákovému poměru pod požadovanou výši a předloží České národní bance žádost o schválení plánu na obnovení kapitálu. Česká národní banka může tuto lhůtu prodloužit až na 10 pracovních dnů v závislosti na posouzení individuální situace dané osoby s přihlédnutím k rozsahu a složitosti jejích činností.
(3) Česká národní banka plán na obnovení kapitálu podle odstavce 3 schválí, jestliže lze očekávat, že na základě tohoto plánu globální systémově významná instituce podle § 9ar odst. 2 požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru ve stanovené lhůtě splní. Pokud Česká národní banka plán na obnovení kapitálu neschválí, uloží opatření k nápravě podle § 136 odst. 2 písm. s) nebo § 136 odst. 2 písm. t).
(4) Česká národní banka stanoví vyhláškou
a) pravidla a omezení při nesplnění požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru, včetně pravidel pro výpočet nejvyšší částky k možnému rozdělení související s pákovým poměrem a
b) náležitosti plánu na obnovení kapitálu.".
50. V § 10 odst. 3 se na konci písmene e) slovo "a" nahrazuje čárkou, na konci písmene f) se tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) byly evidovány údaje o úvěrech a zárukách poskytnutých členovi jeho vedoucího orgánu nebo osobě s takovým členem spřízněné tak, aby tyto údaje mohly být bez zbytečného odkladu na vyžádání poskytnuty České národní bance; spřízněnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, registrovaný partner, dítě nebo rodič člena vedoucího orgánu nebo právnická osoba, ve které má člen vedoucího orgánu nebo jeho manžel, registrovaný partner, dítě nebo rodič kvalifikovanou účast nebo v ní může uplatňovat významný vliv nebo je v této právnické osobě členem vrcholného vedení nebo členem jejího vedoucího orgánu.".
51. V § 10 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo "Pro" nahrazuje slovy "Aniž je dotčena povinnost člena vedoucího orgánu věnovat výkonu funkce dostatečnou časovou kapacitu, pro".
52. V § 10 odst. 6 písmeno a) zní:
"a) skupiny,".
53. V § 10b odst. 3 se slova "podle čl. 4 odst. 1 bodu 1" a slova "podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" zrušují.
54. V § 10d odst. 6 písmeno e) zní:
"e) struktura skupiny, jejíž součástí má obchodník s cennými papíry být, nebrání účinnému dohledu nad obchodníkem s cennými papíry a dohledu na konsolidovaném základě, účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a příslušným orgánem dohledu jiného členského státu, nebo neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých příslušných orgánů určených k výkonu dohledu na konsolidovaném základě při dohledu na konsolidovaném základě a nad osobami v této skupině,".
55. V § 12a odst. 1 písm. h) bodě 2 se slova "a členové jejich vedoucího orgánu" nahrazují slovy " , včetně členů jejího vedoucího orgánu,".
56. V § 12a odst. 1 písmeno n) zní:
"n) systém odměňování, který vždy zahrnuje zásady a postupy odměňování, které
1. přispívají k řádnému a účinnému řízení rizik a jsou s ním v souladu,
2. jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a
3. v případě člena vedoucího orgánu a dalšího pracovníka, jehož pracovní činnosti mají významný vliv na rizikový profil obchodníka s cennými papíry (dále jen "osoba s rizikovým vlivem"), zahrnují také zvláštní pravidla pro určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky odměny osoby s rizikovým vlivem a pro přijímání rozhodnutí o odměňování této osoby.".
57. V § 12b odst. 2 se ve větě první slova "Obchodník s cennými papíry, který má povinnost podle odstavce 1," nahrazují slovy "Evropský ovládající investiční podnik", za slovo "zavedla" se vkládají slova "na individuálním základě", ve větě druhé se za slovo "povinnosti" vkládá slovo "mu", slova "obchodník s cennými papíry" se zrušují a na konci textu se doplňují slova "v jiném než členském státě".
58. V § 12b odst. 3 se slova "členy konsolidačního celku" nahrazují slovy "ovládanými osobami" a slova "v rámci konsolidačního celku" se nahrazují slovy "ve skupině".
59. V § 12b se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Požadavky podle § 12a písm. n) bodu 3 a § 12g odst. 1 písm. c) se nepoužijí na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě na osobu ovládanou osobou podle § 9a odst. 4, má-li sídlo v
a) členském státě a podléhá-li zvláštním požadavkům na odměňování podle práva Evropské unie, nebo
b) jiném než členském státě a podléhala by zvláštním požadavkům na odměňování podle práva Evropské unie, jestliže by měla sídlo v členském státě.
(5) Odstavec 4 se nepoužije na pracovníka ovládané osoby, pokud je tato ovládaná osoba společností spravující aktiva nebo osobou poskytující investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. b) až d), h) a i) nebo osobou poskytující obdobné investiční služby podle práva jiného členského státu a činnosti vykonávané daným pracovníkem mají vliv na rizikový profil nebo činnosti institucí v dané skupině.".
60. V § 12h se na konci textu písmene a) doplňují slova " , jakož i informace poskytnuté obchodníkem s cennými papíry o rozdílech v odměňování mužů a žen".
61. V § 12h písm. c) se slova " ; operačním rizikem se pro účely tohoto zákona rozumí operační riziko podle čl. 4 odst. 1 bodu 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" zrušují.
62. V § 12j odstavec 1 zní:
"(1) Výše pohyblivé složky odměny nesmí u osoby s rizikovým vlivem přesáhnout výši pevné složky odměny, ledaže valná hromada obchodníka s cennými papíry rozhodne podle odstavce 2.".
63. V § 16 odst. 4 písm. d) a e) se slova "konsolidačního celku, jehož" nahrazují slovy "skupiny, jejíž".
64. V § 16 odst. 4 písm. e) se slovo "něj" nahrazuje slovem "ní".
65. V § 16 odst. 4 písm. f) se slovo "odpovědnou" zrušuje.
66. V § 16a odst. 1 se slova "konsolidačního celku, jehož" nahrazují slovy "skupiny, jejíž".
67. V § 16a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "kterému jsou stanoveny povinnosti na konsolidovaném základě" nahrazují slovy "který má povinnost dodržovat požadavky na správu a řízení společnosti, vedoucí orgán jako celek a jednotlivé členy vedoucího orgánu a systém odměňování na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě" a za slova "uveřejňuje každoročně informace" se vkládají slova "na konsolidovaném základě".
68. V § 16a odst. 2 písm. a) se slova "mezi členy konsolidačního celku" nahrazují slovy "v rámci skupiny".
69. V § 16a odst. 2 písm. b) se slova "řídicím a kontrolním systému" nahrazují slovy "nastavení vnitřních zásad řízení, uspořádání a dalších postupů a mechanismů".
70. V § 16a odst. 2 písmeno c) zní:
"c) dodržování požadavků, o nichž informuje podle písmen a) a b), ovládanými osobami ve skupině, na něž se tento zákon nepoužije.".
71. V § 16a odst. 8 se za slova "cennými papíry uveřejňuje" vkládá slovo "každoročně" a slova "řídicí a kontrolní systém, na svých internetových stránkách" se nahrazují slovy "správu a řízení společnosti, vedoucí orgán jako celek a jednotlivé členy vedoucího orgánu, systém odměňování, výbor pro jmenování a výbor pro odměňování, uveřejňování informací podle jednotlivých zemí a uveřejňování informací o návratnosti aktiv podle odstavce 7".
72. V § 16a se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.
73. V § 16a odst. 9 písm. a) se slovo "rozsah" nahrazuje slovem "obsah" a slova "odstavců 1 až 3" se nahrazují slovy "odstavce 1".
74. V § 16a odst. 9 písm. c) se slova "rozsah údajů určených k uveřejňování podle odstavce 8, jakož i" a slova " , strukturu, periodicitu" zrušují a na konci textu písmene c) se doplňují slova "podle odstavců 2 a 8".
75. V § 16a odst. 9 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
76. V § 19 odst. 1 se slova "dohledu, který vykonává" nahrazují slovem "vykonávající" a slova "nad konsolidačním celkem, jehož" se nahrazují slovy "v případě skupiny, jejímž".
77. V § 24a odstavec 2 zní:
"(2) O svém záměru označit pobočku zahraničního obchodníka s cennými papíry za významnou informuje Česká národní banka příslušný orgán dohledu domovského státu zahraničního obchodníka s cennými papíry. Pokud je zahraniční obchodník s cennými papíry ovládán evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropskou finanční holdingovou osobou, evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou nebo evropským ovládajícím investičním podnikem, informuje Česká národní banka o svém záměru označit takovou pobočku za významnou orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě. Zároveň Česká národní banka tomuto orgánu sdělí důvody, které ji vedou k záměru označit pobočku zahraniční banky z členského státu za významnou s ohledem na kritéria podle odstavce 3.".
78. V § 24b odstavec 2 zní:
"(2) Pokud obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby v hostitelském státě prostřednictvím významné pobočky, sdělí Česká národní banka příslušným orgánům dohledu hostitelského státu informace o
a) vývoji v obchodníkovi s cennými papíry nebo jiné osobě ve skupině, který může vážně ohrozit finanční situaci obchodníka s cennými papíry ve skupině,
b) závažných sankcích a opatřeních k nápravě mimořádného významu uložených obchodníkovi s cennými papíry podle tohoto zákona, zejména požadavku na zvýšení kapitálu podle § 136 odst. 2 písm. a) a neudělení souhlasu s používáním interního přístupu nebo interního modelu k výpočtu kapitálového požadavku nebo neudělení souhlasu se změnou používaného interního přístupu nebo interního modelu,
c) výsledcích procesu přezkumu a vyhodnocování podle § 135b,
d) posouzení rizik skupiny podle § 152b odst. 1,
e) rozhodnutí o opatření k nápravě, které obchodníkovi s cennými papíry uloží, pokud je rozhodnutí významné pro tuto pobočku.".
79. V § 24b odst. 4 se slova "podle § 152a odst. 8" nahrazují slovy "o koordinaci a spolupráci podle zákona upravujícího činnost bank" a věta poslední se zrušuje.
80. V § 24b se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, kteří členové se účastní jednání nebo jiné činnosti kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto činností pro plnění povinností jí stanovených podle odstavců 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. Na základě dostupných informací zejména přihlíží k možnému dopadu na stabilitu finančního systému v dotčených členských státech.
(6) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby členové kolegia úzce spolupracovali. Česká národní banka informuje s dostatečným předstihem členy kolegia o jednání kolegia, pořadu jednání a plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu je informuje o závěrech přijatých na jednání nebo o jiné dohodnuté činnosti.".
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.
81. V § 24b odst. 7 se číslo "4" nahrazuje slovy "6 a 8".
82. V § 50d písm. a) se slova "podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" zrušují.
83. V § 135a odst. 4 se slovo "bankovního" zrušuje.
84. V § 135a odstavec 5 zní:
"(5) Česká národní banka může požadovat pravidelné poskytování informací nutných k výkonu její působnosti a pro statistické účely od
a) obchodníka s cennými papíry,
b) osoby náležející k obchodníkovi s cennými papíry,
c) osoby, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem činnosti.".
85. V § 135a se odstavec 7 zrušuje.
86. V § 135b odst. 1 se slova " , který není bankou," zrušují, za text "9au," se vkládá text "9b,", za text "10a," se vkládá text "12b,", text "135a, 135b, 135c, 135d" se nahrazuje slovy "135a až 135i", slova "a 150 až 156" se nahrazují slovy "a § 152b" a slova " rizika, která může obchodník s cennými papíry představovat pro finanční trh s ohledem na zjištění a měření systémového rizika podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 nebo doporučení Evropské rady pro systémová rizika" se zrušují.
87. V § 135b se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Při provádění přezkumu a vyhodnocování uplatňuje Česká národní banka zásadu přiměřenosti v souladu s kritérii zveřejňovanými podle § 198a odst. 1 písm. c).".
88. V § 135b odst. 3 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.
89. V § 135b odst. 4 písmeno b) zní:
"b) expozice obchodníka s cennými papíry vůči úrokovému riziku investičního portfolia, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí portfolio, do kterého se zařazují nástroje, které se nezařazují do obchodního portfolia; Česká národní banka uloží odpovídající opatření k nápravě podle § 136 odst. 2 nebo stanoví jiné modelovací a parametrické předpoklady, než jaké stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný podle čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU, alespoň pokud
1. se v důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb podle kteréhokoliv z 6 dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU sníží ekonomická hodnota kapitálu obchodníka s cennými papíry o více než 15 % kapitálu tier 1, nebo
2. u obchodníka s cennými papíry v důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb podle jednoho ze 2 dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU dojde k velkému poklesu čistého úrokového výnosu investičního portfolia,".
90. V § 135b odst. 4 písm. c) se slova "nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise" zrušují.
91. V § 135b se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Česká národní banka nemusí uložit opatření k nápravě ani stanovit jiné modelovací a parametrické předpoklady podle odstavce 4 písm. b), jestliže má na základě přezkumu a vyhodnocování za to, že řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního portfolia ze strany obchodníka s cennými papíry je přiměřené a že obchodník s cennými papíry není úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia vystaven nadměrně.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
92. V § 135c odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka může u obchodníků s cennými papíry s podobným rizikovým profilem přizpůsobit metodiku provádění procesu přezkumu a vyhodnocování s ohledem na rizikově orientovaná kritéria a kvantitativní ukazatele.".
93. V § 135d odst. 3 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
94. V § 135d se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:
"f) uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu udržovala kapitál nad minimální úrovní požadavků na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 za podmínek podle § 135f a 135g,
g) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s přihlédnutím ke konkrétnímu obchodnímu modelu obchodníka s cennými papíry, a k uspořádáním, postupům a mechanismům obchodníka s cennými papíry, zejména podle § 12a odst. 1 písm. c),
h) uložit opatření uvedená v § 136 odst. 2 písm. b) až o).".
95. Za § 135e se vkládají nové § 135f až 135i, které včetně nadpisu nad označením § 135f, nadpisu § 135h a poznámky pod čarou č. 71 znějí:
"Podmínky pro uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování
 
§ 135f
(1) Česká národní banka uloží požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, zjistí-li, že
a) obchodník s cennými papíry je vystaven rizikům nebo prvkům rizik, které nejsou dostatečně pokryty kapitálovými požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240271),
b) obchodník s cennými papíry nesplňuje požadavky podle § 9a odst. 1 a 2, § 12a, právních předpisů provádějících tato ustanovení nebo podle čl. 393 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a není pravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti dohledu stačila k zajištění souladu s uvedenými požadavky v odpovídajícím časovém rámci,
c) úpravy ocenění podle § 135b odst. 6 písm. b) jsou nedostatečné k tomu, aby obchodníkovi s cennými papíry umožnily v krátké době prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek bez významných ztrát,
d) neplnění požadavků na používání povoleného přístupu povede pravděpodobně k nedostatečným kapitálovým požadavkům,
e) obchodník s cennými papíry opakovaně neudržuje dostatečnou výši dodatečného kapitálu ke splnění pokynu sděleného podle § 135h, nebo
f) jiná situace specifická pro obchodníka s cennými papíry je nebo by mohla být zdrojem významného rizika.
(2) Česká národní banka uloží požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování pouze za účelem pokrytí rizik podstupovaných obchodníkem s cennými papíry v důsledku jeho činnosti, včetně rizik, která odrážejí dopad hospodářského vývoje nebo vývoje na finančních trzích na rizikový profil obchodníka s cennými papíry.
(3) Pro účely odstavce 1 písm. a) platí, že rizika nebo prvky rizik nejsou dostatečně pokryty kapitálovými požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240271) pouze v případě, že požadavky na objem, druh a strukturu kapitálu, který Česká národní banka považuje za přiměřený při zohlednění vnitřně stanoveného kapitálu podle § 9a, jsou přísnější než požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240271).
(4) Pro účely odstavce 3 posoudí Česká národní banka s ohledem na rizikový profil obchodníka s cennými papíry rizika, jimž je obchodník s cennými papíry vystaven, včetně rizik a prvků rizik specifických pro obchodníka s cennými papíry,
a) jež jsou výslovně vyloučeny z kapitálových požadavků podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240271) nebo nejsou těmito požadavky přímo pokryty, a
b) u nichž hrozí podcenění i přes dodržení příslušných požadavků podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240271).
(5) Za rizika, u nichž i přes dodržení příslušných požadavků stanovených v částech třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240271) hrozí podcenění, se nepovažují rizika v rozsahu, v jakém se na ně vztahují dočasná opatření stanovená podle tohoto zákona nebo ustanovení o ochraně předchozího stavu obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(6) Kapitál považovaný za přiměřený pokrývá všechna rizika, která byla na základě posouzení podle odstavce 4 označena za významná a která nejsou dostatečně pokryta kapitálovými požadavky podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240271). Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic je významné alespoň v případech podle § 135b odst. 4 písm. b), nedospěje-li Česká národní banka při provádění přezkumu a vyhodnocování k závěru, že je řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního portfolia ze strany obchodníka s cennými papíry přiměřené a že obchodník s cennými papíry není úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia vystaven nadměrně.
 
§ 135g
(1) Česká národní banka určí výši požadavku na kapitál podle § 135f v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování za účelem krytí
a) jiných rizik než rizika nadměrné páky jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za přiměřený podle § 135f, a příslušnými kapitálovými požadavky podle částí třetí a čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240271),
b) rizika nadměrné páky, jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za přiměřený podle § 135f, a příslušnými kapitálovými požadavky stanovenými v částech třetí a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Obchodník s cennými papíry plní požadavek na kapitál podle odstavce 1 písm. a) určený Českou národní bankou kapitálem splňujícím tyto podmínky:
a) nejméně tři čtvrtiny tvoří kapitál tier 1 a
b) nejméně tři čtvrtiny požadavku podle písmene a) tvoří kmenový kapitál tier 1.
(3) Obchodník s cennými papíry plní požadavek na kapitál podle odstavce 1 písm. b) určený Českou národní bankou kapitálem tier 1.
(4) Česká národní banka může, je-li to nezbytné a s ohledem na zvláštní situaci obchodníka s cennými papíry, stanovit, aby obchodník s cennými papíry plnil požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování vyšším podílem kapitálu tier 1 nebo kmenového kapitálu tier 1, než jaký je požadován podle odstavce 2 nebo 3.
(5) Obchodník s cennými papíry udržuje kapitál ve výši požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování ke krytí jiných rizik než rizika nadměrné páky, a to nad rámec kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku kombinované kapitálové rezervy, pokynu k držení dodatečného kapitálu podle § 135h, pokud tento pokyn kryje jiná rizika než riziko nadměrné páky, a požadavků na kapitál uložených mu prostřednictvím opatření k nápravě nevztahujících se k pákovému poměru.
(6) Obchodník s cennými papíry udržuje kapitál ve výši požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování ke krytí rizika nadměrné páky, a to nad rámec kapitálového požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokynu k držení dodatečného kapitálu podle § 135h, pokud tento pokyn kryje riziko nadměrné páky, a požadavků na kapitál uložených mu prostřednictvím opatření k nápravě ve vztahu k pákovému poměru.
(7) Česká národní banka v odůvodnění rozhodnutí o uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování uvede alespoň popis úplného posouzení všech prvků podle § 135f a odstavců 1 až 5. Pokud Česká národní banka uloží požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování z důvodů podle § 135f odst. 1 písm. e), uvede v odůvodnění, proč uložení pokynu k držení dodatečného kapitálu není dostatečné.
 
§ 135h
Pokyn k držení dodatečného kapitálu
(1) Česká národní banka provádí v rámci přezkumu a vyhodnocování pravidelný přezkum úrovně vnitřně stanoveného kapitálu podle § 9a.
(2) Česká národní banka na základě přezkumu podle odstavce 1 určí a sdělí obchodníkovi s cennými papíry pokyn k držení dodatečného kapitálu; na sdělení pokynu České národní banky se části druhá a třetí správního řádu nepoužijí. Tento pokyn zahrnuje kapitál nad rámec kapitálu požadovaného podle částí třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240271), požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, požadavku na kombinovanou kapitálovou rezervu nebo nad rámec požadavku na kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013, které jsou nezbytné k dosažení celkové úrovně kapitálu, kterou Česká národní banka považuje za vhodnou.
(3) Pokyn k držení kapitálu může pokrývat i rizika, která jsou řešena prostřednictvím požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, ale pouze do té míry, v jaké tato rizika nejsou v požadavku zahrnuta.
(4) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného kapitálu, který má pokrývat jiná rizika než riziko nadměrné páky, obchodník s cennými papíry nepoužije ke splnění kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování uloženého Českou národní bankou k pokrytí jiných rizik než rizika nadměrné páky, požadavku na kombinovanou kapitálovou rezervu ani požadavků na kapitál uložených mu prostřednictvím opatření k nápravě nevztahujících se k pákovému poměru.
(5) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení rizika nadměrné páky obchodník s cennými papíry nepoužije ke splnění kapitálového požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování uloženého Českou národní bankou k řešení rizika nadměrné páky, ani požadavku na kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a ani požadavků na kapitál uložených mu prostřednictvím opatření k nápravě ve vztahu k pákovému poměru.
(6) Nesplnění pokynu podle odstavce 2 nemá za následek omezení podle § 9aj odst. 4 nebo § 9b odst. 2.
 
§ 135i
Česká národní banka zajistí úzkou spolupráci včetně výměny informací mezi všemi dotčenými útvary a útvarem vykonávajícím působnost orgánu příslušného k řešení krize, pokud uloží obchodníkovi s cennými papíry požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo pokud obchodníkovi s cennými papíry sdělí pokyn k držení dodatečného kapitálu podle § 135h.
71) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.".
96. V § 136 odst. 2 se v úvodní části ustanovení čárka za slovy "investiční podniky50)" nahrazuje slovem "nebo" a slova "nebo v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocení podle § 135b" se zrušují.
97. V § 136 odst. 2 písm. a) se slova "a požadavků na kapitálové rezervy podle tohoto zákona" zrušují.
98. V § 136 odst. 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova " , včetně činností, jejichž výkonem obchodník s cennými papíry pověřil jinou osobu".
99. V § 136 odst. 2 písm. i) se slova "rozdělení zisku nebo nerozdělit zisk" nahrazují slovy "nebo zakázat rozdělení kapitálu nebo úrokové platby".
100. V § 136 odst. 2 písm. m) se slova "a likviditních pozicích" nahrazují slovy " , likviditě a páce za podmínky, že tento požadavek je vhodný a přiměřený z hlediska účelu, pro který jsou informace požadovány, a že požadované informace nejsou duplicitní s jinými požadovanými informacemi".
101. V § 136 odst. 2 písm. n) se čárka za slovy "obchodníka s cennými papíry" nahrazuje slovem "a" a slova " , a k systémovému riziku likvidity, které ohrožuje jednotu finančního trhu České republiky" se zrušují.
102. V § 136 odst. 2 písm. r) se slova "rozdělení zisku" nahrazují slovy "týkající se rozdělení kmenového kapitálu tier 1".
103. V § 136 odst. 2 se za písmeno r) vkládají nová písmena s) a t), která znějí:
"s) ve stanovené lhůtě navýšit kapitál na určenou výši, pokud neudržuje kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a Česká národní banka neschválila plán na obnovení kapitálu,
t) přísnější omezení týkající se rozdělení kmenového kapitálu tier 1 než podle § 9b odst. 2, pokud Česká národní banka neschválila plán na obnovení kapitálu,".
Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno u).
104. V § 136 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.
105. V § 136 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Česká národní banka může obchodníkovi s cennými papíry uložit, aby pro účely řízení úrokového rizika investičního portfolia použil standardizovanou metodiku stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným podle čl. 84 směrnice 2013/36/EU upravujícím standardizovanou metodiku pro hodnocení úrokového rizika investičního portfolia, pokud zjednodušená standardizovaná metodika nebo systém řízení úrokového rizika investičního portfolia používaný povinnou osobou nezajišťují řádnou identifikaci, hodnocení, řízení a snižování úrokového rizika investičního portfolia.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
106. V § 145 odst. 1 písm. b) se slovo "nebo" zrušuje, na konci odstavce 1 se tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) která je povinnou osobou podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, a která splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu vyjma existence veřejného zájmu na řešení krize povinné osoby.".
107. § 150 až 152a se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 37 a 29 zrušují.
108. V § 152b odstavce 1 a 2 znějí:
"(1) Nebylo-li dosaženo dohody mezi orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě a Českou národní bankou o uložení opatření nebo sdělení pokynu Českou národní bankou obchodníkovi s cennými papíry ovládanému evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropským ovládajícím investičním podnikem, evropskou finanční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, a to ve lhůtě 4 měsíců ode dne, kdy orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě předložil České národní bance zprávu o posouzení krytí rizik kapitálem skupiny, zprávu o držení dodatečného kapitálu touto skupinou, nebo zprávu o posouzení rizika likvidity této skupiny, je Česká národní banka příslušná uvedenému obchodníkovi s cennými papíry uložit samostatně opatření podle § 135d odst. 4 písm. f) nebo g) nebo sdělit pokyn podle § 135h; přitom přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku příslušných orgánů určených k výkonu dohledu nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis vydaného rozhodnutí.
(2) Česká národní banka může ve lhůtě 7 dnů před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010; pokud Česká národní banka nebo příslušné orgány určené k výkonu dohledu nad členy dotčené skupiny uvedené v odstavci 1 požádají o toto urovnání sporu, přeruší Česká národní banka řízení o uložení opatření nebo sdělení pokynu do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví.".
109. V § 152b se odstavce 3 až 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 3 až 5.
110. V § 152b odst. 3 se číslo "3" a slova "3 nebo 4" nahrazují číslem "1" a věta druhá se zrušuje.
111. V § 152b odst. 4 větě první se slova "1, 3 nebo 5" nahrazují číslem "1" a slova "odstavcích 1, 2, 3, 5, 7" se nahrazují slovy "odstavcích 1 a 2", ve větě druhé se slovo "návrh" nahrazuje slovem "podnět" a ve větě poslední se slova " , 3 nebo 4" zrušují a slovo "návrhu" se nahrazuje slovem "podnětu".
112. V § 152b odst. 5 se za slovo "úrovní" vkládají slova "a plnit zvláštní požadavky na likviditu" a slova "vykonávajícím dohled" se nahrazují slovy "určeným k výkonu dohledu".
113. V § 152b se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Pokyn k držení dodatečného kapitálu určí a sdělí obchodníkovi s cennými papíry příslušný orgán jiného členského státu určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě po dohodě s Českou národní bankou.".
114. § 152c až 155b se včetně nadpisu zrušují.
115. V § 155c odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až o) se označují jako písmena a) až n).
116. V § 155c odst. 1 písm. c) se slova "až 5" nahrazují slovy "až 6".
117. V § 155c odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až n) se označují jako písmena e) až m).
118. V § 155c odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova " , jakož i informacích o rozdílech v odměňování mužů a žen".
119. V § 155c odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).
120. V § 155c odst. 1 písmeno l) zní:
"l) důvodném podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, pokusu o ně, nebo o významné hrozbě takového rizika; v případě významné hrozby takového rizika vyhodnotí Česká národní banka situaci společně s Finančním analytickým úřadem a bez zbytečného odkladu informuje Evropský orgán pro bankovnictví o výsledku tohoto společného vyhodnocení.".
121. V § 155c se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.
122. V § 155c odstavec 3 zní:
"(3) Česká národní banka informuje Evropskou radu pro systémová rizika o sazbě proticyklické kapitálové rezervy podle § 9al odst. 4 a údajích uvedených v § 9al odst. 8.".
123. V § 155c se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 48 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
124. V § 155c se odstavec 6 zrušuje.
125. § 156 se včetně nadpisu zrušuje.
126. V § 164 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "uvedeným v čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013" zrušují.
127. V § 164 odst. 2 písm. b) se slova "část zisku po zdanění" nahrazují slovy "kmenový kapitál tier 1" a slova "§ 9aj odst. 4" se nahrazují slovy "tímto zákonem".
128. V § 164 odst. 2 písm. e) se slova "členů konsolidačního celku" nahrazují slovy "jím ovládaných osob".
129. V § 164 odst. 2 se na konci písmene g) doplňuje slovo "nebo", na konci písmene h) se slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.
130. § 173 se včetně nadpisu zrušuje.
131. V § 175 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "nebo poruší opatření obecné povahy České národní banky vydané na základě § 199 odst. 5".
132. V § 198a odst. 1 písm. c) se za slovo "banky" vkládají slova " , včetně kritérií pro uplatňování zásady přiměřenosti,".
133. V § 198a odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).
134. V § 199 odst. 2 se text "§ 9ar odst. 5" zrušuje a text "§ 16a odst. 10" se nahrazuje textem "§ 16a odst. 9".
135. V § 199 odst. 7 se text "§ 134a," nahrazuje textem "§ 9al, 9am, 9an, 9ao, 134a,".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České národní bance
Čl.V
V § 44 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 219/2021 Sb., se na konci písmene e) slovo "a" zrušuje a za písmeno e) se vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) finančními holdingovými osobami a smíšenými finančními holdingovými osobami podléhajícími schválení podle zákona upravujícího činnost bank, a".
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Čl.VI
Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 292/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 104/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 461/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se slovo "bankovnímu" zrušuje.
2. V § 15 odst. 8 se slovo "bankovního" zrušuje.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl.VII
V § 7 odst. 7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se slovo "bankovního" zrušuje.
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o směnárenské činnosti
Čl.VIII
V § 17 odst. 4 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, se slovo "bankovního" zrušuje.
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o spotřebitelském úvěru
Čl.IX
V § 137 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, se slovo "bankovního" zrušuje.
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o centrální evidenci účtů
Čl.X
V § 12 odst. 2 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, se slovo "bankovního" zrušuje.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o platebním styku
Čl.XI
V § 239 odst. 1 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, se slovo "bankovního" zrušuje.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.XII
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 125/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 303/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., č. 386/2020 Sb., zákona č. 450/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 39/2021 Sb. a zákona č. 251/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se za písmeno zk) vkládá nové písmeno zl), které zní:
"zl) výnos dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy a příjem plynoucí z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice, pokud plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty,".
Dosavadní písmeno zl) se označuje jako písmeno zm).
2. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zn), které zní:
"zn) příjem plynoucí z výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy nebo z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice, pokud plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.".
Čl.XIII
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. zl) a § 19 odst. 1 písm. zn) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí na dluhopisy s datem emise ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl.XIV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 93, 143 a 147 a čl. IV bodů 49 a 103 a části jedenácté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.