Důvodová zpráva k zákonu č. 353/2021 Sb., změna zákona o bankách a některých dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A. OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu
Návrhem zákona se novelizují tyto zákony:
-
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“);
-
zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“);
-
zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“);
-
zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o České národní bance“);
-
zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů;
-
zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;
-
zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů;
-
zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů;
-
zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů;
-
zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
Základní právní akty Evropské unie (dále jen „EU“) upravující podnikání, resp. rámec obezřetnostního dohledu institucí regulovaných výše uvedenými zákony (tj. bank, spořitelních a úvěrních družstev - družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry, kteří splňují znaky investičního podniku) dosud představovaly směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, v platném znění (dále jen „CRD“; v prvotním znění „CRD IV“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „CRR“; v prvotním znění „CRR I“). Tyto předpisy byly přijaty v reakci na finanční krizi probíhající v letech 2007 - 2008. Do CRD IV a CRR I byl v zásadě převzat nový koncept regulatorního rámce označovaný jako tzv. Basel III1). Tato regulace je pak společně se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (dále jen „DGSD“) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (dále jen „BRRD“) součástí tzv. Single Rulebook, který má zejména odstranit rozdíly v právních předpisech a praxi členských států, zajistit stejnou úroveň ochrany spotřebitelů a zajistit rovné podmínky pro dotčené instituce v celé EU.
Implementace CRD IV a CRR I do českého právního řádu byla provedena změnami jednotlivých sektorových právních předpisů, a to zákonem č.

Související dokumenty

Zákony

21/1992 Sb., o bankách
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíh předpisů
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
6/1993 Sb., o České národní bance
96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
277/2013 Sb., o směnárenské činnosti
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů
370/2017 Sb., o platebním styku
135/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
1/1993 Sb., Ústava České republiky
500/2004 Sb., správní řád
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
89/2012 Sb., občanský zákoník
254/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony