246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

Schválený:
246/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. července 2017
o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE
 
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) některá pravidla součinnosti České republiky s Úřadem pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen "Úřad") a další pravidla týkající se evropských politických stran se sídlem na území České republiky (dále jen "evropská politická strana") a evropských politických nadací se sídlem na území České republiky (dále jen "evropská politická nadace").
 
§ 2
Evropské politické strany
(1) Název a zkratka evropské politické strany se musí lišit od názvů a zkratek politických stran a politických hnutí registrovaných podle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
(2) Kdo podává Úřadu žádost o registraci evropské politické strany, přiloží osvědčení o souladu stanov evropské politické strany s právním řádem České republiky vydané Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo").
(3) Ministerstvo do 10 dnů ode dne, kdy mu byly doručeny stanovy evropské politické strany, vydá osvědčení podle odstavce 2, popřípadě sdělí důvody, pro které nebylo možné osvědčení vydat.
(4) Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně v případě oznámení změny stanov evropské politické strany Úřadu.
 
§ 3
Změna právní formy spolku na evropskou politickou nadaci
(1) Nejvyšší orgán spolku může rozhodnout o změně právní formy spolku na evropskou politickou nadaci.
(2) Rozhodnutí o změně právní formy musí obsahovat
a) název, sídlo a identifikační číslo spolku,
b) název evropské politické nadace po změně právní formy a
c) rozhodný den.
(3) Rozhodnutí o změně právní formy spolku na evropskou politickou nadaci nabývá účinnosti dnem, kdy je rozhodnutí o registraci evropské politické nadace zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Bez zbytečného odkladu poté podá evropská politická nadace návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku. Při výmazu spolku se ve spolkovém rejstříku uvede údaj o tom, že spolek změnil právní formu na evropskou politickou nadaci, její název, sídlo a registrační číslo.
 
§ 4
Ochrana věřitelů při změně právní formy spolku na evropskou politickou nadaci
(1) Spolek nejméně 30 dnů před zasedáním nejvyššího orgánu zveřejní oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy na evropskou politickou nadaci.
(2) Věřitel spolku, který přihlásí svou pohledávku do 6 měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnutí o registraci evropské politické nadace zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, může žádat zajištění své pohledávky dostatečnou jistotou, jestliže se v důsledku změny právní formy její dobytnost zhorší. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku změny právní formy dobytnost jeho pohledávky podstatným způsobem zhorší, náleží mu dostatečná jistota ještě před nabytím účinnosti rozhodnutí o registraci evropské politické nadace.
 
§ 5
Změna právní formy evropské politické strany a evropské politické nadace na spolek
(1) Nejvyšší orgán evropské politické strany nebo evropské politické nadace může rozhodnout o změně právní formy evropské politické strany nebo evropské politické nadace na spolek.
(2) Rozhodnutí o změně právní formy musí obsahovat
a) název, sídlo a registrační číslo evropské politické strany nebo evropské politické nadace,
b) název spolku po změně právní formy,
c) rozhodný den a
d) údaje o členech orgánů spolku, které se zapisují do spolkového rejstříku.
(3) Rozhodnutí o změně právní formy evropské politické strany nebo evropské politické nadace na spolek nabývá účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku. V rámci zápisu spolku se uvede údaj o tom, že spolek změnil právní formu z evropské politické strany nebo evropské politické nadace a její název, sídlo a registrační číslo.
(4) Evropská politická strana nebo evropská politická nadace požádá bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti změny právní formy na spolek podle odstavce 3 o výmaz evropské politické strany nebo evropské politické nadace z rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací.
(5) Není-li zápis do spolkového rejstříku podle odstavce 3 proveden nejpozději v den, kdy evropská politická strana nebo evropská politická nadace pozbývá své evropské právní subjektivity, zrušuje se evropská politická strana nebo evropská politická nadace s likvidací; pro účely likvidace se zrušená evropská politická strana nebo evropská politická nadace považuje za spolek.
 
§ 6
Ochrana věřitelů při změně právní formy evropské politické strany a evropské politické nadace na spolek
(1) Evropská politická strana nebo evropská politická nadace nejméně 30 dnů před zasedáním nejvyššího orgánu zveřejní oznámení o záměru přijmout rozhodnutí o změně právní formy na spolek.
(2) Věřitel evropské politické strany nebo evropské politické nadace, který přihlásí svou pohledávku do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis změny právní formy stal účinným vůči třetím osobám, může žádat zajištění své pohledávky dostatečnou jistotou, jestliže se v důsledku změny právní formy její dobytnost zhorší. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku změny právní formy dobytnost jeho pohledávky podstatným způsobem zhorší, náleží mu dostatečná jistota ještě před zápisem změny právní formy do spolkového rejstříku.
 
§ 7
Společné ustanovení ke změně právní formy
Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se při postupu podle § 3 až 6 občanský zákoník.
 
§ 8
Registrační číslo
Evropské politické strany a evropské politické nadace využívají ke své vnitrostátní identifikaci vůči orgánům veřejné moci a vůči třetím osobám registrační číslo2) přidělené jim Úřadem.
 
§ 9
Ministerstvo
(1) Ministerstvo na svých internetových stránkách zveřejňuje pro informační účely přehled evropských politických stran a k nim přidružených evropských politických nadací s využitím údajů z rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací spravovaného Úřadem.
(2) Ministerstvo podává Úřadu žádost o
a) konzultaci ke stanovení dne zveřejnění rozhodnutí Úřadu o registraci evropské politické strany a evropské politické nadace a dne zveřejnění aktualizace jejích stanov v Úředním věstníku Evropské unie a
b) zrušení registrace evropské politické strany nebo evropské politické nadace.
 
§ 10
Vnitrostátní kontaktní místo
(1) Vnitrostátním kontaktním místem, jehož prostřednictvím se Česká republika s Úřadem a schvalující osobou Evropského parlamentu vzájemně informují o otázkách souvisejících s financováním, kontrolou a sankcemi ve věcech evropských politických stran a evropských politických nadací, je Ministerstvo financí.
(2) Vyžádá-li si Úřad v rámci jím vykonávané kontroly vůči evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím spolupráci České republiky, jsou orgány veřejné moci povinny poskytnout vnitrostátnímu kontaktnímu místu součinnost.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 
§ 11
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 59/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a sdružování v politických stranách a v politických hnutích".
2. V § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Ministerstvo vnitra plní koordinační úlohu v oblasti evropských politických stran a evropských politických nadací se sídlem na území České republiky.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o daních z příjmů
 
§ 12
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb. a zákona č. 454/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8 se slova "a politickým hnutím" nahrazují slovy " , politickým hnutím, evropským politickým stranám nebo evropským politickým nadacím".
2. V § 19 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 2 doplňují slova " , nebo evropskou politickou nadací".
3. V § 19 odst. 1 písm. a) bodě 4 se slova "nebo politickým hnutím" nahrazují slovy " , politickým hnutím nebo evropskou politickou stranou".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 13
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací.
2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU, Euratom) 2015/2401 ze dne 2. října 2015 o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran a evropských politických nadací.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2246 ze dne 3. prosince 2015, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se systému registračních čísel používaného pro rejstřík evropských politických stran a evropských politických nadací a informací poskytovaných ve standardních výpisech z rejstříku.