Důvodová zpráva k zákonu č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a nadacích

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a nadacích
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
Předseda vlády
Milan
Chovanec,
Ministr vnitra
I. Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Navrhovaný zákon navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací.
Na základě zkušeností evropských politických stran a jejich přidružených evropských politických nadací z uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2013 o statusu a financování politických stran na evropské úrovni, společně s usnesením Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2011 o uplatňování nařízení č. 2004/2003, byl s cílem usnadnit jejich činnost zaveden shora citovaným nařízením pro jmenované evropské politické subjekty zvláštní evropský právní
status
. Jako klíčový prvek evropského právního statusu je evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím přiznána evropská právní subjektivita, která jim zajišťuje právní způsobilost a uznání ve všech členských státech.
Evropský právní
status
přiznaný evropským politickým stranám a jejich přidruženým politickým nadacím je však neopravňuje k tomu, aby nominovaly kandidáty do vnitrostátních voleb či do voleb do Evropského parlamentu, ani aby se účastnily kampaní k referendům. Udělení takového či podobného oprávnění zůstává v pravomoci členských států. V této souvislosti je třeba uvést, že v rámci reformy volebního práva Evropské unie je na základě usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2015 dosud předmětem rozsáhlé diskuse členských států návrh rozhodnutí Rady, kterým se přijímají ustanovení pozměňující Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976. Zmíněná reforma volebního práva Evropské unie počítá s tím, že evropské politické strany budou moci v rámci voleb do Evropského parlamentu navrhovat své kandidáty na předsedu Evropské komise. Co se však týče jejich možnosti kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu v jednotlivých členských státech, bude tato možnost zřejmě i nadále ponechána na vnitrostátní právní úpravě jednotlivých členských států.
Nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací upravuje postup, jakým se mají evropské politické strany a evropské politické nadace řídit, aby získaly evropskou právní subjektivitu, postupy a kritéria pro rozhodování o přiznání evropského právního statusu, jakož i postupy, kdy evropská politická strana nebo evropská politická nadace evropský právní
status
ztratí nebo se ho vzdá.
Pro účely registrace a kontroly evropských politických stran a evropských politických nadací a pro účely ukládání sankcí těmto stranám a nadacím zřizuje nařízení na evropské úrovni Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „Úřad“). Úřad zřídí a bude spravovat rejstřík evropských politických stran a evropských politických nadací. K zajištění řádného fungování tohoto rejstříku bylo přijat