96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Schválený:
96/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. dubna 2022,
kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl.I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020 Sb., zákona č. 174/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "použitelný předpis" nahrazují slovy "použitelné předpisy".
2. V poznámce pod čarou č. 1 větě páté se slova "investičními podniky," zrušují a slova "a (EU) 2019/878" se nahrazují slovy " , (EU) 2019/878 a (EU) 2019/2034".
3. Poznámka pod čarou č. 27 zní:
"27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce pod čarou.".
4. V § 1 odst. 3 se písmeno q) zrušuje.
Dosavadní písmeno r) se označuje jako písmeno q).
5. V § 1 odst. 3 písm. q) se text "q)" nahrazuje textem "p)".
6. § 3c se zrušuje.
7. Za § 5o se vkládá nový § 5p, který zní:
 
"§ 5p
Zahraniční banka nebo oprávněná finanční instituce může profesionálním zákazníkům podle § 2a zákona o podnikání na kapitálovém trhu poskytovat i bez založení pobočky na území České republiky investiční služby, a to i trvale. Ustanovení § 5a odst. 1 a § 5c odst. 2 se pro poskytování investičních služeb podle předchozí věty nepoužijí v rozsahu, v jakém upravují trvalé provozování činnosti výhradně prostřednictvím pobočky. Pro zahraniční banku se sídlem v jiném než členském státě se věta první použije, pokud jsou splněny podmínky zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování investičních služeb zahraniční osobou se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem, bez povolení uděleného Českou národní bankou.".
8. Na konci textu poznámky pod čarou č. 41 se doplňují slova " , v platném znění".
9. V § 26 odst. 1 se slova "upravujícím obezřetnostní požadavky" zrušují.
10. V § 26c odst. 2 se slova "Je-li banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry ovládán" nahrazují slovy "Jsou-li banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo ovládány".
11. V § 26c odst. 3 se na konci písmene a) doplňuje slovo "nebo", na konci písmene b) se slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
12. V § 26c odst. 4 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova "banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo má nejvyšší bilanční sumu z úvěrových institucí, které jsou ve skupině z členských států." a písmena a) a b) se zrušují.
13. V § 26c odst. 6 větě druhé se slova "evropského ovládajícího investičního podniku," zrušují.
14. V § 26c se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.
15. V § 26c se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.
16. V § 26d odst. 1 se slova " , spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry, který je ovládán" nahrazují slovy "nebo spořitelní a úvěrní družstvo, které jsou ovládány", slovo "nepodléhá" se nahrazuje slovem "nepodléhají" a slova " , spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry podléhá" se nahrazují slovy "nebo toto spořitelní a úvěrní družstvo podléhají".
17. V § 26d odst. 4 větě první se slova " , spořitelním a úvěrním družstvem nebo obchodníkem s cennými papíry" nahrazují slovy "nebo spořitelním a úvěrním družstvem" a slovo "banku" se nahrazuje slovy "tuto banku nebo toto spořitelní a úvěrní družstvo".
18. V § 26e odst. 3 a v § 26f odst. 2 větě třetí se slova " , spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodníka s cennými papíry" nahrazují slovy "nebo spořitelní a úvěrní družstvo".
19. V § 26e odst. 4 se slova "nebo investiční podnik" a slova "nebo investičním podnikem" zrušují.
20. V § 26f odst. 1 se slova " , spořitelních a úvěrních družstev nebo obchodníků s cennými papíry" nahrazují slovy "nebo spořitelních a úvěrních družstev".
21. V § 26f odst. 3 se slova " , spořitelním a úvěrním družstvem nebo obchodníkem s cennými papíry" nahrazují slovy "nebo spořitelním a úvěrním družstvem" a slova " , spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodníka s cennými papíry" se nahrazují slovy "nebo spořitelní a úvěrní družstvo".
22. V § 26g odst. 2 se slova "tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry, evropský ovládající investiční podnik," zrušují.
23. V § 26g odst. 8 se slova "obchodníkem s cennými papíry," zrušují.
24. V § 26i odst. 1 písm. c) se slova " , obchodníku s cennými papíry" zrušují.
25. V § 26j odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "významné pobočky," nahrazují slovy "významné pobočky nebo" a slova "nebo významné pobočky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu" se zrušují.
26. V § 26k odst. 1 a v § 26l odst. 2 se slova "evropským ovládajícím investičním podnikem," zrušují.
27. V § 26l odst. 4 písm. d) se slova "významné pobočky," nahrazují slovy "významné pobočky nebo" a slova "nebo významné pobočky podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu" se zrušují.
28. V § 26n odst. 3 se slova "obchodník s cennými papíry," zrušují.
29. V § 36 odst. 7 se věta poslední nahrazuje větami "Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi Česká národní banka. Pravidla pro stanovení a výplatu náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora a jejich maximální výši hrazenou státem stanoví Česká národní banka vyhláškou.".
30. V § 36d se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.
31. V § 36d odst. 6 písm. a) se slova "1, 2 nebo 3" nahrazují slovy "1 nebo 2".
32. V § 36d odst. 6 písm. b) se číslo "5" nahrazuje číslem "4".
33. V § 36d odst. 7 úvodní části ustanovení se slova "4 nebo 6" nahrazují slovy "3 nebo 5".
34. V § 36e odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo požadavky stanovené v čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 45) ".
Poznámka pod čarou č. 45 zní:
"45) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.".
35. V § 36e odst. 2 písm. f) se odkaz na poznámku pod čarou č. 40 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 41.
36. V § 38d odst. 1 písm. c) a v odst. 2 písm. c) se za slovo "smlouvách" vkládá slovo " , dohodách" a za slovo "podle" se vkládají slova "§ 26c odst. 6 a".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl.II
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 větě třetí se slova "a investičními podniky" zrušují a slova "a (EU) 2019/878" se nahrazují slovy " , (EU) 2019/878 a (EU) 2019/2034".
2. V poznámce pod čarou č. 38 se slova "a investiční podniky" zrušují.
3. V § 13 odstavec 9 zní:
"(9) Náklady spojené s výkonem činnosti likvidátora jsou hrazeny z majetku družstevní záložny. Nepostačuje-li její majetek na výplatu odměny likvidátora a náhradu jeho hotových výdajů, uhradí je stát, kterému tím vznikne pohledávka za družstevní záložnou ve výši vyplacených částek. Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi Česká národní banka. Pravidla pro stanovení a výplatu náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora a jejich maximální výši hrazenou státem stanoví Česká národní banka vyhláškou.".
4. Na konci textu poznámky pod čarou č. 50 se doplňují slova " , v platném znění".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl.III
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 204/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 40 se na samostatný řádek doplňuje věta "Čl. 22 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.".
2. V poznámce pod čarou č. 41 se na samostatný řádek doplňuje věta "Čl. 30, 35 a 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937.".
3. V § 9b odst. 1 písm. d) se slovo "nebo" zrušuje.
4. V § 9b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní:
"f) v rozporu s § 27 použije informace podle § 26 odst. 1 k jinému než stanovenému účelu.".
5. V § 9b odst. 2 a 3 se za text "e)" vkládají slova "nebo f)".
6. V § 13 odst. 5 se slova "obhospodařování a administrace investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů," zrušují.
7. V poznámce pod čarou č. 43 se na samostatný řádek doplňuje věta "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.".
8. V poznámce pod čarou č. 33 se na konci textu vět první až třetí doplňují slova " , v platném znění".
9. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
"l) orgánům dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy.".
10. V § 26 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Porušením povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 dále není poskytnutí informace Evropské komisi a Evropskému systému centrálních bank, pokud tyto informace souvisejí s výkonem jejich pravomocí.".
11. V § 26 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Česká národní banka při poskytnutí informace může uvést, jakým způsobem se s takovou informací má zacházet, a rovněž může omezit další poskytování takové informace.".
12. V § 26 odst. 9 písm. d) se slovo "a" zrušuje.
13. V § 26 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
"f) orgánu vykonávajícímu dohled nad osobami činnými na trzích s emisními povolenkami za účelem zajištění konsolidovaného přehledu finančních a spotových trhů a
g) orgánu vykonávajícímu dohled nad osobami činnými na trzích se zemědělskými komoditními deriváty za účelem zajištění konsolidovaného přehledu finančních a spotových trhů.".
14. § 27 včetně nadpisu zní:
 
"§ 27
Nakládání s informacemi
Osoby jiné než Česká národní banka, které získají informace podle § 26 odst. 1, použijí tyto informace pouze pro účely, které Česká národní banka nebo jiný orgán výslovně uvede, nebo pro účely vyplývající ze zvláštních právních předpisů.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dluhopisech
Čl.IV
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 378/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 137/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb. a zákona č. 237/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za slovo "zákon" vkládají slova "zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1) a".
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
"1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU.".
2. V § 15 odst. 3 se slova "včetně úroku ve výši váženého průměru repo sazeb České národní banky za období od data splacení" nahrazují slovy "a to, nestanoví-li emisní podmínky jinak, navýšenou o úrok, který poskytovatel platebních služeb, který vedl účet, na který byla částka splacena, ve vztahu k této částce účtoval".
3. V § 28 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
4. V § 28a odst. 1 větě druhé se slova "povinnosti podle věty první" nahrazují slovy "této povinnosti" a za slovo "hodnotě," se vkládají slova "dluhy, s výjimkou derivátů, se vyjadřují v jejich jmenovité hodnotě navýšené o naběhlý a nevyplacený výnos".
5. V § 28a odst. 1 písm. b) se text "e)" nahrazuje textem "d)".
6. V § 28a odst. 4 se slova "z hypotečního úvěru" zrušují.
7. V § 28a se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Pro účely odstavce 1 se do souhrnné hodnoty všech dluhů započítá i předpokládaná výše souvisejících dluhů podle § 31a odst. 4 písm. a) až c) a e), která činí 1 % jmenovité hodnoty krytých dluhopisů v krytém bloku.".
8. Za § 28a se vkládají nové § 28aa a 28ab, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 2 až 4 znějí:
 
"§ 28aa
Likviditní rezerva krycího portfolia
(1) Krycí portfolio vždy obsahuje likviditní rezervu složenou z aktiv podle odstavce 3, která jsou k dispozici pro krytí maximálního kumulativního čistého odtoku likvidity z krytého bloku po dobu následujících 180 dnů.
(2) Čistým odtokem likvidity se rozumí všechny odchozí platby splatné v jeden den, včetně plateb jistiny a úroků a plateb podle derivátů v krytém bloku, po odečtení všech příchozích plateb splatných ve stejný den a souvisejících s aktivy v krycím portfoliu.
(3) Likviditní rezerva krycího portfolia se skládá z těchto druhů aktiv zapsaných do rejstříku krycích aktiv [§ 32 odst. 3 písm. a)]:
a) aktiva úrovně 1, úrovně 2A nebo úrovně 2B podle čl. 10 až 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/612), která jsou oceněna v souladu s tímto nařízením a která nevydal
1. emitent dotčených krytých dluhopisů,
2. mateřský podnik emitenta dotčených dluhopisů podle čl. 4 odst. 1 bodu 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20133) (dále jen "kontrolující osoba") jiný než subjekt veřejného sektoru, který není úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20133) (dále jen "úvěrová instituce"),
3. dceřiný podnik emitenta dotčených dluhopisů podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20133) (dále jen "kontrolovaná osoba") nebo jiná kontrolovaná osoba jeho kontrolující osoby, nebo
4. sekuritizační jednotka pro speciální účel podle čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2017/24024), se kterou má tento emitent úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20133),
b) krátkodobé expozice vůči úvěrovým institucím, které patří do stupně úvěrové kvality 1 nebo 2, nebo krátkodobé vklady u úvěrových institucí, které patří do stupně úvěrové kvality 1, 2 nebo 3 podle čl. 129 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20133).
(4) Součástí likviditní rezervy krycího portfolia nejsou pohledávky z expozic, které jsou považovány za pohledávky v selhání podle čl. 178 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20133).
(5) Pokud se na emitenta krytých dluhopisů vztahují požadavky na likviditu stanovené v přímo použitelných předpisech Evropské unie, které se překrývají s likviditní rezervou krycího portfolia, odstavce 1 až 4 se po dobu stanovenou v těchto přímo použitelných předpisech Evropské unie nepoužijí.
(6) Stupněm úvěrové kvality se v tomto zákoně rozumí stupeň úvěrové kvality podle části třetí hlavy II kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20133).
 
§ 28ab
Struktury prodloužitelné splatnosti
(1) Strukturou prodloužitelné splatnosti je mechanismus umožňující prodloužit plánovanou splatnost krytých dluhopisů o předem určenou dobu v případě, že nastane určitá rozhodná událost stanovená v emisních podmínkách v souladu s tímto zákonem.
(2) Kryté dluhopisy lze vydat se strukturami prodloužitelné splatnosti, pokud je ochrana investorů zajištěna alespoň těmito způsoby:
a) splatnost krytých dluhopisů se prodlužuje výhradně v případě, že k datu jejich splatnosti, nebo k jinému datu stanovenému v emisních podmínkách,
1. emitent nebo nucený správce krytých bloků nesplatí všechny kryté dluhopisy dané emise,
2. nastala některá ze situací podle § 32a odst. 1 písm. a) až d),
3. bylo vůči emitentovi přijato opatření k řešení krize nebo proveden odpis nebo konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
4. nastala některá z právních skutečností podle čl. 54 odst. 1 písm. a) bodů i) nebo ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20133), nebo
5. emitent neplní požadavky na likviditní rezervu podle § 28aa nebo by v důsledku splacení dané emise neplnil požadavky na likviditu stanovené v přímo použitelných předpisech Evropské unie,
b) informace o struktuře splatnosti poskytované investorům dostatečně umožňují určit riziko krytého dluhopisu a zahrnují podrobný popis
1. událostí vedoucích k prodloužení splatnosti krytých dluhopisů dané emise,
2. důsledků úpadku nebo řešení krize emitenta krytých dluhopisů pro prodloužení splatnosti a
3. úlohy České národní banky a nuceného správce krytých bloků ve vztahu k prodloužení splatnosti a
c) konečné datum splatnosti krytého dluhopisu lze vždy určit.
(3) V případě úpadku nebo řešení krize emitenta krytých dluhopisů nemá prodloužení splatnosti vliv na pořadí vlastníků krytých dluhopisů ani nemění pořadí splatnosti krytých dluhopisů podle původního harmonogramu vydávání krytých dluhopisů.
(4) Emitent nebo nucený správce krytých bloků musí podle emisních podmínek krytých dluhopisů skutečnost, že dojde k prodloužení splatnosti krytých dluhopisů, oznámit vlastníkům krytých dluhopisů způsobem a ve lhůtách stanovených v emisních podmínkách.
(5) Prodloužení splatnosti nemění strukturální vlastnosti krytých dluhopisů a krytého bloku.
2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity, v platném znění.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.".
9. V § 28b se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Je-li povinnost podle § 28a odst. 2 plněna převážně s využitím krycích aktiv podle § 31 odst. 2 písm. b) a c), zvyšuje se limit podle § 28a odst. 1 na 110 %.".
10. V nadpisu § 28c se doplňují slova "a pravidla pro označení krytých dluhopisů".
11. V § 28c se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pouze kryté dluhopisy mohou obsahovat označení "evropský krytý dluhopis" nebo jeho překlad do úředního jazyka Evropské unie.".
12. V § 28c odst. 2 větě první se za text ""CRR"" vkládají slova "anebo označení "evropský krytý dluhopis (prémiový)" nebo jeho překlad do úředního jazyka Evropské unie".
13. V § 28c odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova "anebo označení "evropský krytý dluhopis (prémiový)" nebo jeho překlad do úředního jazyka Evropské unie".
14. § 28d včetně nadpisu zní:
 
"§ 28d
Informace pro investory
(1) Emitent krytých dluhopisů poskytuje dostatečně podrobné informace o svých krytých blocích tak, aby mohli investoři posoudit profil a rizika daného krytého bloku a postupovat s náležitou péčí.
(2) Informace jsou emitentem krytých dluhopisů poskytovány investorům alespoň jednou za kalendářní čtvrtletí a zahrnují alespoň tyto údaje o portfoliu:
a) hodnotu krycího portfolia a nesplacených krytých dluhopisů,
b) seznam identifikačních označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) pro všechny emise krytých dluhopisů v rámci daného krytého bloku, kterým bylo toto identifikační označení přiděleno,
c) zeměpisné rozdělení a druh krycích aktiv, velikost příslušných úvěrů a metodu ocenění,
d) údaje týkající se tržního rizika, včetně úrokového rizika a měnového rizika, a úvěrových a likviditních rizik,
e) strukturu splatnosti krycích aktiv a krytých dluhopisů, včetně přehledu událostí rozhodných pro prodloužení splatnosti, je-li to relevantní,
f) úroveň požadovaného a dostupného krytí a zákonného, smluvního a dobrovolného přezajištění a
g) procentní podíl úvěrů, u nichž se má za to, že došlo k selhání podle čl. 178 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/20133), včetně úvěrů více než 90 dnů po splatnosti.
(3) Emitent krytých dluhopisů uveřejňuje informace poskytované investorům podle odstavce 1 na svých internetových stránkách.".
15. V § 29 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Zástavní hodnota zastavených nemovitých věcí musí být stanovena osobou, která má potřebnou kvalifikaci, schopnosti a zkušenosti a která je nezávislá na procesu rozhodování o úvěru. Při posuzování hodnoty nebere tato osoba v úvahu spekulativní prvky a hodnotu transparentně a jednoznačně dokumentuje.".
16. V § 30 odst. 1 větě poslední se za číslo "1" vkládá text "a 2".
17. V § 30d se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
"(3) Emitent krytých dluhopisů musí mít nejpozději ke dni emise a po celou dobu vydávání krytých dluhopisů povolení pro krytý blok udělené Českou národní bankou. Toto povolení musí být uděleno pro každý krytý blok.
(4) Česká národní banka povolení udělí, jestliže jsou splněny tyto podmínky:
a) plán obchodních činností vymezuje a pokrývá vydávání krytých dluhopisů,
b) politiky, procesy a metodiky pro schvalování, změny, obnovu a refinancování úvěrů nebo jiných krycích aktiv zařazených do krycího portfolia dostatečně zajišťují ochranu investorů,
c) jsou určeni vedoucí a další pracovníci vyhrazení pro krytý blok, kteří mají odpovídající kvalifikaci a znalosti v oblasti vydávání krytých dluhopisů a správy krytých bloků,
d) organizační uspořádání a monitorování krycího portfolia splňuje požadavky podle tohoto zákona a
e) emisní podmínky jsou v souladu s požadavky tohoto zákona.
(5) Česká národní banka může odejmout povolení, jestliže
a) bylo uděleno na základě nepravdivých, zavádějících nebo neúplných údajů,
b) podmínky pro jeho udělení přestaly být plněny, nebo
c) emitent krytých dluhopisů opakovaně nebo závažně porušil své povinnosti stanovené tímto zákonem.".
18. V § 31 odst. 1 se za slovo "přičemž" vkládají slova "emitent krytých dluhopisů musí splňovat podmínky podle čl. 129 odst. 1a až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 3) a".
19. V § 31 odst. 2 písm. b) se slova "členskému státu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrální bance takového státu, mnohostranné rozvojové bance nebo mezinárodní organizaci, jejímž členem je členský stát Organizace pro hospodářskou spolupráci" nahrazují slovy "osobě kontrolované subjektem veřejné správy podle zákona upravujícího některá opatření ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory (dále jen "veřejný podnik")".
20. V § 31 odst. 2 písm. c) se slova "členský stát Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrální banka takového státu, mnohostranná rozvojová banka nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je členský stát Organizace pro hospodářskou spolupráci" nahrazují slovy "veřejný podnik".
21. V § 31 odst. 2 písm. d) se za slovo "fondech" vkládají slova "a jiná aktiva podle § 28aa odst. 3".
22. V § 31 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , je-li tato druhá smluvní strana finanční smluvní stranou podle čl. 2 bodu 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/20128) , je jí přiřazen alespoň stupeň úvěrové kvality 3 a sjednání derivátu je řádně zdokumentováno".
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
"8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění.".
23. V § 31 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova " , ledaže emisní podmínky určí jinak".
24. V § 31 odst. 4 písm. e) se za slovo "ní" vkládají slova "nebo peněžní prostředky získané jako výtěžek ze zpeněžení krycích aktiv podle § 32e odst. 4 nebo podle § 32f odst. 1".
25. V § 31 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:
"(6) Pohledávku z hypotečního úvěru lze zapsat do rejstříku krycích aktiv teprve dnem, kdy se emitent krytých dluhopisů dozví o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovité věci. Emitent krytých dluhopisů musí mít zavedeny postupy ke kontrole toho, že jsou tyto nemovité věci dostatečně pojištěny proti riziku poškození a že pohledávka z pojištění náleží do krycího portfolia podle odstavce 4 písm. b).
(7) Do rejstříku krycích aktiv lze zapsat i pohledávku z hypotečního úvěru poskytnutého jinou bankou, pokud na něj byla tato pohledávka převedena nebo mu byla poskytnuta jako finanční kolaterál podle zákona upravujícího finanční zajištění.
(8) Pohledávku podle odstavce 2 písm. b) a c) lze zapsat do rejstříku krycích aktiv, pokud veřejný podnik splňuje tyto podmínky:
a) poskytuje základní veřejné služby na základě licence, koncese podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek nebo jiné formy pověření udělené orgánem veřejné moci,
b) podléhá veřejnému dohledu a
c) má dostatečné předpoklady k vytváření příjmů díky tomu, že
1. má přiměřenou flexibilitu při výběru a zvyšování úplat za poskytované služby, aby byl schopen zajistit své finanční zdraví a platební schopnost,
2. má zákonný nárok na dostatečné příspěvky k zajištění svého finančního zdraví a platební schopnosti výměnou za poskytování základních veřejných služeb, nebo
3. má uzavřenu smlouvu o převodu zisků a ztrát s orgánem veřejné moci.".
26. V § 31a odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
27. V § 32 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Emitent krytých dluhopisů poskytne nucenému správci krytých bloků neprodleně po jeho jmenování veškeré podklady k evidenci krytých bloků, jakož i vyčíslení souhrnné hodnoty krycích aktiv v krycím portfoliu oproti souhrnné hodnotě dluhů, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží.".
28. V § 32 odst. 5 se text "§ 28c" nahrazuje slovy "tohoto zákona".
29. V § 32a odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".
30. V § 32a odst. 1 se na konci písmene d) slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
31. V § 32b odst. 3 se slovo "portfolií" nahrazuje slovem "aktiv".
32. V § 32b odst. 6 se za slovo "dluhopisů," vkládají slova "Česká národní banka,".
33. V § 32b odst. 7 se za slovo "dluhopisů," vkládají slova "České národní bance,".
34. V § 32b odstavec 8 zní:
"(8) Je-li po zahájení insolvenčního řízení vůči emitentovi krytých dluhopisů souhrnná hodnota krycích aktiv v krycím portfoliu nižší než souhrnná hodnota dluhů, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, nucený správce krytých bloků vyčíslí pohledávky vlastníků krytých dluhopisů a věřitelů pohledávek odpovídajících souvisejícím dluhům podle § 31a odst. 3 v rozsahu, v jakém nejsou kryty krycím portfoliem, a toto vyčíslení zašle bez zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu ve lhůtě stanovené pro přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení. V případě, že nucený správce krytých bloků nezašle vyčíslení pohledávek vlastníků krytých dluhopisů a věřitelů pohledávek odpovídajících souvisejícím dluhům podle § 31a odst. 3 bez zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu ve lhůtě pro přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení, má právo přihlásit svoji pohledávku v rozsahu, v jakém není kryta krycím portfoliem, rovněž každý vlastník krytého dluhopisu a každý věřitel pohledávky odpovídající souvisejícímu dluhu podle § 31a odst. 3, a to kdykoli ve lhůtě 1 roku ode dne uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení.".
35. V § 32d se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
36. V nadpisu § 32e se slova "krycího portfolia" nahrazují slovy "všech krycích aktiv v krycím portfoliu".
37. V § 32e odstavec 1 zní:
"(1) Je-li souhrnná hodnota krycích aktiv v krycím portfoliu po jmenování nuceného správce krytých bloků nižší než souhrnná hodnota dluhů z krytých dluhopisů a souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, může nucený správce krytých bloků se souhlasem České národní banky rozhodnout, že tyto dluhy, vyjma souvisejících dluhů podle § 31a odst. 4 písm. a), c), d) a f), přestávají být v odpovídající poměrné výši součástí krytého bloku a pro tyto účely se poměrně snižují. Poměrným snížením dluhů nedochází ke snížení jmenovité hodnoty krytých dluhopisů, s nimiž jsou tyto dluhy spojeny, ani ke snížení nebo zániku pohledávek z těchto krytých dluhopisů v rozsahu snížení jejich jmenovité hodnoty, ani ke snížení pohledávek odpovídajících souvisejícím dluhům podle § 31a odst. 3 v rozsahu snížení podle věty první, avšak takové pohledávky z krytých dluhopisů a pohledávky odpovídající souvisejícím dluhům podle § 31a odst. 3 v tomto rozsahu pouze přestanou být součástí krytého bloku. Pohledávky z krytých dluhopisů, které v daném rozsahu přestanou být součástí krytého bloku, mohou být přihlášeny kdykoli po dobu trvání insolvenčního řízení emitenta krytých bloků, a to i po uplynutí lhůty stanovené pro přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení, nuceným správcem krytých bloků nebo příslušným vlastníkem krytého dluhopisu nebo příslušným věřitelem pohledávky odpovídající souvisejícímu dluhu podle § 31a odst. 3, pokud tyto již nebyly přihlášeny postupem podle § 32b odst. 8.".
38. V § 32e odstavec 4 zní:
"(4) Nucený správce krytých bloků může se souhlasem České národní banky rozhodnout o tom, že se všechna krycí aktiva v krycím portfoliu zpeněží a že kryté dluhopisy, s nimiž jsou spojeny dluhy, k jejichž krytí krycí portfolio slouží, budou předčasně splaceny, a to v celém rozsahu či pouze v poměrné výši odpovídající výši výtěžku zpeněžení všech krycích aktiv v krycím portfoliu. Nucený správce krytých bloků může takto rozhodnout bez ohledu na to, zda dojde k poměrnému snížení dluhů podle odstavce 1 či nikoliv. Pokud nedojde v důsledku zpeněžení všech krycích aktiv v krycím portfoliu k předčasnému splacení všech krytých dluhopisů, s nimiž jsou spojeny dluhy, k jejichž krytí krycí portfolio slouží, použije se pro přihlašování pohledávek z krytých dluhopisů vlastníky krytých dluhopisů nebo nuceným správcem krytých bloků odstavec 1 obdobně. Odstavce 2 a 3 se použijí obdobně.".
39. V § 32e se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Výtěžek ze zpeněžení všech krycích aktiv v krycím portfoliu podle odstavce 4 je nucený správce krytých bloků povinen zaslat na účet zřízený podle § 32c odst. 1.".
40. V části druhé hlavě III dílu 2 se za § 32e vkládá nový § 32f, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 32f
Zpeněžení vybraných krycích aktiv
(1) Nucený správce krytých bloků může se souhlasem České národní banky rozhodnout o tom, že vybraná krycí aktiva v krycím portfoliu zpeněží. Nucený správce krytých bloků může takto rozhodnout bez ohledu na to, zda dojde k poměrnému snížení dluhů podle § 32e odst. 1 či nikoliv.
(2) Česká národní banka udělí souhlas podle odstavce 1 na žádost nuceného správce krytých bloků, je-li to v zájmu vlastníků krytých dluhopisů, s nimiž jsou spojeny dluhy, k jejichž krytí krycí portfolio podle odstavce 1 slouží.
(3) Rozhodnou-li o tom vlastníci krytých dluhopisů, s nimiž jsou spojeny dluhy, k jejichž krytí krycí portfolio podle odstavce 1 slouží, alespoň prostou většinou hlasů ve vztahu ke každé dotčené emisi krytých dluhopisů, musí nucený správce krytých bloků požádat Českou národní banku o souhlas podle odstavce 1 a, je-li tento souhlas udělen, rozhodnout o tom, že vybraná krycí aktiva v krycím portfoliu zpeněží.
(4) Nucený správce krytých bloků je vždy vázán rozhodnutím vlastníků krytých dluhopisů ohledně zpeněžení vybraných krycích aktiv.
(5) Výtěžek ze zpeněžení vybraných krycích aktiv podle odstavce 1 je nucený správce krytých bloků povinen zaslat na účet zřízený podle § 32c odst. 1.".
41. V části druhé hlavě III se za díl 2 vkládá nový díl 3, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:
"Díl 3
Dohled České národní banky
 
§ 32g
Dohled nad plněním povinností ve vztahu ke krytým dluhopisům
(1) Dohled nad plněním povinností podle § 28 až 32e vykonává Česká národní banka.
(2) Dohledu České národní banky podle odstavce 1 podléhá emitent krytých dluhopisů, nucený správce krytých bloků, insolvenční správce, likvidátor a dočasný správce emitenta krytých dluhopisů.
 
§ 32h
Opatření k nápravě a jiná opatření
(1) Česká národní banka může emitentovi krytých dluhopisů, který porušil povinnost stanovenou tímto zákonem, uložit opatření k nápravě zjištěných nedostatků, zakázat nebo omezit činnost emitenta krytých dluhopisů podle tohoto zákona nebo uveřejnit informaci o tom, jaká je povaha protiprávního jednání, a identifikaci osoby, která takto jednala, včetně identifikace osoby, která jednala za právnickou osobu.
(2) Splnění opatření k nápravě nebo jiného opatření podle odstavce 1 vymáhá Česká národní banka donucovací pokutou, kterou lze uložit ve výši do 5 000 000 Kč.
(3) Donucovací pokutu za totéž porušení povinnosti lze uložit i opakovaně. Úhrn uložených pokut za totéž porušení povinnosti nesmí převyšovat 20 000 000 Kč.
(4) Příjem z donucovacích pokut je příjmem státního rozpočtu.
 
§ 32i
Spolupráce orgánů dohledu
(1) V rámci výkonu dohledu nad emitentem krytých dluhopisů Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu jiných členských států, Evropským orgánem dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)9) a Evropským orgánem dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy)10) a poskytuje jim veškeré informace, které jsou významné pro výkon jejich dohledu, zejména informace, které by mohly podstatně ovlivnit posouzení vydávání krytých dluhopisů v jiném členském státě.
(2) Česká národní banka plní informační povinnosti, které pro ni nebo pro Českou republiku vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/21625), zejména ve vztahu k Evropskému orgánu dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví)9).
 
§ 32j
Informace uveřejňované Českou národní bankou
(1) Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách
a) aktualizovaná znění zákonů a vyhlášek upravujících vydávání krytých dluhopisů,
b) seznam emitentů, kterým bylo uděleno povolení pro krytý blok,
c) seznam krytých dluhopisů, které mohou obsahovat označení "evropský krytý dluhopis", a
d) seznam krytých dluhopisů, které mohou obsahovat označení "evropský krytý dluhopis (prémiový)".
(2) Informace podle odstavce 1 Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách tak, aby je bylo možné porovnat s informacemi stejného druhu uveřejněnými orgány dohledu v jiných členských státech, a pravidelně je aktualizuje.
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, v platném znění.
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, v platném znění.".
42. V § 40 odst. 1 písm. a) se za text "28a," vkládá text "28aa," a za text "28c" se vkládá text " , 28d".
43. V § 40 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
"b) vydá krytý dluhopis, aniž by mu bylo uděleno povolení podle § 30d odst. 3,".
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).
Čl.V
Přechodná ustanovení
1. Kryté dluhopisy a hypoteční zástavní listy, jejichž datum emise předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly vydány po dni nabytí účinnosti zákona č. 190/2004 Sb., ve znění zákona č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, anebo byly vydány přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 190/2004 Sb., ve znění zákona č. 307/2018 Sb., přičemž emitent změnil jejich emisní podmínky tak, aby odpovídaly požadavkům zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 307/2018 Sb., se považují za kryté dluhopisy podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aniž by jejich emitent musel měnit jejich emisní podmínky tak, aby odpovídaly požadavkům tohoto zákona; emitent musí ve vztahu k těmto dluhopisům plnit požadavky zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž se nevyžaduje plnění § 28a odst. 5, § 28aa a § 30d odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Emitent není ve vztahu k takovýmto krytým dluhopisům nebo hypotečním zástavním listům povinen vytvářet samostatná krycí portfolia nebo kryté bloky. To platí i pro navyšované emise takových krytých dluhopisů a hypotečních zástavních listů, u nichž bylo identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) přiděleno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tyto emise splňují tyto požadavky:
a) datum emise těchto krytých dluhopisů je stanoveno před 8. červencem 2024,
b) datum splatnosti těchto krytých dluhopisů je stanoveno před 8. červencem 2027,
c) celkový objem navýšení po 8. červenci 2022 nepřesáhne dvojnásobek celkového objemu nesplacených krytých dluhopisů daného emitenta k 8. červenci 2022,
d) celkový objem těchto emisí jednoho emitenta nepřesáhne částku odpovídající 6 000 000 000 EUR a
e) nemovitá věc podle § 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb. se nachází na území České republiky nebo Slovenské republiky anebo jiného členského státu Evropské unie, pokud takový jiný členský stát Evropské unie uplatňuje požadavky čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU na navýšení krytých dluhopisů ve smyslu tohoto bodu.
2. Emitent může ve vztahu ke krytým dluhopisům nebo hypotečním zástavním listům jiným než podle bodu 1, jejichž datum emise předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen "hypoteční zástavní listy"), začít plnit požadavky zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne, kdy změnil jejich emisní podmínky tak, aby odpovídaly těmto požadavkům. K této změně se nevyžaduje svolání ani souhlas schůze vlastníků, dojde-li k ní nejpozději do 8. července 2022. Investorům o tom zpřístupní informaci stejným způsobem, jakým zpřístupnil emisní podmínky. Platí, že tyto hypoteční zástavní listy se ode dne, kdy jejich emitent ve vztahu k nim takto změnil emisní podmínky, považují za kryté dluhopisy podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Právní vztahy z hypotečních zástavních listů, ve vztahu k nimž emitent nepostupoval podle bodu 1 nebo 2, jakož i právní vztahy z jejich emisních podmínek, se posuzují podle § 28 až 32 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 307/2018 Sb. a tohoto zákona.
4. Právní vztahy z dluhopisů, které nejsou hypotečními zástavními listy a jejichž datum emise předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i právní vztahy z jejich emisních podmínek uveřejněných nebo jinak zpřístupněných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl.VI
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 204/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 298/2021 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta sedmá zrušuje.
2. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu věty čtvrté doplňují slova "a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/337" a ve větě sedmé se slova "směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/1034" nahrazují slovy "2019/2115 a směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, 2016/1034, 2019/2034, 2019/2177, 2020/1504 a 2021/338".
3. V poznámce pod čarou č. 1 se věta poslední nahrazuje větou "Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.".
4. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
"2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132.
Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce pod čarou.".
5. V § 1 odst. 3 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 50 zrušuje.
Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena d) až k).
6. V § 1 odst. 3 se na konci písmene j) slovo "a" nahrazuje čárkou.
7. Poznámky pod čarou č. 42, 43, 49, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63 a 66 znějí:
"42) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, v platném znění.
43) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění.
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách, v platném znění.
51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012, v platném znění.
52) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném znění.
53) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.
60) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, v platném znění.
61) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
62) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014, v platném znění.
63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012.
66) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES, v platném znění.".
8. V § 1 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až p), která včetně poznámek pod čarou č. 72 až 76 znějí:
"l) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky na investiční podniky72),
m) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb73) ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry,
n) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic74) ve vztahu k obchodníkům s cennými papíry,
o) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující evropské poskytovatele služeb skupinového financování pro podniky75) a
p) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran76).
72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.
73) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.
74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
75) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice 2019/1937.
76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132.".
9. V § 2 odst. 1 písmeno i) zní:
"i) počátečním kapitálem kapitál, který je vyžadován pro účely povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry,".
10. V § 2 odst. 1 písmeno l) zní:
"l) vedoucím orgánem řídicí orgán [odstavec 3 písm. p)] a kontrolní orgán [odstavec 3 písm. q)],".
11. V § 2 odst. 1 se na konci písmene x) slovo "a" nahrazuje čárkou.
12. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno z), které zní:
"z) doložkou o právu na předčasné splacení doložka, na jejímž základě je v případě předčasného splacení dluhopisu emitent povinen zaplatit vlastníkovi dluhopisu částku, jejíž výše se rovná součtu čisté současné hodnoty výplat zbývajících kuponů očekávaných do doby splatnosti a výše jistiny dluhopisu, který má být splacen.".
13. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 2 se za slovo "pobočky" vkládají slova "obchodního závodu (dále jen "pobočka")".
14. Na konci textu poznámky pod čarou č. 65 se doplňují slova " , v platném znění".
15. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 77 zní:
"(3) V tomto zákoně se dále rozumí
a) finanční institucí finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
b) investiční holdingovou osobou investiční holdingová společnost podle čl. 4 odst. 1 bodu 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
c) skupinou obchodníka s cennými papíry skupina investičního podniku podle čl. 4 odst. 1 bodu 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
d) smíšenou finanční holdingovou osobou smíšená finanční holdingová osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
e) evropským kontrolujícím investičním podnikem mateřský investiční podnik v Unii podle čl. 4 odst. 1 bodu 56 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
f) evropskou investiční holdingovou osobou mateřská investiční holdingová společnost v Unii podle čl. 4 odst. 1 bodu 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
g) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii podle čl. 4 odst. 1 bodu 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
h) dodržováním skupinového kapitálového testu dodržování požadavků čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) kontrolující osobou ve skupině obchodníka s cennými papíry,
i) orgánem dohledu nad skupinou orgán dohledu odpovědný za dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu evropskými kontrolujícími investičními podniky a evropskými obchodníky s cennými papíry kontrolovanými evropskými investičními holdingovými osobami nebo evropskými smíšenými finančními holdingovými osobami,
j) smíšenou holdingovou osobou kontrolující osoba, která není finanční holdingovou osobou, investiční holdingovou osobou, úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201377), evropským obchodníkem s cennými papíry ani smíšenou finanční holdingovou osobou a jejíž kontrolované osoby zahrnují alespoň jednoho evropského obchodníka s cennými papíry,
k) kontrolující osobou mateřský podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
l) kontrolovanou osobou dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
m) skupinou kontrolující osoba a všechny jí kontrolované osoby,
n) kontrolou kontrola podle článku 4 odst. 1 bodu 37 nařízení (EU) č. 575/201377),
o) systémovým rizikem riziko narušení kontinuity finančního systému s možnými závažnými negativními dopady na finanční systém a reálnou ekonomiku,
p) řídicím orgánem statutární orgán právnické osoby, popřípadě i jiný orgán právnické osoby, jehož členové jsou do funkce voleni, jmenováni nebo jinak povoláni, který je oprávněn určovat strategii, cíle a celkové směřování této osoby, nebo i jiné osoby, které skutečně řídí činnost této právnické osoby, i když nejsou členy takového orgánu,
q) kontrolním orgánem orgán právnické osoby, jehož členové jsou do funkce voleni, jmenováni nebo jinak povoláni, který je oprávněn dohlížet rozhodovací procesy na úrovni vedení a tyto procesy sledovat,
r) kmenovým kapitálem tier 1 kmenový kapitál tier 1 podle části druhé hlavy I kapitoly 2 nařízení (EU) č. 575/201377),
s) vedlejším kapitálem tier 1 vedlejší kapitál tier 1 podle části druhé hlavy I kapitoly 3 nařízení (EU) č. 575/201377),
t) kapitálem tier 2 kapitál tier 2 podle části druhé hlavy I kapitoly 4 nařízení (EU) č. 575/201377),
u) malým a nepropojeným obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který splňuje podmínky podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
v) velkým nebo propojeným obchodníkem s cennými papíry obchodník s cennými papíry, který nesplňuje podmínky podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
w) systémově významným obchodníkem ten, komu bylo uděleno povolení k činnosti systémově významného obchodníka,
x) zahraničním systémově významným obchodníkem úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201377) se sídlem v jiném státě než v České republice.
77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.".
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.
16. V § 2 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 78 zní:
"(7) Pojmy podle odstavce 1 písm. f), q), s), t) a u) upravují také čl. 3, 9, 18, 19 a 20 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).
78) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 5. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice, v platném znění.".
17. V § 2d odst. 4 se za slova "nebo 2" vkládají slova "(dále jen "způsobilá protistrana")" a na konci textu odstavce se doplňují slova " ; současně dodržuje požadavky podle § 15da".
18. V § 2d se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Další podrobnosti pro účely odstavců 1 až 4 upravují čl. 61 a 71 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
19. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Ustanovení čl. 5, 7, 8, 10 a 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578) upravují
a) jiné nástroje podle odstavce 1 písm. d), které nejsou investičním nástrojem,
b) velkoobchodní energetické produkty podle odstavce 1 písm. h), z nichž vyplývá povinnost dodání komodity,
c) investiční nástroje podle odstavce 1 písm. i) a k), které mají vlastnosti jiných derivátových investičních nástrojů,
d) nástroje peněžního trhu podle odstavce 4.".
20. V § 4b odst. 1 písm. j) bodu 1 se za slovo "činností" vkládá slovo "skupiny" a na konci textu bodu se doplňují slova "(dále jen "převážně obchodní skupina")".
21. V § 4b odst. 1 písm. j) bodu 3 se slova "každoročně oznamuje České národní bance, že tuto výjimku využívá, a na požádání ji informuje" nahrazují slovy "na požádání informuje Českou národní banku".
22. V § 4b odst. 1 písm. l) se slova "právy, a" nahrazují slovem "právy,".
23. V § 4b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno n), které zní:
"n) poskytovatel služeb skupinového financování podle čl. 2 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375) při výkonu své činnosti, pokud poskytuje hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) nebo i).".
24. V § 4b se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámky pod čarou č. 79 znějí:
"(4) Ustanovení čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578) upravuje, kdy je pro účely odstavce 1 písm. c) činnost vykonávána příležitostně.
(5) Kritéria pro určení toho, kdy má být pro účely odstavce 1 písm. j) v rámci skupiny určitá činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti, upravují čl. 1 až 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/183379).
79) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1833 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU upřesněním kritérií k určení toho, kdy má být na úrovni skupiny určitá činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti.".
25. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
26. V § 5 odst. 2 se slova "ustanovení uvedených v odstavci 2" nahrazují slovy "§ 5a, 6, 8a, 9a, § 12aa až 12ad, § 12g, 12h, § 12j až 12m, § 16a, 16b, § 135a až 135c, § 136 odst. 2 a 5, § 137a až 137c, § 149ga, 149gb a § 150 až 155c".
27. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Pro obchodníka s cennými papíry, který je investičním podnikem podle čl. 1 odst. 2 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), se § 9a, § 12aa až 12ad, § 12g, 12h, § 12j až 12m, § 16a, 16b, 135a, 135b, 135c, § 136 odst. 2 a 5, § 137a až 137c, § 149ga, 149gb a § 150 až 155b nepoužijí. Pro účely § 3a, 20d, § 25 až 26b, § 26c až 34, § 36a až 36j, § 38c až 39 a § 41 zákona o bankách se obchodník s cennými papíry, který je investičním podnikem podle čl. 1 odst. 2 nebo 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), považuje za banku a § 8 odst. 2 až 10, § 8b až 8d, § 9a, 11b, 11c, § 12c až 12y, § 16, 16a, 21, 22 a 24 zákona o bankách a související prováděcí předpisy, přímo použitelné předpisy Evropské unie a rozhodnutí Komise se pro něj použijí obdobně, jako by byl bankou.
(4) Systémově významný obchodník se považuje za obchodníka s cennými papíry s tím, že § 8a, 9a, § 12aa až 12ad, § 12g, 12h, § 12j až 12m, § 16a, 16b, § 21 až 23, § 135a, 135b, 135c, § 136 odst. 2 a 5, § 137a až 137c, § 149ga, 149gb a § 150 až 155b se pro něj nepoužijí. Pro účely § 3a, 20d, § 25 až 26b, § 26c až 34, § 36a až 36j, § 38c až 39 a § 41 zákona o bankách se systémově významný obchodník považuje za banku a § 5a, § 5c až 5o, § 8 odst. 2 až 10, § 8b až 8d, § 9a, 10a, 11b, 11c, § 12c až 12y, § 16, 16a, 17a, 20, 20a, 21, 22 a 24 zákona o bankách a související prováděcí předpisy, přímo použitelné předpisy Evropské unie a rozhodnutí Komise se pro něj použijí obdobně, jako by byl bankou.".
28. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 80 zní:
 
"§ 5a
Pravomoc České národní banky rozhodnout o použití požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 na některé obchodníky s cennými papíry
(1) Česká národní banka může podle čl. 1 odst. 2 prvního pododstavce písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) rozhodnout, že požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201377) se použijí na obchodníka s cennými papíry, který poskytuje investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo h), pokud celková hodnota konsolidovaných aktiv daného obchodníka s cennými papíry vypočtená jako průměr za předchozích 12 kalendářních měsíců činí částku odpovídající alespoň 5 000 000 000 EUR a je splněno alespoň jedno z těchto kritérií:
a) obchodník s cennými papíry poskytuje tyto investiční služby v takovém rozsahu, že jeho selhání nebo potíže by mohly vést k systémovému riziku,
b) obchodník s cennými papíry je členem clearingového systému podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), nebo
c) je to opodstatněné s ohledem na velikost, povahu, rozsah a složitost činností tohoto obchodníka s cennými papíry, při zohlednění zásady proporcionality a s přihlédnutím k
1. významu obchodníka s cennými papíry pro hospodářství Evropské unie nebo České republiky,
2. významu přeshraničních činností obchodníka s cennými papíry, nebo
3. propojenosti obchodníka s cennými papíry s finančním systémem.
(2) Česká národní banka může rozhodnout o zrušení rozhodnutí podle odstavce 1, pokud již není splněno kritérium podle odstavce 1, které bylo důvodem pro vydání rozhodnutí podle odstavce 1.
(3) Rozhodnutí České národní banky podle odstavce 1 pozbude právních účinků, pokud obchodník s cennými papíry přestane splňovat prahovou hodnotu podle odstavce 1 vypočtenou za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Obchodník s cennými papíry oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu České národní bance.
(4) Kritéria stanovená v odstavci 1 písm. a) a b) za účelem jejich jednotného uplatňování upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480).
80) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.".
29. V § 6 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) tato společnost má počáteční kapitál alespoň ve výši podle § 8a a má, nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti, kapitál průhledného a nezávadného původu alespoň ve výši podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),".
30. V § 6 odst. 2 větě první se slova " , popřípadě též, že je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat služby hlášení údajů a které ze služeb hlášení údajů je oprávněn poskytovat" zrušují.
31. Za § 6aa se vkládají nové § 6b až 6e, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 81 znějí:
 
"§ 6b
Povolení k činnosti systémově významného obchodníka
(1) Osoba se sídlem nebo skutečným sídlem v České republice nesmí vykonávat činnost úvěrové instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201377) bez povolení k činnosti systémově významného obchodníka.
(2) Pro obchodníka s cennými papíry se zákaz podle odstavce 1 nepoužije do dne, kdy
a) průměr hodnoty jeho celkových aktiv k poslednímu dni kalendářního měsíce počítaný za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců činí alespoň částku odpovídající 30 000 000 000 EUR, nebo
b) průměr hodnoty jeho celkových aktiv k poslednímu dni kalendářního měsíce počítaný za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je nižší než částka odpovídající 30 000 000 000 EUR a tento obchodník je součástí skupiny, v níž celková hodnota konsolidovaných aktiv všech osob v této skupině, které mají hodnotu celkových aktiv nižší, než je částka odpovídající 30 000 000 000 EUR, a poskytují investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo h), dosahuje částky odpovídající alespoň 30 000 000 000 EUR, přičemž v obou případech se průměr počítá z hodnot k poslednímu dni kalendářního měsíce za období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
(3) Pro obchodníka s cennými papíry se zákaz podle odstavce 1 nepoužije po dobu, po kterou běží řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti systémově významného obchodníka tomuto obchodníkovi s cennými papíry.
(4) Po dobu trvání povolení k činnosti systémově významného obchodníka se u systémově významného obchodníka nepřihlíží k jeho případnému povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.
(5) Česká národní banka udělí povolení k činnosti systémově významného obchodníka na žádost obchodní společnosti, jestliže jsou splněny tyto podmínky:
a) tato společnost má právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
b) sídlo a skutečné sídlo této společnosti je v České republice,
c) tato společnost má počáteční kapitál, který zahrnuje pouze jednu nebo více položek podle čl. 26 odst. 1 písm. a) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201377) alespoň ve výši odpovídající alespoň 5 000 000 EUR a má finanční zdroje průhledného a nezávadného původu alespoň ve výši podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201377),
d) vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky podle § 10 odst. 1,
e) žadatel předložil úplné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské komise, kterým se doplňuje čl. 8a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU81), a
f) žadatel splňuje obdobně podmínky pro udělení bankovní licence podle zákona upravujícího činnost bank, s výjimkou výše základního kapitálu, právní formy a požadavku podle § 4 odst. 5 písm. l) zákona o bankách.
(6) Ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení k činnosti systémově významného obchodníka Česká národní banka uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je systémově významný obchodník oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům a zda je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Povolení musí obsahovat alespoň jednu investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo h).
(7) O žádosti o povolení k činnosti systémově významného obchodníka rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne, kdy jí došla žádost, která má předepsané náležitosti a netrpí vadami.
 
§ 6c
Odnětí povolení k činnosti systémově významného obchodníka
(1) Česká národní banka odejme systémově významnému obchodníkovi povolení k činnosti systémově významného obchodníka, vedle případů podle § 34 zákona o bankách, také tehdy, pokud je průměr hodnoty jeho celkových aktiv k poslednímu dni kalendářního měsíce počítaný za období 60 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nižší než prahové hodnoty stanovené v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201377).
(2) Pokud systémově významný obchodník po dobu 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti nebo neposkytuje úvěry, není to důvodem pro odnětí povolení k činnosti systémově významného obchodníka.
(3) Pokud Česká národní banka odejme systémově významnému obchodníkovi povolení k činnosti systémově významného obchodníka podle § 34 zákona o bankách, může současně rozhodnout o odnětí jeho povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, jsou-li splněny podmínky podle § 145.
 
§ 6d
Povolení k činnosti pobočky zahraničního systémově významného obchodníka se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie
(1) Zahraniční systémově významný obchodník se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, může vykonávat svou činnost v České republice pouze prostřednictvím pobočky na základě povolení uděleného Českou národní bankou.
(2) Česká národní banka udělí povolení k činnosti pobočky zahraničního systémově významného obchodníka na žádost zahraničního systémově významného obchodníka se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže jsou splněny tyto podmínky:
a) právní forma zahraničního systémově významného obchodníka odpovídá právní formě akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
b) sídlo a skutečné sídlo zahraničního systémově významného obchodníka je ve stejném státě,
c) finanční zdroje, které má nebo bude mít tato pobočka k dispozici, mají průhledný a nezávadný původ a tato pobočka má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti k dispozici finanční zdroje v dostatečném objemu s ohledem na rozsah a rizikovost činností pobočky, přičemž minimální výše těchto finančních zdrojů činí alespoň částku odpovídající 5 000 000 EUR,
d) žadatel předložil úplné informace obdobně podle přímo použitelného předpisu Evropské komise, kterým se doplňuje čl. 8a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU81),
e) jsou splněny obdobně podmínky pro udělení licence pobočky zahraniční banky podle § 5 zákona o bankách, kromě výše finančních zdrojů a právní formy,
f) žadatel má povolení k poskytování investičních služeb, které hodlá poskytovat v České republice prostřednictvím této pobočky, udělené orgánem dohledu státu, ve kterém má žadatel sídlo a skutečné sídlo, a jedná se o povolení k poskytování služeb, které odpovídají investičním službám podle § 4 odst. 2 písm. c) a h), a
g) poskytování investičních služeb žadatelem podléhá dohledu orgánu dohledu podle písmene f).
(3) Žádost podle odstavce 2 lze podat pouze elektronicky. Žádost podle odstavce 2 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek podle odstavce 2.
(4) Česká národní banka rozhodne o žádosti podle odstavce 2 do 6 měsíců ode dne, kdy jí došla žádost, která má předepsané náležitosti a netrpí vadami. Ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení podle odstavce 1 Česká národní banka uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je systémově významný obchodník oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům a zda je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků.
(5) Pro pobočku zahraničního systémově významného obchodníka se sídlem a skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, se § 28 až 28b nepoužijí a použijí se pro ni obdobně § 8 odst. 11, § 8b odst. 10, § 11a, 12a, 12b, § 13 až 15 a § 16b zákona o bankách.
 
§ 6e
Výkon činnosti zahraničního systémově významného obchodníka se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie na území České republiky
Pro výkon činnosti zahraničního systémově významného obchodníka se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie na území České republiky se § 24 odst. 1 až 3 a § 25 odst. 1 a 2 nepoužijí a použijí se pro něj obdobně § 5a a § 5c až 5o zákona o bankách.
81) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, 2014/59/EU, (EU) 2015/2366, (EU) 2018/843, (EU) 2019/878 a (EU) 2019/2034.".
32. V § 7 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámek pod čarou č. 82 a 83 znějí:
"(6) Náležitosti žádosti o udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle odstavce 1 upravují čl. 1 až 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/194382).
(7) Formát a další technické náležitosti žádosti o udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle odstavce 1 upravují čl. 1 až 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/194583).
82) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků.
83) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1945 ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žádajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU.".
33. § 8a včetně nadpisu zní:
 
"§ 8a
Počáteční kapitál
(1) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který je oprávněn poskytovat hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. c) a h), musí činit alespoň částku odpovídající 750 000 EUR.
(2) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který je oprávněn poskytovat hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. g), pokud tento obchodník s cennými papíry obchoduje na vlastní učet nebo je oprávněn poskytovat hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. c), musí činit alespoň částku odpovídající 750 000 EUR.
(3) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který je oprávněn poskytovat hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a), b), d), e) a i) a není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí činit alespoň částku odpovídající 75 000 EUR.
(4) Počáteční kapitál obchodníka s cennými papíry, který není obchodníkem s cennými papíry podle odstavců 1 až 3, musí činit alespoň částku odpovídající 150 000 EUR.
Složení počátečního kapitálu obchodníka s cennými papíry upravuje čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).".
34. § 9a zní:
 
"§ 9a
(1) Velký nebo propojený obchodník s cennými papíry zavede spolehlivé, účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení a průběžné udržování objemu, druhů a rozdělení vnitřně stanoveného kapitálu a likvidních aktiv, které jsou odpovídající k pokrytí povahy a úrovně rizik, které může představovat pro ostatní nebo kterým je nebo může být sám vystaven. Tyto strategie a postupy musí být odpovídající a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností tohoto velkého nebo propojeného obchodníka s cennými papíry.
(2) Velký nebo propojený obchodník s cennými papíry pravidelně přezkoumává, zda strategie a postupy podle odstavce 1 splňují požadavky podle odstavce 1.
(3) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 plní i malý a nepropojený obchodník s cennými papíry, pokud tak určí Česká národní banka rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy.".
35. § 9aj až 9b se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 68 až 70 zrušují.
36. V § 10 odst. 2 větě první se slovo "statutární" nahrazuje slovem "generální".
37. V § 10 odst. 2 větě druhé se slovo "Statutární" nahrazuje slovem "Generální".
38. V nadpisu § 10a se za slovo "změn" vkládají slova "ve složení".
39. V § 10a odst. 1 větě první se slova "týkající se jeho vedoucího orgánu nebo jeho členů" nahrazují slovy "ve složení vedoucího orgánu".
40. V § 10a odst. 1 větě druhé se slova "bez zbytečného odkladu" nahrazují slovy "do 10 pracovních dnů".
41. V § 10a se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Podrobnosti oznámení podle odstavce 1 upravuje čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/194583). Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat náležitosti podle čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/194382).".
42. Za § 10a se vkládá nový § 10aa, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 10aa
Výbor pro jmenování
(1) Kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry, který splňuje kritéria podle § 12l odst. 6 písm. a), zřídí výbor pro jmenování složený z členů kontrolního orgánu. Členy výboru pro jmenování jmenuje a odvolává kontrolní orgán.
(2) Výbor pro jmenování
a) určuje a doporučuje ke schválení kontrolnímu orgánu nebo valné hromadě kandidáty na členství ve vedoucím orgánu, posuzuje vyváženost znalostí, dovedností, rozmanitosti a zkušeností členů vedoucího orgánu a vypracovává popis činností a schopností požadovaných pro konkrétní funkci a odhaduje předpokládaný časový rozsah závazku,
b) pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí strukturu, velikost, složení a činnost vedoucího orgánu a předkládá kontrolnímu orgánu doporučení ohledně změn,
c) pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí znalosti, dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů vedoucího orgánu a vedoucího orgánu jako celku a podává o tom kontrolnímu orgánu zprávy a
d) pravidelně přezkoumává politiku vedoucího orgánu v otázkách výběru a jmenování osob ve vrcholném vedení a předkládá doporučení kontrolnímu orgánu.
(3) Výbor pro jmenování rovněž stanovuje cílové zastoupení méně zastoupeného pohlaví ve vedoucím orgánu a připraví strategii, jak zvýšit počet zástupců méně zastoupeného pohlaví ve vedoucím orgánu, aby se dosáhlo stanoveného cíle. Cíl, strategie a její uplatňování se uveřejňuje podle čl. 435 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201377).
(4) Výbor pro jmenování při plnění svých povinností průběžně a v co největší míře zohledňuje potřebu zajistit, aby rozhodování vedoucího orgánu neovládala jediná osoba nebo malá skupina osob způsobem, který by byl škodil zájmům obchodníka s cennými papíry jako celku.
(5) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby měl výbor pro jmenování k dispozici potřebné zdroje, včetně externího poradenství, a aby měl za tímto účelem k dispozici dostatečné peněžní prostředky.".
43. V § 10b se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 84 zní:
"(5) Informace, jež musí navrhovaní nabyvatelé zahrnout do svého oznámení podle odstavce 1, upravují čl. 2 až 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/194684).
84) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1946 ze dne 11. července 2017, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku.".
44. V části druhé hlavě II dílu 3 oddíl 1 včetně nadpisu zní:
"Oddíl 1
Střety zájmů
 
§ 11a
(1) Obchodník s cennými papíry přijme vhodná opatření ke zjištění, prevenci a řízení střetů zájmů mezi ním, jeho pracovníky a vázanými zástupci nebo jakoukoli osobou s ním přímo nebo nepřímo spojenou kontrolou, a jeho zákazníky nebo mezi dvěma zákazníky, které vzniknou v průběhu poskytování investičních služeb nebo jejich kombinace, včetně těch, které jsou způsobeny přijetím pobídek od třetích stran nebo vlastními systémy odměňování a jiných pobídek daného obchodníka s cennými papíry.
(2) Pokud organizační nebo administrativní opatření přijatá obchodníkem s cennými papíry podle § 12a odst. 3 a § 12ba a 12bb nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že rizikům poškození zájmů zákazníka bude zabráněno, obchodník s cennými papíry zákazníkovi jasně sdělí obecnou povahu nebo zdroje střetů zájmů a opatření přijatá ke zmírnění uvedených rizik předtím, než provede obchod jeho jménem.
(3) Sdělení podle odstavce 2 musí být poskytnuto na trvalém nosiči dat a musí být dostatečně podrobné s přihlédnutím k povaze zákazníka tak, aby zákazník mohl o službě, u níž ke střetu zájmů dochází, učinit informované rozhodnutí.".
45. V části druhé hlavě II dílu 3 nadpis oddílu 2 zní: "Účinné a obezřetné řízení".
46. § 12 a 12a včetně nadpisů znějí:
 
"§ 12
Systém správy a řízení k zajištění účinného a obezřetného řízení
(1) Řídicí orgán obchodníka s cennými papíry zavede a uplatňuje a kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry kontroluje systém správy a řízení, který zajišťuje účinné a obezřetné řízení obchodníka s cennými papíry, včetně vymezení funkcí, jejichž výkon je vzájemně neslučitelný, a předcházení střetům zájmů, a to způsobem, který je ku prospěchu stabilitě a fungování trhu a zájmům jeho zákazníků.
(2) Systém podle odstavce 1 se řídí těmito zásadami:
a) řídicí orgán obchodníka s cennými papíry schvaluje provádění strategických cílů, strategie v oblasti rizika a vnitřní správy a řízení obchodníka s cennými papíry a kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry provádí dohled v této oblasti,
b) řídicí orgán obchodníka s cennými papíry zajišťuje integritu systémů účetnictví a finančního výkaznictví, včetně integrity finanční a provozní kontroly a dodržování právních předpisů a příslušných norem,
c) kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry dohlíží nad postupy zveřejňování informací a nad komunikacemi,
d) kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry provádí účinný dohled nad osobami ve vrcholném vedení,
e) jsou splněny podmínky podle § 10 odst. 2.
(3) Systém podle odstavce 1 také zajišťuje, aby řídicí orgán obchodníka s cennými papíry stanovoval a schvaloval a kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry kontroloval
a) organizaci obchodníka s cennými papíry, pokud jde o poskytování investičních služeb, včetně dovedností, odborných a jiných znalostí vyžadovaných od pracovníků, zdrojů, postupů a opatření pro poskytování investičních služeb s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti jeho činnosti a ke všem požadavkům, které musí obchodník s cennými papíry splňovat,
b) politiku v oblasti služeb, činností, produktů a operací nabízených nebo poskytovaných v souladu s ochotou obchodníka s cennými papíry podstupovat riziko a charakteristikami a potřebami zákazníků obchodníka s cennými papíry, kterým budou nabízeny nebo poskytovány, včetně případného provedení patřičného zátěžového testování,
c) politiku odměňování osob zapojených do poskytování investičních služeb zákazníkům, jejímž cílem je podpořit odpovědné obchodní chování a spravedlivé zacházení se zákazníky a předcházet střetu zájmů ve vztazích se zákazníky.
(4) Kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry kontroluje a pravidelně hodnotí přiměřenost a dosahování strategických cílů při poskytování investičních služeb, jakož i účinnost systému správy a řízení a přiměřenost politik týkajících se poskytování služeb zákazníkům, a řídicí orgán obchodníka s cennými papíry přijímá vhodná opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
 
§ 12a
Organizační požadavky
(1) Obchodník s cennými papíry musí mít
a) řádné administrativní a účetní postupy,
b) mechanismus vnitřní kontroly,
c) účinné postupy k posouzení rizik a
d) účinná kontrolní a ochranná opatření pro systém zpracovávání dat.
(2) Obchodník s cennými papíry zavede vhodné strategie a postupy umožňující zajistit, aby on sám i jeho pracovníci a vázaní zástupci plnili povinnosti podle tohoto zákona a dodržovali vhodná pravidla pro osobní obchody prováděné těmito osobami.
(3) Obchodník s cennými papíry udržuje a uplatňuje účinná organizační a administrativní opatření k tomu, aby střety zájmů podle § 11a neovlivnily nepříznivě zájmy jeho zákazníků.
(4) Obchodník s cennými papíry přijme přiměřená opatření k tomu, aby zajistil nepřerušené a řádné poskytování investičních služeb a výkon investičních činností. K tomuto účelu využívá vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy.
(5) Obchodník s cennými papíry má řádný bezpečnostní mechanismus, který
a) zaručuje bezpečnost a ověření prostředků pro přenos informací,
b) minimalizuje riziko poškození údajů a neoprávněného přístupu a
c) zamezuje úniku informací při trvalém zachování důvěrnosti údajů.
(6) Další požadavky na organizační opatření obchodníka s cennými papíry podle odstavců 1 až 3 upravují čl. 21 až 29 a čl. 33 až 42 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
47. Za § 12a se vkládají nové § 12aa až 12ae, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 12aa
Zvláštní pravidla pro použití systému správy a řízení
(1) Pro malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry se § 12ab až 12ad, § 12g, 12h, § 12j až 12m a § 16b nepoužijí. Povinnosti podle § 12ad odst. 1 písm. a), c) a d) však dodržuje i malý a nepropojený obchodník s cennými papíry.
(2) Pokud se velký nebo propojený obchodník s cennými papíry stane malým a nepropojeným obchodníkem s cennými papíry, § 12ab až 12ad, § 12g, 12h, §12j až 12m a § 16b se pro něj nepoužijí až po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy byly splněny podmínky podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), pokud obchodník s cennými papíry v tomto období bez přerušení splňoval podmínky podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) a informoval o tom Českou národní banku.
(3) Pokud malý a nepropojený obchodník s cennými papíry zjistí, že již nesplňuje některou z podmínek podle čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), informuje o tom Českou národní banku a požadavky § 12ab až 12ad, § 12g, 12h, § 12j až 12m a § 16b splní do 12 měsíců ode dne tohoto zjištění. Obchodník s cennými papíry postupuje podle § 12l u odměn přiznaných za poskytnuté služby nebo výsledky dosažené v účetním období po uplynutí účetního období, ve kterém proběhlo toto zjištění.
(4) Obchodník s cennými papíry plní požadavky podle § 12ab až 12ad, § 12g, 12h, § 12j až 12m a § 16b na individuálním základě, pokud Česká národní banka povolila postup podle čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
(5) Obchodník s cennými papíry plní požadavky podle § 12ab až 12ad, § 12g, 12h, § 12j až 12m a § 16b na individuálním i na konsolidovaném základě, použije-li se obezřetnostní konsolidace podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372). To se nepoužije pro kontrolující osobu, která je zahrnuta do konsolidované situace podle čl. 4 odst. 1 bodu 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) a je usazena ve státě, který není členským státem Evropské unie, pokud použití § 12ab až 12ad, § 12g, 12h, § 12j až 12m a § 16b je podle právních předpisů státu, v němž je tato kontrolující osoba usazena, protiprávní.
 
§ 12ab
Spolehlivý systém správy a řízení
(1) Obchodník s cennými papíry musí mít spolehlivý systém správy a řízení zahrnující
a) jasnou organizační strukturu s dobře definovanými, transparentními a jednotnými odpovědnostmi,
b) účinné postupy pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, jimž je nebo může být obchodník s cennými papíry vystaven, nebo rizik, která tento obchodník s cennými papíry může představovat pro ostatní účastníky finančního trhu,
c) přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně řádných správních a účetních postupů, a
d) zásady a postupy odměňování, které odpovídají náležitému a účinnému řízení rizik a podporují je; tyto zásady a postupy musí být založeny na stejné odměně mužů a žen za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty.
(2) Při zavádění systému podle odstavce 1 se zohlední kritéria podle odstavce 3 a podle § 12ac, 12ad, 12g, 12h a § 12j až 12m.
(3) Systém podle odstavce 1 musí být vhodný a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činnostmi obchodníka s cennými papíry.
 
§ 12ac
Úloha vedoucího orgánu při řízení rizik
(1) Řídicí orgán obchodníka s cennými papíry schvaluje a kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry pravidelně hodnotí strategie a zásady, které se týkají ochoty obchodníka s cennými papíry podstupovat riziko a které se týkají řízení, sledování a snižování rizik, kterým je nebo může být obchodník s cennými papíry vystaven, a to při zohlednění makroekonomického prostředí a cyklu podnikání obchodníka s cennými papíry.
(2) Řídicí orgán obchodníka s cennými papíry a kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry věnují dostatek času zajištění řádného zvážení záležitostí podle odstavce 1 a přidělují přiměřené zdroje pro řízení všech významných rizik, kterým je obchodník s cennými papíry vystaven.
(3) Obchodník s cennými papíry stanoví pravidla oznamování významných rizik a zásad řízení rizik, včetně jejich změn, svému řídicímu orgánu a svému kontrolnímu orgánu.
(4) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby členové kontrolního orgánu měli přístup k informacím o rizicích, jimž je nebo může být obchodník s cennými papíry vystaven.
 
§ 12ad
Řízení rizik
(1) Obchodník s cennými papíry má spolehlivé strategie, zásady, postupy a systémy pro identifikaci, měření, řízení a sledování, pokud jde o
a) významné zdroje rizik pro zákazníky a jejich dopady a jakýkoli významný dopad na kapitál, přičemž se zohlední požadavky podle § 12e; obchodník s cennými papíry zváží sjednání pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání jako účinného nástroje pro řízení rizik,
b) významné zdroje rizik pro trh a jejich dopady a významný dopad na kapitál,
c) významné zdroje rizik pro obchodníka s cennými papíry, zejména těch, které mohou vyčerpat úroveň dostupného kapitálu, a dopady těchto rizik, a
d) riziko likvidity pro vhodný soubor časových horizontů, včetně jednodenního horizontu, aby bylo zajištěno, že obchodník s cennými papíry udržuje přiměřenou úroveň likvidních zdrojů, a to i s ohledem na řešení významných zdrojů rizik podle písmen a) až c).
(2) Významné zdroje rizik pro obchodníka s cennými papíry podle odstavce 1 písm. c) zahrnují v relevantních případech významné změny účetní hodnoty aktiv, včetně veškerých pohledávek vůči vázaným zástupcům, selhání zákazníků nebo protistran, pozic ve finančních nástrojích, cizích měnách a komoditách a závazků vůči dávkově definovaným penzijním programům.
(3) Strategie, zásady, postupy a systémy podle odstavce 1 jsou přiměřené složitosti, rizikovému profilu, rozsahu činnosti obchodníka s cennými papíry a ochotě obchodníka s cennými papíry podstupovat riziko a odrážejí význam obchodníka s cennými papíry v každém členském státě Evropské unie, v němž obchodník s cennými papíry vykonává svou činnost, přičemž se zohlední požadavky podle § 12e.
(4) Obchodník s cennými papíry věnuje náležitou pozornost každému významnému riziku dopadu na kapitál, pokud takové riziko není přiměřeně zachyceno v kapitálových požadavcích vypočítaných podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
(5) Pokud je nutné, aby obchodník s cennými papíry ukončil či zastavil činnost, věnuje s ohledem na životaschopnost a udržitelnost svých modelů a strategií podnikání během procesu opouštění trhu náležitou pozornost požadavkům a potřebným zdrojům, které jsou realistické z hlediska časového harmonogramu a udržení kapitálu a likvidních zdrojů.
(6) To, kdy se strategie, zásady, postupy a systémy obchodníků s cennými papíry považují za spolehlivé, upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480).
 
§ 12ae
Povinné pojištění malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry a jeho neúčast v záručním systému zabezpečovaném Garančním fondem
(1) Malý a nepropojený obchodník s cennými papíry musí být po celou dobu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením některé z povinností malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry stanovených tímto zákonem
a) s limitem pojistného plnění nejméně 13 500 000Kč na každou pojistnou událost a nejméně 20 250 000 Kč v případě souběhu více pojistných událostí v jednom kalendářním roce a
b) se spoluúčastí pojištěného na náhradě vzniklé škody, byla-li v pojistné smlouvě ujednána, ne vyšší než 10 % z částky, kterou je pojištěný povinen nahradit.
(2) Pro malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry se § 128 až 134 nepoužijí.".
48. § 12b se včetně nadpisu zrušuje.
49. V § 12ba se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Odstavce 1 až 6 se nepoužijí pro
a) investiční nástroj nabízený pouze způsobilým protistranám,
b) investiční cenný papír podle § 3 odst. 2 písm. b), který neobsahuje jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení, a
c) depozitní poukázku představující vlastnické právo k investičnímu cennému papíru podle písmene b).".
50. V § 12d odst. 2 se slova "řídicího a kontrolního systému" nahrazují slovy "systému správy a řízení".
51. V § 12d se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Další požadavky pro účely odstavců 1 až 7 upravují čl. 30 až 32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
52. V § 12e odstavec 3 zní:
"(3) Obchodník s cennými papíry je povinen mít osobou oprávněnou provádět auditorskou činnost podle zákona o auditorech (dále jen "auditor") ověřenou přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka; o ověření přiměřenosti opatření přijatých obchodníkem s cennými papíry za účelem ochrany majetku zákazníka vypracuje auditor zprávu o ověření přiměřenosti opatření přijatých obchodníkem s cennými papíry za účelem ochrany majetku zákazníka, kterou poskytne České národní bance.".
53. § 12f až 12h včetně nadpisů znějí:
 
"§ 12f
Prováděcí právní předpis
Prováděcí právní předpis stanoví
a) podrobnější požadavky na obchodníka s cennými papíry při vytváření, nabízení nebo distribuci investičních nástrojů v mezích podle § 12ba a 12bb,
b) náležitosti, lhůty a způsob zasílání zpráv auditora podle § 12e odst. 3 a
c) požadavky na organizační uspořádání ve vztahu k zajištění ochrany majetku zákazníka.
 
§ 12g
Výbor pro rizika
(1) Kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry, který splňuje kritéria podle § 12l odst. 6 písm. a), zřídí výbor pro rizika složený z členů kontrolního orgánu. Členy výboru pro rizika jmenuje a odvolává kontrolní orgán.
(2) Člen výboru pro rizika musí mít přiměřené odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby plně rozuměl strategii v oblasti rizik a ochotě obchodníka s cennými papíry podstupovat riziko, a dokázal tuto strategii a tuto ochotu řídit a sledovat.
(3) Výbor pro rizika informuje kontrolní orgán o celkové současné a budoucí ochotě obchodníka s cennými papíry podstupovat rizika a jeho strategii v oblasti rizik a je kontrolnímu orgánu nápomocen při dohledu nad prováděním uvedené strategie osobám ve vrcholném vedení.
 
§ 12h
Dohled České národní banky nad zásadami odměňování
(1) Česká národní banka shromažďuje informace zpřístupněné podle čl. 51 prvního pododstavce písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) a informace poskytnuté obchodníky s cennými papíry o rozdílech v odměňování žen a mužů a využívá tyto informace jako referenční hodnoty pro trendy a postupy odměňování.
(2) Obchodník s cennými papíry předloží České národní bance nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období informace za uplynulé účetní období o počtu pracovníků obchodníka s cennými papíry, jejichž odměna dosahuje za jedno účetní období částky odpovídající alespoň 1 000 000 EUR, včetně informací o jejich pracovních povinnostech, příslušné oblasti činnosti, hlavních složkách mzdy, prémiích, odměnách vázaných na plnění dlouhodobých cílů a příspěvcích na produkty spoření na stáří. Povinnost podle věty první se považuje za splněnou, pokud obchodník s cennými papíry tyto informace uveřejní podle čl. 46 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
(3) Obchodník s cennými papíry předloží České národní bance na vyžádání celkovou výši odměn každého člena vedoucího orgánu nebo každé osoby ve vrcholném vedení.
(4) Informace podle odstavců 2 a 3 předkládá obchodník s cennými papíry v elektronické podobě ve formě datové zprávy prostřednictvím datové schránky České národní banky nebo na elektronickou adresu podatelny České národní banky s jednoznačným označením informační povinnosti. Datová zpráva zasílaná na elektronickou adresu podatelny České národní banky musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem kontaktní osoby.".
54. V § 12i se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Tento mechanismus k hlášení může být stanoven sociálními partnery při zajištění stejné míry ochrany, jako je vyžadována podle odstavce 2 písm. b) a c).".
55. § 12j včetně nadpisu zní:
 
"§ 12j
Zásady odměňování
(1) Obchodník s cennými papíry při vytváření a uplatňování svých zásad odměňování pro jednotlivé kategorie pracovníků, včetně osob ve vrcholném vedení, pracovníků, jejichž činnosti jsou spojeny s podstupováním rizik, a pracovníků v kontrolních funkcích a všech pracovníků, kterým je vyplácena celková odměna rovnající se alespoň nejnižší odměně vyplácené osobám ve vrcholném vedení, nebo pracovníkům, jejichž činnosti jsou spojeny s podstupováním rizik a jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil obchodníka s cennými papíry nebo aktiv, která spravuje, dodržuje tyto zásady:
a) zásady odměňování jsou jasně zdokumentované a přiměřené jeho velikosti a vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jeho činností,
b) zásady odměňování jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty,
c) zásady odměňování jsou v souladu s náležitým a účinným řízením rizik a podporují jej,
d) zásady odměňování jsou v souladu se strategií podnikání a cíli obchodníka s cennými papíry a zohledňují rovněž dlouhodobé dopady přijatých investičních rozhodnutí,
e) zásady odměňování obsahují opatření k zamezení střetu zájmů, podněcují odpovědné podnikání a podporují informovanost o riziku a obezřetné podstupování rizik,
f) zásady odměňování přijímá a pravidelně přezkoumává v obchodníkovi s cennými papíry kontrolní orgán, který také dohlíží nad jejich prováděním,
g) provádění zásad odměňování podléhá ústřednímu a nezávislému internímu přezkumu kontrolními funkcemi, a to alespoň jednou ročně,
h) pracovníci v kontrolních funkcích jsou nezávislí na obchodních útvarech, nad nimiž vykonávají dohled, mají odpovídající pravomoc a jsou odměňováni podle míry plnění cílů spojených s jejich funkcemi, bez ohledu na výsledky oblastí podnikání, které kontrolují,
i) na odměňování osob ve vrcholném vedení odpovědných za řízení rizik a dodržování předpisů dohlíží přímo výbor pro odměňování podle § 12m, a pokud takový výbor není zřízen, kontrolní orgán,
j) zásady odměňování při zohlednění právních předpisů pro stanovování mezd jasně rozlišují mezi kritérii použitými pro stanovení
1. základní pevné složky odměny, která odráží především příslušné odborné zkušenosti a organizační odpovědnost vyplývající z druhu práce pracovníka v rámci jeho podmínek pracovního poměru nebo výkonu funkce,
2. pohyblivé složky odměny, která odráží udržitelné výsledky pracovníka přizpůsobené riziku, jakož i výsledky nad rámec toho, co vyplývá z druhu práce pracovníka, a
k) pevná složka tvoří dostatečně velkou část celkové odměny, aby umožňovala provádění plně flexibilního systému vyplácení pohyblivé složky odměny, včetně možnosti nevyplacení pohyblivé složky odměny.
(2) Pro účely odstavce 1 písm. k) stanoví obchodník s cennými papíry přiměřené poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou celkové odměny ve svých zásadách odměňování s přihlédnutím ke své podnikatelské činnosti a souvisejícím rizikům, jakož i k dopadu, který mají různé kategorie pracovníků podle odstavce 1 na jeho rizikový profil.
(3) Kritéria pro určení kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil obchodníka s cennými papíry podle odstavce 1, upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480).".
56. Za § 12j se vkládají nové § 12k až 12m, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 12k
Obchodník s cennými papíry využívající mimořádnou veřejnou finanční podporu
Pokud obchodník s cennými papíry využívá mimořádnou veřejnou finanční podporu podle § 2 odst. 1 písm. s) zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
a) nevyplácí členům vedoucího orgánu pohyblivou složku odměny a
b) pohyblivá složka odměny vyplácená jiným pracovníkům než členům vedoucího orgánu je omezena na část čistých příjmů, pokud by pohyblivá složka odměny nebyla v souladu s udržováním spolehlivého kapitálového základu obchodníka s cennými papíry a jeho včasným ukončením mimořádné veřejné finanční podpory.
 
§ 12l
Pohyblivá složka odměny
(1) Pohyblivá složka odměny, kterou obchodník s cennými papíry přizná a vyplatí kategoriím pracovníků podle § 12j odst. 1, splňuje všechny následující požadavky přiměřeně jeho velikosti a vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jeho činností:
a) je-li pohyblivá složka odměny vázána na výsledky, je celková částka pohyblivé složky odměny založena na kombinaci posouzení výsledků daného pracovníka, dotčeného obchodního útvaru a celkových výsledků obchodníka s cennými papíry,
b) při posuzování výsledků pracovníka se berou v úvahu finanční i nefinanční kritéria,
c) posouzení výsledků podle písmene a) je založeno na víceletém období s přihlédnutím k cyklu podnikání obchodníka s cennými papíry a jeho rizikům podnikání,
d) pohyblivá složka odměny nemá vliv na schopnost obchodníka s cennými papíry zajistit spolehlivý kapitálový základ,
e) není stanovena zaručená pohyblivá složka odměny, s výjimkou této složky odměny pro nové pracovníky, a to pouze za první rok jejich pracovního poměru a pouze pokud má obchodník s cennými papíry silný kapitálový základ,
f) platby spojené s předčasným ukončením pracovního poměru nebo výkonu funkce odrážejí výsledky dosažené pracovníkem v daném období a nejsou odměnou za selhání nebo porušení povinností,
g) odměny související s náhradou nebo vyplacením ze smluv v předchozím zaměstnání nebo z předchozího výkonu funkce musí být v souladu s dlouhodobými zájmy obchodníka s cennými papíry,
h) měření výkonnosti použité jako základ pro výpočet souboru proměnlivých složek odměny zohledňuje všechny druhy stávajících a budoucích rizik a náklady na kapitál a likviditu požadované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
i) přidělení pohyblivých složek odměny v rámci obchodníka s cennými papíry zohledňuje všechny druhy stávajících a budoucích rizik,
j) alespoň 50 % každé pohyblivé složky odměny se skládá z
1. účastnických cenných papírů nebo, v závislosti na právní struktuře daného obchodníka s cennými papíry, rovnocenných vlastnických podílů,
2. nástrojů spojených s účastnickými cennými papíry nebo, v závislosti na právní struktuře daného obchodníka s cennými papíry, rovnocenných nepeněžních nástrojů,
3. nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 nebo nástrojů kapitálu tier 2 nebo jiných nástrojů, které lze plně přeměnit na nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 nebo odepsat, a které odpovídajícím způsobem odráží úvěrovou kvalitu obchodníka s cennými papíry při jeho trvání, nebo
4. nepeněžních nástrojů, které odrážejí strukturu nástrojů spravovaných portfolií,
k) pokud obchodník s cennými papíry nevydává žádný z nástrojů podle písmene j), může Česká národní banka schválit používání alternativních způsobů plnění stejných cílů,
l) alespoň 40 % pohyblivé složky odměny se odkládá podle potřeby na dobu 3 až 5 let v závislosti na cyklu podnikání obchodníka s cennými papíry, povaze jeho činnosti, rizicích s ním spojených a činnostech vykonávaných dotyčným pracovníkem, s výjimkou obzvláště vysoké pohyblivé složky odměny, kde podíl odložené pohyblivé složky odměny činí alespoň 60 %; odklad splatnosti pohyblivé složky odměny se nepřiznává rychleji, než by tomu bylo na poměrném základě,
m) až 100 % pohyblivé složky odměny je smluvně podmíněno, pokud jsou finanční výsledky obchodníka s cennými papíry horší nebo negativní, včetně práva nepřiznat pohyblivou složku odměny nebo její část nebo práva požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části podle kritérií stanovených obchodníkem s cennými papíry, které se týkají zejména situací, kdy dotyčný pracovník
1. se podílel na jednání, které vedlo k významným ztrátám pro obchodníka s cennými papíry, nebo za takové jednání nesl odpovědnost, nebo
2. již není považován za odborně způsobilého a důvěryhodného, a
n) zvláštní penzijní výhody jsou v souladu se strategií podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy obchodníka s cennými papíry.
(2) Fyzické osoby podle § 12j odst. 1 nesmí používat osobní zajišťovací strategie ani pojištění odměn či odpovědnosti za účelem oslabení zásad podle odstavce 1.
(3) Pohyblivá složka odměny se nevyplácí s využitím investičních nástrojů či metod, které umožňují nedodržet tento zákon nebo čl. 1 až 59 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
(4) Pro účely odstavce 1 písm. j) se na cenné papíry a nástroje použije příslušná retenční politika, která je určena ke sladění pobídek pracovníka s dlouhodobějšími zájmy obchodníka s cennými papíry, jeho věřitelů a zákazníků. Česká národní banka může rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy omezit druhy a charakteristiky cenných papírů nebo nástrojů podle odstavce 1 písm. j) nebo případně zakázat používání některých cenných papírů nebo nástrojů pro pohyblivé složky odměny.
(5) Pro účely odstavce 1 písm. n) platí, že
a) v případě, že pracovník ukončí svůj pracovní poměr nebo výkon funkce u obchodníka s cennými papíry před dosažením věku pro vznik nároku na starobní důchod, zadrží obchodník s cennými papíry zvláštní penzijní výhody v podobě cenných papírů nebo nástrojů podle odstavce 1 písm. j) po dobu 5 let a
b) pokud pracovník dosáhne věku pro vznik nároku na starobní důchod a odejde do důchodu, vyplatí se tomuto pracovníkovi zvláštní penzijní výhody v podobě nástrojů podle odstavce 1 písm. j), přičemž daný pracovník tyto cenné papíry nebo nástroje drží alespoň po dobu 5 let ode dne odchodu do důchodu.
(6) Odstavec 1 písm. j) a l) a odstavec 5 se použijí jen na
a) obchodníka s cennými papíry, jehož hodnota rozvahových a podrozvahových aktiv je v průběhu čtyřletého období bezprostředně předcházejícího danému účetnímu období v průměru vyšší než částka odpovídající 100 000 000 EUR, a
b) fyzickou osobu, jejíž roční pohyblivá složka odměny přesahuje částku odpovídající 50 000 EUR a nepředstavuje více než jednu čtvrtinu celkové roční odměny této osoby.
(7) Upřesnění třídy nástrojů podle odstavce 1 písm. j) bodu 3 a možné alternativní způsoby podle odstavce 1 písm. k) upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480).
 
§ 12m
Výbor pro odměňování
(1) Kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry, který splňuje kritéria podle § 12l odst. 6 písm. a), zřídí výbor pro odměňování z členů kontrolního orgánu; to neplatí, pokud je výbor pro odměňování zřízen na úrovni skupiny.
(2) Členy výboru pro odměňování jmenuje kontrolní orgán. Jestliže zákon požaduje, aby zaměstnanci volili člena kontrolního orgánu, je členem výboru pro odměňování alespoň jeden člen kontrolního orgánu zvolený zaměstnanci v pracovním poměru.
(3) Výbor pro odměňování musí
a) být vyvážený s ohledem na zastoupení mužů a žen a
b) kvalifikovaně a nezávisle posuzovat zásady a postupy odměňování a pobídky vytvořené pro řízení rizika, kapitálu a likvidity.
(4) Výbor pro odměňování připravuje rozhodnutí týkající se odměňování, včetně rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko dotčeného obchodníka s cennými papíry a jeho řízení rizik a která mají být přijata vedoucím orgánem. Při přípravě tohoto rozhodnutí zohlední výbor pro odměňování veřejné zájmy a dlouhodobé zájmy společníků, investorů a dalších zúčastněných stran daného obchodníka s cennými papíry.".
57. V § 15 odst. 3 větě první, § 15k odst. 1 písm. b) a v § 15n odst. 4 se text "12a odst. 1 písm. h)" nahrazuje číslem "11a".
58. V § 15 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Další podrobnosti pro účely odstavce 1 upravují čl. 58, 64, 65 a čl. 67 až 69 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
59. V § 15a se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Požadavky na informace pro účely odstavce 1 upravuje čl. 44 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
60. V § 15b se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Odstavce 1 až 3 se nepoužijí pro
a) investiční nástroj nabízený pouze způsobilým protistranám,
b) investiční cenný papír podle § 3 odst. 2 písm. b), který neobsahuje jiný vložený derivátový prvek než doložku o právu na předčasné splacení, a
c) depozitní poukázku představující vlastnické právo k investičnímu cennému papíru podle písmene b).".
61. V § 15c odst. 5 úvodní části ustanovení se číslo "5" nahrazuje číslem "4".
62. V § 15c se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Další požadavky na posouzení podle odstavce 4 upravuje čl. 53 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
63. Za § 15c se vkládá nový § 15ca, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 15ca
Výzkum ve vztahu ke společnostem s malou a střední tržní kapitalizací
(1) Je-li poskytována společná úplata za provádění pokynů a za výzkum poskytnutý obchodníkovi s cennými papíry, nepovažuje se tento výzkum za pobídku podle § 15 odst. 3 věty první, pokud
a) před poskytnutím tohoto výzkumu uzavřel obchodník s cennými papíry s poskytovatelem výzkumu dohodu, v níž je stanoveno, která část společné úplaty se týká výzkumu,
b) obchodník s cennými papíry informuje své zákazníky o této společné úplatě a
c) tento výzkum se týká pouze emitentů, jejichž tržní kapitalizace ke konci 3 kalendářních let před poskytnutím výzkumu nepřekročila částku odpovídající 1 000 000 000 EUR.
(2) Pokud nebyly účastnické cenné papíry vydávané emitentem ke konci kalendářního roku přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, považuje se za tržní kapitalizaci podle odstavce 1 písm. c) hodnota vlastního kapitálu ke konci účetního období.
(3) Výzkumem podle odstavce 1 se rozumí služba výzkumu nebo informace z výzkumu týkající se
a) investičního nástroje nebo jiného aktiva,
b) emitenta nebo potenciálního emitenta investičního nástroje nebo
c) určitého odvětví nebo trhu takovým způsobem, že pomáhají hodnotit investiční nástroje, aktiva nebo emitenty v rámci daného odvětví nebo trhu.
(4) Výzkumem podle odstavce 1 se dále rozumí služba nebo informace, které výslovně nebo mlčky doporučují nebo navrhují investiční strategii a zahrnují odůvodněné stanovisko ohledně současné nebo budoucí hodnoty či ceny investičního nástroje nebo aktiva nebo zahrnují analýzy a originální vhledy a dochází k závěrům na základě nových či existujících informací, které by mohly být použity k doplnění informací při tvorbě investiční strategie nebo být relevantní a mít přidanou hodnotu pro rozhodnutí obchodníka s cennými papíry na účet zákazníka, kterému je za tento výzkum účtována úplata.".
64. V § 15d odst. 1 písm. e) se za slovo "úplatách" vkládají slova " , nejde-li o investiční službu poskytovanou profesionálnímu zákazníkovi jinou než uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d) a e),".
65. V § 15d se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Další požadavky na informace podle odstavců 1 a 5 upravují čl. 45 až 52 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
66. Za § 15d se vkládá nový § 15da, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 15da
Poskytování informací v elektronické podobě
(1) Obchodník s cennými papíry poskytuje informace podle tohoto zákona zákazníkovi v elektronické podobě, ledaže zákazník, který není profesionálním zákazníkem, požádá o poskytování informací v listinné podobě a v takovém případě mu obchodník s cennými papíry poskytuje informace podle tohoto zákona v listinné podobě bezplatně.
(2) Obchodník s cennými papíry informuje zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, o možnosti poskytování informací v listinné podobě.
(3) Obchodník s cennými papíry poskytne stávajícímu zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem a kterému byly doposud informace podle tohoto zákona poskytovány v listinné podobě, sdělení, že mu budou nadále tyto informace poskytovány v elektronické podobě, a to nejpozději 8 týdnů přede dnem zahájení poskytování těchto informací v elektronické podobě.
(4) Sdělení podle odstavce 3 obsahuje rovněž informaci o tom, že stávající zákazník, který není profesionálním zákazníkem, může ve lhůtě 8 týdnů ode dne doručení tohoto sdělení požádat, aby mu byly informace podle tohoto zákona nadále poskytovány v listinné podobě, a informaci o tom, že jestliže tak neučiní, budou mu informace nadále poskytovány výlučně v elektronické podobě.
(5) Elektronickou podobou se pro účely odstavců 1 až 4 rozumí trvalý nosič dat, který není listinou.".
67. V § 15e odst. 1 se za číslo "4" vkládají slova "a § 15ca".
68. V § 15e se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Odstavce 3 a 4 se nepoužijí při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e) profesionálnímu zákazníkovi, ledaže profesionální zákazník sdělí obchodníkovi s cennými papíry na trvalém nosiči dat, že na plnění těchto povinností trvá.
(6) Je-li smlouva o koupi nebo prodeji investičního nástroje uzavírána prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a není možné poskytnout informace podle § 15d odst. 1 písm. e) před uzavřením této smlouvy, může obchodník s cennými papíry poskytnout tyto informace na trvalém nosiči dat bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, jsou-li splněny tyto podmínky:
a) zákazník souhlasil s tím, že obdrží informace podle § 15d odst. 1 písm. e) bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy,
b) obchodník s cennými papíry poskytl zákazníkovi možnost odložit uzavření smlouvy tak, aby tento zákazník obdržel informace podle § 15d odst. 1 písm. e) předem, a
c) obchodník s cennými papíry nabídl zákazníkovi možnost poskytnutí informací podle § 15d odst. 1 písm. e) telefonicky.".
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.
69. V § 15g se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Odstavce 1, 2 a 4 se nepoužijí při poskytování investičních služeb profesionálnímu zákazníkovi, ledaže profesionální zákazník sdělí obchodníkovi s cennými papíry na trvalém nosiči dat, že na plnění těchto povinností trvá.
(6) Další požadavky na informace podle odstavce 1 upravují čl. 59 až 63 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
70. V § 15h se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:
"(4) Při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) a e), která zahrnuje výměnu investičního nástroje, musí obchodník s cennými papíry provést analýzu nákladů a přínosů výměny investičního nástroje.
(5) Při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e), která zahrnuje výměnu investičního nástroje, musí obchodník s cennými papíry informovat zákazníka o tom, zda přínosy výměny investičního nástroje převyšují náklady spojené s touto výměnou.
(6) Výměnou investičního nástroje se v odstavcích 4 a 5 rozumí prodej investičního nástroje a nákup jiného investičního nástroje nebo uplatnění práva provést změnu, pokud jde o existující investiční nástroj.
(7) Odstavce 1 až 6 se nepoužijí při poskytování investičních služeb profesionálnímu zákazníkovi, ledaže profesionální zákazník sdělí obchodníkovi s cennými papíry na trvalém nosiči dat, že na plnění těchto povinností trvá.
(8) Další podrobnosti pro účely odstavců 1 až 3 upravují čl. 54 a 55 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
71. V § 15i se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Další podrobnosti pro účely odstavců 1 až 5 upravují čl. 55 a 56 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
72. V § 15l se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Kritéria pro určení relativního významu různých faktorů, které je třeba podle odstavce 1 brát v úvahu při určování nejlepšího možného výsledku vzhledem k velikosti a druhu pokynu a neprofesionální nebo profesionální povaze zákazníka, upravuje čl. 64 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).
(8) Faktory, které by měl obchodník s cennými papíry brát v úvahu při přezkumu svých opatření pro provádění pokynů, a okolnosti, za nichž mohou být změny těchto opatření vhodné pro účely odstavce 5, upravuje čl. 66 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
73. V § 15n se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 85 zní:
"(6) Obsah a formát informací, které má obchodník s cennými papíry uveřejnit podle odstavce 5, upravují čl. 3 a 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/57685).
85) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/576 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky.".
74. V § 15o se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Podmínky a povahu postupů a opatření vedoucích k neprodlenému, spravedlivému a urychlenému provádění pokynů zákazníků, jakož i situace nebo druhy obchodů, u kterých se může obchodník s cennými papíry přiměřeně odchýlit od neprodleného provedení, aby tak získal příznivější podmínky pro zákazníka, a různé metody, na základě kterých lze mít za to, že obchodník s cennými papíry splnil svou povinnost zveřejnit na trhu limitní pokyny zákazníka, které nejsou okamžitě proveditelné, upravují pro účely odstavce 1 čl. 67 až 70 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
75. V § 15r se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Povahu a rozsah informací, které mají být poskytnuty zákazníkům, o pravidlech provádění pokynů podle § 15l odst. 3 pro účely odstavců 1 až 5 upravuje čl. 66 odst. 2 až 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
76. V § 16 odstavec 4 zní:
"(4) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, informuje Českou národní banku též o
a) své organizační struktuře, včetně informací o pobočkách v zahraničí, členech vedoucího orgánu, kontaktních osobách, základním kapitálu, hlasovacích právech a pracovnících,
b) osobách s kvalifikovanou účastí a osobách, na kterých má kvalifikovanou účast,
c) své finanční a ekonomické situaci, včetně informací o svých aktivech, dluzích, vlastním kapitálu, pohledávkách, cenných papírech po splatnosti, struktuře derivátových nástrojů, repo obchodech, výnosech, nákladech, účetním zisku, účetní ztrátě, finančních aktivech poskytnutých jako zajištění nebo o opravných položkách,
d) ekonomické situaci skupiny, jejíž je součástí, včetně informací o aktivech, závazcích, vlastním kapitálu, poskytnutých a přijatých příslibech, zárukách, pohledávkách a závazcích z derivátů,
e) struktuře skupiny, jejíž je součástí, a o osobách do ní zahrnutých, včetně údajů o členech vedoucích orgánů,
f) obchodech s kontrolující smíšenou holdingovou osobou a jí kontrolovanými osobami a
g) vnitřně stanoveném kapitálu a likvidních aktivech; to neplatí pro malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry, ledaže Česká národní banka rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy určila, že malý a nepropojený obchodník s cennými papíry plní povinnosti podle § 9a odst. 1 a 2.".
77. § 16a a 16b včetně nadpisů znějí:
 
"§ 16a
Investiční politika
(1) Obchodník s cennými papíry, který splňuje kritéria podle § 12l odst. 6 písm. a), uveřejní podle čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) tyto informace za bezprostředně předcházející účetní období:
a) podíl hlasovacích práv spojených s akciemi nebo obdobnými cennými papíry, je-li cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu, které obchodník s cennými papíry přímo nebo nepřímo drží, v členění podle členského státu Evropské unie a odvětví,
b) úplný popis hlasování na valných hromadách nebo obdobných shromážděních vlastníků cenných papírů společností, jejichž akcie nebo obdobné cenné papíry jsou drženy podle odstavce 3, vysvětlení hlasování a podíl návrhů předložených vedoucím orgánem společnosti, pro které obchodník s cennými papíry hlasoval,
c) vysvětlení využívání poradců pro hlasování a
d) pokyny k hlasování o záležitostech týkajících se společností, jejichž akcie jsou drženy podle odstavce 2.
(2) Požadavek na uveřejnění informací podle odstavce 1 písm. b) se nepoužije, pokud podle smluvních ujednání všech akcionářů, které na valné hromadě akcionářů zastupuje obchodník s cennými papíry, nemá obchodník s cennými papíry právo hlasovat jejich jménem, ledaže mu akcionáři po obdržení pořadu jednání valné hromady udělí výslovné pokyny k hlasování. To se použije obdobně pro smluvní ujednání s jinými vlastníky cenných papírů a jejich zastupování na shromážděních vlastníků obdobných valné hromadě.
(3) Obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 plní požadavky podle odstavce 1 pouze ve vztahu ke každé společnosti, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, a ve vztahu k akciím, s nimiž jsou spojena hlasovací práva, pokud podíl hlasovacích práv, která obchodník s cennými papíry přímo nebo nepřímo drží, překračuje prahovou hodnotu 5 % všech hlasovacích práv spojených s akciemi vydanými danou společností. Hlasovací práva se vypočítají na základě všech akcií, s nimiž jsou hlasovací práva spojena, i v případě, kdy nelze hlasovací práva vykonat. To se použije obdobně pro hlasovací práva spojená s jinými cennými papíry obdobnými akciím.
(4) Šablony pro zpřístupňování informací podle odstavce 1 upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 52 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
 
§ 16b
Podávání zpráv podle jednotlivých zemí
(1) Obchodník s cennými papíry, který má pobočku nebo kontrolovanou osobu, která je finanční institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201377), v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který není členským státem Evropské unie, každoročně zveřejňuje tyto informace v členění podle členského státu Evropské unie nebo podle státu, který není členským státem Evropské unie:
a) výčet činností, které vykonává, a jejich zeměpisné umístění,
b) roční úhrn čistého obratu,
c) průměrný počet pracovníků,
d) zisk nebo ztrátu před zdaněním,
e) daň z příjmů právnických osob nebo obdobnou daň placenou v zahraničí a
f) získané veřejné podpory.
(2) Informace podle odstavce 1 se uveřejňují v příloze účetní závěrky, nebo pokud se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka, v příloze konsolidované účetní závěrky.".
78. § 16d a 16e se zrušují.
79. V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Podrobnosti uchovávání záznamů a dokumentů podle odstavců 1 až 6 upravují čl. 35, 43, 56, 58 a čl. 72 až 76 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
80. V § 17a odst. 4 se slova "přímo použitelným předpisem Komise v přenesené pravomoci (EU)" nahrazují slovy "v čl. 12 až 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578) ".
81. V § 17c se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 86 zní:
"(3) Organizační požadavky na obchodníka s cennými papíry, který provádí algoritmické obchodování podle odstavců 1 a 2 a § 17d až 17j, upravují čl. 1 až 28 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/58986).
86) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 ze dne 19. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním.".
82. V § 17f se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 87 zní:
"(3) Další podrobnosti týkající se strategie tvorby trhu podle odstavců 1 a 2 upravují čl. 1 až 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/57887).
87) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/578 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy stanovující požadavky na dohody o tvorbě trhu a režimy tvorby trhu.".
83. V § 18 odst. 3 se text " , 6b" zrušuje.
84. V § 19 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
85. V § 21 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámek pod čarou č. 88 a 89 znějí:
"(9) Upřesnění informací, jež mají být oznamovány podle odstavců 1 až 7, upravují čl. 6 a 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/101888).
(10) Standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací podle odstavců 1 až 7 upravují čl. 2 a čl. 12 až 20 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/238289).
88) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1018 ze dne 29. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce.
89) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2382 ze dne 14. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU.".
86. V § 22 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
"(7) Upřesnění informací, jež mají být oznamovány podle odstavců 1 až 5, upravují čl. 3 a 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/101888).
(8) Standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací podle odstavců 1 až 5 upravují čl. 2 až 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/238289).".
87. § 24a a 24b se zrušují.
88. V § 25a větě první se slova "regulovaného trhu" nahrazují slovy "obchodního systému" a ve větě druhé se slova "na regulovaném trhu" nahrazují slovy "v obchodním systému".
89. § 27 se zrušuje.
90. V § 28 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 90 zní:
"(2) Odstavec 1 se nepoužije v případě
a) poskytování investiční služby zákazníkovi, který o toto poskytování požádal z vlastního podnětu; to neopravňuje zahraniční osobu podle odstavce 1 k nabízení dalších produktů nebo služeb tomuto zákazníkovi, nebo
b) poskytování investiční služby profesionálnímu zákazníkovi podle § 2a odst. 1 písm. a) až h) a o) až q), jestliže jsou současně splněny tyto podmínky:
1. sídlo a skutečné sídlo zahraniční osoby je ve státě, který není vysoce rizikovou třetí zemí podle článku 1 a přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/167590),
2. zahraniční osoba má povolení orgánu dohledu domovského státu k poskytování investiční služby, jež hodlá poskytovat také v České republice,
3. mezi orgánem dohledu domovského státu této zahraniční osoby a Českou národní bankou existuje dohoda umožňující výměnu informací a
4. nejedná se o zahraniční osobu, jejíž registrace byla zrušena Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy v souladu s článkem 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/201453).
90) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, v platném znění.".
91. V § 28 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Zahraniční osoba se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, může být účastníkem obchodního systému, a to buď s využitím přístupu ze zahraničí, nebo prostřednictvím své pobočky. Účast této osoby v obchodním systému není poskytováním investičních služeb v České republice.".
92. V § 28b se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Zahraniční osoba podle § 28 odst. 1, která získala povolení České národní banky k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky, poskytne České národní bance každý rok tyto informace:
a) rozsah a účel investičních služeb poskytovaných pobočkou v České republice,
b) poskytuje-li hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c), jejich měsíční minimální, průměrnou a maximální expozici vůči protistranám v Evropské unii,
c) poskytuje-li hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. h), celkovou hodnotu investičních nástrojů pocházejících od protistran v Evropské unii, které byly upsány nebo umístěny na základě pevného závazku převzetí v posledních 12 měsících,
d) obrat a souhrnnou hodnotu aktiv odpovídající službám a činnostem podle písmene a),
e) podrobný popis opatření na ochranu investorů nabízených zákazníkům pobočky, včetně práv těchto zákazníků vyplývajících ze systému pro odškodnění investorů,
f) svou politiku a systémy v oblasti řízení rizik, jež pobočka uplatňuje na služby a činnosti podle písmene a),
g) systém správy a řízení včetně osob zastávajících klíčové funkce pro činnosti pobočky a
h) další informace, které Česká národní banka pro účely sledování činností pobočky určí.".
93. V § 32 odstavec 2 zní:
"(2) Pro investičního zprostředkovatele se § 11a, 12, 12a, 12d a § 12ad odst. 1 písm. a), c) a d) použijí obdobně.".
94. V § 38 odst. 5 se slova "a případně, že je organizátor regulovaného trhu oprávněn poskytovat službu hlášení údajů a kterou ze služeb hlášení údajů je oprávněn poskytovat" zrušují.
95. V § 49 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Okolnosti, za nichž vzniká povinnost oznámení podle odstavce 1, upravují čl. 81 a 82 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
96. V § 50a se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 91 zní:
"(4) Podrobná pravidla pro organizační požadavky na systémy obchodních systémů, které povolují či umožňují algoritmické obchodování, pokud jde o jejich odolnost a kapacitu, požadavky na obchodní systémy týkající se zajištění vhodného testování algoritmů a požadavky na kontroly týkající se přímého elektronického přístupu upravují čl. 1 až 23 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/58491).
91) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/584 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na obchodní systémy.".
97. V § 50b se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 92 zní:
"(5) Určování, kdy je regulovaný trh významný z hlediska likvidity pro účely odstavce 4, upravuje čl. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/57092).
92) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/570 ze dne 26. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro určení trhu významného z hlediska likvidity ve vztahu k oznamování dočasného zastavení obchodování.".
98. V § 50c se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámek pod čarou č. 93 a 94 znějí:
"(5) Poměr podle odstavce 1 upravují čl. 1 až 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56693).
(6) Požadavky na zajištění toho, aby pravidla pro služby společného umístění infrastruktury podle odstavce 3 byla spravedlivá a nediskriminační, upravují čl. 1 a 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/57394).
93) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/566 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody s cílem zabránit vytváření podmínek narušujících řádné fungování trhu.
94) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/573 ze dne 6. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zajištění spravedlivých a nediskriminačních služeb společného umístění a struktur poplatků.".
99. V § 50e se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Požadavky na zajištění toho, aby struktura úplat podle odstavců 1 a 2 byla spravedlivá a nediskriminační a aby nevytvářela pobídky k vytvoření obchodních podmínek narušujících řádné fungování trhu nebo ke zneužívání trhu, upravují čl. 3 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/57394).".
100. V § 50f odst. 1 se za číslo "49" vkládá text "odst. 4".
101. V § 50f se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Použití kroků kotace nebrání regulovaným trhům v párování velkého objemu příkazů na střed mezi aktuální kupní a prodejní cenou.".
102. V § 50f se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 95 zní:
"(4) Minimální kroky kotace nebo režimy kroků kotace pro účely odstavců 1 a 2 upravují čl. 1 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/58895).
95) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému, v platném znění.".
103. V § 50g se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Další podrobnosti týkající se strategie tvorby trhu pro účely odstavců 1 až 3 upravují čl. 1 až 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/57887).".
104. V § 56 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 96 zní:
"(8) Další podrobnosti přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu pro účely odstavců 1 až 7 upravují čl. 1 až 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56896).
96) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/568 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro přijímání finančních nástrojů k obchodování na regulovaných trzích.".
105. V § 61 se doplňují odstavce 4 až 6, které včetně poznámek pod čarou č. 97 a 98 znějí:
"(4) Seznam okolností, které představují závažné ohrožení zájmů investorů a řádného fungování trhu pro účely odstavce 1, upravuje čl. 80 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).
(5) Další podrobnosti pozastavení obchodování s derivátem pro účely odstavce 2 upravuje čl. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56997).
(6) Formát a časový rozvrh uveřejnění a sdělení pro účely odstavce 3 upravují čl. 1 až 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/100598).
97) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování.
98) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1005 ze dne 15. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a lhůty pro oznámení a zveřejnění pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů.".
106. V § 69 se doplňují odstavce 11 až 13, které včetně poznámky pod čarou č. 99 znějí:
"(11) Upřesnění informací, jež mají být oznamovány pro účely odstavce 9, upravuje čl. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/101888).
(12) Standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací pro účely odstavce 9 upravují čl. 2 a čl. 8 až 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/238289).
(13) Určení obsahu a formátu popisu pro účely odstavce 10 upravují čl. 1 až 9 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/82499).
99) Nařízení Komise (EU) 2016/824 ze dne 25. května 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o obsah a formát popisu fungování mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů a oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů.".
107. V § 71 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Okolnosti, za nichž vzniká povinnost oznámení pro účely odstavce 3, upravují čl. 81 a 82 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
108. V § 73b se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Upřesnění podmínek podle odstavce 2 upravují čl. 78 a 79 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
109. V § 73e se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:
"(7) Určení obsahu a formátu popisu podle odstavce 4 upravují čl. 1, 2 a čl. 6 až 9 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/82499).
(8) Upřesnění informací, jež mají být oznamovány podle odstavce 5, upravuje čl. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/101888).
(9) Standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací podle odstavce 5 upravují čl. 2 a čl. 8 až 11 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/238289).".
110. V § 73j se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 100 zní:
"(2) Míru přesnosti, s jakou mají být obchodní hodiny synchronizovány pro účely odstavce 1, upravují čl. 1 až 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574100).
100) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin.".
111. V § 73l se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 101 zní:
"(4) Obsah, formát a periodicitu informací podle odstavce 1 upravují čl. 3 až 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575101).
101) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění.".
112. § 74 až 77 se včetně nadpisů zrušují.
113. V § 78 se doplňuje věta "Poskytovatelem služeb hlášení údajů se v tomto ustanovení rozumí osoba podle § 135 odst. 1 písm. i).".
114. § 79 až 81 se včetně nadpisů zrušují.
115. Za část sedmou se vkládá nová část osmá, která včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST OSMÁ
NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SKUPINOVÉHO FINANCOVÁNÍ
 
§ 90h
Podmínky poskytování činnosti poskytovatele služeb skupinového financování upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující evropské poskytovatele služeb skupinového financování pro podniky75).
 
§ 90i
Obsah dokumentu s klíčovými informacemi pro investory
Vlastník projektu zajistí, že informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375) nejsou zavádějící, nepřesné nebo neopomíjí klíčové informace, které jsou nezbytnou pomocí pro investory při jejich zvažování, zda financovat projekt skupinového financování.
 
§ 90j
Obsah dokumentu s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy
Poskytovatel služeb skupinového financování zajistí, že informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory na úrovni platformy podle čl. 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375) nejsou zavádějící, nepřesné nebo neopomíjí klíčové informace, které jsou nezbytnou pomocí pro investory při jejich zvažování, zda investovat prostřednictvím individuální správy portfolia úvěrů.".
Dosavadní části osmá až třináctá se označují jako části devátá až čtrnáctá.
116. Za část devátou se vkládá nová část desátá, která včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST DESÁTÁ
NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚSTŘEDNÍCH PROTISTRAN
 
§ 115a
Povolení k činnosti ústřední protistrany
(1) Příslušným orgánem pro povolování ústředních protistran podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) je v České republice Česká národní banka.
(2) Žádost o povolení k činnosti ústřední protistrany lze podat pouze elektronicky.
(3) Žádost podle odstavce 2 obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje a doklady prokazující splnění podmínek pro udělení povolení.
(4) Podrobnosti náležitostí žádosti podle odstavce 2, její formát a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
 
§ 115b
Oznamovací povinnost
Jsou-li naplněny skutečnosti podle čl. 70 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376), oznámí to člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany bez zbytečného odkladu České národní bance.
 
§ 115c
Nabídková povinnost
Nabytím rozhodného podílu na hlasovacích právech v ústřední protistraně v důsledku uplatnění opatření k řešení krize ústřední protistrany podle hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376) nevzniká nabyvateli nabídková povinnost podle zákona upravujícího nabídky převzetí.
 
§ 115d
Jednání valné hromady
Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění opatření včasného zásahu podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376) a je-li na programu jednání valné hromady nebo obdobného orgánu ústřední protistrany zvýšení kapitálu, které je nutné k odvrácení splnění podmínek pro uplatnění opatření k řešení krize ústřední protistrany podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376), lze lhůtu pro svolání valné hromady nebo obdobného orgánu podle jiného právního předpisu zkrátit na nejméně 11 dnů.
 
§ 115e
Změna výše základního kapitálu
(1) Při uplatnění opatření k řešení krize ústřední protistrany podle hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376) se nepoužijí ustanovení zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev o změnách výše základního kapitálu.
(2) Změna výše základního kapitálu povinné osoby, ke které došlo uplatněním opatření k řešení krize ústřední protistrany podle hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376), se zapisuje do obchodního rejstříku. Účinky změny výše základního kapitálu nastávají vykonatelností rozhodnutí o uplatnění opatření k řešení krize.
(3) Podkladem pro zápis do obchodního rejstříku je rozhodnutí o uplatnění opatření k řešení krize ústřední protistrany podle hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 /76 / . Toto rozhodnutí se zakládá do sbírky listin.
 
§ 115f
Přeměny
(1) Dochází-li k přeměně ústřední protistrany, vůči které je uplatněno opatření k řešení krize ústřední protistrany podle hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376), postupuje se podle právního předpisu upravujícího přeměny obchodních společností a družstev, nestanoví-li odstavce 2 až 7 jinak. To platí obdobně pro osobu, která se účastní fúze nebo přeshraniční fúze s ústřední protistranou.
(2) Při přeměně ústřední protistrany se nepoužijí ve vztahu k ústřední protistraně, jejím společníkům nebo členům, zaměstnancům a věřitelům ustanovení právního předpisu upravujícího přeměny obchodních společností a družstev o
a) informaci o přeměně,
b) ochraně věřitelů,
c) právu na dorovnání,
d) právu na odkoupení,
e) odpovědnosti za škodu,
f) neplatnosti přeměny,
g) právu zaměstnanců na informace a
h) přezkoumání přeměny znalcem.
(3) Zpráva o přeměně nemusí být zpracována. Přeměnu schvaluje v působnosti valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu ústřední protistrany Česká národní banka. Vypracování projektu přeměny ústřední protistrany zajistí na náklady ústřední protistrany Česká národní banka. Projekt přeměny a rozhodnutí České národní banky v působnosti valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu ústřední protistrany o schválení přeměny nemusí mít formu notářského zápisu.
(4) Předběžný odhad a ocenění majetku a dluhů ústřední protistrany bude provedeno v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran76).
(5) Česká národní banka uveřejní bez zbytečného odkladu informace o přeměně na svých internetových stránkách.
(6) Věřitelé a vlastníci nástrojů účasti na povinné osobě budou uspokojeni v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran76).
(7) V souvislosti s přeměnou může Česká národní banka rozhodnout o uplatnění nástroje odpisu a konverze a zohlednit tuto skutečnost v projektu přeměny.
 
§ 115g
Rozhodnutí
(1) Rozhodnutí České národní banky o opatření k řešení krize ústřední protistrany je vykonatelné okamžikem oznámení tohoto rozhodnutí účastníkům řízení, není-li rozhodnutím České národní banky stanoveno jinak. Rozhodnutí lze doručit veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na internetových stránkách České národní banky. Uveřejnění na úřední desce se nevyžaduje.
(2) Prvním úkonem v řízení o vydání rozhodnutí podle odstavce 1 může být vydání tohoto rozhodnutí.
(3) Soud o žalobě proti rozhodnutí podle odstavce 1 rozhodne přednostně. Má se za to, že přiznání odkladného účinku této žalobě by bylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem ve smyslu § 73 odst. 2 soudního řádu správního, není-li prokázán opak.
 
§ 115h
Opatření obecné povahy
(1) Použití nástroje k řešení krize ústřední protistrany podle čl. 27 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376) vůči blíže neurčenému okruhu osob provede Česká národní banka opatřením obecné povahy.
(2) Opatření obecné povahy podle odstavce 1 se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění, není-li určen pozdější okamžik nabytí účinnosti.
(3) Osoby, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.".
Dosavadní části desátá až čtrnáctá se označují jako části jedenáctá až patnáctá.
117. § 118 a 119 včetně nadpisů znějí:
 
"§ 118
Výroční finanční zpráva emitenta
(1) Výroční finanční zprávu je povinen nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období uveřejnit emitent
a) akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na tomto emitentovi, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento emitent sídlo na území
1. České republiky, nebo
2. státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát (§ 123),
b) dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiného investičního cenného papíru, jehož hodnota se vztahuje ke splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně sekuritizovaného dluhu, není-li jmenovitá hodnota tohoto cenného papíru k datu jeho emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento emitent sídlo na území
1. České republiky, nebo
2. státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát,
c) dluhopisu nebo obdobného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiného investičního cenného papíru, jehož hodnota se vztahuje ke splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně sekuritizovaného dluhu, je-li jmenovitá hodnota tohoto cenného papíru k datu jeho emise téměř rovna nebo vyšší než částka odpovídající 1 000 EUR, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát, nebo
d) jiného investičního cenného papíru, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát.
(2) Výroční finanční zpráva emitenta je nedílný celek a tvoří ji vždy
a) účetní závěrka ověřená auditorem a konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem, má-li emitent povinnost ji sestavovat,
b) výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví nebo konsolidovaná výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví, má-li emitent povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku; na výroční finanční zprávu emitenta se hledí jako na výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví nebo jako na konsolidovanou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, má-li emitent povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, a
c) prohlášení odpovědných osob emitenta, spolu s uvedením jejich jmen a funkcí, že podle jejich nejlepšího vědomí podává účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka, má-li emitent povinnost ji sestavovat, vypracovaná v souladu s platným souborem účetních standardů, věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledku hospodaření emitenta a jednotek zahrnutých do konsolidace jako celku a výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví nebo konsolidovaná výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví obsahuje věrný přehled vývoje a výsledků emitenta a postavení emitenta a jednotek zahrnutých do konsolidace jako celku, spolu s popisem hlavních rizik a nejistot, kterým čelí.
(3) Emitent vyhotovuje výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv67). Emitent zajistí, aby uveřejněná výroční finanční zpráva byla veřejně přístupná po dobu nejméně 10 let.
(4) Součástí výroční zprávy nebo konsolidované výroční zprávy podle odstavce 2 písm. b) emitenta podle odstavce 1 je také výkaz o řízení a správě společnosti, který obsahuje
a) informace o kodexech řízení a správy společnosti, které
1. jsou pro něj závazné, a informaci o tom, kde je možno do kodexu nahlédnout, a
2. dobrovolně dodržuje, a informaci o tom, kde je možno do kodexu nahlédnout,
b) informace o postupech řízení a správy společnosti používaných nad rámec požadavků tohoto zákona a jejich podrobný popis, pokud je používá,
c) namísto informací podle písmen a) a b) informaci o tom, že některé ustanovení kodexu řízení a správy společnosti nedodržuje, nebo o tom, že žádný kodex nedodržuje, včetně zdůvodnění, proč toto ustanovení nebo žádný kodex nedodržuje,
d) popis hlavních parametrů systémů vnitřní kontroly a řízení rizik ve vztahu k procesu účetního výkaznictví,
e) popis práv spojených s příslušným druhem akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi, a to alespoň odkazem na
1. zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev a stanovy emitenta, pokud se jedná o druh akcie, nebo
2. srovnatelný zahraniční právní předpis a stanovám obdobný dokument emitenta, pokud se jedná o druh obdobného cenného papíru představujícího podíl na emitentovi,
f) popis složení a postupů rozhodování vedoucího orgánu emitenta a jeho výborů, jsou-li zřízeny,
g) popis postupů rozhodování a základního rozsahu působnosti valné hromady emitenta nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi,
h) v případě emitenta, který k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty podle § 1b odst. 3 zákona o účetnictví, také popis politiky rozmanitosti uplatňované na vedoucí orgán emitenta, a to s ohledem například na kritéria věku, pohlaví, nebo vzdělání a odborných znalostí a zkušeností, včetně informace o
1. cílech této politiky,
2. způsobech jejího uplatňování a
3. výsledcích jejího uplatňování v příslušném účetním období, a
i) namísto informací podle písmene h) informaci, že emitent neuplatňuje politiku rozmanitosti podle písmene h), včetně zdůvodnění, proč tuto politiku neuplatňuje.
(5) Výkaz o řízení a správě podle odstavce 4 emitenta podle odstavce 1 písm. a) obsahuje také číselné údaje a informace o
a) struktuře vlastního kapitálu emitenta, včetně cenných papírů nepřijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a včetně případného určení různých druhů akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi a podílu na základním kapitálu každého druhu akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi, spolu s uvedením práv a povinností s takovými cennými papíry spojenými a s uvedením procenta celkového akciového kapitálu, který představuje,
b) omezení převoditelnosti cenných papírů,
c) významných přímých a nepřímých podílech na hlasovacích právech emitenta,
d) vlastnících cenných papírů se zvláštními právy, včetně popisu těchto práv,
e) omezení hlasovacích práv,
f) smlouvách mezi akcionáři nebo obdobnými vlastníky cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které mohou mít za následek ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi nebo hlasovacích práv, pokud jsou emitentovi známy,
g) zvláštních pravidlech určujících volbu a odvolání členů řídicího orgánu emitenta a změnu stanov nebo obdobného dokumentu emitenta,
h) zvláštní působnosti řídicího orgánu emitenta,
i) významných smlouvách, ve kterých je emitent smluvní stranou a které nabudou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání podle zákona o obchodních korporacích emitenta v důsledku nabídky převzetí, a o účincích z nich vyplývajících, s výjimkou takových smluv, jejichž uveřejnění by bylo pro emitenta vážně poškozující; tím není omezena jiná povinnost uveřejnit takovou informaci podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů,
j) smlouvách mezi emitentem a členy jeho řídicího orgánu nebo zaměstnanci, kterými je emitent zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí, a
k) systému kontroly programu, na jehož základě členové řídicího orgánu nebo zaměstnanci emitenta nabývají účastnické cenné papíry společnosti, opce na tyto cenné papíry nebo jiná práva k nim, pokud tato práva sami nevykonávají.
(6) Řídicí orgán emitenta uvedeného v odstavci 1 písm. a) na řádné valné hromadě nebo obdobném řádném shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi předloží akcionářům nebo obdobným vlastníkům cenných papírů představujících podíl na emitentovi souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle odstavce 5.
(7) Výroční zpráva nebo konsolidovaná výroční zpráva emitenta podle odstavce 1 se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, musí obsahovat informace rovnocenné informacím, které obsahuje výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví nebo konsolidovaná výroční zpráva podle zákona upravujícího účetnictví.
(8) Pokud valná hromada nebo obdobné shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku neschválí nebo pokud soudní orgán rozhodne o neplatnosti valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi, které schválilo účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku, emitent bez zbytečného odkladu tyto skutečnosti uveřejní; v informaci se uvede též způsob řešení připomínek valné hromady nebo obdobného shromáždění vlastníků cenných papírů představujících podíl na emitentovi.
 
§ 119
Pololetní finanční zpráva
(1) Emitent podle § 118 odst. 1 písm. a), b) nebo c) do 3 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období uveřejní svou pololetní finanční zprávu a zajistí, aby uveřejněná pololetní finanční zpráva byla veřejně přístupná po dobu nejméně 10 let.
(2) Pololetní finanční zpráva obsahuje vždy
a) zkrácený soubor účetní závěrky,
b) popis důležitých událostí, ke kterým došlo v prvních 6 měsících účetního období, a jejich dopadu na zkrácený soubor účetní závěrky, spolu s popisem hlavních rizik a nejistot pro zbývajících 6 měsíců účetního období, a u emitentů podle § 118 odst. 1 písm. a) rovněž popis transakcí se spřízněnými stranami v prvních 6 měsících účetního období, které podstatně ovlivnily výsledky hospodaření emitenta nebo jeho konsolidačního celku, a
c) prohlášení odpovědných osob emitenta, spolu s uvedením jejich jmen a funkcí, že podle jejich nejlepšího vědomí podává zkrácený soubor účetní závěrky věrný a poctivý obraz o majetku, závazcích, finanční situaci a výsledku hospodaření emitenta a jeho konsolidačního celku a popis podle písmene b) obsahuje věrný přehled informací požadovaných podle písmene b).
(3) Byla-li pololetní finanční zpráva ověřena auditorem a není-li zpráva auditora o přezkumu obsahovou součástí pololetní finanční zprávy, uveřejní emitent zprávu auditora spolu s pololetní finanční zprávou. Nebyla-li pololetní finanční zpráva ověřena auditorem, uvede to emitent v pololetní finanční zprávě.
(4) Má-li emitent povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, obsahuje zkrácený soubor účetní závěrky číselné údaje a informace v rozsahu mezitímní účetní závěrky podle mezinárodního účetního standardu IAS 34 - Mezitímní účetní výkaznictví, podle přílohy nařízení Komise (ES) č. 1126/200865).
(5) Nemá-li emitent povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku, obsahuje zkrácený soubor účetní závěrky alespoň číselné údaje a informace v rozsahu zkrácené rozvahy, zkrácené výsledovky a vybraných vysvětlujících poznámek. Při přípravě zkrácené rozvahy a zkrácené výsledovky dodržuje emitent stejné zásady účtování a oceňování jako při přípravě výroční finanční zprávy.".
118. Poznámky pod čarou č. 12b a 12d se zrušují.
119. V poznámce pod čarou č. 67 se za text "(EU)" vkládá číslo "2019/815" a na konci textu poznámky pod čarou se doplňují slova " , v platném znění".
120. V § 119c odst. 1 písm. a) se text "§ 34 odst. 4 písm. a)" nahrazuje slovy "čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/112966) ".
121. V § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a v § 127c odst. 4 se slova "stanovenému limitu v eurech" nahrazují slovy "100 000 EUR".
122. V § 121b a v § 123 odst. 1 a 2 se číslo "VIII" nahrazuje číslem "VII".
123. V § 121m odst. 1 se slova "statutárnímu řediteli," zrušují.
124. V § 121m odst. 3 větě první a odst. 4 se slova "nebo statutárního ředitele" zrušují.
125. § 121r se zrušuje.
126. V § 122 se doplňují odstavce 9 a 10, které včetně poznámky pod čarou č. 102 znějí:
"(9) Počet hlasovacích práv podle odstavce 2 písm. i) se vypočítá s ohledem na celkovou hodnotu akcií, které jsou podkladovou hodnotou daného investičního nástroje, kromě případů, kdy investiční nástroj umožňuje výlučně vypořádání v hotovosti, a to tak, že se počet hlasovacích práv vypočítá na základě zohlednění hodnoty delta vynásobením hodnoty podkladových akcií hodnotou delta tohoto nástroje. Za tímto účelem držitel provede souhrn veškerých investičních nástrojů vztahujících se k témuž podkladovému emitentovi a oznámí je. Při výpočtu hlasovacích práv se vezmou v úvahu pouze dlouhé pozice. Dlouhé pozice se vzájemně nezapočítávají s krátkými pozicemi vztahujícími se k témuž podkladovému emitentovi.
(10) Metody výpočtu počtu hlasovacích práv podle odstavce 9 v případě investičních nástrojů vztahujících se ke koši akcií nebo k indexu a metody stanovení hodnoty delta za účelem výpočtu hlasovacích práv týkajících se investičních nástrojů, které umožňují výlučně vypořádání v hotovosti podle odstavce 9, upravují čl. 4 a 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761102).
102) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761 ze dne 17. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o některé regulační technické normy týkající se významných účastí.".
127. V § 122a odst. 3 písm. b) se slova "podle § 122 odst. 1 věty první" nahrazují slovy "na hlasovacích právech ve výši 5 %".
128. V § 122a se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Metody výpočtu prahové hodnoty podle odstavce 3 upravují čl. 2, 3 a 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761102).".
129. V § 122c odst. 2 písm. b) se slova "uvedené v § 122 odst. 1 větě první" nahrazují textem "5 %" a slova "tyto hranice" se nahrazují slovy "tuto hranici".
130. V § 122c se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Metody výpočtu prahové hodnoty podle odstavce 2 upravují čl. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761102).".
131. V části deváté se hlava VII označuje jako hlava VIII a zařazuje se za současnou hlavu VIII, která se označuje jako hlava VII.
132. V § 129b odst. 2 se slova "se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, která poskytuje investiční služby v České republice" nahrazují slovy "podle § 28 odst. 1, které Česká národní banka udělila povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky".
133. V § 133 odstavec 2 zní:
"(2) Zahraniční osoba podle § 28 odst. 1, které Česká národní banka udělila povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky, se účastní záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem za stejných podmínek jako obchodník s cennými papíry. Do Garančního fondu se platí příspěvek a vyplácejí náhrady za majetek zákazníků svěřený zahraniční osobě podle § 28 odst. 1 při poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky.".
134. V § 134a odst. 1 se za slova "držet v" vkládají slova "derivátech zemědělských komodit a v zásadních nebo významných".
135. V § 134a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Zásadním nebo významným komoditním derivátem podle odstavce 1 se rozumí komoditní derivát, u kterého součet objemu všech čistých otevřených pozic konečných držitelů pozic dosahuje průměrně alespoň 300 000 lotů za období jednoho kalendářního roku.".
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
136. V § 134a odst. 3 písm. b) se slovo "budování" nahrazuje slovem "vytváření".
137. V § 134a odstavec 4 zní:
"(4) Limity podle odstavce 1 se nepoužijí na
a) pozice držené nefinančním subjektem nebo jeho jménem, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu, pokud o to subjekt požádá Českou národní banku,
b) pozice držené finančním subjektem, který je součástí převážně obchodní skupiny a jedná jménem nebo na účet nefinančního subjektu této skupiny, jsou-li tyto pozice objektivně měřitelné jako pozice snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu,
c) pozice držené finančními a nefinančními protistranami, které jsou objektivně měřitelné jako vyplývající z obchodů, které byly uzavřeny za účelem splnění povinnosti poskytnout likviditu v obchodním systému, pokud splnění této povinnosti vyžadují příslušné orgány nebo obchodní systémy, a
d) investiční cenné papíry uvedené v § 3 odst. 2 písm. d) a e), které souvisí s komoditou nebo s podkladovým aktivem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. j).".
138. V § 134a odst. 7 se za slova "k významné změně" vkládají slova "na trhu včetně významné změny" a za slova "nabídky a" se vkládá slovo "čistých".
139. V § 134a se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 103 zní:
"(9) Pravidla pro výpočet čisté pozice držené určitou osobou v komoditním derivátu a metodiku výpočtu limitů pozice vztahujících se na velikost této pozice pro účely odstavců 1 až 8 a § 134b až 134d upravují čl. 2 až 21 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591103).
103) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591 ze dne 1. prosince 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty.".
140. § 134b zní:
 
"§ 134b
(1) Česká národní banka opatřením obecné povahy stanoví jednotný limit pozice, který se použije na veškeré obchodování dotčených derivátů, je-li v obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v České republice obchodováno největší množství těchto derivátů, a jsou-li
a) deriváty zemědělských komodit, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, obchodovány ve významném množství v obchodních systémech ve více státech nebo
b) významné nebo zásadní komoditní deriváty, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, obchodovány v obchodních systémech ve více státech.
(2) Česká národní banka jednotný limit pozice podle odstavce 1 a jakékoli jeho změny konzultuje s příslušnými provozovateli obchodních systémů, v nichž jsou deriváty zemědělských komodit uvedené v odstavci 1 písm. a) obchodovány ve významném množství nebo v nichž jsou obchodovány zásadní nebo významné komoditní deriváty uvedené v odstavci 1 písm. b).".
141. V § 134c odst. 1 písmeno b) zní:
"b) získávat od osob informace, včetně veškeré příslušné dokumentace, týkající se velikosti a účelu uzavřené expozice nebo pozice, informace o skutečných vlastnících, jakýchkoli dohodách o jednání ve shodě a jakýchkoli souvisejících aktivech nebo pasivech na základním trhu, a to případně včetně informací o pozicích držených v komoditních derivátech, které jsou založeny na stejném podkladovém aktivu a sdílí stejné charakteristiky, v jiných obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC derivátech prostřednictvím členů a účastníků,".
142. V § 134c odst. 1 písm. c) se slova " , jak si to bude konkrétní případ vyžadovat," a slovo "vhodná" zrušují.
143. V § 134c odst. 1 písm. d) se slova "je-li to nezbytné," zrušují.
144. V § 134e odstavec 2 zní:
"(2) Obchodník s cennými papíry, který obchoduje s komoditními deriváty nebo s povolenkami na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty, poskytne alespoň jednou denně úplný rozpis svých pozic získaných v ekonomicky rovnocenných OTC derivátech, a případně v komoditních derivátech nebo v povolenkách na emise skleníkových plynů nebo jejich derivátech obchodovaných v obchodním systému, jakož i pozic zákazníků a jejich zákazníků, a to až po koncového zákazníka, v souladu s čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/201453), a pokud se použije, s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011,
a) orgánu dohledu členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, kde je obchodováno největší množství těchto derivátů, nebo
b) pokud orgán dohledu členského státu Evropské unie podle písmene a) neexistuje, orgánu dohledu členského státu Evropské unie, který udělil povolení provozovateli obchodního systému, kde jsou tyto komoditní deriváty nebo povolenky na emise skleníkových plynů nebo jejich deriváty obvykle obchodovány.".
145. V § 134e se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Povinnost podávat zprávy o pozicích podle odstavce 1 se nevztahuje na investiční cenné papíry uvedené v § 3 odst. 2 písm. d) a e), které souvisí s komoditou nebo s podkladovým aktivem uvedeným v § 3 odst. 1 písm. j).".
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
146. V § 134e se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámek pod čarou č. 104 a 105 zní:
"(7) Lhůty pro zasílání zpráv podle odstavce 1 písm. a), formát zpráv podle odstavce 1 písm. a) a rozpisů podle odstavce 2 a prahové hodnoty podle odstavce 1 písm. a) upravují
a) čl. 83 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578),
b) čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/953104) a
c) čl. 1 až 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1093105).
104) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/953 ze dne 6. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a harmonogram zpráv o pozicích podávaných investičními podniky a organizátory trhu provozujícími obchodní systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů.
105) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1093 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu.".
147. Za § 134e se vkládá nový § 134f, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 134f
Zmocňovací ustanovení
Podrobnosti, formu a způsob zasílání informací podle § 134e odst. 1 písm. b) stanoví prováděcí právní předpis.".
148. V § 135 odst. 1 písmeno i) zní:
"i) osoba, které Česká národní banka udělila povolení k činnosti schváleného mechanismu pro hlášení obchodů nebo schváleného systému pro uveřejňování informací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího trhy finančních nástrojů53),".
149. V § 135 odst. 1 se za písmeno q) vkládají nová písmena r) a s), která znějí:
"r) investiční holdingová osoba,
s) smíšená finanční holdingová osoba,".
Dosavadní písmena r) až za) se označují jako písmena t) až zc).
150. V § 135 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena zd) a ze), která znějí:
"zd) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské poskytovatele služeb skupinového financování pro podniky75),
ze) osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran76).".
151. § 135a až 135c včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 106 znějí:
 
"§ 135a
Dohled nad obchodníkem s cennými papíry a hodnocení
(1) Česká národní banka s přihlédnutím k velikosti, rizikovému profilu a modelu podnikání obchodníka s cennými papíry přezkoumá v nezbytném a relevantním rozsahu systémy, strategie, postupy a mechanismy, které obchodník s cennými papíry uplatňuje s cílem dodržet tento zákon a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), přičemž v zájmu zajištění řádného řízení a pokrytí jeho rizik ve vhodných a relevantních případech vyhodnotí
a) rizika podle § 12ad,
b) zeměpisné umístění jeho expozic,
c) model jeho podnikání,
d) systémové riziko s přihlédnutím ke zjišťování a měření systémového rizika podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010106) nebo k doporučením Evropské rady pro systémová rizika,
e) rizika ohrožující bezpečnost sítí a informačních systémů obchodníka s cennými papíry s cílem zajistit důvěrnost, celistvost a dostupnost jeho procesů, údajů a aktiv,
f) jeho expozici vůči úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia a
g) systém jeho správy a řízení a schopnost členů vedoucího orgánu plnit své povinnosti.
(2) Pro účely odstavce 1 Česká národní banka zohlední, zda je obchodník s cennými papíry pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu.
(3) Česká národní banka stanoví frekvenci a intenzitu dohledu a hodnocení podle odstavce 1 s ohledem na velikost, povahu, rozsah a složitost činností dotčeného obchodníka s cennými papíry jeho systémovou důležitost, a zohlední přitom zásadu přiměřenosti a právní předpisy, kterými se řídí oddělení uplatnitelné na držené peníze zákazníků. Česká národní banka na základě individuálního posouzení rozhodne, zda se dohled a hodnocení uskuteční u malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry a v jaké podobě, pouze považuje-li to za nezbytné s ohledem na velikost, povahu, rozsah a složitost činností tohoto obchodníka s cennými papíry.
(4) Obchodník s cennými papíry pro účely výkonu dohledu a hodnocení podle odstavce 1 písm. g) poskytne České národní bance na její žádost programy jednání a zápisy z jednání vedoucího orgánu a jeho výborů a související podkladové dokumenty a výsledky interního a externího hodnocení činnosti vedoucího orgánu.
(5) Požadavky na systémy, strategie, postupy a mechanismy obchodníka s cennými papíry, které zabezpečují řádné řízení a pokrytí jeho rizik, upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 36 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480).
 
§ 135b
Průběžný přezkum povolení používat interní modely
Česká národní banka pravidelně, nejméně jednou za 3 roky, přezkoumá, zda obchodník s cennými papíry dodržuje požadavky na povolení používat interní modely podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), přičemž zohlední změny v jeho podnikání a uplatňování těchto interních modelů u nových produktů a posoudí, zda pro ně obchodník s cennými papíry používá řádně zpracované a aktualizované techniky a postupy.
 
§ 135c
Spolupráce s útvarem vykonávajícím působnost orgánu pro řešení krize
Česká národní banka zajistí úzkou spolupráci včetně výměny informací mezi útvarem vykonávajícím působnost orgánu dohledu a útvarem vykonávajícím působnost orgánu pro řešení krize ve vztahu k dodatečnému kapitálovému požadavku uloženému podle § 135e odst. 2 písm. a) obchodníkovi s cennými papíry, který spadá do působnosti zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, a očekávání úprav podle § 137b odst. 2, které se týkají tohoto obchodníka s cennými papíry.
106) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, v platném znění.".
152. § 135d se zrušuje.
153. § 135f až 135i se včetně nadpisu nad označením § 135f a poznámky pod čarou č. 71 zrušují.
154. V § 136 odst. 1 se na konci písmene m) doplňuje slovo "nebo".
155. V § 136 odst. 1 písm. m) se doplňují body 7 a 8, které znějí:
"7. podle čl. 30 odst. 2 písm. a) až e) a g) až i) nebo čl. 39 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375),
8. podle čl. 82 odst. 2 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376),".
156. V § 136 odst. 1 písm. s) se text "1 písm. i)" nahrazuje číslem "3".
157. V § 136 odstavec 2 zní:
"(2) Česká národní banka může obchodníkovi s cennými papíry pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) a § 135a nebo 135b nebo který porušil tento zákon, právní předpis jej provádějící, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona, opatření obecné povahy vydané podle tohoto zákona, přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky na investiční podniky72) také
a) nařídit, aby měl kapitál nad rámec požadavků podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) za podmínek podle § 137a, nebo nařídit, aby upravil kapitál a likvidní aktiva požadované v případě významných změn v podnikání tohoto obchodníka s cennými papíry,
b) nařídit posílení jeho systémů, postupů, mechanismů a strategií prováděných podle § 9a a 12ab,
c) nařídit, aby do 1 roku předložil plán na obnovení souladu s požadavky dohledu podle tohoto zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
d) nařídit, aby používal specifický systém tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy z hlediska kapitálových požadavků,
e) zakázat nebo omezit jeho obchody, operace nebo jeho síť nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají nadměrné riziko pro jeho finanční spolehlivost,
f) nařídit, aby snížil riziko obsažené v činnostech a produktech, včetně činností vykonávaných prostřednictvím jiné osoby podle § 12d,
g) nařídit, aby omezil pohyblivou složku odměny stanovením její výše jako procentního podílu z čistých výnosů v případě, že je tato složka odměny neslučitelná s udržováním spolehlivého kapitálového základu,
h) nařídit, aby použil čistý zisk k posílení kapitálu,
i) omezit nebo zakázat rozdělení výnosů nebo vyplácení úroků akcionářům, společníkům nebo držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud takové omezení nebo zákaz nepředstavuje nesplnění jeho závazků,
j) uložit dodatečné nebo častější požadavky na podávání zpráv, než jsou požadavky stanovené v tomto zákoně a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), včetně podávání zpráv o kapitálové a likviditní pozici,
k) uložit zvláštní požadavky na likviditu podle § 137c,
l) nařídit zpřístupnění doplňujících informací, nebo
m) nařídit, aby snížil rizika spojená s bezpečností jeho sítí a informačních systémů s cílem zajistit důvěrnost, celistvost a dostupnost jeho procesů, údajů a aktiv.".
158. V § 136 odstavec 5 zní:
"(5) Česká národní banka může dále
a) nařídit, aby velký nebo propojený obchodník s cennými papíry nebo obchodník s cennými papíry podle čl. 46 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372)
1. uveřejňoval informace podle čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) častěji než jednou ročně, a stanovit lhůty tohoto uveřejňování, nebo
2. využíval specifická místa a nosiče, zejména své internetové stránky, k uveřejnění jiných informací, než jsou účetní závěrky, a
b) nařídit, aby kontrolující osoba ve skupině obchodníka s cennými papíry každoročně uveřejňovala ve formě úplných informací nebo odpovídajících odkazů na ně popis své právní struktury, struktury systému správy a řízení a organizační struktury dané skupiny obchodníka s cennými papíry podle § 12ab odst. 1 a § 10b až 10e.".
159. V § 136 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
160. Za § 137 se doplňují nové § 137a až 137c, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 137a
Nařízení dodatečného kapitálového požadavku
(1) Česká národní banka uloží obchodníkovi s cennými papíry dodatečný kapitálový požadavek podle § 136 odst. 2 písm. a), zjistí-li na základě přezkumů provedených podle § 135b a 135c, že
a) obchodník s cennými papíry je vystaven rizikům nebo prvkům rizika nebo představuje riziko pro jiné, přičemž tato rizika jsou významná a nejsou kryta kapitálovým požadavkem nebo jím nejsou kryta dostatečně, zejména požadavkem podle K-faktorů podle části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
b) obchodník s cennými papíry nesplňuje požadavky podle § 9a a 12a a je nepravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti dohledu dostatečně zlepšila systémy, postupy, mechanismy a strategie v přiměřeném časovém rámci,
c) úpravy v obezřetném oceňování obchodního portfolia jsou nedostatečné k tomu, aby obchodníkovi s cennými papíry umožnily v krátké době prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek bez významných ztrát,
d) přezkum provedený podle § 135c naznačuje, že nedodržení požadavků na uplatňování povolených interních modelů pravděpodobně povede k nedostatečné úrovni kapitálu, nebo
e) obchodník s cennými papíry opakovaně nestanovuje nebo neudržuje přiměřenou výši dodatečného kapitálu podle § 137b.
(2) Pro účely odstavce 1 písm. a) se rizika nebo prvky rizik považují za nekrytá nebo nedostatečně krytá kapitálovými požadavky podle částí třetí a čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) pouze tehdy, je-li výše, druhy a rozdělení kapitálu, které jsou přiměřené po přezkumu posouzení provedeného obchodníkem s cennými papíry v rámci dohledu podle § 9a odst. 1, vyšší než kapitálový požadavek týkající se obchodníka s cennými papíry podle části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372). Kapitál, jenž je považován za přiměřený, může krýt rizika nebo prvky rizik, které jsou výslovně vyloučeny z kapitálového požadavku podle částí třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
(3) Česká národní banka určí výši dodatečného kapitálu požadovaného podle § 136 odst. 2 písm. a) jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za přiměřený podle odstavce 2, a kapitálovým požadavkem podle části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
(4) Česká národní banka uloží obchodníkovi s cennými papíry dodatečný kapitálový požadavek podle § 136 odst. 2 písm. a) prostřednictvím kapitálu, pokud
a) nejméně tři čtvrtiny dodatečného kapitálového požadavku tvoří kapitál tier 1,
b) nejméně tři čtvrtiny kapitálu tier 1 tvoří kmenový kapitál tier 1 a
c) tento kapitál se nepoužije ke splnění žádného z kapitálových požadavků podle čl. 11 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
(5) Upřesnění způsobu měření rizik a prvků rizik podle odstavce 2, včetně rizik nebo prvků rizik, které jsou z kapitálových požadavků stanovených v části třetí nebo čtvrté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) výslovně vyloučeny, upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480).
(6) Česká národní banka může uložit dodatečný kapitálový požadavek podle odstavců 1 až 4 i malému a nepropojenému obchodníkovi s cennými papíry.
 
§ 137b
Pokyny k držení dodatečného kapitálu
(1) Česká národní banka může, s ohledem na zásadu proporcionality a úměrně velikosti, systémové důležitosti, povaze, rozsahu a složitosti činností velkého nebo propojeného obchodníka s cennými papíry, uložit, aby tento obchodník s cennými papíry měl výši kapitálu, která podle § 9a dostatečně překračuje požadavky podle části třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) a podle tohoto zákona, a to včetně dodatečných kapitálových požadavků podle § 136 odst. 2 písm. a), aby bylo zajištěno, že cyklické ekonomické výkyvy nepovedou k porušení těchto požadavků nebo neohrozí schopnost obchodníka s cennými papíry ukončit svou činnost řádným způsobem.
(2) Česká národní banka ve vhodných případech přezkoumá výši kapitálu, která byla podle odstavce 1 stanovena velkým nebo propojeným obchodníkem s cennými papíry, a sdělí závěry tohoto přezkumu obchodníkovi s cennými papíry, včetně očekávání úprav výše kapitálu stanoveného podle odstavce 1. Česká národní banka v takovém sdělení uvede datum, k němuž požaduje, aby byla úprava dokončena.
 
§ 137c
Zvláštní požadavky na likviditu
(1) Česká národní banka uloží obchodníkovi s cennými papíry zvláštní požadavky na likviditu podle § 136 odst. 2 písm. k) pouze tehdy, dospěje-li na základě přezkumů provedených podle § 135b a 135c k závěru, že velký nebo propojený obchodník s cennými papíry, nebo malý a nepropojený obchodník s cennými papíry, který nebyl vyňat z požadavku na likviditu podle čl. 43 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
a) je vystaven riziku likvidity nebo prvkům rizika likvidity, které jsou významné a nejsou kryty nebo nejsou dostatečně kryty požadavkem na likviditu podle části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), nebo
b) nesplňuje některý z požadavků podle § 9a a 12a a je nepravděpodobné, že by opatření k nápravě nebo jiné opatření dostatečně zlepšilo systémy, postupy, mechanismy a strategie v přiměřeném časovém rámci.
(2) Pro účely odstavce 1 písm. a) se riziko likvidity nebo prvky rizika likvidity považují za nekrytá nebo nedostatečně krytá požadavkem na likviditu stanoveným v části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) pouze v případě, že výše a druhy likvidity, které Česká národní banka považuje za přiměřené po přezkumu posouzení provedeného obchodníkem s cennými papíry v rámci dohledu podle § 9a odst. 1, jsou vyšší než požadavek na likviditu týkající se obchodníka s cennými papíry stanovený v části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
(3) Česká národní banka určí zvláštní výši likvidity požadovanou podle § 136 odst. 2 písm. k) jako rozdíl mezi likviditou, která se považuje za přiměřenou podle odstavce 2, a požadavkem na likviditu stanoveným v části páté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
(4) Česká národní banka nařídí, aby obchodník s cennými papíry splnil zvláštní požadavek na likviditu podle § 136 odst. 2 písm. k) prostřednictvím likvidních aktiv podle čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
(5) Upřesnění způsobu měření rizika likvidity a prvků rizika likvidity podle odstavce 2 způsobem, který odpovídá velikosti, struktuře a vnitřní organizaci evropských obchodníků s cennými papíry a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností, upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se doplňuje čl. 42 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480).".
161. V § 149g odst. 6 se slova "je ve významném množství obchodován komoditní derivát podle § 134b odst. 1" nahrazují slovy "jsou deriváty zemědělských komodit uvedené v § 134b odst. 1 písm. a) obchodovány ve významném množství nebo ve kterých jsou obchodovány zásadní nebo významné komoditní deriváty uvedené v § 134b odst. 1 písm. b)".
162. V § 149g se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Kritéria, podle nichž je možné považovat činnost zahraničního regulovaného trhu působícího v České republice za činnost podstatného významu pro fungování trhů s investičními nástroji a ochranu investorů v České republice pro účely odstavce 3, upravuje čl. 90 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/56578).".
163. Za § 149g se vkládají nové § 149ga a 149gb, které znějí:
 
"§ 149ga
(1) Česká národní banka poskytne orgánu dohledu hostitelského státu bez zbytečného odkladu veškeré informace a zjištění o jakýchkoli potenciálních problémech a rizicích, které obchodník s cennými papíry představuje pro ochranu zákazníků nebo pro stabilitu finančního systému v hostitelském státě, které zjistila při dohledu nad činnostmi obchodníka s cennými papíry.
(2) Česká národní banka jedná podle informací poskytnutých orgánem dohledu hostitelského státu tak, že přijme veškerá opatření nezbytná k odvrácení nebo napravení potenciálních problémů a rizik, které obchodník s cennými papíry představuje pro ochranu zákazníků nebo pro stabilitu finančního systému v hostitelském státě. Česká národní banka na žádost podrobně vysvětlí orgánu dohledu hostitelského státu, jak zohlednila informace a zjištění poskytnutá tímto orgánem dohledu.
(3) Poskytne-li Česká národní banka informace podle odstavce 2 orgánu dohledu domovského státu a domnívá-li se, že orgán dohledu domovského státu nepřijal nezbytná opatření k odvrácení nebo napravení potenciálních problémů a rizik, které obchodník s cennými papíry představuje, může Česká národní banka poté, co informovala tento orgán dohledu domovského státu, Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, přijmout k ochraně zákazníků, jimž jsou poskytovány služby, nebo k ochraně stability finančního systému vhodná opatření.
(4) Česká národní banka může upozornit Evropský orgán pro bankovnictví na případy, v nichž byla žádost o spolupráci, zejména žádost o výměnu informací, zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno.
(5) Pokud Česká národní banka nesouhlasí s opatřeními orgánu dohledu hostitelského státu, může postoupit záležitost Evropskému orgánu pro bankovnictví k postupu podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010106).
(6) Pro účely posouzení splnění podmínky podle čl. 23 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) může Česká národní banka požádat orgán dohledu domovského státu člena clearingového systému, aby jí poskytl informace týkající se modelu marží a parametrů použitých pro výpočet maržového požadavku dotčeného obchodníka s cennými papíry.
 
§ 149gb
(1) Česká národní banka při výkonu své působnosti při uplatňování tohoto zákona a přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky na investiční podniky72) vezme v úvahu sbližování v oblasti nástrojů a postupů dohledu.
(2) Česká národní banka se účastní činností Evropského orgánu pro bankovnictví a případně kolegií orgánů dohledu podle § 152, čl. 48 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480) a čl. 116 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU81).".
164. V § 149h se na konci textu odstavce 3 doplňují slova "nebo některého z produktů uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013107) ".
Poznámka pod čarou č. 107 zní:
"107) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000.".
165. V § 149m se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "nebo ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky".
166. V § 149m odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:
"(2) Česká národní banka dále plní ve vztahu k Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Agentuře Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních Orgánů59) a orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie informační povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky.
59) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942 ze dne 5. června 2019, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů.".
167. V části dvanácté hlava II včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 108 zní:
 
"HLAVA II
DOHLED NA KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ
 
§ 150
Určení orgánu dohledu nad skupinou obchodníka s cennými papíry
(1) Je-li obchodník s cennými papíry evropským kontrolujícím investičním podnikem, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.
(2) Je-li obchodník s cennými papíry kontrolován evropskou investiční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou a tato kontrolující osoba nekontroluje evropského obchodníka s cennými papíry se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.
(3) Je-li obchodník s cennými papíry kontrolován evropskou investiční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou se sídlem v České republice, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.
(4) Tvoří-li kontrolující osoby 2 nebo více evropských obchodníků s cennými papíry ze dvou nebo více členských států Evropské unie více než jednu investiční holdingovou osobu nebo smíšenou finanční holdingovou osobu se sídly v různých členských státech Evropské unie a pokud je v každém z těchto členských států Evropské unie evropský obchodník s cennými papíry náležející do této skupiny, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, pokud evropským obchodníkem s cennými papíry s nejvyšší bilanční sumou je obchodník s cennými papíry.
(5) Je-li obchodník s cennými papíry kontrolován evropskou investiční holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, která kontroluje evropského obchodníka s cennými papíry se sídlem v jiném členském státě Evropské unie a tato kontrolující osoba nemá sídlo v České republice ani v tomto jiném členském státě Evropské unie, a pokud má tento obchodník s cennými papíry nejvyšší bilanční sumu ze všech evropských obchodníků s cennými papíry kontrolovaných touto kontrolující osobou, je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.
(6) Česká národní banka může rozhodnout, že v některém z případů podle odstavce 1 není orgánem dohledu určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie vydal rozhodnutí, že bude v daném případě vykonávat dohled na konsolidovaném základě nebo dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu.
(7) Česká národní banka může rozhodnout, že bude orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu i v případě, kdy by tento dohled měl podle čl. 46 odst. 3 až 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480) vykonávat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, pokud s tím tento orgán dohledu souhlasí a pokud dotčená evropská investiční holdingová osoba, dotčená evropská smíšená finanční holdingová osoba nebo dotčený evropský obchodník s cennými papíry s nejvyšší bilanční sumou měla nebo měl možnost vyjádřit své stanovisko k zamýšlenému rozhodnutí.
 
§ 151
Informační povinnost České národní banky při dohledu na konsolidovaném základě při naléhavých situacích
Nastane-li naléhavá situace, včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v členském státě Evropské unie, v němž má sídlo osoba kontrolovaná osobou, u níž je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, sdělí Česká národní banka bez zbytečného odkladu všechny nezbytné informace
a) Evropskému orgánu pro bankovnictví,
b) Evropské radě pro systémová rizika a
c) příslušným orgánům členských států Evropské unie dotčených touto situací.
 
§ 152
Kolegium nad skupinou
(1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, může zřídit kolegium s cílem usnadnit plnění povinností podle čl. 48 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480) a zajistit koordinaci a spolupráci s příslušnými orgány dohledu ze států, které nejsou členským státem Evropské unie. Česká národní banka může zřídit kolegium zejména, pokud to je nutné pro účely uplatnění čl. 23 odst. 1 prvního pododstavce písm. c) a čl. 23 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), za účelem výměny a aktualizace relevantních informací o modelu marží s orgány dohledu způsobilých ústředních protistran. Zřízení a činnost kolegií je založeno na písemných ujednáních, která připravuje Česká národní banka po projednání s dotčenými příslušnými orgány dohledu.
(2) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, může zřídit kolegium i v případě, že všechny kontrolované osoby ve skupině obchodníka s cennými papíry, kterou kontroluje evropský kontrolující investiční podnik, evropská investiční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba, mají sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie.
(3) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České národní banky, Evropského orgánu pro bankovnictví a ostatních dotčených příslušných orgánů dohledu při
a) plnění úkolů podle § 151,
b) koordinaci žádostí o informace, pokud to je nezbytné k usnadnění dohledu na konsolidovaném základě podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372),
c) koordinaci vícečetných žádostí příslušných orgánů dohledu nad evropskými obchodníky s cennými papíry, kteří jsou součástí téže skupiny, o informace týkající se modelu marží a parametrů použitých pro výpočet maržového požadavku relevantních evropských obchodníků s cennými papíry, adresovaných příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu Evropské unie člena clearingového systému nebo příslušného orgánu dohledu způsobilé ústřední protistrany,
d) výměně informací mezi všemi příslušnými orgány dohledu a s Evropským orgánem pro bankovnictví podle čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010106) a s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010108),
e) snaze dosáhnout dohody o dobrovolném přenesení úkolů a povinností mezi příslušnými orgány dohledu a
f) zvyšování účinnosti dohledu omezováním zdvojených požadavků při jeho výkonu.
(4) Členy kolegia jsou
a) Česká národní banka,
b) příslušné orgány dohledu odpovědné za dohled nad kontrolovanými osobami ve skupině obchodníka s cennými papíry, kterou kontroluje evropský kontrolující investiční podnik, evropská investiční holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba, a
c) příslušné orgány dohledu jiných než členských států Evropské unie, je-li to účelné a jestliže podle shodného posouzení všech dotčených příslušných orgánů dohledu chrání informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován podle čl. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480)
(5) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, řídí jednání kolegia a přijímá rozhodnutí. Česká národní banka
a) předem podává všem členům kolegia úplné informace o jednáních kolegia, organizaci takových zasedání, o hlavních otázkách, jež mají být projednány, a o zvažovaných činnostech,
b) bezodkladně informuje všechny členy kolegia o rozhodnutích přijatých na jednáních nebo o provedených opatřeních,
c) při přijímání rozhodnutí přihlíží k významu činnosti dohledu, která má být naplánována nebo koordinována orgány podle odstavce 4.
 
§ 153
Požadavky na spolupráci
(1) Pro účely dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu poskytuje Česká národní banka orgánům dohledu jiných členských států Evropské unie informace potřebné pro výkon jejich dohledu, zejména informace o
a) majetkoprávních vztazích mezi členy skupiny, struktuře správy a řízení včetně organizační struktury skupiny, přičemž zahrnuty jsou všechny regulované i neregulované osoby, neregulované kontrolované osoby a kontrolující osoby a příslušné orgány dohledu nad regulovanými osobami v této skupině,
b) postupech shromažďování informací od evropských obchodníků s cennými papíry ve skupině a ověřování těchto informací,
c) vývoji v evropských obchodnících s cennými papíry nebo v jiných osobách ze skupiny, který může vážně ohrozit finanční situaci evropských obchodníků s cennými papíry ve skupině,
d) veškerých významných sankcích a mimořádných opatřeních přijatých příslušnými orgány dohledu podle tohoto zákona nebo podle zahraničních právních předpisů provádějících směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203480) a
e) uložení specifického kapitálového požadavku podle § 135e.
(2) O informace podle odstavce 1 Česká národní banka požádá orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie určený k výkonu dohledu nad osobou, která je členem skupiny. Rovněž v případě evropského kontrolujícího investičního podniku, evropské investiční holdingové osoby a evropské smíšené finanční holdingové osoby požádá orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě z jiného členského státu Evropské unie o informace týkající se přístupů a metod používaných při plnění pravidel obezřetného podnikání.
(3) Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro bankovnictví, pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie odmítne žádost České národní banky o spolupráci, zejména o poskytnutí informací, nebo neposkytne požadovanou informaci v přiměřené lhůtě.
(4) Česká národní banka před přijetím rozhodnutí, jež může ovlivnit výkon dohledu orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, požádá tento orgán dohledu o stanovisko ohledně
a) změn ve složení společníků nebo v organizační či řídicí struktuře obchodníka s cennými papíry ve skupině obchodníka s cennými papíry, pro něž je nutný souhlas nebo povolení příslušných orgánů dohledu,
b) významných sankcí uložených obchodníkovi s cennými papíry nebo ohledně jiných mimořádných opatření a
c) specifických kapitálových požadavků uložených podle § 135e.
(5) Česká národní banka nemusí konzultovat skutečnosti podle odstavce 4, nesnese-li věc odkladu nebo by taková konzultace mohla ohrozit účel rozhodnutí. V takovém případě informuje orgány dohledu podle odstavce 4 bez zbytečného odkladu.
 
§ 154
Ověření informací týkajících se osob se sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie
(1) Obdrží-li Česká národní banka žádost příslušného orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie o ověření informací o obchodníkovi s cennými papíry, investiční holdingové osobě, smíšené finanční holdingové osobě, finanční instituci, podniku pomocných služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), smíšené holdingové osobě nebo kontrolované osobě se sídlem nebo bydlištěm v České republice,
a) provede ověření sama, přičemž žadatel se může takového ověřování účastnit,
b) umožní žadateli, aby ověření sám provedl, nebo
c) požádá o provedení nezávislého ověření auditora nebo jiného odborníka a bez zbytečného odkladu postoupí výsledek ověření žadateli v případě, že tento se ověřování neúčastnil.
(2) Česká národní banka může požádat příslušný orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o ověření informací o evropském obchodníkovi s cennými papíry, investiční holdingové osobě, smíšené finanční holdingové osobě, finanční instituci, podniku pomocných služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372), smíšené holdingové osobě nebo kontrolované osobě se sídlem nebo bydlištěm v tomto jiném členském státě Evropské unie. Česká národní banka se může takového ověřování účastnit.
 
§ 155
Zahrnutí holdingových osob do dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu
Investiční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba jsou zahrnuty do dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.
 
§ 155a
Požadavky na členy vedoucího orgánu investiční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby
(1) Investiční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba jsou povinny zajistit, aby členem jejich vedoucího orgánu byla osoba důvěryhodná, dostatečně odborně způsobilá a zkušená pro výkon své funkce a pro zajištění plnění požadavků vyplývajících pro investiční holdingovou osobu a smíšenou finanční holdingovou osobu z tohoto zákona.
(2) Investiční holdingová osoba a smíšená finanční holdingová osoba je povinna informovat Českou národní banku o návrzích personálních změn ve svém vedoucím orgánu, včetně předložení podkladů nezbytných pro posouzení odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti navrhovaných osob. Fyzická osoba, která je navrhovaná za člena vedoucího orgánu, je povinna investiční holdingové osobě nebo smíšené finanční holdingové osobě poskytnout potřebné podklady a součinnost.
(3) Osoba, která se nově stane investiční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou, je povinna splnit povinnost podle odstavce 2 do 2 měsíců ode dne, kdy se stane investiční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou. Neučiní-li tak, má se za to, že člen jejího vedoucího orgánu, ve vztahu k němuž povinnost splněna nebyla, nesplňuje stanovené předpoklady.
(4) Česká národní banka může požadovat po investiční holdingové osobě nebo smíšené finanční holdingové osobě výměnu osoby, která je členem vedoucího orgánu investiční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby, jestliže tato osoba není dostatečně odborně způsobilá, zkušená nebo důvěryhodná.
 
§ 155b
Smíšená holdingová osoba
(1) Je-li kontrolující osobou obchodníka s cennými papíry smíšená holdingová osoba, může Česká národní banka
a) vyžadovat, aby jí smíšená holdingová osoba poskytla veškeré informace, které mohou být relevantní pro dohled nad tímto obchodníkem s cennými papíry, a
b) dohlížet na obchody mezi obchodníkem s cennými papíry a smíšenou holdingovou osobou a jí kontrolovanými osobami a vyžadovat, aby obchodník s cennými papíry zavedl přiměřené postupy řízení rizik a mechanismy vnitřní kontroly včetně řádných postupů podávání zpráv a vedení účetnictví za účelem zajištění identifikace, měření, sledování a kontroly těchto obchodů.
(2) Česká národní banka je oprávněna provádět kontrolu na místě nebo nechat provádět kontrolu na místě pro účely ověření informací obdržených od osob podle odstavce 1 třetí osobou.
 
§ 155c
Posouzení dohledu státu, který není členským státem Evropské unie, a dalších technik dohledu
(1) Pokud dva nebo více evropských obchodníků s cennými papíry, z nichž alespoň jeden má sídlo v České republice, kteří jsou kontrolovanými osobami téže kontrolující osoby se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, nepodléhají účinnému dohledu na úrovni skupiny, Česká národní banka posoudí, zda tito evropští obchodníci s cennými papíry podléhají dohledu orgánem dohledu státu, který není členským státem Evropské unie, který je rovnocenný dohledu stanovenému v tomto zákoně a v části první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372).
(2) Česká národní banka provádí posouzení podle odstavce 1, pokud by byla jinak orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu. Česká národní banka přitom konzultuje ostatní dotčené příslušné orgány dohledu.
(3) Pokud Česká národní banka v posouzení podle odstavce 1 dospěje k závěru, že se takový rovnocenný dohled neuplatňuje, použije na obchodníky s cennými papíry obdobně ustanovení tohoto zákona, právního předpisu jej provádějícího nebo článku 7 nebo 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203372) nebo uplatní jiné přiměřené postupy dohledu, které zabezpečí cíle dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu. Opatření přijatá podle věty první oznámí Česká národní banka ostatním zúčastněným příslušným orgánům dohledu, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropské komisi.
(4) V případě, že by kontrolující osoba měla sídlo v členském státě Evropské unie a Česká národní banka by byla orgánem určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu, může Česká národní banka požadovat zejména zřízení investiční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby se sídlem v členském státě Evropské unie a uplatňování tohoto zákona, právního předpisu jej provádějícího nebo článku 7 nebo 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/203372) u této investiční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby.
108) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES, v platném znění.".
Poznámka pod čarou č. 47 se zrušuje.
168. V § 158 odst. 1 písm. a) se za slovo "výroční" vkládá slovo "finanční".
169. Za § 158 se vkládá nový § 158a, který zní:
 
"§ 158a
(1) Fyzická osoba se jako člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 115b.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 128 850 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a).".
170. Za § 161b se vkládá nový § 161c, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 161c
Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 23 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375),
b) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu požadovanou součinnost podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375), nebo
c) poskytuje služby skupinového financování, aniž je k tomu oprávněna podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 13 230 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a).".
171. § 163a zní:
 
"§ 163a
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako člen rady nebo vrcholného vedení ústřední protistrany dopustí přestupku tím, že nesplní oznamovací povinnost podle § 115b.
(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 128 850 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a), nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b).
(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do
a) 128 850 000 Kč, nebo
b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a).".
172. V § 164 odst. 1 písmena c) a d) znějí:
"c) nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení podle § 12,
d) nesplní některou z povinností týkající se organizačních požadavků na činnost obchodníka s cennými papíry podle § 12a,".
173. V § 164 odst. 1 se písmena e) a f) zrušují.
Dosavadní písmena g) až zg) se označují jako písmena e) až ze).
174. V § 164 odst. 1 písmeno m) zní:
"m) nemá ověřenu přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka podle § 12e odst. 3,".
175. V § 164 odstavec 2 zní:
"(2) Obchodník s cennými papíry se dále dopustí přestupku tím, že nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení podle § 12ab.".
176. V § 164 odst. 5 písm. b) se slova "který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013," zrušují.
177. V § 165 odst. 2 písm. b) se slova "odst. 1 nevykonává činnost řádně nebo obezřetně" nahrazují slovy "nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení".
178. V § 165 odst. 2 písm. c) se slova "§ 12 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém" nahrazují slovy "§ 12a nesplní některou z povinností týkající se organizačních požadavků".
179. V § 165 odst. 2 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až z) se označují jako písmena d) až x).
180. V § 165 odst. 2 písmeno l) zní:
"l) nemá ověřenu přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka podle § 28b odst. 3 a § 12e odst. 3,".
181. V § 166 odst. 1 písm. b) se slova "odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém" nahrazují slovy "nezajistí zavedení odpovídajícího systému správy a řízení".
182. V § 166 odst. 1 písm. c) se slova "nezajistí, aby jeho řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky podle § 12a odst. 1 nebo 2" nahrazují slovy "a § 12a nesplní některou z povinností týkající se organizačních požadavků".
183. V § 166 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) není pojištěn podle § 31,".
184. V § 169 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
185. V § 169 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
186. V § 169 odst. 2 se číslo "2" nahrazuje číslem "1".
187. V § 172 odst. 1 písm. a) se za slova "neuveřejní výroční" vkládá slovo "finanční" a slova "nebo konsolidovanou výroční zprávu" se zrušují.
188. V § 172 odst. 1 písm. b) se za slova "neuveřejní pololetní" vkládá slovo "finanční" a slova "nebo konsolidovanou pololetní zprávu" se zrušují.
189. § 173 včetně nadpisu zní:
 
"§ 173
Přestupky investiční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby a smíšené holdingové osoby
(1) Investiční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že
a) člen jejího vedoucího orgánu nesplňuje požadavky podle § 155a odst. 1, nebo
b) nesplní informační povinnost nebo nepředloží příslušné podklady podle § 155a odst. 2.
(2) Smíšená holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že neposkytne České národní bance informace podle § 155b odst. 1 písm. a).
(3) Za přestupek investiční holdingové osoby, smíšené finanční holdingové osoby nebo smíšené holdingové osoby podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu této osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a), nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b).".
190. V § 174 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Obchodník s cennými papíry, který poskytuje hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. d) nebo který poskytuje hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e) a má alespoň 3 zaměstnance, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208873) nebo podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85274).".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
191. V § 174 odst. 5 se slova "nebo 3" nahrazují slovy " , 3 nebo 4".
192. V nadpisu § 175 se slova "úvěrové instituce a" zrušují.
193. V § 175 odst. 1 se slova "úvěrové instituce a investiční podniky50) nebo poruší opatření obecné povahy České národní banky vydané na základě § 199 odst. 5" nahrazují slovy "investiční podniky72) ".
194. § 184 a 185 včetně nadpisů znějí:
 
"§ 184
Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky
(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 2 až 6, čl. 4, 5, čl. 6 odst. 1 až 6, čl. 7 odst. 1 až 4, čl. 8 odst. 1 až 6, čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 10 odst. 1, 2 a 5, čl. 11 odst. 1 až 3 a 6 až 9, čl. 15 odst. 3, čl. 16 odst. 1, čl. 18 odst. 1, čl. 19 odst. 1 až 6, čl. 20 odst. 1 a 2, čl. 21 odst. 1 až 7, čl. 22 odst. 2 a 4 až 6, čl. 23 odst. 2 až 4, 6 až 8, 11 a 12, čl. 24 odst. 1 až 3, 6 a 7, čl. 25 odst. 1 až 5, čl. 26 nebo čl. 27 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375).
(2) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne České národní bance při výkonu dohledu požadovanou součinnost podle čl. 30 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375), nebo
b) poskytuje služby skupinového financování, aniž je k tomu oprávněna podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/150375).
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do
a) 13 230 000 Kč,
b) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a), nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b).
 
§ 185
Přestupky ústředních protistran a členů clearingového systému spočívající v porušení nařízení Evropské unie o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran
(1) Ústřední protistrana se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 9 odst. 1 až 4, 6, 7, 9 až 11, 13, 14, 16 a 18 až 21 nebo čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376).
(2) Člen clearingového systému se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle čl. 9 odst. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376).
(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do
a) 128 850 000 Kč,
b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenu a), nebo
c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li tato částka částku stanovenou v písmenech a) a b).".
195. V § 192a odst. 1 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena d) až j).
196. V § 192a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:
"k) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky72),
l) příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské poskytovatele služeb skupinového financování pro podniky75),
m) příslušným orgánem k řešení krize podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran76).".
197. § 192b zní:
 
"§ 192b
Ministerstvo financí je v České republice příslušným ministerstvem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran76).".
198. V § 193 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Odstavec 3 se dále neuplatní pro účinky úkonů spojených s uplatněním opatření podle hlavy V kapitoly III oddílu 3 nebo hlavy V kapitoly IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2376) .".
199. V § 198a odst. 1 písm. a) se slova "právních předpisů" nahrazují slovy "zákonů a vyhlášek".
200. V § 198a odst. 1 písm. a) se za slovo "základě," vkládají slova "a opatření obecné povahy".
201. V § 198a odst. 1 písm. d) se za slovo "nápravě" vkládají slova "a jiná opatření".
202. V § 198a odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.
203. V § 199 odst. 2 se za text "§ 115 odst. 5," vkládá text "§ 115a odst. 4,", za text "§ 132 odst. 5," se vkládá text "§ 134f," a text " , § 192b odst. 4" se zrušuje.
204. V § 199 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
205. V § 199 odst. 4 se slova "na úvěrové instituce a investiční podniky50) " nahrazují slovy "na investiční podniky72) ".
206. Za § 204c se vkládá nový § 204d, který zní:
 
"§ 204d
Ustanovení § 73l se do 28. února 2023 nepoužije.".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.VII
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 426/2021 Sb. a zákona č. 91/2022 Sb., se mění takto:
1. V položce 65 bodě 1 se doplňují písmena f) až h), která znějí:
"f) povolení k činnosti ústřední protistrany                Kč    200 000
g) povolení k činnosti systémově významného obchodníka          Kč    100 000
h) povolení k činnosti pobočky zahraničního systémově významného 
  obchodníka                               Kč    100 000".
2. V položce 65 bodě 2 písm. b) se za číslo "1" vkládají slova "nebo 2".
3. V položce 65 bodě 2 písm. c) se číslo "2" nahrazuje číslem "4".
4. V položce 65 bodě 2 písm. d) se slova "nebo 4" zrušují.
5. V položce 65 bodě 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
6. V položce 65 bod 4 zní:
"4. Přijetí žádosti o povolení
a) k činnosti směnárníka                         Kč    10 000
b) k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí          Kč    10 000
c) k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn          Kč    10 000
d) k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování        Kč    20 000
e) k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů             Kč    100 000".
7. V položce 65 bodě 5 písm. f) se slova "nebo 4" zrušují a číslo "2" se nahrazuje číslem "4".
8. V položce 65 bodě 5 písm. g) se slova "nebo 4" zrušují a za číslo "1" se vkládají slova "nebo 2".
9. V položce 65 bodě 5 písm. h) se číslo "2" nahrazuje číslem "4" a za číslo "1" se vkládají slova "nebo 2".
10. V položce 65 bodě 5 se doplňují písmena l) až n), která znějí:
"l) povolení k činnosti ústřední protistrany               Kč    70 000
m) povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností 
  vypořádání                               Kč    35 000
n) povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů         Kč    35 000".
11. V položce 65 bodě 6 se částka "Kč 35 000 nahrazuje částkou "Kč 10 000".
12. V položce 65 bodě 7 se doplňuje písmeno k), které zní:
"k) povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování   Kč    10 000".
13. V položce 65 bodě 9 se doplňují písmena t) a u), která znějí:
"t) udělení souhlasu s podstatnou změnou podle § 314 zákona 
  o investičních společnostech a investičních fondech          Kč     5 000
u) zápis zahraničního investičního fondu do seznamu podle 
  § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech    Kč    10 000".
14. V položce 66 bodě 1 se doplňuje písmeno k), které zní:
"k) předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované
  účasti na ústřední protistraně nebo k tomu, aby se staly 
  osobami ovládajícími protistranu                    Kč    20 000".
15. V položce 66 bodě 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).
16. V položce 66 bodě 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).
17. V položce 66 bodě 9 písm. a) se za slovo "papíru" vkládají slova "včetně základního prospektu cenného papíru" a částka "Kč 10 000" se nahrazuje částkou "Kč 15 000".
18. V položce 66 bodě 9 písm. c) se slovo "zúžení" nahrazuje slovy "neuvedení informací v".
19. V položce 66 bodě 9 se doplňují písmena r) až u), která znějí:
"r) o schválení unijního prospektu pro růst                Kč    10 000
s) o schválení zjednodušeného prospektu pro sekundární emise       Kč    10 000
t) o schválení registračního dokumentu včetně univerzálního 
  registračního dokumentu                        Kč    10 000
u) o schválení popisu cenných papírů a shrnutí prospektu         Kč     5 000".
20. V položce 66 se doplňuje bod 10, který zní:
"10. Obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu 
  podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních
  fondech                                Kč    10 000".
21. Na konci položky 66 se doplňuje poznámka, která zní:
"Poznámka
Poplatek za obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech je splatný vždy nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem ukončení platnosti zápisu.".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna insolvenčního zákona
Čl.VIII
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 291/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 31/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 230/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 191/2020 Sb., zákona č. 460/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 298/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 358 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
2. V § 375 odstavec 4 zní:
"(4) Doručí-li podle § 32b odst. 8 zákona o dluhopisech nucený správce krytých bloků insolvenčnímu soudu vyčíslení pohledávek vlastníků krytých dluhopisů a věřitelů pohledávek odpovídajících souvisejícím dluhům podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech, pohlíží se tímto doručením na tyto pohledávky jako na přihlášené. Vlastník krytého dluhopisu a věřitel pohledávky odpovídající souvisejícímu dluhu podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech mohou postupem podle § 32b odst. 8 zákona o dluhopisech přihlásit svou pohledávku i kdykoli ve lhůtě 1 roku ode dne uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek. Pohledávku z krytého dluhopisu v rozsahu, ve kterém přestala být součástí krytého bloku po provedení snížení jejich jmenovité hodnoty postupem podle § 32e odst. 1 nebo 4 zákona o dluhopisech, a pohledávku odpovídající souvisejícímu dluhu podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech, která přestala být součástí krytého bloku v rozsahu jejího snížení postupem podle § 32e odst. 1 nebo 4 zákona o dluhopisech, může příslušný vlastník krytého dluhopisu, příslušný věřitel pohledávky odpovídající souvisejícímu dluhu podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech nebo nucený správce krytých bloků přihlásit kdykoli po dobu trvání insolvenčního řízení emitenta krytých dluhopisů.".
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Čl.IX
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 260/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 180/2018 Sb. a zákona č. 165/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slovo "unie1) " vkládají slova " , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie3) ".
Poznámka pod čarou č. 3 zní:
"3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.".
2. V § 10a se doplňuje nový odstavec 11, který zní:
"(11) Instituce se sídlem v České republice zveřejní na svých internetových stránkách informace podle čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 až 4, čl. 5 odst. 1, čl. 10 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088.".
3. V § 10ac se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) politika odměňování zahrnuje informace podle čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088.".
4. V § 10ae se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Instituce se sídlem v České republice při své činnosti zohlední cíl, kterým je zajištění spravedlivého rozložení rizik a přínosů mezi generacemi.".
5. V § 10ca odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova "a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie".
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o auditorech
Čl.X
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 52/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2014 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 299/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 367/2019 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 20 odst. 1 se na konci písmene f) doplňují slova " , nebo § 20ba".
2. V § 20b se na konci písmene a) doplňují slova "nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie".
3. Za § 20b se vkládá nový § 20ba, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní:
 
"§ 20ba
Požadavky na ověření výroční finanční zprávy emitenta vyhotovujícího výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv
(1) Na ověření výroční finanční zprávy emitenta, který vyhotovuje výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv26), se obdobně použijí ustanovení tohoto zákona upravující ověření výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy; požadavky na ověření výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy tím nejsou dotčeny.
(2) Ověřuje-li auditor výroční finanční zprávu emitenta, který vyhotovuje výroční finanční zprávu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím jednotný elektronický formát pro podávání zpráv26), auditor se také vyjádří, zda použité značkování je v souladu s právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie.
26) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv, v platném znění.".
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o pojišťovnictví
Čl.XI
Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "použitelný předpis" nahrazují slovy "použitelné předpisy".
2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta desátá nahrazuje větou "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU, 2012/23/EU, 2013/58/EU, 2014/51/EU, (EU) 2016/2341, (EU) 2018/843, (EU) 2019/2177 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402".
3. Na konci textu poznámky pod čarou č. 40 se doplňují slova " , v platném znění" a na samostatné řádky se doplňují věty Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. Přímo použitelné předpisy Evropské unie, kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují předpisy Evropské unie uvedené v poznámce pod čarou č. 1, nebo kterými se provádějí nebo v přenesené pravomoci doplňují přímo použitelné předpisy Evropské unie uvedené v této poznámce pod čarou.".
4. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene l) doplňují slova " ; zajišťovací činností se rozumí i uzavírání zajišťovacích smluv s institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění se sídlem v členských státech Evropské unie, kterým bylo uděleno povolení k činnosti provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění v souladu s právem Evropské unie".
5. V § 3 odst. 2 písmeno g) zní:
"g) pojistným kmenem souhrn závazků pojišťovny vyplývajících z pojistných smluv, včetně závazků z bezdůvodného obohacení nebo z protiprávních činů souvisejících s těmito smlouvami,".
6. V § 3 odst. 2 písmeno i) zní:
"i) kmenem zajišťovacích smluv souhrn závazků zajišťovny vyplývajících ze zajišťovacích smluv, včetně závazků z bezdůvodného obohacení nebo z protiprávních činů souvisejících s těmito smlouvami,".
7. V § 7 odst. 1 se na konci písmene c) slovo "a" nahrazuje čárkou.
8. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) systém odměňování osob podle § 8.".
9. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 43 zní:
 
"§ 8
Odměňování
(1) Tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna uplatňují účinný systém odměňování osob podle čl. 258 odst. 1 písm. l), čl. 275 a čl. 294 odst. 1 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/3543).
(2) Písemnou koncepci systému odměňování a její změny schvaluje statutární orgán pojišťovny nebo zajišťovny.
(3) Systém odměňování podle odstavce 1 zahrnuje informace o jeho souladu se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, které tuzemská pojišťovna a tuzemská zajišťovna uveřejní na svých internetových stránkách.
43) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solvency II), v platném znění.".
10. V § 77 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Česká národní banka může v souvislosti s rozhodnutím o této žádosti požádat Evropský orgán dohledu o technickou pomoc.".
11. V § 90a odst. 2 větě první se za slovo "kolegiu" vkládají slova "a Evropskému orgánu dohledu" a na konci odstavce 2 se doplňuje věta "Česká národní banka může v souvislosti s rozhodnutím o této žádosti požádat Evropský orgán dohledu o technickou pomoc.".
12. V § 90a odst. 5 se slova "Nebude-li o žádosti podle odstavce 1 rozhodnuto ve lhůtě podle odstavce 2 a nerozhoduje-li ve věci Evropský orgán dohledu nebo nepřijme-li rozhodnutí navrhované podle přímo použitelného předpisu Evropské unie" nahrazují slovy "Pokud Evropský orgán dohledu nepřijme rozhodnutí podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1094/2010 do jednoho měsíce ode dne přijetí žádosti podle odstavce 3".
13. V § 91b odst. 4 větě první se slova "rozhodnutí navrhované podle přímo použitelného předpisu Evropské unie" nahrazují slovy "tento orgán dohledu rozhodnutí podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1094/2010 do jednoho měsíce ode dne přijetí žádosti podle odstavce 3".
14. V § 95 odst. 1 větě první se za slovo "zákonem" vkládají slova " , přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se řídí činnost pojišťovny nebo zajišťovny,".
15. V § 105b se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Na převod pojistného kmene podle odstavce 1 se nepoužije ustanovení občanského zákoníku o převzetí majetku, o potřebě souhlasu věřitele a osoby, která poskytla zajištění dluhu, s převzetím dluhu, o potřebě souhlasu postoupené strany s postoupením smlouvy a o jejím právu zabránit osvobození postupitele od jeho povinností.".
16. V § 109a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Česká národní banka
a) žádá a informuje v souladu s čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) č. 1094/2010 Evropský orgán dohledu o přijetí žádosti týkající se používání nebo změny interního modelu a
b) poskytuje Evropskému orgánu dohledu informace nezbytné pro řádné fungování platformy pro spolupráci podle čl. 152b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2177, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti tohoto orgánu dohledu.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
17. Za § 109a se vkládá nový § 109aa, který zní:
 
"§ 109aa
(1) Má-li Česká národní banka udělit povolení tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně a vyplývá-li z předloženého obchodního plánu, že část jejich činností bude vykonávána na základě svobody dočasně poskytovat služby nebo na základě práva zřizovat pobočky v jiném členském státě a že tyto činnosti budou mít pravděpodobně dopad na trh hostitelského členského státu, oznámí tuto skutečnost Evropskému orgánu dohledu a orgánu dohledu příslušného hostitelského členského státu.
(2) Česká národní banka oznámí Evropskému orgánu dohledu a orgánu dohledu příslušného hostitelského členského státu také případy, kdy zjistí zhoršující se finanční situaci nebo jiná vznikající rizika vyplývající ze skutečnosti, že tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna vykonává činnosti na základě volného pohybu služeb nebo svobody usazování, jež mohou mít přeshraniční účinky.
(3) Česká národní banka jako orgán dohledu hostitelského členského státu může příslušnému orgánu dohledu domovského členského státu oznámit, že má vážné a důvodné obavy ohledně ochrany spotřebitelů. Tyto záležitosti může Česká národní banka postoupit Evropskému orgánu dohledu a požádat ho o pomoc v případě, že není shoda mezi orgány dohledu na řešení dané situace.
(4) Oznámení podle odstavců 1 až 3 musí být dostatečně podrobná, aby umožňovala řádné posouzení.".
18. V § 113 odst. 1 větě první se za slovo "zákonem" vkládají slova " , přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se řídí činnost pojišťovny nebo zajišťovny,".
19. § 121 včetně nadpisu zní:
 
"§ 121
Společná ustanovení
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup pravomocné rozhodnutí o správním trestu uloženém podle § 119 nebo 120.
(3) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 2 bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění
a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,
b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
c) ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo
d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou újmu.
(4) Rozhodnutí podle odstavce 2 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let.".
20. V § 126 odst. 3 se slova "a pro potřeby správního nebo soudního řízení" nahrazují slovy " , v soudním řízení po vyhlášení úpadku nebo likvidace pojišťovny nebo zajišťovny nebo v soudním řízení vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem dohledu nad činností pojišťovny nebo zajišťovny, anebo v obdobném mezinárodním řízení".
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o finančním zajištění
Čl.XII
V § 21 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve znění zákona č. 375/2015 Sb., se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Odstavec 1 se dále neuplatní pro účinky úkonů spojených s uplatněním opatření podle hlavy V kapitoly III oddílu 3 nebo hlavy V kapitoly IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/238) .".
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
"8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132.".
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl.XIII
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 296/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 119/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 doplňují slova "a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie9) ".
Poznámka pod čarou č. 9 zní:
"9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.".
2. Za § 18 se vkládají nové § 18a a 18b, které znějí:
 
"§ 18a
(1) Penzijní společnost využívá k plnění svých povinností stanovených právním předpisem údaje
a) ze základního registru obyvatel,
b) z informačního systému evidence obyvatel a
c) z informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum, místo a okres narození a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
e) státní občanství a
f) čísla a druhy identifikačních dokladů.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození a u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,
e) státní občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti,
i) datum úmrtí a
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území, místo a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
f) druh a adresa místa pobytu na území, je-li tímto místem sídlo správního orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve kterém k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí a
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
 
§ 18b
(1) Penzijní společnosti jsou oprávněny zřídit a spravovat informační systém, který jim umožňuje využívat údaje vedené v informačním systému veřejné správy, včetně údajů vedených v základním registru (dále jen "systém pro využívání údajů"). Nezřídila-li penzijní společnost systém pro využívání údajů, může využívat uvedené údaje prostřednictvím systému pro využívání údajů zřízeného a spravovaného v rámci své finanční skupiny jiným subjektem.
(2) Systém pro využívání údajů musí umožnit dálkové a nepřetržité vyhodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů podle jiných právních předpisů.
(3) Ustanovení zákona o základních registrech upravující registraci orgánu veřejné moci pro výkon agendy se pro penzijní společnost nebo jiný subjekt použijí obdobně.".
3. V § 22 odstavec 2 zní:
"(2) V žádosti o výplatu těchto dávek účastník určí dobu nebo výši splátek a to tak, aby předpokládaná doba výplaty těchto dávek trvala nejméně 3 roky, nebo nejméně 2 roky v případě dávky splňující podmínky podle odstavce 4. V žádosti o dávku splňující podmínky podle odstavce 4 účastník uvede zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Účastník sdělí bez zbytečného odkladu penzijní společnosti změnu zdravotní pojišťovny, pokud k ní dojde během doby výplaty dávky podle odstavce 4. Penzijní společnost zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu předložena, pokud se účastník a penzijní společnost nedohodnou jinak. Lhůta pro zahájení výplaty splátek se prodlužuje nejdéle o 2 měsíce z důvodu nutnosti ověřit nárok účastníka na zahájení výplaty těchto dávek. Penzijní společnost je povinna informovat účastníka o tomto prodloužení a jeho důvodech v konkrétním případě.".
4. V § 23 odst. 4 se za větu první vkládají věty "Lhůta pro úhradu jednorázového pojistného podle odstavce 4 se prodlužuje nejdéle o 2 měsíce z důvodu nutnosti ověřit nárok účastníka na zahájení výplaty této dávky. Penzijní společnost je povinna informovat účastníka o tomto prodloužení a jeho důvodech v konkrétním případě.".
5. V § 49 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) zásady odměňování zaměstnanců, vedoucích osob a jiných osob, pomocí kterých vykonává své činnosti,".
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
6. V § 141 odst. 1 větě první a v § 142 odst. 1 se za slovo "zákonem," vkládají slova "přímo použitelným předpisem Evropské unie,".
7. V § 160 odst. 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) nepřijme ve stanovené lhůtě opatření podle § 142 odst. 1 nebo 2,".
Dosavadní písmena e) až g) se označuji jako písmena f) až h).
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl.XIV
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 33/2020 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 větě druhé se slova "a 2013/14/EU" nahrazují slovy " , 2011/61/EU, 2013/14/EU, 2014/91/EU, (EU) 2019/1160 a (EU) 2019/2162 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402" a ve větě páté se slova "směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU" nahrazují slovy "směrnic Evropského parlamentu a Rady 2013/14/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/2341 a (EU) 2019/1160 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402".
2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:
"2) Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek.
Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi příslušnými orgány.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 438/2016 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 694/2014 ze dne 17. prosince 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic.
Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/480 ze dne 4. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, pokud jde o regulační technické normy týkající se finančních derivátových nástrojů, které slouží výhradně pro účely zajištění, dostatečně dlouhé doby trvání evropských fondů dlouhodobých investic, kritérií pro hodnocení trhu z hlediska potenciálních kupců a pro ocenění aktiv určených k prodeji a typů a náležitostí zařízení pro neprofesionální investory.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/820 ze dne 4. února 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, pokud jde o střety zájmů v oblasti evropských fondů rizikového kapitálu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.".
3. V § 2a závěrečné části ustanovení, § 15 odst. 1, § 480 odst. 2 a 3, § 513 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a 3, § 598 odst. 2 a v § 637 odst. 2 se text "f)" nahrazuje textem "e)".
4. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Tato právnická osoba může zmocnit i více fyzických osob, aby ji v orgánu zastupovaly.".
5. V § 29 odst. 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) splaceného příplatku mimo základní kapitál,".
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).
6. V § 30 odst. 1 se slova "součtu jedné čtvrtiny správních nákladů a jedné čtvrtiny odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázaných v předchozím účetním období, s přihlédnutím ke změnám v rozsahu své činnosti" nahrazují slovy "částky podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203320) ".
Poznámka pod čarou č. 20 zní:
"20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014.".
7. V § 33 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo "a" a písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
8. Na konci textu poznámek pod čarou č. 7 a 9 se doplňuje text " , v platném znění".
9. V § 220 odst. 1 se na konci písmene k) slovo "a" zrušuje a za písmeno k) se vkládá nové písmeno l), které včetně poznámek pod čarou č. 21 a 22 zní:
"l) údaje týkající se rizik udržitelnosti podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222) a
21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, v platném znění.
22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.".
Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m).
10. V § 220 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Nejsou-li rizika týkající se udržitelnosti relevantní, musí údaje podle odstavce 1 písm. l) obsahovat vysvětlení důvodů pro takový závěr.".
11. V § 225 odstavec 3 zní:
"(3) Statut speciálního fondu lze investorovi poskytnout na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, jestliže
a) jeho poskytnutí na tomto nosiči informací je přiměřené okolnostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi obhospodařovatelem, popřípadě administrátorem, speciálního fondu a investorem, a
b) investor si při volbě mezi listinnou podobou a nosičem informací, který nemá listinnou podobu, výslovně zvolil tento nosič informací.".
12. V § 225 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Statut speciálního fondu lze investorovi poskytnout pouze na internetových stránkách speciálního fondu, jestliže
a) je jejich poskytnutí na internetových stránkách přiměřené okolnostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečnit obchod mezi obhospodařovatelem, popřípadě administrátorem, speciálního fondu a investorem,
b) s jejich poskytnutím pouze na internetových stránkách udělil investor souhlas,
c) investorovi byla elektronicky sdělena adresa internetových stránek včetně údaje, kde na nich může investor příslušný statut nalézt, a
d) investor má kdykoliv možnost využívat statut po dobu přiměřenou jeho účelu.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
13. V § 230 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
14. V § 232 odstavec 3 zní:
"(3) Pro podmínky, za kterých lze sdělení klíčových informací speciálního fondu namísto v listinné podobě poskytnout investorovi na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, nebo pouze na internetových stránkách tohoto fondu, se § 225 odst. 3 a 4 použijí obdobně.".
15. V § 234 odst. 1 se na konci písmene i) slovo "a" zrušuje a za písmeno i) se vkládá nové písmeno j), které zní:
"j) údaje týkající se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222) a".
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).
16. V § 234 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Má-li být uveřejněna výroční finanční zpráva speciálního fondu podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nemusí výroční zpráva obsahovat informace, které jsou součástí výroční finanční zprávy. Není-li výroční zpráva součástí výroční finanční zprávy, uveřejní se spolu s výroční finanční zprávou.".
17. V § 241 odst. 1 se na konci písmene t) slovo "a" zrušuje.
18. V § 241 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno v), které zní:
"v) údaje týkající se rizik udržitelnosti podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) a údaje podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222).".
19. V § 241 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Nejsou-li rizika týkající se udržitelnosti relevantní, musí údaje podle odstavce 1 písm. v) obsahovat vysvětlení důvodů pro takový závěr.".
20. § 242 se zrušuje.
21. V § 272 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "mít smluvně nabytý" nahrazují slovy "smluvně nabýt".
22. V § 291 odst. 1 se za slovo "limit" vkládá čárka a slova "a 5" se nahrazují slovy " , 6 a 8".
23. Za § 297 se vkládají nové § 297a až 297c, které včetně nadpisu znějí:
 
"§ 297a
Předběžné nabízení investic
(1) Předběžným nabízením investic je činnost obhospodařovatele oprávněného přesáhnout rozhodný limit se sídlem v členském státě nebo jeho zástupce spočívající v poskytování informací o investičních strategiích nebo investičních představách osobám uvedeným v § 2a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a osobám, které jsou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo podle práva jiného členského státu považovány ve vztahu k investicím do daného fondu za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem s bydlištěm nebo sídlem v členském státě, jejímž cílem je prověřit zájem těchto osob o speciální fond, fond kvalifikovaných investorů nebo o srovnatelný zahraniční investiční fond, jehož domovským státem je členský stát, nebo o jeho podfond nebo srovnatelné zahraniční zařízení, jestliže
a) tento fond nebo jeho podfond nebyl dosud vytvořen, nebo
b) tento fond nebo jeho podfond byl vytvořen, ale ve vztahu k nabízení investic do tohoto fondu nebo podfondu
1. nebyla podána žádost o zápis do seznamu podle § 309, nebylo učiněno oznámení podle § 312 odst. 1 ani obhospodařovatel tohoto fondu neobdržel sdělení orgánu dohledu jiného členského státu, ve kterém má sídlo, srovnatelné se sdělením České národní banky podle § 313 odst. 3, jde-li o nabízení investorům s bydlištěm nebo sídlem v České republice, nebo
2. nebylo učiněno oznámení podle § 312 odst. 1 nebo srovnatelné oznámení podle práva jiného členského státu, jde-li o nabízení investorům s bydlištěm nebo sídlem v tomto jiném členském státě.
(2) O předběžné nabízení investic podle odstavce 1 se nejedná, pokud je tato činnost nabízením investic do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu.
 
§ 297b
(1) Předběžné nabízení investic lze v České republice vykonávat, pokud informace sdělené potenciálním investorům
a) nejsou dostatečné k tomu, aby investorům umožnily zavázat se k nabytí podílů na konkrétním investičním fondu,
b) nepředstavují upisovací formuláře nebo podobné dokumenty ve formě návrhu nebo v konečné podobě nebo
c) nepředstavují statut, společenskou smlouvu, sdělení klíčových informací, prospekt nebo obdobné dokumenty v konečné podobě, které se vyhotovují při vzniku investičního fondu či při nabízení investičního fondu, který nebyl dosud zřízen.
(2) Je-li v rámci předběžného nabízení podle odstavce 1 poskytnut návrh prospektu nebo dokumentů souvisejících s nabízením investičního fondu, nesmí takový dokument obsahovat informace, které by ve svém souhrnu umožnily investorům učinit investiční rozhodnutí, a musí jasně stanovit, že
a) nepředstavuje nabídku ani výzvu k upisování podílů na investičním fondu a
b) nelze na informace, které jsou v něm obsažené, spoléhat, neboť jsou neúplné a mohou podléhat změně.
(3) Obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit nemusí oznámit České národní bance obsah ani adresáty předběžného nabízení ani splnit před vykonáním předběžného nabízení jakékoli další podmínky nebo požadavky kromě těch, které jsou uvedeny v odstavcích 1, 2 a 4 až 8 a v § 297c.
(4) Obhospodařovatel zajistí, aby investoři nenabývali podíly v investičním fondu prostřednictvím předběžného nabízení a aby investoři kontaktovaní v rámci předběžného nabízení mohli získat podíly v daném investičním fondu pouze v rámci nabízení investic podle tohoto zákona.
(5) Upsání cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů investorům vydávaných fondem podle odstavce 1, který je uvedený v informacích poskytnutých v souvislosti s předběžným nabízením nebo zřízeného na základě předběžného nabízení ve lhůtě 18 měsíců poté, co obhospodařovatel zahájil předběžné nabízení, se považuje za výsledek nabízení a ustanovení tohoto zákona o oznamování nabízení investic do těchto fondů se použijí obdobně.
(6) Třetí osoba smí předběžně nabízet investice jménem obhospodařovatele na účet investičního fondu, pokud
a) má povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry nebo evropského obchodníka s cennými papíry,
b) má povolení k obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,
c) tak činí jako banka nebo zahraniční banka, nebo
d) tak činí jako vázaný zástupce osoby podle písmena a), b) nebo c).
(7) Pro třetí osobu předběžně nabízející investice podle odstavce 6 se odstavce 1 až 5 a 8 a § 297c použijí obdobně.
(8) Obhospodařovatel investičního fondu podle odstavce 1 vede o průběhu předběžného nabízení záznamy.
 
§ 297c
(1) Obhospodařovatel do 2 týdnů poté, co zahájil předběžné nabízení investic v České republice nebo v členském státě, tuto skutečnost písemně oznámí České národní bance.
(2) V oznámení podle odstavce 1 uvede obhospodařovatel
a) údaje o tom, ve kterých členských státech je nebo bylo předběžné nabízení investic vykonáváno a po jakou dobu,
b) stručný popis předběžného nabízení investic včetně informací o představených investičních strategiích či představ o investování a
c) seznam investičních fondů a jejich podfondů, jež jsou nebo byly předmětem předběžného nabízení investic.
(3) Česká národní banka neprodleně informuje o oznámení podle odstavce 1 orgány dohledu členských států, v nichž obhospodařovatel vykonává nebo vykonával předběžné nabízení investic.
(4) Na žádost orgánu dohledu jiného členského státu, v němž obhospodařovatel vykonává nebo vykonával předběžné nabízení investic, sdělí Česká národní banka další informace týkající se předběžného nabízení investic na území tohoto jiného členského státu.".
24. V § 302 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Oznámení podle odstavce 1 obsahuje také potřebné údaje, včetně adresy pro doručování ve věci peněžitých plnění uložených orgánem jiného členského státu, ve kterém mají být investice veřejně nabízeny, a informací o způsobu plnění úkolů podle § 306.".
25. V § 302 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:
"(7) V případě změny informací v oznámení podle odstavce 1 oznámí obhospodařovatel dotčeného standardního fondu tuto změnu písemně jak České národní bance, tak orgánu dohledu jiného členského státu, ve kterém mají být investice veřejně nabízeny, nejpozději jeden měsíc před provedením uvedené změny.
(8) Pokud v důsledku změny podle odstavce 7 již dotčený standardní fond není v souladu s právními předpisy, oznámí Česká národní banka tomuto fondu a orgánu dohledu jiného členského státu, ve kterém mají být investice dotčeného fondu veřejně nabízeny, do 15 pracovních dnů od obdržení veškerých dokumentů podle odstavce 7, že uvedenou změnu nesmí provést.
(9) Pokud byla změna podle odstavce 7 provedena po předání informace podle odstavce 8 a v důsledku této změny již dotčený standardní fond není v souladu s právními předpisy, přijme Česká národní banka veškerá vhodná opatření, včetně výslovného zákazu nabízení dotčeného standardního fondu, pokud je to nezbytné, a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost včetně přijatých opatření oznámí orgánu dohledu jiného členského státu, ve kterém mají být investice do tohoto standardního fondu veřejně nabízeny.".
26. Za § 304 se vkládá nový § 304a, který zní:
 
"§ 304a
(1) Účinky oznámení podle § 302 odst. 1 zanikají doručením písemného oznámení obhospodařovatele standardního fondu České národní bance o zániku účinků oznámení podle § 302 odst. 1 vůči jinému členskému státu, které obsahuje údaje o splnění těchto podmínek:
a) po dobu nejméně 30 pracovních dnů byla zveřejněna jednotná nabídka na odkup všech cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto standardním fondem určená přímo nebo nepřímo všem vlastníkům těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů se sídlem nebo bydlištěm v dotčeném členském státě, a to bez jakýchkoliv srážek, přirážek nebo úplat,
b) úmysl zrušit opatření zavedená za účelem veřejného nabízení investic do tohoto standardního fondu v dotčeném členském státě byl zveřejněn alespoň elektronicky ve veřejném sdělovacím prostředku, který je běžně používán pro veřejné nabízení investic do standardních fondů nebo zahraničních investičních fondů srovnatelných se standardním fondem v dotčeném členském státě a který je vhodný pro typického investora investujícího do takovýchto fondů, a
c) veškeré závazky ze smluv, které umožňují veřejné nabízení investic do tohoto standardního fondu v daném členském státě, budou nejpozději ke dni zániku účinků oznámení podle § 302 odst. 1 ukončeny nebo změněny tak, aby toto veřejné nabízení již nebylo po tomto dni možné.
(2) Informace zveřejněné podle odstavce 1 písm. a) a b) musí obsahovat popis důsledků pro vlastníky cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto standardním fondem, pokud nepřijmou nabídku na odkup, a musí být zveřejněny v úředním jazyce dotčeného členského státu nebo v jazyce, ve kterém lze předkládat dokumenty orgánu dohledu dotčeného členského státu.
(3) Česká národní banka do 15 pracovních dnů ode dne, kdy obdržela oznámení podle odstavce 1, které má předepsané náležitosti a netrpí vadami, odešle toto oznámení orgánu dohledu dotčeného členského státu a evropskému orgánu dohledu. Česká národní banka sdělí obhospodařovateli dotčeného standardního fondu bez zbytečného odkladu, že oznámení podle odstavce 1 odeslala.
(4) Po zániku účinků oznámení podle § 302 odst. 1 nesmí být investice do dotčeného standardního fondu v dotčeném členském státě veřejně nabízeny.
(5) Po zániku účinků oznámení podle § 302 odst. 1 musí být vlastníkům cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných dotčeným standardním fondem, kteří mají sídlo nebo bydliště v dotčeném členském státě, poskytnuty aktuální dokumenty podle § 304 odst. 1 písm. a) až d) a údaje podle § 304 odst. 1 písm. e) prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v úředním jazyce dotčeného členského státu nebo v jazyce, ve kterém lze předkládat dokumenty orgánu dohledu dotčeného členského státu.
(6) Dokumenty a údaje podle odstavce 5 musí být zaslány i České národní bance. Česká národní banka zašle tyto dokumenty a údaje orgánu dohledu dotčeného členského státu.".
27. V § 305 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Zakazuje se veřejně nabízet v České republice investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem ode dne, kdy obhospodařovatel tohoto fondu obdrží sdělení orgánu dohledu jiného členského státu, který je domovským státem tohoto fondu, srovnatelné se sdělením České národní banky podle § 304a odst. 3 věty třetí.".
28. § 306 zní:
 
"§ 306
(1) Jsou-li v České republice veřejně nabízeny investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem, musí být v České republice zajištěn způsob
a) provádění pokynů týkajících se vydávání, upisování a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem v České republice a provádění souvisejících plateb v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech podle § 307,
b) poskytování informací investorům o způsobu, jakým mohou být pokyny podle písmene a) prováděny, a o rozdělování a vyplácení podílů na zisku a jiných výnosů z majetku tohoto fondu v České republice,
c) stanovení vhodných postupů a opatření, jež zajistí řádné projednání stížností investora a odstranění veškerých omezení pro investory při uplatňování jejich práv,
d) zpřístupňování informací a dokumentů investorům ke kontrole a k získání kopií, za obdobných podmínek, jako podle § 307,
e) poskytování informací investorům týkajících se úkolů, které osoby plní, na trvalém nosiči informací, a
f) působení kontaktního místa pro komunikaci s příslušnými orgány.
(2) Činnosti podle odstavce 1 lze zajišťovat elektronickým nebo jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Činnosti podle odstavce 1 musí být zajištěny zahraničním investičním fondem srovnatelným se standardním fondem podle odstavce 1 nebo bankou, zahraniční bankou s pobočkou v České republice, obchodníkem s cennými papíry nebo osobou podle § 24 odst. 5 nebo § 28 odst. 1 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu samostatně nebo společně na základě dohody v písemné formě.
(4) Dohoda podle odstavce 3 stanoví,
a) které z úkolů podle odstavce 1 neprovádí zahraniční investiční fond srovnatelný se standardním fondem a
b) že zahraniční investiční fond srovnatelný se standardním fondem předá veškeré relevantní informace a dokumenty protistraně dohody.
(5) Činnosti podle odstavce 1 musí být zajištěny
a) v českém jazyce, nebo
b) v jazyce, jehož použití pro tyto účely Česká národní banka stanoví vyhláškou.".
29. V § 312 odst. 2 písm. f) se slovo "a" zrušuje.
30. V § 312 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
"h) nezbytné údaje, včetně adresy pro doručování ve věci peněžitých plnění uložených orgánem dohledu hostitelského členského státu a
i) údaje o tom, jakým způsobem jsou zajišťovány činnosti podle § 315a.".
31. § 314 zní:
 
"§ 314
(1) Jsou-li v jiném členském státě nabízeny investice podle § 311, oznamovatel oznámí České národní bance a příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu každou změnu ve skutečnostech oznámených podle § 312 nejpozději 1 měsíc přede dnem jejího provedení.
(2) Nemůže-li oznamovatel pro překážku, která nastala nezávisle na jeho vůli, lhůtu podle odstavce 1 dodržet, oznámí změnu bez zbytečného odkladu poté, kdy tato překážka pomine.
(3) Česká národní banka rozhodne do 15 pracovních dnů ode dne, kdy jí došlo oznámení podle odstavce 1, že odmítá sdělit orgánu dohledu hostitelského státu změnu podle odstavce 1, jestliže oznamovatel neplní nebo s ohledem na plánovanou změnu nelze očekávat, že nadále bude plnit povinnosti uložené obhospodařovateli oprávněnému přesáhnout rozhodný limit tímto zákonem, na základě tohoto zákona nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující správce alternativních investičních fondů6).
(4) Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán dohledu hostitelského státu o každé změně oznámené podle odstavce 1, včetně toho, že se jedná o případ podle odstavce 3.".
32. Za § 314 se vkládá nový § 314a, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:
 
"§ 314a
(1) Účinky oznámení podle § 312 odst. 1 zanikají doručením písemného oznámení obhospodařovatele dotčeného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance o zániku účinků oznámení podle § 302 odst. 1 vůči jinému členskému státu, které obsahuje údaje o splnění těchto podmínek:
a) po dobu nejméně 30 pracovních dnů byla zveřejněna jednotná nabídka na odkup všech cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem určená přímo nebo nepřímo všem vlastníkům těchto cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů se sídlem nebo bydlištěm v dotčeném členském státě, a to bez jakýchkoliv srážek, přirážek nebo úplat; to neplatí pro investiční fond nebo zahraniční investiční fond, který je uzavřeným alternativním investičním fondem podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 694/201423) nebo evropským fondem dlouhodobých investic podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy dlouhodobých investic18),
b) úmysl zrušit opatření zavedená za účelem nabízení investic do tohoto investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v dotčeném členském státě byl zveřejněn alespoň elektronicky ve veřejném sdělovacím prostředku, který je běžně používán pro nabízení investic do speciálních fondů, do fondů kvalifikovaných investorů nebo do srovnatelných zahraničních investičních fondů srovnatelných v dotčeném členském státě a který je vhodný pro typického investora investujícího do takovýchto fondů, a
c) veškeré závazky ze smluv, které umožňují nabízení investic do dotčeného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v daném členském státě, budou nejpozději ke dni zániku účinků oznámení podle § 312 odst. 1 ukončeny nebo změněny tak, aby toto nabízení již nebylo po tomto dni možné.
(2) Informace zveřejněné podle odstavce 1 písm. a) a b) musí obsahovat popis důsledků pro vlastníky cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, pokud nepřijmou nabídku na odkup, a musí být zveřejněny v úředním jazyce dotčeného členského státu nebo v jazyce, ve kterém lze předkládat dokumenty orgánu dohledu dotčeného členského státu.
(3) Česká národní banka do 15 pracovních dnů ode dne, kdy obdržela oznámení podle odstavce 1, které má předepsané náležitosti a netrpí vadami, odešle toto oznámení orgánu dohledu dotčeného členského státu a evropskému orgánu dohledu. Česká národní banka sdělí obhospodařovateli dotčeného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu bez zbytečného odkladu, že oznámení podle odstavce 1 odeslala.
(4) Po zániku účinků oznámení podle § 312 odst. 1 nesmí být investice do dotčeného standardního fondu v dotčeném členském státě nabízeny.
(5) Po zániku účinků oznámení podle § 312 odst. 1 musí být vlastníkům cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných dotčeným standardním fondem, kteří mají sídlo nebo bydliště v dotčeném členském státě, poskytnuty aktuální dokumenty podle § 304 odst. 1 písm. a) až d) a údaje podle § 304 odst. 1 písm. e) prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v úředním jazyce dotčeného členského státu nebo v jazyce, ve kterém lze předkládat dokumenty orgánu dohledu dotčeného členského státu.
(6) Dokumenty a údaje podle odstavce 5 musí být zaslány i České národní bance. Česká národní banka zašle tyto dokumenty a údaje orgánu dohledu dotčeného členského státu.
23) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 694/2014 ze dne 17. prosince 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2011/61/EU, pokud jde o regulační technické normy určující typy správců alternativních investičních fondů.".
33. Za § 315 se vkládá nový § 315a, který zní:
 
"§ 315a
(1) Jsou-li v České republice veřejně nabízeny investice jiným než kvalifikovaným investorům do zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem, musí být v České republice zajištěn způsob
a) provádění pokynů týkajících se vydávání, upisování a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem v České republice a provádění souvisejících plateb v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech podle § 307,
b) poskytování informací investorům o způsobu, jakým mohou být pokyny podle písmene a) prováděny, a o rozdělování a vyplácení podílů na zisku a jiných výnosů z majetku tohoto fondu v České republice,
c) stanovení vhodných postupů a opatření, jež zajistí řádné projednání stížností investora a odstranění veškerých omezení pro investory při uplatňování jejich práv,
d) zpřístupňování informací a dokumentů investorům ke kontrole a k získání kopií, za podmínek obdobných podmínkám podle § 241,
e) poskytování informací investorům týkajících se úkolů, které osoby plní, na trvalém nosiči informací,
f) působení kontaktního místa pro komunikaci s příslušnými orgány.
(2) Činnosti podle odstavce 1 lze zajišťovat elektronickým nebo jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Činnosti podle odstavce 1 musí být zajištěny obhospodařovatelem zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem podle odstavce 1 nebo bankou, zahraniční bankou s pobočkou v České republice, obchodníkem s cennými papíry nebo osobou podle § 24 odst. 5 nebo podle § 28 odst. 1 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu samostatně nebo společně na základě dohody v písemné formě.
(4) Dohoda podle odstavce 3 stanoví,
a) které z úkolů podle odstavce 1 neprovádí obhospodařovatel zahraničního investičního fondu srovnatelného se speciálním fondem a
b) že obhospodařovatel zahraničního investičního fondu srovnatelný se speciálním fondem předá veškeré relevantní informace a dokumenty protistraně dohody.
(5) Činnosti podle odstavce 1 musí být zajištěny
a) v českém jazyce, nebo
b) v jazyce, jehož použití pro tyto účely Česká národní banka stanoví vyhláškou.".
34. V § 329 odst. 6 se slova "2 měsíců ode dne, kdy jí došlo oznámení podle § 328 odst. 1, že" nahrazují slovy "15 pracovních dnů ode dne, kdy jí došlo oznámení podle § 328 odst. 1, že obhospodařovatel nesmí takovou změnu provést a že Česká národní banka".
35. V § 331 odst. 3 se slova "2 měsíců" nahrazují slovy "15 pracovních dnů" a slova "nepovažuje-li tuto změnu za vhodnou z důvodu organizační struktury nebo finanční situace oznamovatele" se nahrazují slovy "jestliže oznamovatel neplní nebo s ohledem na plánovanou změnu nelze očekávat, že nadále bude plnit povinnosti uložené obhospodařovateli oprávněnému obhospodařovat standardní fondy nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem tímto zákonem, na základě tohoto zákona nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie vydaným na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci v oblasti kolektivního investování4) ".
36. V § 331 odst. 4 se slova "2 měsíců" nahrazují slovy "15 pracovních dnů".
37. V § 361 odstavec 2 zní:
"(2) Investiční fond uvedený v § 9 odst. 1 se zrušuje s likvidací a jeho likvidátora jmenuje Česká národní banka, jestliže byl jeho obhospodařovatel zrušen s likvidací, nebo mu zaniklo oprávnění obhospodařovat tento fond, a Česká národní banka nerozhodla do 3 měsíců ode dne, kdy příslušný orgán obhospodařovatele rozhodl o jeho zrušení s likvidací, nebo ode dne, kdy mu zaniklo oprávnění obhospodařovat tento fond, o převodu obhospodařování tohoto fondu na jiného obhospodařovatele podle § 541.".
38. V § 361 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Investiční fond uvedený v § 9 odst. 1 se zrušuje s likvidací a jeho likvidátora jmenuje Česká národní banka, jestliže nemá déle než 3 měsíce obhospodařovatele oprávněného k obhospodařování tohoto investičního fondu.".
39. V § 375 písm. c) se za slovo "banka" vkládají slova "do 3 měsíců ode dne zániku oprávnění obhospodařovatele podílového fondu tento fond obhospodařovat".
40. V nadpisu § 461 se doplňují slova "nebo v jiném členském státě".
41. V § 461 odst. 3 větě první a odst. 4 se za slovo "republice" vkládají slova "nebo v jiném členském státě".
42. V § 534 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:
"k) obhospodařovatel a administrátor zahraničního investičního fondu, a to v rozsahu, v jakém jsou nebo byly investice do tohoto fondu nabízeny v České republice a v jakém nepodléhá dohledu orgánu dohledu domovského členského státu,".
Dosavadní písmena k) a l) se označují jako písmena l) a m).
43. V § 598 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Zápis zahraničního investičního fondu do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byl zápis proveden. Zápis zahraničního investičního fondu do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 se obnoví vždy o dalších 12 měsíců zaplacením správního poplatku. Česká národní banka potvrdí zahraničnímu investičnímu fondu zaplacení správního poplatku bez zbytečného odkladu. Česká národní banka provede výmaz zahraničního investičního fondu ze seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 uplynutím doby platnosti zápisu.".
44. V § 599 odst. 1 písm. a) a v § 604 odst. 1 písm. a) se slova "č. 438/2016, v platném znění, nebo" nahrazují slovy "č. 438/2016, v platném znění," a za slova "2017/1131, v platném znění" se vkládají slova " , podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208821) , nebo podle čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/85222) ".
45. V § 605 odst. 5 se slova "242 nebo 243" nahrazují slovy "243 nebo čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156".
46. V § 610 odst. 2 se slova "a zahraniční osoba s povolením podle § 481 uvedená v § 29 odst. 1 písm. c)" nahrazují slovy " , samosprávný investiční fond uvedený v § 29 odst. 2 písm. a) nebo b) a zahraniční osoba s povolením podle § 481 uvedená v § 29 odst. 1 písm. c) nebo § 29 odst. 2 písm. c)".
47. V § 614 odst. 1 písm. j) a v § 618 odst. 1 písm. j) se za slovo "podle" vkládají slova "§ 467 odst. 4 nebo".
48. V § 614 odst. 1 a v § 618 odst. 1 se na konci písmene n) slovo "nebo" zrušuje.
49. V § 614 a v § 618 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno p), které zní:
"p) předběžně nabídne investici do fondu kvalifikovaných investorů, do speciálního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu v rozporu s § 297a až 297c, čl. 4a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/20137) nebo čl. 4a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/20139).".
Čl.XV
Přechodné ustanovení
Zápis zahraničního investičního fondu do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění zákona č. 336/2014 Sb., který byl v tomto seznamu zapsán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, trvá do 31. prosince 2023.
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Čl.XVI
V § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 33/2020 Sb., se za slovo "zprávy" vkládají slova "nebo výroční finanční zprávy".
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Čl.XVII
Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 298/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, která má povinnost mít minimální počáteční kapitál alespoň 730 000" nahrazují slovy "22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) , která má povinnost mít minimální počáteční kapitál alespoň 750 000".
Poznámka pod čarou č. 32 zní:
"32) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014, v platném znění.".
2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 33 zní:
"(2) Osoba podle odstavce 1, které bylo uděleno povolení podle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/201233), není povinnou osobou podle tohoto zákona.
33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění.".
3. V § 23 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:
"(2) Instituce navrhne ve lhůtě 2 týdnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 1 České národní bance opatření, která povedou ke splnění minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku a splnění kombinované kapitálové rezervy, a časový harmonogram pro jejich uplatnění zohledňující důvody vzniku podstatných překážek způsobilosti k řešení krize, jestliže tyto podstatné překážky jsou důsledkem toho, že instituce
a) splňuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec požadavků na kapitál podle
1. čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a požadavku na kapitál uloženého jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky podle jiného právního předpisu6), ale nesplňuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku určeného v procentech v poměru k celkovému objemu rizikové expozice, jedná-li se o instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a nevztahují se na ni požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), nebo
2. čl. 92 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334) a požadavku na kapitál uloženého jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky podle jiného právního předpisu6), ale nesplňuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku určeného v procentech v poměru k celkovému objemu rizikové expozice, nejedná-li se o instituci podle bodu 1, nebo
b) nesplňuje požadavek na kapitál a způsobilé závazky podle čl. 92a a 494 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), minimální požadavek nebo vnitřní minimální požadavek.
34) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění.".
4. V § 26a odstavec 1 zní:
"(1) Povinná osoba, která má povinnost splňovat kombinovanou kapitálovou rezervu, neprodleně oznámí České národní bance, že
a) splňuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec požadavků na kapitál podle
1. čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a požadavků na kapitál uložených jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky podle jiného právního předpisu6), jedná-li se o instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a nevztahují se na ni požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), nebo
2. čl. 92 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334) a požadavků na kapitál uložených jí v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky podle jiného právního předpisu6), nejedná-li se o instituci podle bodu 1, a
b) nesplňuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku určeného v procentech v poměru k celkovému objemu rizikové expozice.".
5. V § 64 odst. 4 větě první se za číslo "575/2013" vkládají slova " , rozhodnutí o uložení povinnosti podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu udržovat kapitál nad minimální úroveň požadavku na kapitál podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) ".
6. V § 125 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a na kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), se celkový objem rizikové expozice podle odstavce 2 písm. a) určí jako součin požadavku na kapitál podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a koeficientu 12,5.".
7. V § 127a se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a na kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), se celkový objem rizikové expozice podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 písm. a) určí jako součin požadavku na kapitál podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a koeficientu 12,5.".
8. V § 128b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a na kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), nelze uložit požadavek na podřízenost vyšší než
a) 8 % kapitálu a závazků osoby podléhající řešení krize a
b) součet
1. dvojnásobku výše požadavku na kapitál podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332),
2. dvojnásobku výše požadavku na kapitál uloženého osobě podléhající řešení krize v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a
3. výše kombinované kapitálové rezervy.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
9. V § 129a odstavec 1 zní:
"(1) Česká národní banka určí instituci se sídlem na území České republiky, která není členem evropské finanční skupiny, minimální požadavek podle § 127a odst. 1 písm. a) jako součet částky
a) pro úhradu ztráty instituce, která odpovídá požadavku na kapitál uloženého instituci v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6) a požadavku na kapitál podle
1. čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332), jedná-li se o instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a na kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), nebo
2. čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), nejedná-li se o instituci podle bodu 1, a
b) k rekapitalizaci, která umožní instituci, aby po uplatnění opatření k řešení krize, které provádí upřednostňovanou strategii řešení krize, plnila požadavek na kapitál uložený instituci v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6) a současně požadavek na kapitál podle
1. čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332), jedná-li se o instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a na kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), nebo
2. čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), nejedná-li se o instituci podle bodu 1.".
10. V § 129c se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a na kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), se celkový objem rizikové expozice podle odstavců 1 a 2 určí jako součin požadavku na kapitál podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a koeficientu 12,5.".
11. V § 131 odstavec 1 zní:
"(1) Instituci, která je členem evropské finanční skupiny a není osobou podléhající řešení krize, Česká národní banka určí vnitřní minimální požadavek podle § 127a odst. 2 písm. a) jako součet částky
a) pro úhradu ztráty instituce, která odpovídá požadavku na kapitál uloženého instituci v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6) a požadavku na kapitál podle
1. čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332), jedná-li se o instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a na kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), nebo
2. čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), nejedná-li se o instituci podle bodu 1, a
b) k rekapitalizaci, která umožní instituci, aby po odpisu a konverzi kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků nebo po uplatnění opatření k řešení krize na úrovni skupiny pro řešení krize plnila požadavek na kapitál uložený instituci v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6) a současně požadavek na kapitál podle
1. čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332), jedná-li se o instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a na kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), nebo
2. čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), nejedná-li se o instituci podle bodu 1.".
12. V § 132a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Česká národní banka nepožádá podle odstavce 5 o urovnání sporu ohledně vnitřního minimálního požadavku člena skupiny podléhající řešení krize, který je institucí, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a na kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334), splňuje-li vnitřní minimální požadavek určený dotčeným orgánem příslušným k řešení krize podmínky podle § 131 a neliší se od minimálního požadavku o více než 2 % součinu požadavku na kapitál podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a koeficientu 12,5.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
13. V § 137 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) pravomoc uložit povinnost udržovat kapitál nad rámec požadavku podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332), jedná-li se o instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a na kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334),".
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).
14. Na konci přílohy č. 4 se na samostatný řádek doplňuje věta "Instituci, která je osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a na kterou se nevztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/201334) , se celkový objem rizikové expozice určí jako součin požadavku na kapitál podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/203332) a koeficientu 12,5.".
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o spotřebitelském úvěru
Čl.XVIII
V § 87 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, se věta druhá nahrazuje větou "Soud k neplatnosti přihlédne i bez návrhu.".
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o distribuci pojištění a zajištění
Čl.XIX
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb. a zákona č. 524/2020 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova " , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/411 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935".
2. V § 13 odst. 1 se částka "1 250 000 EUR" nahrazuje částkou "1 300 380 EUR", částka "1 850 000 EUR" se nahrazuje částkou "1 924 560 EUR" a za slova "předpis Evropské unie" se vkládají slova "vydaný na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97".
3. V § 48 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:
"(6) Další požadavky na pravidla odměňování u rezervotvorného pojištění stanoví čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/20887).
7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, v platném znění.".
4. Poznámka pod čarou č. 4 zní:
"4) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2358 ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění, v platném znění.".
5. V § 54 odst. 3 písm. a) se částka "18 750 EUR" nahrazuje slovy "19 510 EUR, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie vydaný na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 jinak".
6. V § 108 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.".
7. V § 114 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
"(2) Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, kteří zaměstnávají alespoň 3 zaměstnance, nebo pojišťovna se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle čl. 3 až 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 nebo čl. 5 až 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/8528).
8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
8. V § 114 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "podle odstavce 1" zrušují.
9. V § 114 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova " , nebo podle odstavce 2".
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl.XX
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 190/2011 Sb., kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob.
2. Nařízení vlády č. 242/2013 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě.
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl.XXI
Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.