Důvodová zpráva k zákonu č. 96/2022 Sb., změna některých zákonů v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 96/2022 Sb., změna některých zákonů v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu
Stávající právní stav je třeba přizpůsobit několika novým evropským předpisům, které souvisí s dokončením projektu Evropské unie (dále jen "
EU
") s názvem unie kapitálových trhů (
Capital Markets Union
, CMU), jehož cílem je integrovat kapitálové trhy členských států EU. V rámci tohoto projektu byly přijaty následující předpisy, které je třeba implementovat do právního řádu:
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014 (dále jen "
nařízení CBDF
"),
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování (dále jen "
směrnice CBDF
"),
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935 ze dne 13. května 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění,
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (dále jen "
IFR
"),
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (dále jen "
IFD
"),
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2160 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech,
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019, o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU (dále jen "
CBD
"),
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen "
nařízení SFDR
"),
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2089 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční hodnoty EU pro transformaci hospodářství spjatou s klimatem, referenční hodnoty EU navázané na Pařížskou dohodu a zveřejňování informací týkajících se udržitelnosti pro referenční hodnoty,
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2115 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků,
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků,
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2177 ze dne 18. prosince 2019, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu,
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (dále jen "
nařízení o taxonomii
"),
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) č. 2017/1129 a směrnice 2019/1937 (dále jen "
nařízení o skupinovém financování
"),
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1504 ze dne 7. října 2020, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů,
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/23 ze dne 16. prosince 2020 o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132 (dále jen "
nařízení CCPRR
"),
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/337 ze dne 16. února 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o unijní prospekt pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, a směrnice 2004/109/ES, pokud jde o používání jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv v souvislosti s výročními finančními zprávami, s cílem podpořit oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 a
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/338 ze dne 16. února 2021, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic, a směrnice 2013/36/EU a (EU) 2019/878, pokud jde o použití těchto směrnic v případě investičních podniků, s cílem napomoci oživení po krizi způsobené onemocněním COVID-19 (dále jen "
MiFID COVID
").
Současně se upřesňuje transpozice/implementace ve vztahu k těmto předpisům:
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí,
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (dále jen "
transparenční směrnice
"),
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP),
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (dále jen "
AIFMD
"),
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů,
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS,
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES,
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU ze dne 22. října 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování a směrnice Komise 2007/14/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES,
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1034 (dále jen "
MiFID II
"),
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami,
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované znění) (dále jen "
směrnice IORP
") a
-
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu.
Návrh zákona rovněž zohledňuje tyto prováděcí EU předpisy:
-
směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007 kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/761 ze dne 17. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o některé regulační technické normy týkající se významných účastí,
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/824 ze dne 25. května 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o obsah a formát popisu fungování mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů a oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/566 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody s cílem zabránit vytváření podmínek narušujících řádné fungování trhu,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/568 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro přijímání finančních nástrojů k obchodování na regulovaných trzích,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/569 ze dne 24. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/570 ze dne 26. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro určení trhu významného z hlediska likvidity ve vztahu k oznamování dočasného zastavení obchodování,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/573 ze dne 6. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zajištění spravedlivých a nediskriminačních služeb společného umístění a struktur poplatků,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/574 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se míry přesnosti obchodních hodin,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se údajů o kvalitě provádění obchodů, které mají zveřejňovat místa provádění,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/578 ze dne 13. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy stanovující požadavky na dohody o tvorbě trhu a režimy tvorby trhu,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/584 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na obchodní systémy,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 ze dne 19. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591 ze dne 1. prosince 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/592 ze dne 1. prosince 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria k určení toho, kdy je činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti,
-
směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016 kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod,
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/953 ze dne 6. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a harmonogram zpráv o pozicích podávaných investiční podniky a organizátory trhu provozujícími obchodní systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů,
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1005 ze dne 15. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a lhůty pro oznámení a zveřejnění pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1018 ze dne 29. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace, jež mají oznamovat investiční podniky, organizátoři trhu a úvěrové instituce,
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1093 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát zpráv o pozicích investičních podniků a organizátorů trhu,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1943 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací a požadavků pro účely povolování investičních podniků,
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1945 ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žádajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1946 ze dne 11. července 2017, kterým se doplňují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES a 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy ke stanovení seznamu všech informací, které mají být zahrnuty navrhovanými nabyvateli do oznámení navrhovaného nabytí kvalifikované účasti v investičním podniku,
-
prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2382 ze dne 14. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU,
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1833 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU upřesněním kritérií k určení toho, kdy má být na úrovni skupiny určitá činnost považována za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti.
Je proto třeba provést implementaci právních norem týkajících se následujících problematik:
-
revize kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry (dále jen "
OCP
"),
-
harmonizace právní úpravy krytých dluhopisů,
-
úpravy přeshraničního nabízení investičních fondů,
-
podpora růstu trhu malých a středních podniků (SME Growth Market),
-
zakotvení právní úpravy transparence v oblasti tzv. financování udržitelnosti,
-
harmonizace a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování (tzv.
crowdfunding
).
Kromě toho je potřeba v zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "") reagovat na novelu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "") zákonem č. 33/2020 Sb., která v § 46 odst. 3 ZOK zavedla povinnost, aby právnická osoba byla v orgánu jiné právnické osoby zastoupena jedinou fyzickou osobou. V současnosti je z § 154 odst. 5 ZISIF dovozováno, že obhospodařovatel může být zastoupen více fyzickými osobami a cílem navrhované úpravy je zachovat tento stávající právní stav. Dále v zákoně č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "
ZDPS
") se navrhuje umožnit penzijním společnostem přístup do základních registrů z důvodu kontroly poskytování státních příspěvků. S ohledem na přijetí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv, v platném znění (dále jen "
nařízení ESEF
") se navrhuje revidovat transpozici čl. 4 a 5 transparenční směrnice, a to včetně odkazů na čl. 10 směrnice o nabídkách převzetí (2004/25/ES) a čl. 20 účetní směrnice (2013/34/EU).
Revize kapitálových požadavků na OCP
V českém právním řádu jsou upraveny kapitálové požadavky na nebankovní OCP v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "") a dále v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "
ZoB
"), jestliže se jedná o OCP, kteří jsou bankou (tj. banky, které poskytují investiční služby). Evropské požadavky vyplývající z evropského práva jsou zakotveny následovně. Stávající kapitálové požadavky na OCP jsou upraveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen "
CRR
") a dále ve směrnici Evropského Parlamentu a Rady č. 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (dále jen "
CRD
"). OCP podléhají tedy obezřetnostním pravidlům, která jsou obsažena v CRD a CRR, ale také pravidlům, která regulují jejich činnost, co se týče požadavků, za nichž mohou OCP poskytovat investorům investiční služby. Tyto požadavky vyplývají ze směrnice MiFID II.
Harmonizace právní úpravy krytých dluhopisů
Právní úprava krytých dluhopisů je v českém právním řádu obsažena v zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "
ZoDluh
"). Jednalo se doposud o národní úpravu, která nebyla dotčena transpozicí, neboť na půdě evropského práva regulace krytých dluhopisů, dosud chyběla. Nyní však byla vydána směrnice CBD, a to v režimu minimální harmonizace a obsahující celou řadu diskrecí pro odchylnou národní úpravu. Stávající právní úprava v ZoDluh (zejména po novele č. 307/2018 Sb.), je však již z cca 80 % s evropskou směrnicí CBD v souladu, neboť Ministerstvo financí ČR se při přípravě legislativního návrhu předmětné novely řídilo obdobně jako Evropská komise doporučeními Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Až do vydání CBD harmonizovaná úprava krytých dluhopisů v právu EU chyběla. Kryté dluhopisy byly podle dřívější úpravy na evropské úrovni definovány pro účely toho, do čeho mohou investovat standardní fondy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (dále jen "
UCITS
"), což však nevyhovuje snaze o komplexní vymezení definice krytých dluhopisů a politice unie kapitálových trhů. V souvislosti s novou úpravou bylo třeba novelizovat i zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "
InsZ
"), aby se držitelé krytých dluhopisů mohli dodatečně přihlašovat do insolvenčního řízení.
Úprava přeshraničního nabízení fondů kolektivního investování
Stávající právní úprava přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování již je obsažena v ZISIF a dále v zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "
ZDKT
"). S ohledem na roztříštěnost právních řádů a snahy o usnadnění přeshraniční distribuce těchto fondů byla přijata evropská úprava, která je předmětem implementace tohoto návrhu zákona.
Podpora trhů pro růst malých a středních podniků
Stávající právní úprava trhů pro růst malých a středních podniků je upravena v § 73b a 73c ZPKT a jedná se o transpozici MiFID II. Tato transpoziční právní úprava se omezuje pouze na definici trhu malých a středních podniků, který je mnohostranným obchodním systémem splňujícím dodatečné požadavky.
Další podpora vyplývá z evropských nařízení. Podpora trhů pro růst malých a středních podniků spočívá mimo jiné ve vyhotovení tzv. prospektu pro růst (
SME growth prospectus
), který nezatěžuje malé a střední podniky přílišnou administrativní náročností, což plyne přímo z čl. 15 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen "
nařízení o prospektu
").
Další podpora trhů pro růst malých a středních podniků spočívá v úlevě s ohledem na rozsah zveřejňovaných informací ve vztahu ke zneužití trhu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (dále jen "
nařízení o zneužívání trhu
") umožňuje obchodním systémům, které provozují trh malých a středních podniků, umístit vnitřní informace na webových stránkách obchodního systému namísto na webových stránkách emitenta, nebo umožňuje emitentům kotovaným na trhu malých a středních podniků vypracovávat seznamy zasvěcených osob pouze na žádost příslušného vnitrostátního orgánu.
Určitý stimul, který má sloužit k podpoře trhu malých a středních podniků přináší rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (dále jen "
CSDR
"). Toto nařízení povoluje trhům pro růst malých a středních podniků možnost uplatnit postup náhradní koupě až po uplynutí patnácti dnů od provedení obchodu v porovnání se čtyřmi dny u likvidních cenných papírů a až sedmi dnů u ostatních nelikvidních cenných papírů, a to s cílem zohlednit likviditu těchto trhů a umožnit zejména činnost tvůrců trhu na méně likvidních trzích.
Právní úprava tzv. financování udržitelnosti
Právní úprava tzv. financování udržitelnosti není v českém právním řádu zakotvena, resp. národní právní úpravu je třeba přizpůsobit evropskému přímo použitelnému nařízení. Zejména jde o nařízení SFDR a nařízení o taxonomii.
Harmonizace právní úpravy poskytování služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding)
Právní úprava poskytování služeb skupinového financování není v českém právním řádu upravena, resp. národní právní úpravu je třeba přizpůsobit evropskému přímo použitelnému nařízení.
Posílení pravomocí evropských orgánů dohledu
Dále je třeba český právní řád přizpůsobit evropským právním předpisům z legislativních návrhů revidujících evropský systém dohledu nad finančním trhem (tzv.
ESA's review
), konkrétně směrnice 2019/2177/EU ze dne 18. prosince 2019 mění směrnici 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), směrnici 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnici 2015/849/EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (dále jen "
směrnice o ESAs
"). Tato úprava zahrnuje mj. revizi směrnice MiFID II a směrnice 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "
Solvency II
").
Změny plynoucí z MiFID COVID
Směrnice MiFID COVID reaguje primárně na současnou pandemii, kdy je potřeba více komunikovat na dálku (s využitím elektronických prostředků). Také se reaguje na Brexit a jeho dopady na trhy s komoditními deriváty, kdy je potřeba zajistit soběstačnost EU ve vztahu k zemědělským a dalším důležitým komoditám. Za účelem podpory malých a středních podniků ve vztahu k jejich přístupu na kapitálové trhy se upravují výjimky pro výzkum poskytovaný ve vztahu k těmto podnikům (definovaným přes velikost tržní kapitalizace). Také se snižuje ochrana poskytovaná profesionálním zákazníkům a způsobilým protistranám, která se během pandemie ukázala jako zbytečně zatěžující, a to jak pro tyto zákazníky, tak i pro obchodníky s cennými papíry. Dočasně se pozastavuje jedna z reportovacích povinnost ve vztahu k
best execution
v § 73l ZPKT, kdy bude následně posouzeno, zda by nemělo dojít k trvalému zrušení této povinnosti (viz změnu navrženou v § 204d). Provádí se i další změny, například ve vztahu k dluhopisům s klauzulí
make whole clause
(doložka o právu na předčasné splacení) nebo ve vztahu k výměně investičních nástrojů (
switching
).
Změny plynoucí z nařízení CCPRR
Cílem nařízení CCPRR je zajistit, aby ústřední protistrany stanovily opatření umožňující ozdravení v případě finančních problémů, aby byly zachovány zásadní funkce ústřední protistrany, která je v krizové situaci, nebo jí krizová situace hrozí, a současně ukončeny zbývající činnosti prostřednictvím běžného úpadkového řízení a aby byla zachována finanční stabilita a zabránilo se významným nepříznivým důsledkům pro finanční systém. Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize dále posiluje připravenost ústředních protistran na případnou krizovou situaci. Kromě toho je orgánům příslušným k řešení krize poskytován dostatečných rozsah pravomocí k řešení hrozících či nastalých krizových situací ústředních protistran.
Další změny plynoucí z práva EU
Rovněž je třeba český právní řád přizpůsobit s ohledem na změnu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění. Také je třeba promítnout změnu v zákoně č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "
ZSÚ
") v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora EU. Podle § 87 zákona musí neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru z důvodu vady posouzení úvěruschopnosti spotřebitel namítnout. Toto ustanovení je však dle judikátu ve věci C-679/18 OPR Finance Soudního dvora EU v rozporu s evropskými požadavky. V zákoně o auditorech se vedle legislativně-technických změn navrhuje explicitně doplnit zákonnou úpravu o rozsah ověření značkování (
mark-up
) konsolidované účetní závěrky, popř. dalších částí výroční finanční zprávy. Důvodem je, aby byly nadále plněny požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS vztahující se k ověření výroční zprávy, neboť ta bude nově součástí výroční finanční zprávy emitenta a dále byla posílena právní jistota uživatelů práva v oblasti rozsahu ověřování.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Návrhem zákona se zejména upravují požadavky na řídicí a kontrolní systém OCP, aby se lépe odlišily požadavky směrnice MiFID II (2014/65/EU) a IFD (2019/2034), protože požadavky směrnice IFD se uplatní jen na velké nebo propojené OCP.
Směrnice o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky (IFD) vyjma dalších změn zužuje osobní působnost dosavadní směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD). Z názvu této směrnice se tak nově vypouští charakteristický rys, že se vztahuje i na investiční podniky. Nově tedy jde pouze o směrnici o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi. Související nařízení o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky (IFR) ve stejném duchu mění rozsah osobní působnosti a název původního nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (CRR), kdy se opět vypouští vztáhnutí tohoto nařízení na investiční podniky a zároveň mimo jiné zásadně mění definice instituce a úvěrové instituce.
Úvěrovou institucí (v tuzemském právním řádu bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem) se již nově nerozumí pouze ten, kdo přijímá vklady nebo jiné splatné peněžní prostředky od veřejnosti a poskytuje úvěry na vlastní účet a má k tomu licenci, nýbrž i tzv. "Class 1" investiční podnik (OCP), tj. ten, jehož činnost spočívá ve výkonu obchodování na vlastní účet nebo upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí, pokud
i)
celková hodnota konsolidovaných aktiv podniku činí alespoň 30 miliard EUR,
ii)
celková hodnota aktiv podniku je nižší než 30 miliard EUR a podnik je součástí skupiny, v níž celková hodnota konsolidovaných aktiv všech podniků ve skupině, jež mají jednotlivě celková aktiva nižší než 30 miliard EUR a které vykonávají obchodování na vlastní účet nebo upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí, činí alespoň 30 miliard EUR, nebo
iii)
celková hodnota aktiv podniku je nižší než 30 miliard EUR a podnik je součástí skupiny, v níž celková hodnota konsolidovaných aktiv všech podniků ve skupině, které vykonávají obchodování na vlastní účet nebo upisování finančních nástrojů nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí, činí alespoň 30 miliard EUR, pokud tak orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě po konzultaci s kolegiem orgánů dohledu rozhodne v zájmu řešení možných rizik obcházení pravidel a možných rizik pro finanční stabilitu EU.
Institucí se pak oproti dosavadnímu stavu již nerozumí úvěrová instituce nebo investiční podnik, nýbrž nově pouze úvěrová instituce nebo tzv. "Class 1" investiční podnik, jenž má povinnost získat licenci úvěrové instituce do 27. prosince 2020.
V návaznosti na výše uvedené zásadní změny evropské obezřetnostní regulace je proto nezbytné provést navazující změny i v zákoně o bankách, jenž dosud ve své části osmé "Dohled na konsolidovaném základě" obsahoval právě i dohled nad skupinami investičních podniků, respektive skupinami charakterizovanými ovládající rolí investičního podniku, a to včetně těch, které prahovými hodnotami nedosahovaly definice "Class 1" investičního podniku. Pro investiční podniky
per se
s výjimkou "Class 1" investičního podniku, který je nově úvěrovou institucí, a dohled, nad nímž je tak konzumován ustanoveními o dohledu nad bankami, je však dohled na konsolidovaném základě atrahován právě do směrnice IFD a logicky tak bude upraven v ZPKT.
Z těchto důvodů proto na příslušných místech ZoB dochází k úpravám ustanovení zmiňujících OCP, stejně jako k dalším adekvátním změnám.
V oblasti krytých dluhopisů nabyla v České republice (dále jen "
ČR
") v lednu 2019 účinnosti novela, která již v zásadě plní požadavky nové směrnice, je nutné provést jen drobné nezbytné úpravy, jako je zavedení pravidel pro likviditu a informování investorů.
V oblasti přeshraničního nabízení investičních fondů se zejména upravuje otázka předběžného nabízení (
pre-
marketing
) investičních fondů před jejich vznikem nebo před skutečným nabízením.
Z důvodu přijetí nařízení SFDR je nutno upravit řadu sektorových zákonů, protože toto nařízení požaduje, aby se při jeho uplatňování využívaly dohledové nástroje plynoucí ze sektorových směrnic, které byly transponovány do různých zákonů.
V návaznosti na adaptaci nařízení o skupinovém financování se řeší primárně otázka dohledu a sankcí.
V českém právu se také vypouští úprava poskytovatelů služeb hlášení údajů, protože tato úprava se přesouvá ze směrnice do nařízení a nově bude tyto subjekty dohlížet Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
V zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "
ZoPoj
") se mění výpočet koeficientu volatility a posilují se pravomoci Evropského orgánu dohledu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen "
EIOPA
"). Předmětem předloženého návrhu zákona je implementace směrnice o ESAs, tj. promítnutí změn do příslušných zákonů.
Ve vztahu ke směrnici Solvency II se jedná o úpravu umožňující dohledovým orgánům schvalujícím interní modely výpočtu solventnostního kapitálového požadavku využít technické pomoci orgánu EIOPA. Dále se jedná o změnu limitu rozpětí pro příslušný stát při výpočtu koeficientu volatility. Cílem je zmírnění výkyvů výnosového rozpětí dluhopisů daného státu.
Nárůst přeshraničních pojišťovacích činností vyžaduje posílení uplatňování práva EU, to vyžaduje intenzivnější výměnu informací a spolupráci mezi orgány dohledu a orgánem EIOPA. Konkrétně se jedná o požadavky na oznamování v případě významné přeshraniční pojišťovací činnosti nebo krizové situace a stanovení podmínek pro zřizování platforem pro spolupráci těchto orgánů. Pro posouzení významnosti těchto přeshraničních pojišťovacích činností by se měla použít výše hrubého ročního výnosu z předepsaného pojistného v hostitelském členském státě v porovnání s celkovým ročním hrubým výnosem pojišťovny z předepsaného pojistného a dopad na ochranu pojistníka v hostitelském členském státě, v případě volného pohybu služeb pak vliv činnosti příslušné pojišťovny na trh hostitelského členského státu.
Platformy pro spolupráci mají sloužit jako účinný nástroj k dosažení intenzivnější a včasné spolupráce mezi orgány dohledu s cílem posílení ochrany spotřebitele. Jejich zřizování však nemá mít vliv na rozhodnutí týkající se povolení a dohledu, která zůstávají i nadále v pravomoci orgánů dohledu domovských členských států. Orgán EIOPA by měl zřídit a koordinovat platformy pro spolupráci, především existuje-li reálné riziko, že by se pojistitel s významnou přeshraniční činností mohl ocitnout ve finančních potížích k újmě pojistníků a třetích osob.
V oblasti distribuce pojištění se mění částky pojistného krytí pro povinné pojištění zprostředkovatelů pojištění a výše minimální finanční kapacity zprostředkovatelů při přijímání pojistného.
V ZSÚ se provádí změna v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora EU C-679/18 OPR Finance, vypouští se úprava vyžadující aktivní námitku neplatnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru z důvodu vady posouzení úvěruschopnosti ze strany spotřebitele.
3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Navrhovaná právní úprava je nezbytná z důvod

Související dokumenty

Zákony

96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
21/1992 Sb., o bankách
190/2004 Sb., o dluhopisech
307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)
277/2009 Sb., o pojišťovnictví
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
6/1993 Sb., o České národní bance
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíh předpisů
89/2012 Sb., občanský zákoník
408/2010 Sb., o finančním zajištění
374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
370/2017 Sb., o platebním styku
148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
500/2004 Sb., správní řád
111/2009 Sb., o základních registrech
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

190/2011 Sb., kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob
242/2013 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě

Vyhlášky

163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb

Mezinárodní smlouvy

115/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat