109/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Schválený:
109/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. dubna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Ministerstvo financí stanoví podle § 13 odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 92/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní.".
2. V § 1 písm. a) bodě 4 se slovo "a" nahrazuje čárkou.
3. V § 1 písm. a) bodě 5 se slova "smlouvy a" nahrazují slovem "smlouvy,".
4. V § 1 se na konci písmene a) doplňuje bod 6, který zní:
"6. příjem z licenčních poplatků,".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 1 písm. a) bodu 6 vyhlášky č. 74/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužije přede dnem zprovoznění systému pro předávání informací o příjmu z licenčních poplatků prostřednictvím společné komunikační sítě.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.