35/2018 Sb., o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Schválený:
35/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. února 2018
o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl.I
V § 12a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 325/2017 Sb., se ve větě první slova "ze 7 členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl.II
V § 18 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se ve větě první slova "ze sedmi členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl.III
V § 21 odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, se ve větě první slova "ze sedmi členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl.IV
V § 145 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se ve větě první slova "ze 7 členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl.V
V § 31b odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 166/2015 Sb., se ve větě první slova "ze sedmi členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
Čl.VI
V § 24a odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb., se ve větě první slova "ze 7 členů" nahrazují slovy "nejméně ze 7 členů" a za větu první se vkládá věta "Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.".
 
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.