538/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
538/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2020,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 17 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 369/2011 Sb. a zákona č. 282/2018 Sb., se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 34a a 34b zní:
"e) smlouvy osobám, které distribuují diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle právních předpisů upravujících zdravotnické prostředky34a), POC antigenní testy, jejichž prostřednictvím se za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 provádí vyšetření na základě mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku nařízeného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví34b),
34a) Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
34b) Část první hlava III díl 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
Čl.II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r..