206/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
206/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. července 2019,
kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Čl.I
Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
"(2) V návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie30) tento zákon dále stanoví působnost správních úřadů (dále jen "příslušný orgán") a organizační složky státu v oblasti režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva (dále jen "licence pro dovoz dřeva").
30) Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství.".
2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
"d) pověřenou osobou organizační složka státu, která v rámci výkonu jí vymezeného předmětu činnosti splňuje odborné a technické předpoklady pro provádění odborných činností uvedených v § 10 a vůči které vykonává Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") funkci zřizovatele.".
3. Poznámky pod čarou č. 4 až 6 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
4. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova "orgány státní správy" nahrazují slovy "příslušnými orgány podle § 4 a správními orgány uvedenými v § 6a".
5. V § 3 odst. 2 se slova "Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstva".
6. V § 3 odst. 3 se slova "a orgány státní správy" nahrazují slovy " , příslušné orgány podle § 4 a správní orgány uvedené v § 6a".
7. Nadpis nad označením § 4 se zrušuje.
8. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31 až 33 zní:
 
"§ 4
Příslušné orgány
(1) Příslušnými orgány podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky31), jsou ministerstvo, krajské úřady a Česká obchodní inspekce (dále jen "inspekce").
(2) Příslušné orgány podle odstavce 1
a) s výjimkou inspekce přijímají oznámení32) od kontrolních organizací13) o významných nebo opakovaných porušeních povinností ze strany hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedený kontrolními organizacemi,
b) zasílají do centrální evidence informace v rozsahu a způsobem stanovenými vyhláškou ministerstva,
c) spolupracují podle čl. 12 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
(3) Příslušnými orgány podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva33) jsou ministerstvo, Generální ředitelství cel a celní úřady.
31) Čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
32) Čl. 8 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010.
33) Čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.".
9. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 4a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v tomto rozsahu:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
c) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila mimo území České republiky, datum, místo a stát narození,
d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí fyzické osoby mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v tomto rozsahu:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila mimo území České republiky, místo a stát narození,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti,
f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí fyzické osoby mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje v tomto rozsahu:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
e) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,
g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí fyzické osoby mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
(4) Příslušné orgány podle § 4 odst. 1 a pověřená osoba využívají při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci kromě veřejně přístupných údajů údaje v rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, příjmení podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby a
b) adresa místa pobytu v České republice, popřípadě bydliště v zahraničí podnikající fyzické osoby nebo zahraniční osoby.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel nebo v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.".
10. V § 5 písmeno a) zní:
"a) pověřuje prováděním odborných činností uvedených v § 10 pověřenou osobu,".
Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.
11. V § 5 písm. b) se slovo "Komisi" nahrazuje slovy "Evropskou komisi (dále jen "Komise")" a slovo "uznání" se nahrazuje slovem "uznání17)".
Poznámka pod čarou č. 17 zní:
"17) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012.".
12. V § 5 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:
"g) oznamuje Komisi veškeré informace o tom, že dochází nebo došlo k porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva,
h) zpracovává a zasílá Komisi v termínech podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva výroční zprávu za předcházející rok,
i) v případě pochybností o platnosti licence pro dovoz dřeva požaduje po licenčním orgánu vyvážející partnerské země v souladu s dohodou o partnerství uzavřenou s vyvážející partnerskou zemí dodatečné ověření platnosti licence pro dovoz dřeva a další vysvětlení; o výsledku bez zbytečného odkladu informuje Generální ředitelství cel.".
13. V § 6 úvodní část ustanovení zní: "Krajský úřad".
14. V § 6 písm. a) se slova "kontrolují na základě podnětu inspekce nebo pověřené osoby" nahrazují slovy "provádí kontrolu".
15. V § 6 písm. b) se slova "v rámci kontrol podle písmene a) mohou uložit zavedení nápravných opatření" nahrazují slovy "ukládá nápravné opatření".
16. V § 6 písm. c) se slovo "poskytují" nahrazuje slovem "poskytuje".
17. V § 6 písm. d) se slovo "projednávají" nahrazuje slovem "projednává".
18. V § 6 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
"e) přijímá okamžitá prozatímní opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.".
19. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
"(2) Pověření zaměstnanci krajského úřadu se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.
(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor průkazu podle odstavce 2.".
20. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 34 zní:
 
"§ 6a
Obecní úřad obce s rozšířenou působností a Vojenský lesní úřad zasílají
a) krajskému úřadu a pověřené osobě informace o pravomocném rozhodnutí o přestupku za nezákonně vytěžené dřevo z domácí lesní produkce ve svém správním obvodu,
b) pověřené osobě údaje z lesní hospodářské evidence34) v rozsahu a způsobem stanovenými vyhláškou podle § 3 odst. 3.
34) § 40 zákona č. 289/1995 Sb.".
21. V § 7 úvodní část ustanovení zní: "Inspekce".
Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.
22. V § 8 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "na vyžádání příslušných orgánů nebo pověřené osoby o kontrolovaném hospodářském subjektu, který uvádí na trh dřevo nebo dřevařské výrobky z ostatní produkce," nahrazují slovy "příslušným orgánům nebo pověřené osobě o dovozu dřeva nebo dřevařských výrobků".
23. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova "kontrolovaného hospodářského subjektu" nahrazují slovy "deklaranta nebo dovozce", slova "místo podnikání," se zrušují, za slovo "firmu," se vkládají slova "sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno," a slovo "adresáta" se nahrazuje slovem "příjemce".
24. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova "v případě potřeby" zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova "nebo dřevařského výrobku".
25. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Generální ředitelství cel předává ministerstvu informace nezbytné pro zpracování výroční zprávy v souladu s ustanovením § 5 písm. g) a h).".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
26. V § 8 odst. 3 se slova "odstavce 1" nahrazují slovy "odstavců 1 a 2".
27. § 9 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 35 až 39 zní:
 
"§ 9
Celní úřad
Celní úřad
a) při dovozu přijímá a kontroluje licence pro dovoz dřeva35),
b) v případě pochybnosti o druhu dřeva použitého v dovážených dřevařských výrobcích36) požádá pověřenou osobu o odbornou spolupráci a odborné posouzení podle § 10 písm. h),
c) v případě pochybnosti o platnosti licence pro dovoz dřeva požádá ministerstvo prostřednictvím Generálního ředitelství cel o ověření platnosti licence pro dovoz dřeva u licenčního orgánu37) podle § 5 písm. i),
d) v případě pochybností podle písmene b) nebo c) může dřevařské výrobky zadržet postupem podle celního zákona38) do doby, než obdrží odborné posouzení podle § 10 písm. h) nebo než je prověřena platnost licence pro dovoz dřeva podle § 5 písm. i),
e) v případech, kdy z výsledku kontroly druhu dřeva použitého v dřevařských výrobcích nebo výsledku ověření platnosti licence pro dovoz dřeva provedeného ministerstvem podle § 5 písm. i) vyplyne, že druh dřeva použitý v dovážených dřevařských výrobcích neodpovídá licenci pro dovoz dřeva nebo tato licence je neplatná, rozhodne o zničení dřevařských výrobků podle celních předpisů39),
f) v případech, kdy při dovozu dřevařských výrobků podléhajících licencím pro dovoz dřeva není předložena licence pro dovoz dřeva nebo je předložena neplatná licence pro dovoz dřeva, rozhodne o zničení dřevařských výrobků podle celních předpisů39).
35) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
36) Čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
37) Čl. 5 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
38) § 39 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Čl. 5 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.
39) Čl. 197 a 198 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.".
Poznámky pod čarou č. 24 až 26 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
28. V § 10 písm. b) se slova "ke kontrole podle § 6 písm. a)" nahrazují slovy "k případnému uložení nápravného opatření, projednání přestupku nebo přijetí okamžitého prozatímního opatření".
29. V § 10 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) v oblasti režimu licencí pro dovoz dřeva zpracovává v souladu s § 9 písm. b) odborné posouzení druhu dřeva použitého ve dřevařském výrobku podle příloh II a III přímo použitelného předpisu Evropské unie o zavedení režimu licencí pro dovoz dřeva.".
30. Nadpis § 12 zní: "Přestupky".
31. V § 12 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
32. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
"c) nesplní nápravné opatření podle § 6 odst. 1 písm. b), nebo
d) nesplní okamžité prozatímní opatření podle § 6 odst. 1 písm. e).".
33. V § 12 odst. 3 písm. a) se slova "odstavce 1 písm. b) nebo" zrušují.
34. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo c)".
35. V § 12 odst. 3 písm. c) se text "písm. c)" nahrazuje slovy "písm. b) nebo d)".
36. V § 12 odst. 4 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
37. V § 12 odst. 4 písm. b) se text "písm. c)" nahrazuje textem "písm. b)".
38. V § 12 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:
"(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze spolu s pokutou uložit správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku a správní trest zákazu činnosti do 1 roku. Správní trest zákazu činnosti lze uložit pouze tehdy, byl-li přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchán opakovaně.
(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze spolu s pokutou uložit správní trest zákazu činnosti do 1 roku.
(8) Spáchá-li přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a) fyzická osoba, uloží se jí správní trest napomenutí. Při opakovaném spáchání tohoto přestupku se uloží fyzické osobě pokuta podle odstavce 3 písm. b).
(9) Pravomocné rozhodnutí o přestupku se zveřejňuje v centrální evidenci podle § 3 a zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl.II
V § 8 odst. 6 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění zákona č. 243/2016 Sb., písmeno e) zní:
"e) kontroluje osvědčení o úlovku a rozhoduje o jeho ověření při dovozu nebo zpětném vývozu produktů mořského rybolovu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4),".
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
v z. Schillerová v. r.