Důvodová zpráva k zákonu č. 206/2019 Sb., změna zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a zákona o Celní správě ČR

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
Ing.
Miroslav
Toman,
CSc.,
Ministr zemědělství
I. Obecná část
Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Problematika je v současné době upravena zejména sekundárními právními akty Evropské unie, které mají charakter nařízení, tj. jedná se o právní předpisy, které jsou v České republice na základě jejích mezinárodních závazků přímo účinné a mají aplikační přednost před národními právními normami. Národní právní úpravou mohou být upraveny pouze ty oblasti činnosti příslušných orgánů, které jsou pro řádný výkon jejich působnosti nezbytné a které buď nejsou v právní úpravě Evropské unie obsaženy vůbec (právní úprava Evropské unie tyto oblasti neupravuje nebo obsahuje výslovné zmocnění pro členské státy, aby přijaly národní úpravu - jedná se např. o oblast správního trestání) nebo obsaženy v právní úpravě Evropské unie jsou, ale vzhledem k praktickým potřebám výkonu působnosti orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a v oblasti režimu licencí pro dovoz dřeva je nutné, aby byly upraveny podrobněji či konkrétněji.
Návrh zákona adaptuje český právní řád zejména na:
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (EUTR) (dále jen „nařízení č. 995/2010“),
-
nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství, v platném znění (dále jen „nařízení č. 2173/2005“),
-
nařízení Komise (ES) č. 1024/2008 ze dne 17. října 2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství.
Dále má návrh zákona vztah k těmto nařízením EU:
-
prováděcímu nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací podle nařízení č. 995/2010, a
-
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání kontrolních organizací a odejímání takových uznání stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
Konečně má návrh zákona v širších souvislostech vztah k těmto nařízením EU:
-
nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění, a
-
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní
kodex
Unie (přepracované znění).
Adaptačním tuzemským právním předpisem je stávající zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, který nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2013 (dále jen „zákon o dřevě“) a prováděcí vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, která nabyla účinnosti dnem 1. 10. 2013.
Obecným právním předpisem, který se vztahuje na veškerý postup správních orgánů při výkonu veřejné správy, je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Obecným právním předpisem v oblasti kontroly, který upravuje procesní postup kontrolních orgánů podle

Související dokumenty

Zákony

226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
500/2004 Sb., správní řád
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
185/2004 Sb., o Celní správě České republiky
38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
111/2009 Sb., o základních registrech
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
240/2016 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Vyhlášky

285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh