182/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

Schválený:
182/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. července 2018,
kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Čl.I
Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za text "§ 82," vkládá text "§ 82a,".
2. V § 8 odst. 1 se slova " , 17 až 19" zrušují a za slova "finančního systému," se vkládají slova "rozsahu a složitosti jejích činností,".
3. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Česká národní banka může dále instituci uložit povinnost vést podrobné záznamy o finančních smlouvách, jejichž stranou instituce je.".
4. V § 10 odst. 3 se za slovo "uvedeným" vkládají slova "v odstavci 1 a".
5. V § 14 se číslo "15" nahrazuje číslem "16".
6. V § 17 odst. 3 se za slova "finančního systému," vkládají slova "rozsahu a složitosti jejích činností,".
7. V § 22 odst. 1 a 2 se za slovo "lze" vkládají slova "proveditelně a věrohodně".
8. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:
"(3) Podrobnosti postupu posouzení způsobilosti instituce nebo skupiny k řešení krize vymezuje přímo použitelný předpis Evropské unie27).
27) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1075 ze dne 23. března 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, která má příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky vnitroskupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a konverzi, postupy a obsah požadavků na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií k řešení krize.".
9. V § 23 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Je-li to nutné pro odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize, může Česká národní banka uložit jiné instituci, jež není členem stejné skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě, aby omezila svou expozici vůči této instituci.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
10. V § 23 odst. 6 se slova "odstavce 4" nahrazují slovy "odstavců 4 a 5".
11. V § 37 odst. 1 písm. d) se slova "vyměnila člena vedoucího orgánu instituce, osoby ve vedení pobočky zahraniční instituce nebo jiné odpovědné osoby, pokud není nadále způsobilá" nahrazují slovy "odvolala nebo vyměnila člena vedoucího orgánu nebo osobu ve vrcholném vedení instituce, pokud člen nebo osoba nejsou nadále způsobilí".
12. V § 43 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
13. V § 54 odst. 2 písm. a) se slovo "může" nahrazuje slovy " , jakož i Fond pro řešení krize, mohou" a slovo "vynaložila" se nahrazuje slovem "vynaložily".
14. V části páté se doplňuje hlava V, která včetně nadpisu zní:
 
"HLAVA V
UZNÁNÍ VLASTNÍKEM
 
§ 74a
Zajištění uznání odpisu a konverze
(1) Povinná osoba zajistí, aby smluvní dokumentace odepisovatelného kapitálového nástroje obsahovala uznání skutečnosti, že Česká národní banka má pravomoc odepsat nebo konvertovat tyto nástroje, a uvedení souhlasu vlastníka odepisovatelných kapitálových nástrojů se závazností odpisu nebo konverze těchto odepisovatelných kapitálových nástrojů.
(2) Česká národní banka může požadovat, aby jí povinná osoba předložila právní posouzení vymahatelnosti uznání podle odstavce 1.
(3) Nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 1 nemá vliv na pravomoc České národní banky odepsat nebo konvertovat odepisovatelné kapitálové nástroje.
 
§ 74b
Výjimky
(1) Povinnost podle § 74a se nevztahuje ke smluvní dokumentaci odepisovatelného kapitálového nástroje, který se řídí právem členského státu.
(2) Umožňuje-li právo státu, který není členským státem, nebo mezinárodní smlouva, aby Česká národní banka odepsala nebo konvertovala odepisovatelné kapitálové nástroje, na které se vztahuje povinnost podle § 74a, a uznává-li toto právo účinky tohoto odpisu nebo této konverze, může Česká národní banka opatřením obecné povahy určit, že u takových kapitálových nástrojů, pokud se řídí právem tohoto státu, není třeba splnění povinnosti podle § 74a.".
15. V § 76 písm. a) se za slovo "osoby" vkládají slova "bez použití těchto opatření".
16. § 79 se zrušuje.
17. Za § 82 se vkládá nový § 82a, který zní:
 
"§ 82a
Česká národní banka může odložit nejdéle o 18 měsíců, a to i opakovaně, splatnost odepisovatelných kapitálových nástrojů vydaných povinnou osobou nebo odepisovatelných závazků povinné osoby podle § 122, včetně splatnosti úroku sjednaného v souvislosti s takovým nástrojem nebo závazkem.".
18. V § 85 se doplňují odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:
"(6) Česká národní banka může, nad rámec oprávnění podle odstavce 1 nebo 2, uložit povinné osobě povinnost vést podrobné záznamy o finančních smlouvách, jejichž stranou povinná osoba je. Česká národní banka tuto povinnost uloží vždy, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie28).
(7) Česká národní banka může vyhláškou stanovit minimální rozsah, strukturu a způsob vedení záznamů o finančních smlouvách, včetně datového formátu těchto záznamů.
28) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1712 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy, které specifikují minimální soubor informací o finančních smlouvách, které by měly být obsaženy v podrobných záznamech, a okolnosti, za kterých by měl být požadavek uložen.".
19. V § 89 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
20. V § 103 odst. 3 se za slovo "zisku" vkládají slova " , právo na podíl na likvidačním zůstatku".
21. V § 103 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
22. Na konci § 106 se doplňuje věta "To neplatí po dobu stanovenou v rozhodnutí České národní banky o udělení povolení k činnosti nebo jiného oprávnění překlenovací instituci podle jiných právních předpisů.".
23. § 110 zní:
 
"§ 110
(1) Nenastane-li žádná ze skutečností podle § 109 do 2 let od vykonatelnosti posledního rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 1, Česká národní banka po uplynutí této lhůty překlenovací instituci zruší s likvidací.
(2) Lhůtu podle odstavce 1 může Česká národní banka prodloužit nejdéle o 1 rok, a to i opakovaně, je-li to
a) potřebné pro zajištění toho, aby nastala některá ze skutečností podle § 109, nebo
b) nezbytné k zajištění kontinuity zásadních činností překlenovací instituce.
(3) Česká národní banka je povinna prodloužení lhůty odůvodnit, včetně posouzení dopadu prodloužení lhůty na tržní podmínky a s přihlédnutím k předpokládanému budoucímu vývoji na finančním trhu.".
24. V § 114 odst. 3 se za slovo "zisku" vkládají slova " , právo na podíl na likvidačním zůstatku".
25. V § 114 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
26. V § 119 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
27. V části šesté hlavě II dílu 6 nadpisu oddílu 5 se slovo "Souhlas" nahrazuje slovem "Uznání".
28. V nadpisu § 148 se slova "souhlasu věřitele" nahrazují slovy "uznání odpisu a konverze".
29. V § 148 odstavec 1 zní:
"(1) Povinná osoba zajistí, aby smluvní dokumentace odepisovatelného závazku obsahovala uznání skutečnosti, že Česká národní banka má pravomoc odepsat nebo konvertovat tyto odepisovatelné závazky, které vznikly ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a uvedení souhlasu věřitele odepisovatelných závazků se závazností odpisu nebo konverze těchto odepisovatelných závazků.".
30. V § 148 odst. 2 se slovo "souhlasu" nahrazuje slovem "uznání".
31. V § 149 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "zajistit souhlas věřitele podle § 148 se nevztahuje na" nahrazují slovy "podle § 148 se nevztahuje ke smluvní dokumentaci".
32. V § 149 odst. 1 písm. a) se slova "odepisovatelné závazky" nahrazují slovy "odepisovatelných závazků".
33. V § 149 odst. 1 písm. b) a c) se slova "dluhy odpovídající" nahrazují slovy "dluhů odpovídajících".
34. V § 149 odstavec 2 zní:
"(2) Umožňuje-li právo státu, který není členským státem, nebo mezinárodní smlouva, aby Česká národní banka odepsala nebo konvertovala odepisovatelné závazky, k jejichž smluvní dokumentaci se vztahuje povinnost podle § 148, a uznává-li toto právo účinky tohoto odpisu nebo této konverze, může Česká národní banka opatřením obecné povahy určit, že u takových závazků, pokud se řídí právem tohoto státu, není třeba splnění povinnosti podle § 148.".
35. V § 151 odst. 3 se slova " , předložen Evropské komisi" zrušují.
36. V § 165 písm. b) a v § 169 odst. 2 se text "§ 83" nahrazuje textem "§ 82a".
37. V § 174 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Informaci podle odstavce 1 a informaci, kterou Česká národní banka, Ministerstvo financí nebo Garanční systém finančního trhu obdrží podle obdobného ustanovení srovnatelného právního předpisu jiného členského státu, nelze bez předchozího písemného souhlasu původce informace poskytnout osobě nebo orgánu neuvedeným v odstavci 1.".
38. V části šesté hlavě III v nadpisu dílu 3 se doplňují slova "a Fondu pro řešení krize".
39. V § 178 odst. 1 větě první se slovo "má" nahrazuje slovy " , jakož i Fond pro řešení krize, mají" a slovo "vynaložila" se nahrazuje slovem "vynaložily".
40. V § 178 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo "úhradu" vkládá slovo "svých".
41. V § 178 odst. 2 písm. d) se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
42. V § 178 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Fond pro řešení krize má právo na úhradu svých nákladů podle odstavce 1 vůči osobám uvedeným v odstavci 2.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
43. V § 178 odst. 4 se slovo "započítá" nahrazuje slovy " , jakož i Fond pro řešení krize, započítají".
44. V § 193 se text "§ 178" nahrazuje textem "§ 191".
45. V § 196 odst. 2 se text "§ 83" nahrazuje textem "§ 82a".
46. V § 199 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Člen správní rady má vůči Garančnímu systému právo na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s výkonem jeho funkce.".
47. V § 200 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Funkce člena správní rady jmenovaného z řad zaměstnanců České národní banky a z řad státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců Ministerstva financí zaniká ke dni skončení jeho pracovního či služebního poměru.".
48. V § 200 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo "jeho" vkládá slovo "hrubou".
49. V § 200 odst. 4 písm. b) se za slovo "důsledku" vkládá slovo "hrubé".
50. V § 201 odst. 4 se za slova "podle odstavců 1 až 3" vkládají slova "a 6".
51. V § 201 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "nebo její člen, který byl k tomu správní radou pověřen".
52. V § 201 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Správní rada může pověřit schvalováním vnitřních předpisů Garančního systému podle odstavce 1 písm. g) výkonnou radu.".
53. V § 202 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Jsou-li všichni nebo většina členů výkonné rady odvoláni nebo se vzdali svých funkcí, pravomoc výkonné rady vykonává správní rada až do okamžiku, kdy je počet členů výkonné rady v souladu s odstavcem 2.".
54. V nadpisu § 206 se slovo "majetku" nahrazuje slovy "peněžních prostředků".
55. V § 208 odst. 2 se slova "včasný výpočet a kontrolu" nahrazují slovy "kontrolu placení".
56. V § 210 se na konci písmene e) slovo "a" zrušuje, na konci písmene f) se tečka nahrazuje slovem " , a" a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) peněžní prostředky převedené z provozního fondu Fondu pro řešení krize podle § 212 odst. 2.".
57. V § 212 odst. 1 písm. d) se slova "za účelem doplnění kapitálu nabyvatele při přechodu činnosti na soukromého nabyvatele, překlenovací instituce nebo osoby" nahrazují slovy "nabyvateli při přechodu činnosti na soukromého nabyvatele, překlenovací instituci nebo osobě".
58. V § 212 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) vypořádání rozdílu ve výši příspěvku podle § 215a odst. 4.".
59. V § 212 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) S majetkem nabytým Fondem pro řešení krize v přímém důsledku rozhodnutí podle odstavce 4 nakládá Garanční systém po konzultaci s Českou národní bankou.".
60. Za § 215 se vkládají nové § 215a a 215b, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 215a
Odkladný účinek rozkladu a následky zrušení rozhodnutí o stanovení příspěvku
(1) Podání rozkladu proti rozhodnutí o stanovení pravidelného nebo mimořádného příspěvku nemá odkladný účinek.
(2) Případný rozdíl mezi výší příspěvku, která byla zaplacena na základě rozhodnutí později zrušeného nebo změněného, a výší příspěvku, která měla být pro dané období správně stanovena, Česká národní banka zohlední v rozhodnutí o stanovení pravidelného příspěvku splatného v bezprostředně následujícím období. Česká národní banka obdobně zohlední rozdíl mezi výší příspěvku, která byla v daném období stanovena ostatním povinným osobám, a výší příspěvku, která ostatním povinným osobám měla být pro dané období stanovena. Článek 17 odst. 4 nařízení o pravidelných příspěvcích se použije obdobně.
(3) Rozdíl mezi výší příspěvku, která byla v daném období stanovena ostatním povinným osobám, a výší příspěvku, která měla být ostatním povinným osobám pro dané období stanovena v důsledku změny výše příspěvku podle odstavce 2 věty první, není důvodem pro zahájení přezkumného řízení, nařízení nebo povolení obnovy řízení nebo vydání nového rozhodnutí ve věcech, které se týkaly stanovení příspěvků ostatním povinným osobám.
(4) Nelze-li postupovat podle odstavce 2, vydá Česká národní banka v bezprostředně následujícím období rozhodnutí, kterým povinné osobě nebo jejímu právnímu nástupci anebo Garančnímu systému stanoví povinnost k úhradě rozdílu mezi výší příspěvku, která byla v daném období povinné osobě stanovena, a výší příspěvku, která měla být správně stanovena.
 
§ 215b
Měna příspěvků
(1) Roční cílová úroveň, pravidelný příspěvek, celková výše mimořádných příspěvků, mimořádný příspěvek, celková výše mimořádných provozních příspěvků a mimořádný provozní příspěvek se stanovují a platí v korunách českých a zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Je-li pravidelný příspěvek nebo mimořádný příspěvek vyjádřen v cizí měně, přepočte se na koruny české podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného k prvnímu dni kalendářního roku, v němž vznikla povinnost k jeho úhradě.".
61. V § 221 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
"(6) Spoluúčastí Fondu pojištění vkladů na financování řešení krize se Garanční systém stává věřitelem povinné osoby ve výši této spoluúčasti.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.
62. V § 222 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují větami "Rozhodnutí lze doručit veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho uveřejnění na internetových stránkách České národní banky.".
63. V § 223 odst. 1 a 2 se číslo "83" nahrazuje textem "82a".
64. V § 233 odst. 8 písm. b) se slova "e) a h)" nahrazují slovy "e) až h)".
65. V § 234 odst. 1 písm. e) a v § 234 odst. 2 písm. f) se číslo "245" nahrazuje číslem "244".
66. V § 236 odst. 1 písm. e) a v § 236 odst. 2 písm. e) se číslo "245" nahrazuje číslem "244".
67. V § 237 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) nesplní povinnost vést podrobné seznamy nebo záznamy o finančních smlouvách uloženou Českou národní bankou podle § 7 odst. 4 nebo § 85 odst. 6,".
68. V § 237 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
"h) v rozporu s § 74a odst. 1 nezajistí uznání vlastníka s odpisem nebo konverzí odepisovatelného kapitálového nástroje nebo nezajistí souhlas vlastníka se závazností odpisu nebo konverze odepisovatelného kapitálového nástroje,".
Dosavadní písmena h) až t) se označují jako písmena i) až u).
69. V § 237 odst. 1 se na konci písmene t) slovo "nebo" zrušuje, na konci písmene u) se tečka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se písmeno v), které zní:
"v) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 244 odst. 2.".
70. V § 237 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) nesplní povinnost vést podrobné záznamy o finančních smlouvách uloženou Českou národní bankou podle § 10 odst. 1,"
Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena f) až n).
71. V § 237 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
"j) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným podle § 23 odst. 5 neomezí svou expozici vůči instituci,".
Dosavadní písmena j) až n) se označují jako písmena k) až o).
72. V § 241 se číslo "223" nahrazuje číslem "237".
73. V § 244 odst. 1 se na konci písmene i) slovo "a" nahrazuje čárkou, na konci písmene j) se tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) povinná osoba.".
74. V § 244 odst. 3 se za slova "v odstavci 1 písm. a) až g)" vkládají slova "a j)".
75. V § 245 odst. 2 se slovo "právní" zrušuje.
76. V § 247 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost dále není poskytnutí informace již dříve uveřejněné Českou národní bankou nebo osobami podle odstavce 3 písm. a) až d), h), k) až m), r) nebo s).".
77. V § 250 odst. 2 se slova "na návrh České národní banky" zrušují.
78. V § 251 odst. 3 větě druhé se slova "za povinnou osobu" nahrazují slovy "v působnosti valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu povinné osoby".
79. V § 251 odst. 3 větě poslední se za slovo "přeměny" vkládají slova "a rozhodnutí České národní banky v působnosti valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu povinné osoby o schválení přeměny".
80. Za § 251 se vkládá nový § 251a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 251a
Spojování soutěžitelů
(1) Pokud v důsledku uplatnění opatření k řešení krize přechodem činnosti na překlenovací instituci nebo na osobu pro správu aktiv na základě rozhodnutí nebo opatření obecné povahy České národní banky dochází ke spojování soutěžitelů, které podléhá povolení podle zákona o ochraně hospodářské soutěže, pak
a) k návrhu na povolení spojení musí být přiloženo rozhodnutí nebo opatření obecné povahy České národní banky, na základě kterého ke spojování soutěžitelů dochází,
b) návrh na povolení spojení soutěžitelů musí být podán nejpozději ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí nebo opatření obecné povahy České národní banky, na základě kterého ke spojování soutěžitelů dochází.
(2) V případě uplatnění opatření k řešení krize podle odstavce 1 se nepoužije § 18 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; to neplatí, pokud návrh nebyl podán ve lhůtě podle odstavce 1 písm. b).".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Zajištění uznání a souhlasu vlastníka podle § 74a odst. 1 zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevyžaduje u odepisovatelných kapitálových nástrojů povinné osoby vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o soudních poplatcích
Čl.III
V § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 255/2000 Sb., zákona č. 218/2011 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., se na konci textu písmene o) doplňují slova "a navrhovatel v insolvenčním řízení, je-li orgánem příslušným k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna insolvenčního zákona
Čl.IV
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 291/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 368 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova "a orgán příslušný k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (dále jen "orgán příslušný k řešení krize")".
2. V § 368 odst. 1 větě poslední se za slovo "dohledu" vkládají slova "nebo orgán příslušný k řešení krize".
3. V § 368 odst. 2 se za slovo "dohledu" vkládají slova "nebo orgánu příslušnému k řešení krize".
4. V § 368b větě první se slova "podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (dále jen "orgán příslušný k řešení krize")" zrušují.
5. V § 374 odst. 1 písmeno d) zní:
"d) Garančního systému finančního trhu vzniklé podle § 41h odst. 2 zákona o bankách nebo podle § 221 odst. 6 zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.