Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2018 Sb., změna zákona o ozdravných postupech na finančním trhu

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony.
Ing.
Andrej
Babiš,
Předseda vlády
JUDr.
Alena
Schillerová,
Ph.D.,
Ministryně financí
A. OBECNÁ ČÁST
Návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (dále jen „ZOPRK“), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony, se upřesňují a doplňují některá již implementovaná ustanovení směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (dále jen „BRRD“).
I. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy jako celku
BRRD je právním aktem sekundárního práva Evropské unie (dále jen „EU“) stanovujícím rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí, tj. bank a spořitelních a úvěrních družstev, některých investičních podniků, tj. obchodníků s cennými papíry, a některých dalších osob, jsou-li členem stejné skupiny jako úvěrová instituce nebo investiční podnik.
Hlavním cílem BRRD je zajistit harmonizaci řešení selhání bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry (dále souhrnně „instituce“) a dalších vymezených osob a tím mimo jiného naplnit doporučení Rady pro finanční stabilitu (Financial Stability Board, FSB), požadující vytvoření nástrojů, které mají zaručit, že náklady selhání instituce nesou zejména její společníci a věřitelé, a nikoliv daňoví poplatníci. Pro tento účel BRRD současně zavádí i preventivní postupy a instituty, které se vztahují k době před vznikem samotné krize.
K transpozici směrnice BRRD do českého právního řádu došlo přijetím ZOPRK a zákona č. 375/2015 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (dále jen „změnový zákon“), s účinností od 1. ledna 2016.
Po nabytí účinnosti obou zákonů se ukázalo jako potřebné upravit některé z transponovaných nástrojů tak, aby lépe odpovídaly cílům stanoveným v BRRD. Dochází tak mimo jiné k rozšíření rámce pro provedení změny podmínek závazků povinné osoby při řešení krize na finančním trhu o pravomoc České národní banky (dále jen „ČNB“) odložit splatnost odepisovatelných kapitálových nástrojů nebo odepisovatelných závazků povinné osoby.
Jak již bylo uvedeno, ZORPK se týká i fází před samotným řešením krize, tj. fáze prevence a včasného zásahu. ČNB v těchto fázích disponuje ode dne okamžiku účinnosti zákona (1. ledna 2016) pravomocemi náležejícími do působnosti orgánu dohledu i orgánu pro řešení krize. ZOPRK taktéž upravuje působnost a činnost Garančního systému finančního trhu (dále jen „Garanční systém“), právnické osoby vzniklé transformací Fondu pojištění vkladů (dále jen „FPV“) za účelem sjednocení správy prostředků FPV a Fondu pro řešení krize.
V rámci dosavadní aplikační praxe těchto subjektů byly identifikovány některé dílčí sporné otázky ZOPRK, resp. právní úpravy obsažené ve změnovém zákoně. Tyto sporné otázky vyplývají zejména z praktických problémů, které nebylo možné při tvorbě zákona předvídat. I na tyto, vesměs dílčí problémy současné právní úpravy, je užitečné reagovat.
II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a její slučitelnost s právem EU
Navrhovaný zákon je plně v souladu se závazky, které pro