179/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
179/2022 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. června 2022,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 229/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 584/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 93/2022 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty první, sedmá a poslední zrušují a na konci poznámky pod čarou se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění).".
2. V § 1 odst. 4 písm. a) se za slovo "dovozu" vkládají slova "nebo neoprávněném vstupu vybraných výrobků".
3. V § 1 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 72 zní:
"(5) Na vybrané výrobky, které nemají celní status zboží Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví celní kodex Unie72) (dále jen "celní kodex"), se nevztahují ustanovení upravující režim podmíněného osvobození od daně, volný daňový oběh a zasílání.
72) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění.".
4. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "území stanovené směrnicí Rady o obecné úpravě spotřebních daní 1a) " nahrazují slovy "souhrn daňových území členských států".
Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.
5. V § 2 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
"c) daňovým územím členského státu území členského státu Evropské unie, na které se vztahuje Smlouva o Evropské unii nebo Smlouva o fungování Evropské unie, s výjimkou třetího území,".
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
6. V § 2 odst. 1 písm. f) se slovo "země" nahrazuje slovem "území".
7. V § 2 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.
8. V § 2 odst. 3 se slovo "země" nahrazuje slovem "území" a slova "také území, za jejichž zahraniční vztahy odpovídá členský stát," se zrušují.
9. V § 2 odst. 4 se slovo "země" nahrazuje slovem "území" a za slova "také území" se vkládají slova "podle článku 355 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, území".
10. V § 2 odst. 5 se slova "Evropského společenství se" nahrazují slovy "Unie podle celního kodexu (dále jen "celní území Unie") se" a slova "Evropského společenství z" se nahrazují slovy "Unie ze třetích".
11. V § 2 odst. 6 se slova "Evropského společenství se" nahrazují slovy "Unie se" a slova "Evropského společenství na" se nahrazují slovy "Unie na třetí".
12. V § 3 odst. 1 písmena a) a b) znějí:
"a) dovozem propuštění vybraných výrobků do celního režimu volného oběhu nebo celního režimu konečného užití,
b) neoprávněným vstupem vstup vybraných výrobků na daňové území Evropské unie, pokud u těchto vybraných výrobků
1. nedošlo k jejich dovozu a
2. vznikl celní dluh podle čl. 79 odst. 1 celního kodexu,".
13. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova " , na něž se nevztahuje zvláštní celní režim nebo dočasné uskladnění," zrušují.
14. V § 3 odst. 1 písm. j) se slovo "vývozu" nahrazuje slovem "výstupu", slova "podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) " se nahrazují slovy " , který přijímá vybrané výrobky obdobně osvobozené od daně podle právních předpisů jiného členského státu jako vybrané výrobky podle § 11 odst. 1 písm. c) až g)" a slova "podle § 3 písm. g)" se zrušují.
Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje.
15. V § 3 odst. 1 písmeno k) zní:
"k) uvedením do volného daňového oběhu
1. vyjmutí vybraných výrobků z režimu podmíněného osvobození od daně,
2. ztráta nebo znehodnocení vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně,
3. výroba vybraných výrobků mimo režim podmíněného osvobození od daně,
4. dovoz vybraných výrobků, pokud nebyly tyto vybrané výrobky uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně,
5. neoprávněný vstup vybraných výrobků, pokud u těchto vybraných výrobků celní dluh nezanikl podle čl. 124 odst. 1 písm. e) až g) nebo k) celního kodexu, nebo
6. skladování nebo doprava vybraných výrobků, u nichž se neprokáže, že se jedná o výrobky zdaněné, nebo pokud se neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně,".
16. V § 3 odst. 1 písm. l) se slova "vyrobené nebo dovezené" zrušují.
17. V § 3 odst. 1 písm. q) se slova "úplné zničení nebo nenahraditelná ztráta" nahrazují slovy "nenahraditelná ztráta nebo úplné zničení".
18. V § 3 odst. 1 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až x), která včetně poznámky pod čarou č. 73 znějí:
"t) místem dovozu místo, na kterém se vybrané výrobky nacházejí v okamžiku jejich propuštění do celního režimu volného oběhu nebo celního režimu konečného užití,
u) místem výstupu místo,
1. ze kterého vybrané výrobky opouští daňové území Evropské unie, nebo
2. na kterém se vybrané výrobky nacházejí v okamžiku jejich propuštění do celního režimu vnějšího tranzitu, pokud jde o vybrané výrobky, které byly propuštěny do celního režimu vnějšího tranzitu,
v) elektronickým systémem elektronický systém podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému73),
w) nedostupností elektronického systému stav, kdy je nefunkční elektronický systém sám o sobě; za nedostupnost elektronického systému se považuje také stav, kdy jsou neplatné přístupové komunikační prostředky správce daně k elektronickému systému nebo přístupové komunikační prostředky osoby, která používá elektronický systém, pokud tato osoba v přiměřené době vynaloží úsilí, které po ní lze rozumně požadovat k tomu, aby jí byly přiděleny platné přístupové komunikační prostředky,
x) jedinečným číslem pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně jedinečné číslo podle nařízení Rady upravujícího správní spolupráci v oblasti spotřebních daní71), které bylo pro účely dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně přiděleno správcem daně nebo příslušným orgánem jiného členského státu.
73) Čl. 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/263 ze dne 15. ledna 2020 o zavedení elektronického systému pro dopravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění).".
19. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 71 zní:
"(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) dopravou vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jednom členském státě a dopravovaných pro účely podnikání na daňové území odlišného členského státu nebo přes daňové území odlišného členského státu zpět do tohoto členského státu,
b) jedinečným číslem pro dopravu ve volném daňovém oběhu jedinečné číslo podle nařízení Rady upravujícího správní spolupráci v oblasti spotřebních daní71), které bylo pro účely dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy přiděleno správcem daně nebo příslušným orgánem jiného členského státu,
c) evidovaným příjemcem osoba,
1. která oznámila správci daně, že hodlá na daňovém území České republiky přijímat vybrané výrobky dopravované ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy, a
2. které bylo pro účely přijetí vybraných výrobků dopravovaných ve volném daňovém oběhu na daňovém území České republiky přiděleno správcem daně jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu,
d) evidovaným odesílatelem osoba,
1. která oznámila správci daně, že hodlá odesílat vybrané výrobky dopravované ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy, a
2. které bylo pro účely odeslání vybraných výrobků přiděleno správcem daně na daňovém území České republiky jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu,
71) Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004, v platném znění.".
20. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:
"e) zasíláním doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jednom členském státě na daňové území členského státu od něj odlišného
1. osobou podnikající nebo vykonávající jinou samostatnou hospodářskou činnost a mající místo pobytu nebo sídlo v členském státě, ve kterém je zahájena tato doprava, nebo na účet takové osoby a
2. osobě s místem pobytu nebo sídlem na území členského státu odlišného od státu podle bodu 1, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost,
f) zasílatelem osoba, která zasílá vybrané výrobky nebo jejímž jménem se vybrané výrobky zasílají,
g) zástupcem pro zasílání vybraných výrobků osoba, která byla zasílatelem pověřena pro plnění povinností souvisejících se zasíláním vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České republiky.".
21. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 3b
Částečné ztráty vybraných výrobků
(1) Částečnou ztrátou se pro účely spotřebních daní rozumí ztráta vybraného výrobku,
a) ke které dojde v důsledku povahy vybraného výrobku při jeho výrobě, skladování, dopravě nebo při jiném nakládání s tímto výrobkem,
b) jejíž výše není vyšší než výše technicky zdůvodněné částečné ztráty a
c) která není nepředvídatelnou ztrátou nebo znehodnocením.
(2) Výší technicky zdůvodněné částečné ztráty se pro účely
a) daně z minerálních olejů rozumí výše technicky zdůvodněné ztráty, ke které dochází při skladování nebo dopravě minerálních olejů v důsledku jejich povahy, vypočtená podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu,
b) daně z lihu rozumí částečná ztráta ve výši normy ztrát lihu podle zákona upravujícího líh.
(3) Výpočet výše technicky zdůvodněné ztráty při skladování a dopravě minerálních olejů a koeficient ztrát stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu.
(4) Koeficientem ztrát podle odstavce 3 se rozumí koeficient vyjadřující výši technicky zdůvodněné ztráty při skladování nebo dopravě minerálních olejů na měřicí jednotku vybraného výrobku.
(5) Výší technicky zdůvodněné částečné ztráty se pro účely dopravy v režimu podmíněného osvobození od daně, dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy nebo zasílání rozumí
a) společný práh částečné ztráty podle nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví struktura a obsah dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží,
b) výše technicky zdůvodněné částečné ztráty podle odstavce 2, pokud není stanoven společný práh částečné ztráty podle písmene a).
(6) Pokud není stanovena výše technicky zdůvodněné částečné ztráty podle odstavce 2 nebo 5, je její výše nula.".
22. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova "(§ 9 odst. 1), nebo v souvislosti se ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně [§ 9 odst. 3 písm. a)]" zrušují.
23. V § 4 odst. 1 písm. b) se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 až 4 se označují jako body 1 až 3.
24. V § 4 odst. 1 písm. b) se bod 3 zrušuje.
25. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova "níž došlo k porušení tohoto režimu [§ 9 odst. 3 písm. f) a § 28]" nahrazují slovy "dopravě vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy nebo při zasílání, v jejichž průběhu došlo ztrátou nebo znehodnocením vybraných výrobků anebo jinou skutečností k porušení režimu podmíněného osvobození od daně, podmínek dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy nebo podmínek zasílání ke vzniku povinnosti přiznat a zaplatit daň" a slova "porušení tohoto režimu" se nahrazují slovy "takovém porušení".
26. V § 4 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) která pro účely podnikání přijme na daňovém území České republiky vybrané výrobky dopravované ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy, pokud jí vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit,".
27. V § 4 odst. 1 písmeno h) zní:
"h) která je v případě zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České republiky
1. zasílatelem, pokud tato osoba nepověřila zástupce pro zasílání vybraných výrobků,
2. zástupcem pro zasílání vybraných výrobků, pokud byl pověřen, nebo
3. příjemcem těchto vybraných výrobků, pokud je zasílání vybraných výrobků uskutečněno osobou, které nebylo přiděleno číslo pro účely zasílání, nebo pokud zasílatel nebo zástupce pro zasílání vybraných výrobků neposkytnou zajištění daně.".
28. V § 4 odst. 2 se slova "bodech 1 a 3 a písm. f)" nahrazují slovy "bodě 2, odstavci 1 písm. f), odstavci 4".
29. V § 4 odstavec 4 zní:
"(4) Při dovozu nebo neoprávněném vstupu je plátcem dlužník podle celního kodexu. V případě neoprávněného vstupu odpovídá za daň společně a nerozdílně také právnická nebo fyzická osoba, která se na tomto neoprávněném vstupu podílela.".
30. V § 4 odst. 6 větě druhé a v § 5 odst. 1 větě druhé se slova " , 4 a 5" nahrazují slovy "až 4".
31. V § 5 odst. 5, § 6 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 2, § 24 odst. 5 větě druhé, § 25 odst. 5 větě první, § 37 odst. 2 písm. b) a v § 60 odst. 8 se za slovo "oběhu" vkládají slova "nebo celního režimu konečného užití".
32. Na konci textu § 7 se doplňují slova "anebo vybrané výrobky, u nichž došlo k jejich neoprávněnému vstupu na daňové území Evropské unie".
33. V § 8 se za slovo "dovozem" vkládají slova "anebo neoprávněným vstupem".
34. V § 9 odstavec 2 zní:
"(2) Za okamžik uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu se při uvedení vybraných výrobků do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky jejich
a) dovozem nebo neoprávněným vstupem považuje den vzniku celního dluhu,
b) ztrátou nebo znehodnocením při výrobě, skladování nebo jiném nakládání považuje den jejich zúčtování, nejpozději však třicátý den ode dne zjištění ztráty nebo znehodnocení.".
35. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova "v režimu podmíněného osvobození od daně okamžikem jejich ztráty nebo znehodnocení" nahrazují slovy "ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy nebo zasílaných okamžikem jejich ztráty nebo znehodnocení anebo jiného porušení podmínek dopravy nebo zasílání" a na konci textu písmene se doplňují slova "anebo částečné ztráty".
36. V § 9 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).
37. V § 9 odst. 3 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).
38. V § 9 odst. 3 písm. e) se slova "které jsou určeny" nahrazují slovem "dopraveny" a slova "daňovém území České republiky nebo k plnění úkolů veřejnoprávního subjektu na daňovém území České republiky nebo dnem ukončení dopravy na daňovém území České republiky, pokud tyto výrobky byly přijaty plátcem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. e) v jiném členském státě a jsou dopravovány na daňové území České republiky" se nahrazují slovy "daňové území České republiky".
39. V § 9 odst. 3 písmeno g) zní:
"g) dnem, ve kterém byly na daňovém území České republiky přijaty vybrané výrobky zaslané z jiného členského státu,".
40. V § 11 odst. 1 písm. c) se slova "prováděcího nařízení Rady upravujícího prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty17a) " nahrazují slovy "nařízení Komise, kterým se provádí některá ustanovení směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní".
Poznámka pod čarou č. 17a se zrušuje.
41. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmen f) a g) doplňují slova " ; tyto výrobky mohou být dopravovány z jiného členského státu pouze s doklady podle § 27 nebo 27c a s potvrzeným osvědčením o osvobození od spotřební daně, přičemž toto osvědčení potvrzuje Celní úřad pro hlavní město Prahu".
42. Za § 13c se vkládá nový § 13d, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 13d
Osvobození od daně při ztrátě nebo znehodnocení vybraných výrobků
Od daně jsou také osvobozeny vybrané výrobky, u kterých daňový subjekt prokáže, že v režimu podmíněného osvobození od daně došlo k jejich
a) nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení, nebo
b) částečné ztrátě.".
43. V § 14 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova "Plátci, který dopraví" nahrazují slovy "Evidovanému odesílateli, který odešle", slova "nebo pro plnění úkolů veřejnoprávního subjektu" se zrušují a slova "za podmínek, že" se nahrazují slovy "dnem splnění poslední z těchto podmínek:".
44. V § 14 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
"a) vybrané výrobky jsou dopravovány
1. se zjednodušeným elektronickým průvodním dokladem, nebo
2. s dokladem, který obsahuje stejné údaje jako zjednodušený elektronický průvodní doklad (dále jen "náhradní zjednodušený průvodní doklad"),
b) příslušným orgánem členského státu určení je potvrzeno přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu; pokud evidovaný příjemce nemůže předložit oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického systému z důvodů jiných než uvedených v § 30g odst. 1, musí být potvrzení přijetí vybraných výrobků vydané příslušným orgánem členského státu určení odsouhlaseno správcem daně příslušným místu odeslání vybraných výrobků,".
45. V § 14 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
46. V § 14 odst. 2 písmeno d) zní:
"d) u vybraných výrobků, u nichž během jejich dopravy došlo ke ztrátě nebo znehodnocení anebo jinému porušení podmínek dopravy, evidovaný odesílatel
1. prokáže, že došlo k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení anebo částečné ztrátě, nebo
2. předloží doklad o zaplacení daně v členském státě, ve kterém ztrátou nebo znehodnocením anebo jiným porušením podmínek dopravy vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň, a".
47. V § 14 odst. 2 se závěrečná část ustanovení zrušuje.
48. V § 14 odstavec 3 zní:
"(3) Plátci, který předloží doklad o tom, že daň za vybrané výrobky byla zaplacena na daňovém území České republiky a tyto výrobky byly zaslány fyzické osobě do jiného členského státu, a doklad o tom, že daň za vybrané výrobky byla zaplacena v tomto jiném členském státě, vzniká nárok na vrácení daně dnem předložení těchto dokladů. Pokud při zasílání vybraných výrobků do jiného členského státu došlo ke ztrátě nebo znehodnocení anebo jinému porušení podmínek zasílání, je plátce pro účely vzniku nároku na vrácení daně namísto předložení dokladu o tom, že daň za vybrané výrobky byla zaplacena v členském státě určení, povinen
a) prokázat, že došlo k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení anebo částečné ztrátě, nebo
b) předložit doklad o zaplacení daně v členském státě, ve kterém ztrátou nebo znehodnocením anebo jiným porušením podmínek zasílání vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň.".
49. V § 18 odst. 7 se slova "podle § 9 odst. 3 písm. a)" nahrazují slovy "při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, dopravě vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy nebo při zasílání, v jejichž průběhu došlo ztrátou nebo znehodnocením anebo jiným porušením podmínek dopravy nebo zasílání vybraných výrobků ke vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit" a na konci textu odstavce se doplňují slova "anebo jiného porušení podmínek dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, podmínek dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy nebo podmínek zasílání".
50. V § 18 se odstavec 8 zrušuje.
51. V § 19 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 7 a 10 a v § 78 odst. 3 se slova "podle § 3 písm. f)" zrušují.
52. V § 19 odst. 5 se slova "prostorově ohraničeném místě [§ 3 písm. f)]" nahrazují slovy "daňovém skladu".
53. V § 19 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.
54. V § 19c odst. 1 se slova "evidenční číslo rovněž" zrušují, slova " , nebylo-li přiděleno dříve" se nahrazují slovy "jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně" a na konci odstavce se doplňuje věta "V případě změny povolení se jedinečné číslo přidělené daňovému skladu nemění.".
55. V § 21 odst. 1 písm. a), § 23a odst. 3, § 33e odst. 3, § 43q odst. 1 písm. a), § 58 odst. 1, § 77 odst. 1 a 2, § 90, § 116a odst. 1 a 2 a v § 119 odst. 4 písm. b) se slovo "finančních" nahrazuje slovem "peněžních".
56. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Správce daně v povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků přidělí oprávněnému příjemci pro opakované přijímání vybraných výrobků jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně. V případě změny povolení se jedinečné číslo přidělené oprávněnému příjemci pro opakované přijímání vybraných výrobků nemění.".
57. V § 23b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , a identifikační údaje odesílatele, od kterého mají být vybrané výrobky přijaty".
58. V § 23b se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Správce daně v povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků přidělí oprávněnému příjemci pro jednorázové přijetí vybraných výrobků jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně. V případě změny povolení se jedinečné číslo přidělené oprávněnému příjemci pro jednorázové přijetí vybraných výrobků nemění.".
59. V § 24 odst. 1 se slovo "vývozu" nahrazuje slovem "výstupu" a slovo "dodání," se nahrazuje slovem "dodání".
60. V § 24 odst. 3 větě první se slova " , 3, 4 a § 58 odst. 5 písm. a)" nahrazují slovy "až 5" a věty šestá a sedmá se nahrazují větami "Pokud se pro dopravu vybraných výrobků nepoužije zajištění daně pro provozování daňového skladu, poskytuje se zajištění daně pro každou dopravu zvlášť, a to způsoby podle § 21 odst. 1. Ustanovení § 21 odst. 2, 4 a 5 a § 21a se na toto zajištění použijí obdobně.".
61. V § 24 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Vybrané výrobky lze dopravovat v režimu podmíněného osvobození od daně z místa dovozu, které není daňovým skladem, pouze pokud deklarant nebo jiná osoba, která se přímo nebo nepřímo podílí na vyřizování celních formalit, celnímu úřadu poskytli
a) jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně, jímž je identifikován oprávněný odesílatel, který tyto výrobky odesílá, a
b) jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně, jímž je identifikován příjemce, jemuž jsou vybrané výrobky odeslány.".
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.
62. V § 24 odstavec 5 zní:
"(5) Správce daně může na žádost provozovatele odesílajícího daňového skladu nebo oprávněného odesílatele udělit souhlas s tím, aby zajištění daně poskytli namísto nich nebo společně s nimi také dopravce, provozovatel přijímajícího daňového skladu nebo vlastník vybraných výrobků, pokud s tím osoby, které mají toto zajištění poskytnout, písemně souhlasí. Zajišťuje-li daň dopravce nebo vlastník vybraných výrobků, poskytuje se zajištění daně složením nebo převodem peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně místně příslušným odesílajícímu daňovému skladu.".
63. V § 24 odst. 7 větě druhé se slovo "vývozu" nahrazuje slovem "výstupu", slova "pro dopravu a sledování vybraných výrobků podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému27c) (dále jen "elektronický systém") pohraničním" se zrušují a na konci textu věty se doplňují slova "místně příslušným podle místa výstupu vybraných výrobků (dále jen "celní úřad výstupu")".
Poznámka pod čarou č. 27c se zrušuje.
64. V § 24 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Přijetím vybraných výrobků v místě přímého dodání dochází k jejich uvedení do volného daňového oběhu.".
65. V § 24 odst. 8 se slovo "odesílatel" nahrazuje slovy "osoba, která poskytla zajištění daně," a slova "(§ 27a, 27b, 27d, 27e nebo 27f), a zajištění daně vrátí osobě, která zajištění daně poskytla" se nahrazují slovy " , nebo skutečnost, že v průběhu dopravy v souvislosti s dopravovanými vybranými výrobky jiným způsobem nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, anebo předloží doklad o zaplacení daně, pokud tato povinnost v průběhu dopravy vznikla".
66. V § 24 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:
"(9) V případě uvolnění zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků, které bylo poskytnuto složením nebo převodem peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně, se složená nebo převedená částka na depozitním účtu uvolní k opakovanému použití na zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.
(10) Na žádost osoby, která zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků složením nebo převodem peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně poskytla, se složená nebo převedená částka, která je uvolněna, nebo její část stává přeplatkem této osoby. Vznikne-li takto vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 5 pracovních dnů ode dne jeho vzniku.".
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 11 a 12.
67. V § 24 odst. 11 větě první, § 25 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 25 odst. 1 písm. b) bodě 2, § 25 odst. 1 písm. c) bodě 2, § 25 odst. 9 větě první a v § 27d odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "vývozu" nahrazuje slovem "výstupu".
68. V § 24 odst. 12 se slova "podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní27d) " včetně poznámky pod čarou č. 27d zrušují.
69. V § 25 odst. 1 písm. b) bodě 3 a v § 25 odst. 1 písm. c) bodě 3 se slova "podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) " zrušují a na konci textu bodů se doplňují slova " , který přijímá vybrané výrobky obdobně osvobozené od daně podle právních předpisů jiného členského státu jako vybrané výrobky podle § 11 odst. 1 písm. c) až g)".
70. V § 25 odst. 3 větě druhé se slova "celní úřad uvedený v § 26 odst. 3 písm. b)" zrušují a za slovo "nevydá" se vkládají slova "celní úřad, který rozhoduje o propuštění vybraných výrobků do celního režimu volného oběhu nebo celního režimu konečného užití, (dále jen "celní úřad dovozu")".
71. V § 25 odst. 4 větě čtvrté se slova "poskytl dopravce nebo vlastník vybraných výrobků, pokud s tím dopravce nebo vlastník vybraných výrobků" nahrazují slovy "poskytli namísto nich nebo společně s nimi také dopravce nebo vlastník vybraných výrobků, pokud s tím osoby, které mají toto zajištění poskytnout," a na konci odstavce se doplňuje věta "Zajištění daně může správce daně použít také na úhradu daně, u níž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit na daňovém území jiného členského státu, včetně jejího příslušenství, pokud o to příslušný orgán jiného členského státu požádá.".
72. V § 25 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
"(5) Vybrané výrobky lze dopravovat v režimu podmíněného osvobození od daně z místa dovozu na daňovém území České republiky, které není daňovým skladem, pouze pokud deklarant nebo jiná osoba, která se přímo nebo nepřímo podílí na vyřizování celních formalit, celnímu úřadu poskytli
a) jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně, jímž je identifikován oprávněný odesílatel, který tyto výrobky odesílá,
b) jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně, jímž je identifikován příjemce, jemuž jsou vybrané výrobky odeslány, a
c) doklady prokazující, že je zboží určeno k odeslání do jiného členského státu.".
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.
73. V § 25 odst. 7 větě poslední se slovo "pohraničním" zrušuje a na konci textu odstavce se doplňuje slovo "výstupu".
74. V § 25 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova " ; přijetím vybraných výrobků v místě přímého dodání dochází k jejich uvedení do volného daňového oběhu".
75. V § 25 odstavec 9 zní:
"(9) Pokud bylo poskytnuto zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků a doprava byla ukončena, správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy
a) je příjemci potvrzena skutečnost, že byly splněny podmínky přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, nebo
b) osoba, která poskytla zajištění daně,
1. prokáže, že v souvislosti s dopravovanými vybranými výrobky jiným způsobem nevznikla v průběhu dopravy povinnost daň přiznat a zaplatit, nebo
2. předloží doklad o zaplacení daně, pokud v průběhu dopravy povinnost daň přiznat a zaplatit vznikla.".
76. V § 25 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 až 12, které znějí:
"(10) Lhůta podle odstavce 9 neběží ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě spotřebních daní do
a) dne obdržení odpovědi na tuto žádost,
b) třicátého dne ode dne marného uplynutí lhůty pro poskytnutí odpovědi na tuto žádost, nebo
c) dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce při správě spotřebních daní v dané věci.
(11) V případě uvolnění zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků, které bylo poskytnuto složením nebo převodem peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně, se složená nebo převedená částka na depozitním účtu uvolní k opakovanému použití na zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně.
(12) Na žádost osoby, která zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků složením nebo převodem peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně poskytla, se složená nebo převedená částka, která je uvolněna, nebo její část stává přeplatkem této osoby. Vznikne-li takto vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 5 pracovních dnů ode dne jeho vzniku.".
Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 13 a 14.
77. V § 25 odst. 14 se slova "podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní27d) " nahrazují slovy "na daňovém území České republiky" a na konci odstavce se doplňuje věta "Pokud byla tato doprava vybraných výrobků zahájena na daňovém území České republiky, nelze ji v jejím průběhu rozdělit ani na území jiného členského státu.".
78. V § 26 odst. 1 větě poslední se slova "osobám uvedeným v § 11 odst. 1 písm. d) nebo osobám uvedeným ve směrnici Rady o obecné úpravě spotřebních daní27e) " nahrazují slovy "příjemci, který přijímá vybrané výrobky osvobozené od daně podle § 11 odst. 1 písm. d) nebo obdobně osvobozené podle právních předpisů jiného členského státu".
Poznámka pod čarou č. 27e se zrušuje.
79. V § 26 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "v souladu s nařízením Komise, kterým se provádí některá ustanovení směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní".
80. V § 26 odst. 3 písm. b) se slova " , který rozhoduje o propuštění vybraných výrobků do celního režimu volného oběhu" nahrazují slovem "dovozu".
81. V § 26 odst. 4 se na konci textu věty druhé doplňují slova "a stanoví lhůtu, ve které tento provozovatel nebo oprávněný odesílatel nedostatky odstraní" a ve větě poslední se slova "nebo 4" nahrazují slovy "nebo 5".
82. V § 26 odst. 6 se slova " , kterým se provádí směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní28)" nahrazují slovy "v přenesené pravomoci, kterým se stanoví struktura a obsah dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží".
Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.
83. V § 27 odst. 1 větě první se slova "osobám uvedeným ve směrnici Rady o obecné úpravě spotřebních daní27e) " nahrazují slovy "příjemci, který přijímá vybrané výrobky obdobně osvobozené od daně podle právních předpisů jiného členského státu jako vybrané výrobky podle § 11 odst. 1 písm. d)" a číslo "7" se nahrazuje číslem "8".
84. V § 27 odst. 2 se text "odst. 7" nahrazuje textem "§ 25 odst. 8" a slova "pro místo" se nahrazují slovy "podle místa".
85. V § 27 odstavec 3 zní:
"(3) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována podle § 25 odst. 1 písm. b) bodu 2, orgán uvedený v § 26 odst. 3 odešle elektronický průvodní doklad bezodkladně příslušným orgánům členského státu, v němž je podáno celní prohlášení pro vývoz.".
86. V § 27 odst. 4 se slovo "pohraničnímu" zrušuje a na konci textu odstavce se doplňuje slovo "výstupu".
87. V § 27 odst. 5 větě první se slova "listinný stejnopis" nahrazují slovy "referenční kód" a slova "nebo obchodní doklad, ve kterém je uveden referenční kód," se zrušují a ve větě druhé se slovo "doklad" nahrazuje slovy "referenční kód".
88. V § 27 odst. 6 se číslo "5" nahrazuje číslem "6".
89. V § 27 odst. 7 větě první se slova "ukončení dopravy" nahrazují slovem "určení" a věta poslední se zrušuje.
90. V § 27 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
"(8) Náležitosti návrhu na zrušení elektronického průvodního dokladu podle odstavce 6 a na změnu příjemce nebo místa určení podle odstavce 7 jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví struktura a obsah dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží.
(9) Zrušení elektronického průvodního dokladu podle odstavce 6 a změna příjemce nebo místa určení podle odstavce 7 se provedou postupem podle nařízení Komise, kterým se provádí některá ustanovení směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní.".
91. V nadpisu § 27a se slova "Elektronický průvodní doklad při ukončení dopravy" nahrazují slovy "Oznámení o přijetí".
92. V § 27a odst. 1 větě první se číslo "7" nahrazuje číslem "8", slovo "místu" se nahrazuje slovy "podle místa" a věty druhá a třetí se zrušují.
93. V § 27a odst. 2 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
94. V § 27a odst. 8 se za slova "přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně" vkládají slova "pomocí elektronického systému".
95. V § 27a se doplňuje odstavec 9, který zní:
"(9) Náležitosti oznámení o přijetí vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně podle odstavce 1 nebo 2 jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví struktura a obsah dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží.".
96. Za § 27a se vkládá nový § 27ab, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 27ab
Doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně při vývozu
(1) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována do místa výstupu, je deklarant povinen poskytnout celnímu úřadu, kterému je podáváno celní prohlášení pro vývoz (dále jen "celní úřad vývozu"), referenční kód.
(2) Celní úřad vývozu ověří správnost a platnost údajů uvedených v celním prohlášení pro vývoz, a to porovnáním s údaji uvedenými v elektronickém průvodním dokladu. V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými nebo neúplnými, uvědomí bezodkladně o této skutečnosti příslušné orgány členského státu odeslání.
(3) Pokud správce daně místně příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků obdrží informaci o tom, že příslušný orgán členského státu odeslání shledal při ověření správnosti podle odstavce 2 údaje uvedené v celním prohlášení pro vývoz nesprávnými nebo neúplnými, a má za to, že údaje uvedené v elektronickém průvodním dokladu jsou nesprávné, uvědomí bezodkladně o této skutečnosti odesílatele a stanoví lhůtu, ve které tento odesílatel odstraní nedostatky v elektronickém průvodním dokladu.
(4) Pokud nedojde k vývozu vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně, celní úřad vývozu oznámí pomocí elektronického systému tuto skutečnost bezodkladně příslušným orgánům členského státu odeslání.
(5) Pokud správce daně místně příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků obdrží informaci o tom, že nedojde k vývozu vybraných výrobků, oznámí tuto skutečnost bezodkladně pomocí elektronického systému odesílateli vybraných výrobků.
(6) Odesílatel vybraných výrobků, kterému byla oznámena skutečnost podle odstavce 5, je pomocí elektronického systému povinen zrušit elektronický průvodní doklad nebo změnit místo určení vybraných výrobků.".
97. § 27b včetně nadpisu zní:
 
"§ 27b
Elektronické doklady při vývozu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně
(1) Pokud je doprava vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně uskutečňována do místa výstupu, vyhotoví celní úřad vývozu na základě informací poskytnutých celním úřadem výstupu nebo obdobným orgánem podle právních předpisů jiného členského státu, jejichž správnost a platnost ověřil, oznámení o vývozu vybraných výrobků z daňového území Evropské unie a zašle jej pomocí elektronického systému příslušným orgánům členského státu odeslání.
(2) Náležitosti oznámení o vývozu vybraných výrobků jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví struktura a obsah dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží.
(3) Pokud celní úřad místně příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků obdrží oznámení o vývozu vybraných výrobků, zašle jej pomocí elektronického systému odesílateli vybraných výrobků.".
98. V § 27c odst. 1 písm. c) se slova "nebo 4" nahrazují slovy "nebo 5".
99. V § 27c se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
"(3) Provozovatel daňového skladu nebo oprávněný odesílatel jsou povinni předat doklad podle odstavce 1 písm. a) deklarantovi.
(4) Deklarant je povinen celnímu úřadu vývozu poskytnout kopii dokladu podle odstavce 1 písm. a) nebo referenční kód tohoto dokladu.".
Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 5 až 10.
100. V § 27c odst. 6 větě první se slova "odstavce 3" nahrazují slovy "odstavce 5".
101. V § 27c se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 7 až 9.
102. V § 27c odst. 8 se věta druhá nahrazuje větou "Toto sdělení obsahuje stejné náležitosti jako návrh na změnu příjemce nebo místa určení podle § 27 odst. 8." a na konci odstavce se doplňuje věta "Bezodkladně po obnovení dostupnosti elektronického systému odesílatel podle odstavce 1 předloží orgánu uvedenému v § 26 odst. 3 návrh na změnu příjemce nebo místa určení podle § 27 odst. 7; tato změna se provede pomocí elektronického systému postupem podle nařízení Komise, kterým se provádí některá ustanovení směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní.".
103. V § 27c se odstavec 9 zrušuje.
104. V § 27d odst. 1 písm. b) se slova "specifickým správním" zrušují.
105. V § 27d odst. 1 písm. c) a v § 27d odst. 4 větě druhé se slova "3 až 5" nahrazují slovy "5 a 6".
106. V § 27d odst. 1 závěrečné části ustanovení a v § 27d odst. 2 se slovo "místu" nahrazuje slovy "podle místa".
107. V § 27e odstavec 1 zní:
"(1) Pokud v případech, kdy je doprava vybraných výrobků uskutečňována do místa výstupu, nelze z důvodu nedostupnosti elektronického systému v České republice nebo z důvodů uvedených v § 27d odst. 1 písm. b) nebo c) vyhotovit oznámení
a) o vývozu vybraných výrobků z daňového území Evropské unie, vyhotoví celní úřad vývozu doklad, který obsahuje stejné údaje jako toto oznámení a který potvrzuje, že doprava byla ukončena, nebo
b) příslušným orgánům členského státu odeslání o tom, že nedojde k vývozu vybraných výrobků, vyhotoví celní úřad vývozu doklad, který obsahuje stejné údaje jako toto oznámení.".
108. V § 27e odst. 2 se za slova "vývozu vybraných výrobků" vkládají slova "nebo oznámení o tom, že nedojde k vývozu vybraných výrobků,", za slova "výrobků z daňového území Evropské unie" se vkládají slova "nebo informaci, že nedojde k vývozu vybraných výrobků," a slova "pohraničního celního úřadu" se nahrazují slovy "celního úřadu výstupu".
109. V § 27e odst. 4 se za text "§" vkládají slova "27ab a".
110. V § 27e se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Pokud správce daně místně příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků obdrží náhradní oznámení o vývozu vybraných výrobků, posoudí tento doklad a v případě jeho uznání zaznamená ukončení dopravy do elektronického systému. Při posuzování tohoto oznámení správce daně zohlední důkazní prostředky poskytnuté osobou, která vybrané výrobky odeslala.".
111. V nadpisu § 27f se slovo "dopravě" nahrazuje slovy "ukončení dopravy".
112. V § 27f odst. 1 se slovo "vývozu" nahrazuje slovem "výstupu" a slovo "místu" se nahrazuje slovy "podle místa".
113. V § 27f odst. 3 se slova "osob uvedených ve směrnici Rady o obecné úpravě spotřebních daní27e) " nahrazují slovy "dopravy příjemci, který přijímá vybrané výrobky obdobně osvobozené od daně podle právních předpisů jiného členského státu jako vybrané výrobky podle § 11 odst. 1 písm. d),".
114. V § 28 odst. 1 se za slovo "není" vkládají slova "v důsledku ztráty nebo znehodnocení anebo jiné skutečnosti" a slova "vývozu, osobě uvedené v § 11 odst. 1 písm. c), d) nebo e) nebo příjemci podle směrnice Rady o obecné úpravě spotřebních daní6a) v jiném členském státě" se nahrazují slovy "výstupu, příjemci, který přijímá vybrané výrobky osvobozené od daně podle § 11 odst. 1 písm. c), d) nebo e), nebo osobě, která přijímá vybrané výrobky obdobně osvobozené podle právních předpisů jiného členského státu".
115. V § 28 odst. 2 se slova "ztrát ve smyslu § 49 odst. 11 nebo § 71 odst. 2" nahrazují slovy "částečné ztráty".
116. V § 28 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova "v okamžiku tohoto porušení".
117. V § 28 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova "v okamžiku, kdy bylo toto porušení zjištěno".
118. V § 28 odst. 6 se slovo "daňovému" zrušuje a slova " , ve kterém byla doprava zahájena," se nahrazují slovem "odeslání".
119. V § 28 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova " , který rozhodl o propuštění těchto vybraných výrobků do celního režimu vývozu," nahrazují slovem "vývozu".
120. V § 28 odst. 7 písm. c) se slovo "zcela" zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova "anebo částečné ztráty".
121. V § 28 odst. 7 závěrečné části ustanovení se za slova "od daně" vkládají slova "v místě odeslání na daňovém území České republiky v okamžiku zahájení dopravy" a slova " , který rozhodl o propuštění těchto vybraných výrobků do celního režimu volného oběhu" se nahrazují slovem "dovozu".
122. V § 28 odst. 8 písm. c) se slovo "zcela" zrušuje a za slovo "znehodnocení" se vkládají slova "anebo částečné ztráty".
123. V § 28 odst. 8 závěrečné části ustanovení se za slova "od daně" vkládají slova "v místě odeslání na daňovém území České republiky v okamžiku zahájení dopravy" a slova " , který rozhodl o propuštění těchto vybraných výrobků do celního režimu volného oběhu" se nahrazují slovem "dovozu".
124. V § 28 odst. 9 se slova " , který rozhodl o propuštění těchto vybraných výrobků do celního režimu volného oběhu" nahrazují slovem "dovozu" a číslo "6" se nahrazuje číslem "7".
125. Za § 28 se vkládají nové § 28a až 28h, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 28a
Doprava vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy
(1) Doprava vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy může být uskutečněna pouze mezi
a) evidovaným odesílatelem nebo osobou, které bylo pro účely odeslání vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu z území jiného členského státu přiděleno na území tohoto jiného členského státu jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu, a
b) evidovaným příjemcem nebo osobou, které bylo pro účely přijetí vybraných výrobků na území jiného členského státu přiděleno na území tohoto jiného členského státu jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu.
(2) Pokud je příjemcem vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jednom členském státě a dopravovaných na daňové území odlišného členského státu nebo přes daňové území odlišného členského státu zpět do tohoto členského státu osoba veřejného práva, platí pro účely spotřebních daní, že účelem této dopravy je podnikání.
(3) Pokud jsou vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jednom členském státě dopravované pro účely podnikání přes daňové území odlišného členského státu zpět do tohoto členského státu, lze tyto výrobky dopravovat pouze po vhodné trase.
(4) Dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy lze uskutečnit pouze se zjednodušeným elektronickým průvodním dokladem nebo náhradním zjednodušeným průvodním dokladem.
(5) Za dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy se nepovažuje doprava vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v členském státě a umístěných na palubě letadla nebo lodi dopravujících cestující na daňovém území České republiky, pokud tyto vybrané výrobky nejsou určeny k prodeji na této palubě.
 
§ 28b
Oznámení evidovaného příjemce
(1) Osoba, která hodlá pro účely podnikání přijímat vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě a dopravené na daňové území České republiky, je povinna tuto skutečnost oznámit správci daně před prvním zahájením dopravy těchto vybraných výrobků.
(2) Správce daně přidělí na základě oznámení podle odstavce 1 osobě, která podala toto oznámení, jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu a sdělí jej této osobě. To neplatí, pokud správce daně této osobě již takové číslo přidělil k tomuto místu určení jako evidovanému odesílateli s výjimkou odesílatele podle § 28d.
 
§ 28c
Oznámení evidovaného odesílatele
(1) Osoba, která hodlá pro účely podnikání odesílat vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného členského státu, je povinna tuto skutečnost oznámit správci daně před prvním zahájením dopravy těchto vybraných výrobků.
(2) Správce daně přidělí na základě oznámení podle odstavce 1 osobě, která podala toto oznámení, jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu a sdělí jej této osobě. To neplatí, pokud správce daně této osobě již takové číslo přidělil k tomuto místu odeslání jako evidovanému příjemci s výjimkou příjemce podle § 28d.
 
§ 28d
Oznámení dočasného evidovaného příjemce a evidovaného odesílatele
(1) V případě, že osoba hodlá přijímat nebo odesílat vybrané výrobky dopravované ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy pouze v předem oznámeném množství a pouze od jednoho odesílatele nebo jednomu příjemci, uvede v oznámení podle § 28b odst. 1 nebo § 28c odst. 1 i množství vybraných výrobků, které mají být přijaty nebo odeslány.
(2) Jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu přidělené na základě oznámení podle odstavce 1 zanikne po jeho použití na přijetí nebo odeslání uvedeného množství vybraných výrobků nebo nejpozději uplynutím 3 měsíců ode dne přidělení tohoto čísla.
 
§ 28e
Oznámení ve věci dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy
(1) Oznámení ve věci dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy podle § 28b až 28d (dále jen "oznámení ve věci dopravy") lze podat pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
(2) Oznámení ve věci dopravy kromě obecných náležitostí podání obsahuje
a) údaje označující správce daně,
b) údaje o tom, zda se oznamuje přijímání nebo odesílání vybraných výrobků dopravovaných ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy, případně údaj o dočasné povaze této činnosti,
c) identifikační, kontaktní a platební údaje oznamovatele a
d) adresu místa určení nebo odeslání vybraných výrobků a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu tohoto místa.
(3) Oznámení ve věci dopravy může oznamovatel změnit nebo vzít zpět do doby, než je správcem daně přiděleno jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu, pokud se toto číslo přiděluje.
 
§ 28f
Postup k odstranění pochybností v údajích v oznámení ve věci dopravy
Nedošlo-li na výzvu správce daně k odstranění pochybností v údajích v oznámení ve věci dopravy, stává se oznámení ve věci dopravy dnem uplynutí lhůty stanovené v této výzvě neúčinným. O tom pořídí správce daně úřední záznam a vyrozumí oznamovatele. Vyrozumění není třeba v případě, že oznamovatel na výzvu k odstranění pochybností neučinil vůči správci daně žádný úkon.
 
§ 28g
Lhůta pro přidělení jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu
Správce daně přidělí oznamovateli jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podání oznámení ve věci dopravy, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností správce daně o údajích v tomto oznámení.
 
§ 28h
Zrušení jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu
(1) Správce daně zruší jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu
a) na základě oznámení evidovaného příjemce nebo evidovaného odesílatele, nebo
b) z moci úřední.
(2) Evidovaný příjemce nebo evidovaný odesílatel podají správci daně oznámení podle odstavce 1 písm. a), pokud již nehodlají přijímat na místě určení ani odesílat z místa odeslání, pro která jim byla přidělena jedinečná čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu, vybrané výrobky dopravované ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy. Na toto oznámení se použijí § 28e odst. 1, § 28e odst. 2 písm. a), c) a d) a § 28f obdobně.
(3) Správce daně zruší jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu z moci úřední, pokud toto číslo není v elektronickém systému použito déle než 1 rok.
(4) O zrušení jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu správce daně evidovaného příjemce nebo evidovaného odesílatele vyrozumí.".
126. Za § 28h se vkládají nové § 28i a 28j, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 28i
Zahájení a ukončení dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy
Doprava vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy je
a) zahájena okamžikem, kdy tyto vybrané výrobky opustí místo odeslání, které je uvedeno ve zjednodušeném elektronickém průvodním dokladu nebo náhradním zjednodušeném průvodním dokladu,
b) ukončena okamžikem přijetí vybraných výrobků evidovaným příjemcem na daňovém území České republiky nebo v jiném členském státě osobou, které bylo pro účely přijetí vybraných výrobků přiděleno na území jiného členského státu jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu, na místě určení, které je uvedeno ve zjednodušeném elektronickém průvodním dokladu nebo náhradním zjednodušeném průvodním dokladu.
 
§ 28j
Porušení podmínek dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy
(1) K porušení podmínek dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy dojde, pokud u dopravovaných vybraných výrobků není v důsledku ztráty nebo znehodnocení nebo jiné skutečnosti řádně ukončena jejich doprava převzetím vybraných výrobků evidovaným příjemcem nebo osobou, které bylo pro účely přijetí vybraných výrobků přiděleno na území jiného členského státu jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu, na místě určení, pokud se nejedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení nebo částečnou ztrátu.
(2) K porušení podmínek dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy dojde, pokud je doprava uskutečněna
a) mezi jinými osobami než osobami podle § 28a odst. 1, nebo
b) bez zjednodušeného elektronického průvodního dokladu nebo náhradního zjednodušeného průvodního dokladu.
(3) Dojde-li k porušení podmínek dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy, použijí se § 28 odst. 4, 5, 10 a 11 obdobně.
(4) Správce daně poskytne příslušnému orgánu členského státu odeslání a příslušnému orgánu členského státu určení informaci o
a) vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit porušením podmínek dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy na daňovém území České republiky,
b) nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení nebo částečné ztrátě, ke kterým došlo na daňovém území České republiky při dopravě vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy.".
127. § 29 a 30 včetně nadpisů znějí:
 
"§ 29
Zajištění a placení daně při dopravě vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy
(1) Evidovaný příjemce je povinen před zahájením dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě a dopravovaných pro účely podnikání na daňové území České republiky poskytnout zajištění daně ve výši, kterou by byl povinen přiznat a zaplatit, pokud by vybrané výrobky byly uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky. Evidovaný příjemce poskytuje zajištění daně převodem nebo složením peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně.
(2) Správce daně může na žádost evidovaného příjemce udělit souhlas s tím, aby zajištění daně poskytli namísto evidovaného příjemce nebo společně s ním také dopravce, vlastník nebo evidovaný odesílatel vybraných výrobků, pokud s tím osoby, které mají toto zajištění poskytnout, písemně souhlasí. Tyto osoby poskytnou zajištění daně převodem nebo složením peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně zřízený správcem daně místně příslušným evidovanému příjemci.
(3) Na žádost osoby, která poskytla zajištění daně, použije správce daně zajištění daně na úhradu daně vzniklé podle § 9 odst. 3 písm. a) nebo e).
(4) Správce daně použije zajištění daně na úhradu daně vzniklé podle § 9 odst. 3 písm. a) nebo e) včetně jejího příslušenství, pokud není daň zaplacena ve lhůtě splatnosti. Zajištění daně může správce daně použít také na úhradu daně, u níž tímto způsobem vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit na daňovém území jiného členského státu, včetně jejího příslušenství, pokud o to požádá příslušný orgán jiného členského státu.
(5) Správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně, které nebylo použito na úhradu daně podle odstavce 3 nebo 4, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy osoba, která poskytla zajištění daně,
a) prokáže, že byla daň, u níž vznikla povinnost tuto daň přiznat a zaplatit na daňovém území České republiky přijetím vybraných výrobků, uhrazena jiným způsobem,
b) prokáže, že došlo k nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení nebo částečné ztrátě anebo že jiným způsobem nevznikla povinnost přiznat a zaplatit daň, nebo
c) předloží doklad o zaplacení daně v členském státě, ve kterém v průběhu dopravy vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě a dopravovaných pro účely podnikání na daňové území České republiky vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.
(6) Lhůta podle odstavce 5 neběží ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě spotřebních daní do
a) dne obdržení odpovědi na tuto žádost,
b) třicátého dne ode dne marného uplynutí lhůty pro poskytnutí odpovědi na tuto žádost, nebo
c) dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce při správě spotřebních daní v dané věci.
(7) V případě uvolnění zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků, které bylo poskytnuto složením nebo převodem peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně, se složená nebo převedená částka na depozitním účtu uvolní k opakovanému použití na zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu.
(8) Na žádost osoby, která zajištění daně pro dopravu vybraných výrobků složením nebo převodem peněžních prostředků na depozitní účet pro zajištění daně poskytla, se složená nebo převedená částka, která je uvolněna, nebo její část stává přeplatkem této osoby. Vznikne-li takto vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně bez žádosti do 5 pracovních dnů ode dne jeho vzniku.
 
§ 30
Návrh zjednodušeného elektronického průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy
(1) Evidovaný odesílatel před zahájením dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy vyhotoví návrh zjednodušeného elektronického průvodního dokladu pomocí elektronického systému v souladu s nařízením Komise, kterým se provádí některá ustanovení směr- nice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní, a zašle ho pomocí tohoto systému správci daně místně příslušnému podle místa odeslání vybraných výrobků.
(2) Náležitosti návrhu zjednodušeného elektronického průvodního dokladu jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví struktura a obsah dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží.
(3) Správce daně podle odstavce 1 ověří správnost a platnost údajů uvedených v návrhu zjednodušeného elektronického průvodního dokladu. V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými nebo neúplnými, uvědomí bezodkladně o této skutečnosti evidovaného odesílatele a stanoví lhůtu, ve které tento odesílatel nedostatky odstraní.
(4) Nevykazuje-li návrh zjednodušeného elektronického průvodního dokladu vady, přidělí správce daně podle odstavce 1 tomuto návrhu referenční kód a sdělí jej evidovanému odesílateli. Tento správce daně zašle bezodkladně zjednodušený elektronický průvodní doklad pomocí elektronického systému příslušným orgánům členského státu určení.
(5) Pokud správce daně místně příslušný podle místa určení vybraných výrobků obdrží pomocí elektronického systému zjednodušený elektronický průvodní doklad, doručí ho pomocí elektronického systému evidovanému příjemci.".
Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.
128. Za § 30 se vkládají nové § 30a až 30h, které včetně nadpisů znějí:
 
"§ 30a
Zjednodušený elektronický průvodní doklad při zahájení dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy
Evidovaný odesílatel je povinen předat referenční kód zjednodušeného elektronického průvodního dokladu osobě, která vybrané výrobky fyzicky dopravuje. V průběhu dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy je tato osoba povinna předložit referenční kód správci daně, který si jej vyžádá.
 
§ 30b
Změna místa určení během dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy
(1) Evidovaný odesílatel může v průběhu dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy změnit místo určení vybraných výrobků, pokud se toto místo
a) nachází na území členského státu určení a nedojde ke změně evidovaného příjemce, nebo
b) shoduje s místem odeslání.
(2) Náležitosti návrhu na změnu místa určení vybraných výrobků podle odstavce 1 jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví struktura a obsah dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží.
(3) Změna místa určení vybraných výrobků podle odstavce 1 se provede pomocí elektronického systému postupem podle nařízení Komise, kterým se provádí některá ustanovení směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní.
 
§ 30c
Oznámení o přijetí vybraných výrobků dopravovaných ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy
(1) Evidovaný příjemce, který na daňovém území České republiky přijal vybrané výrobky dopravované ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy, je povinen do 5 pracovních dnů po ukončení této dopravy oznámit pomocí elektronického systému přijetí těchto vybraných výrobků správci daně místně příslušnému podle místa určení vybraných výrobků.
(2) Náležitosti oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu jsou stanoveny v nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví struktura a obsah dokladů vyměňovaných v souvislosti s dopravou zboží podléhajícího spotřební dani a prahy ztráty v důsledku povahy zboží.
(3) Správce daně podle odstavce 1 ověří správnost a platnost údajů uvedených v oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu. V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými nebo neúplnými, uvědomí bezodkladně o této skutečnosti evidovaného příjemce a stanoví lhůtu, ve které tento příjemce nedostatky odstraní.
(4) Pokud oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu neobsahuje vady, potvrdí správce daně podle odstavce 1 evidovanému příjemci přijetí tohoto oznámení a zašle jej pomocí elektronického systému příslušným orgánům členského státu odeslání.
(5) Pokud správce daně místně příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků obdrží pomocí elektronického systému oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu, doručí ho pomocí elektronického systému evidovanému odesílateli.
 
§ 30d
Oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu dopravovaných mezi členskými státy přes daňové území jiného členského státu zpět na daňové území České republiky
(1) Evidovaný příjemce, který na daňovém území České republiky přijal vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky a dopravované ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy zpět na daňové území České republiky, je povinen do 5 pracovních dnů po ukončení této dopravy oznámit pomocí elektronického systému přijetí těchto vybraných výrobků správci daně místně příslušnému podle místa určení vybraných výrobků.
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje stejné náležitosti jako oznámení podle § 30c odst. 1.
(3) Ustanovení § 30c odst. 3 se na oznámení podle odstavce 1 použije obdobně.
(4) Pokud oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu neobsahuje vady, potvrdí správce daně podle odstavce 1 evidovanému příjemci přijetí tohoto oznámení a doručí ho pomocí elektronického systému evidovanému odesílateli.
 
§ 30e
Nedostupnost elektronického systému při zahájení a během dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy
(1) Pokud je elektronický systém v době do okamžiku zahájení dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy nedostupný, může evidovaný odesílatel takovou dopravu zahájit pouze se souhlasem správce daně místně příslušného podle místa odeslání vybraných výrobků a pokud
a) jsou vybrané výrobky dopravovány s náhradním zjednodušeným průvodním dokladem namísto zjednodušeného elektronického průvodního dokladu,
b) před zahájením dopravy o této skutečnosti uvědomí tohoto správce daně a předloží mu náhradní zjednodušený průvodní doklad a
c) poskytne tomuto správci daně informace o důvodech nedostupnosti elektronického systému v případě, že za tuto nedostupnost elektronického systému nese odpovědnost.
(2) Evidovaný odesílatel je povinen uchovávat náhradní zjednodušený průvodní doklad po dobu 10 let ode dne zahájení dopravy, které se týká.
(3) V případě nedostupnosti elektronického systému během dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy sdělí evidovaný odesílatel správci daně místně příslušnému podle místa odeslání vybraných výrobků změnu místa jejich určení podle § 30b odst. 1 před započetím této změny. Toto sdělení obsahuje stejné náležitosti jako návrh na změnu místa určení vybraných výrobků podle § 30b odst. 2.
 
§ 30f
Obnovení dostupnosti elektronického systému
(1) Bezodkladně po obnovení dostupnosti elektronického systému evidovaný odesílatel, který zahájil dopravu s náhradním zjednodušeným průvodním dokladem nebo který změnil místo určení vybraných výrobků, předloží správci daně místně příslušnému podle místa odeslání vybraných výrobků návrh zjednodušeného elektronického průvodního dokladu nebo návrh na změnu místa určení vybraných výrobků.
(2) Správce daně podle odstavce 1 ověří správnost a platnost údajů uvedených v návrhu zjednodušeného elektronického průvodního dokladu, a to zejména porovnáním údajů uvedených v náhradním zjednodušeném průvodním dokladu s návrhem zjednodušeného elektronického průvodního dokladu. V případě, že uvedené údaje shledá nesprávnými nebo neúplnými, uvědomí bezodkladně o této skutečnosti evidovaného odesílatele a stanoví lhůtu, ve které tento odesílatel nedostatky odstraní.
(3) Nevykazuje-li návrh zjednodušeného elektronického průvodního dokladu vady, použije se § 30 odst. 4 a 5 obdobně.
(4) Změna místa určení vybraných výrobků se provede pomocí elektronického systému postupem podle nařízení Komise, kterým se provádí některá ustanovení směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní.
 
§ 30g
Nedostupnost elektronického systému při ukončení dopravy vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy
(1) Evidovaný příjemce použije pro oznámení přijetí vybraných výrobků dopravovaných ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy na daňové území České republiky doklad obsahující stejné údaje jako oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu, pokud při ukončení této dopravy nemůže toto oznámení pomocí elektronického systému předložit z důvodu nedostupnosti elektronického systému v místě
a) určení vybraných výrobků, nebo
b) odeslání vybraných výrobků, pokud do okamžiku přijetí vybraných výrobků neobdržel zjednodušený elektronický průvodní doklad prostřednictvím elektronického systému.
(2) Evidovaný příjemce předloží doklad podle odstavce 1 správci daně místně příslušnému podle místa určení vybraných výrobků bezodkladně po přijetí vybraných výrobků.
(3) Bezodkladně po obnovení dostupnosti elektronického systému předloží evidovaný příjemce oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu. Ustanovení § 30c odst. 3 a 4 se použijí obdobně.
(4) Pokud evidovaný příjemce do konce dne, kdy byly vybrané výrobky přijaty, nepředloží z důvodů uvedených v odstavci 1 správci daně místně příslušnému podle místa určení vybraných výrobků oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu pomocí elektronického systému, správce daně zašle kopii dokladu podle odstavce 1 příslušným orgánům členského státu odeslání.
(5) Pokud správce daně místně příslušný podle místa odeslání vybraných výrobků obdrží od příslušného orgánu členského státu určení doklad podle odstavce 1, doručí jej evidovanému odesílateli.
 
§ 30h
Náhradní doklad potvrzující přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu
(1) Pokud evidovaný příjemce nemůže předložit oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu pomocí elektronického systému z důvodů jiných než uvedených v § 30g odst. 1, je povinen předložit správci daně místně příslušnému podle místa určení vybraných výrobků náhradní doklad o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu, který musí obsahovat stejné údaje jako oznámení o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu.
(2) Ustanovení § 30c odst. 3 až 5 se na náhradní doklad o přijetí vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu použijí obdobně.".
129. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.
130. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
131. V § 32 odst. 4 se slova "rozhodnout o tom, že" nahrazují slovem "považovat", slova "lze považovat" se zrušují a slova "uvedené v odstavci 4" se nahrazují slovy "množství vybraných výrobků pro osobní spotřebu".
132. V § 33 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
133. V § 33 odst. 1 se slova "Osoba, která vybrané výrobky zasílá z jiného členského státu na daňové území České republiky osobě podle odstavce 1, ustanoví pro splnění této povinnosti" nahrazují slovy "Zasílatel může pověřit pro plnění povinností vyplývajících ze zasílání vybraných výrobků z jiného členského státu na daňové území České republiky".
134. V § 33 odstavec 4 zní:
"(4) Pokud je zástupce pro zasílání vybraných výrobků pověřen více zasílateli, plní povinnosti vyplývající ze zasílání vybraných výrobků za každého zasílatele samostatně.".
135. § 33a až 33d včetně nadpisů znějí:
 
"§ 33a
Oznámení zasílatele
(1) Osoba, která hodlá zasílat vybrané výrobky z jiného členského státu na daňové území České republiky, je povinna tuto skutečnost oznámit správci daně před prvním zasláním těchto vybraných výrobků; toto oznámení lze podat pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.
(2) Oznámení podle odstavce 1 kromě obecných náležitostí podání obsahuje
a) údaje označující správce daně a oznámení, které je činěno, a
b) identifikační, kontaktní a platební údaje oznamovatele.
(3) Pokud je pověřen zástupce pro zasílání vybraných výrobků, je součástí oznámení podle odstavce 1 plná moc s úředně ověřeným podpisem pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky.
(4) Oznámení podle odstavce 1 může oznamovatel změnit nebo vzít zpět do doby, než je správcem daně osobě podle odstavce 1 přiděleno číslo pro účely zasílání, pokud se toto číslo přiděluje.
(5) Správce daně přidělí na základě oznámení podle odstavce 1 osobě podle odstavce 1 číslo pro účely zasílání a sdělí jej této osobě.
 
§ 33b
Postup k odstranění pochybností v údajích v oznámení zasílatele
Nedošlo-li na výzvu správce daně k odstranění pochybností v údajích v oznámení zasílatele, stává se oznámení zasílatele dnem uplynutí lhůty stanovené v této výzvě neúčinným. O tom pořídí správce daně úřední záznam a vyrozumí oznamovatele. Vyrozumění není třeba v případě, že oznamovatel na výzvu k odstranění pochybností neučinil vůči správci daně žádný úkon.
 
§ 33c
Lhůta pro přidělení čísla pro účely zasílání
Správce daně přidělí číslo pro účely zasílání ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne podání oznámení zasílatele, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností správce daně o údajích v tomto oznámení.
 
§ 33d
Zrušení čísla pro účely zasílání
(1) Správce daně zruší číslo pro účely zasílání
a) na základě oznámení zasílatele, nebo
b) z moci úřední.
(2) Zasílatel učiní oznámení podle odstavce 1 písm. a), pokud již nehodlá zasílat vybrané výrobky z jiného členského státu na daňové území České republiky. Toto oznámení lze podat pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Na toto oznámení se použijí § 33a odst. 2 a § 33b obdobně.
(3) Správce daně zruší číslo pro účely zasílání z moci úřední, pokud toto číslo nebylo použito déle než 1 rok.
(4) O zrušení čísla pro účely zasílání správce daně vyrozumí zasílatele.".
136. V § 33e odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 33i odst. 1 se slova "Zástupce pro zasílání vybraných výrobků" nahrazují slovem "Zasílatel".
137. § 33f se včetně nadpisu zrušuje.
138. V § 33g odst. 1 se slova "zástupce pro zasílání vybraných výrobků" nahrazují slovem "zasílatele".
139. V § 33g odst. 2 se slova "zástupce pro zasílání vybraných výrobků" nahrazují slovem "zasílatel".
140. V § 33h se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Zajištění daně může správce daně použít také na úhradu daně, u níž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit na daňovém území jiného členského státu, včetně jejího příslušenství, pokud o to příslušný orgán jiného členského státu požádá.".
141. V § 33h odstavec 2 zní:
"(2) Správce daně rozhodne o uvolnění zajištění daně, které nezaniklo podle odstavce 1, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy osoba, která poskytla zajištění daně,
a) prokáže, že byla daň, u níž vznikla povinnost tuto daň přiznat a zaplatit na daňovém území České republiky přijetím vybraných výrobků, uhrazena jiným způsobem,
b) prokáže, že v souvislosti se zasílanými vybranými výrobky jiným způsobem nevznikla v průběhu dopravy povinnost daň přiznat a zaplatit, nebo
c) předloží doklad o zaplacení daně v členském státě, ve kterém v průběhu zasílání vybraných výrobků vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.".
142. V § 33h se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
"(3) Lhůta podle odstavce 2 neběží ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě spotřebních daní do
a) dne obdržení odpovědi na tuto žádost,
b) třicátého dne ode dne marného uplynutí lhůty pro poskytnutí odpovědi na tuto žádost, nebo
c) dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce při správě spotřebních daní v dané věci.
(4) Zánikem zajištění daně nebo pravomocným rozhodnutím o uvolnění zajištění daně se stává složená nebo převedená částka na depozitním účtu pro zajištění daně, která nebyla převedena na úhradu daně, přeplatkem zasílatele. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej správce daně zasílateli bez žádosti do 5 pracovních dnů od jeho vzniku.
(5) Požádá-li zasílatel správce daně o nevrácení vratitelného přeplatku, který se vrací bez žádosti podle odstavce 4, může v žádosti také uvést, že má být vratitelný přeplatek ponechán na depozitním účtu pro zajištění daně k opakovanému použití na zajištění daně při zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky.".
143. V nadpisu § 33i se slova "vedená zástupcem pro" nahrazují slovem "o".
144. V § 33j se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
145. V § 33k odst. 1 se slova "Osoba s místem pobytu nebo sídlem na daňovém území České republiky může zaslat vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky osobě se sídlem nebo s místem pobytu na území jiného členského státu, která nepodniká ani nevykonává jinou samostatnou hospodářskou činnost, pokud to" nahrazují slovy "Zaslat vybrané výrobky z daňového území České republiky do jiného členského státu lze pouze, pokud to osoba, která zboží odesílá,".
146. § 33l včetně nadpisu zní:
 
"§ 33l
Porušení podmínek zasílání
(1) K porušení podmínek zasílání dojde, pokud u zasílaných vybraných výrobků není v důsledku ztráty nebo znehodnocení nebo jiné skutečnosti řádně ukončena jejich doprava převzetím vybraných výrobků příjemcem podle § 3 odst. 2 písm. e) bodu 2; to neplatí, pokud se jedná o nepředvídatelnou ztrátu nebo znehodnocení nebo částečnou ztrátu a správce daně byl o této události bezodkladně informován.
(2) K porušení podmínek zasílání dojde, pokud
a) je zasílání uskutečněno osobou, které nebylo přiděleno číslo pro účely zasílání, nebo
b) zasílatel neposkytne zajištění daně.
(3) Dojde-li k porušení podmínek zasílání, použijí se § 28 odst. 4, 5, 10 a 11 obdobně.
(4) Správce daně poskytne příslušnému orgánu členského státu odeslání a příslušnému orgánu členského státu určení informaci o
a) vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit porušením podmínek zasílání na daňovém území České republiky, nebo
b) nepředvídatelné ztrátě nebo znehodnocení nebo částečné ztrátě, ke kterým došlo na daňovém území České republiky při zasílání.".
147. V § 36 odst. 1 písm. c) se slova "nebo na třetím území" zrušují.
148. V § 36a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Správce daně v povolení k prodeji za ceny bez daně přidělí držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně jedinečné číslo pro dopravu v režimu podmíněného osvobození od daně. V případě změny povolení se jedinečné číslo přidělené držiteli povolení k prodeji za ceny bez daně nemění.".
149. V § 39a odst. 1 se slova "uvedený v § 3 písm. j)" zrušují.
150. V § 42 odst. 1 písm. a) se číslo "30" nahrazuje textem "30a, 30e" a za číslo "51," se vkládá text "58b,".
151. V § 43 se slova "podle § 3 písm. j)" zrušují.
152. V § 44 odst. 2 a v § 46 odst. 2 se na konci textu odstavců doplňuje text "odst. 6".
153. V § 49 odst. 10, 13 a 14 se slova "uvedených v § 3 písm. p)" zrušují.
154. V § 49 odstavec 11 zní:
"(11) Výší technicky zdůvodněné částečné ztráty se pro účely osvobození od daně z minerálních olejů při částečné ztrátě, ke které došlo v důsledku povahy minerálního oleje při jeho výrobě, rozumí výše technicky zdůvodněné ztráty, kterou určí správce daně na základě posouzení charakteru činnosti daňového subjektu a obvyklé výše ztráty, ke které došlo v důsledku povahy minerálního oleje při jeho výrobě obdobnými daňovými subjekty při stejné činnosti.".
155. V § 49 se odstavec 12 zrušuje.
Dosavadní odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 12 a 13.
156. V § 50 odst. 4 se za větu první vkládá věta "Toto oznámení se podává elektronicky prostřednictvím elektronického portálu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup; v případě nedostupnosti elektronického portálu oznámí odesílatel tuto dopravu jiným vhodným způsobem.".
157. V § 52a odst. 4 se slova "13 nebo 14" nahrazují slovy "12 nebo 13".
158. V § 58 odstavec 5 zní:
"(5) Při dopravě minerálních olejů produktovodem se zajištění daně nevyžaduje; v řádně odůvodněných případech může správce daně rozhodnout, že se zajištění daně vyžaduje.".
159. § 58b včetně nadpisu zní:
 
"§ 58b
Doprava minerálních olejů mezi členskými státy pro účely podnikání
(1) Na dopravu minerálních olejů uvedených do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky do jiného členského státu pro účely podnikání se použijí § 28a až 30b, 30e a 30f obdobně s tím, že tato doprava nemusí být uskutečněna pro osobu, které bylo pro účely přijetí vybraných výrobků na území jiného členského státu přiděleno na území tohoto jiného členského státu jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu, pokud jde o minerální oleje, které
a) jsou uvedeny v § 45 odst. 1 až 3,
b) nejsou uvedeny v § 59 odst. 1 a
c) podle právních předpisů jiného členského státu, do kterého jsou dopravovány, se nedopravují se zjednodušeným elektronickým průvodním dokladem.
(2) Na minerální oleje dopravované z jiného členského státu na daňové území České republiky se použijí § 28a až 30b, 30e a 30f obdobně s tím, že tato doprava nemusí být uskutečněna osobou, které bylo pro účely odeslání vybraných výrobků z území jiného členského státu přiděleno na území tohoto jiného členského státu jedinečné číslo pro dopravu ve volném daňovém oběhu, pokud jde o minerální oleje, které
a) jsou uvedeny v § 45 odst. 1 až 3,
b) nejsou uvedeny v § 59 odst. 1 a
c) podle právních předpisů jiného členského státu, ze kterého jsou dopravovány, se nedopravují se zjednodušeným elektronickým průvodním dokladem.
(3) Při dopravě minerálních olejů podle odstavce 1 je evidovaný odesílatel povinen
a) do návrhu zjednodušeného elektronického průvodního dokladu uvést daňové identifikační číslo příjemce minerálních olejů v jiném členském státě namísto jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu evidovaného příjemce a
b) oznámit pomocí elektronického systému nebo při jeho nedostupnosti jiným vhodným způsobem správci daně místně příslušnému podle místa odeslání minerálních olejů skutečnost, že vybrané výrobky opustily daňové území České republiky, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(4) Doprava minerálních olejů podle odstavce 1 se považuje za ukončenou okamžikem, kdy tyto minerální oleje opustí daňové území České republiky.
(5) Při dopravě minerálních olejů podle odstavce 2 je evidovaný příjemce povinen
a) plnit povinnosti evidovaného odesílatele podle § 30 vůči správci daně místně příslušnému podle místa přijetí vybraných výrobků,
b) do návrhu zjednodušeného elektronického průvodního dokladu uvést daňové identifikační číslo přidělené odesílateli minerálních olejů v jiném členském státě namísto jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu odesílatele,
c) oznámit pomocí elektronického systému nebo při jeho nedostupnosti jiným vhodným způsobem správci daně místně příslušnému podle místa přijetí minerálních olejů přijetí těchto minerálních olejů, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; toto oznámení obsahuje stejné náležitosti jako oznámení podle § 30c odst. 1 s tím, že obsahuje daňové identifikační číslo přidělené odesílateli minerálních olejů v jiném členském státě namísto jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu odesílatele.
(6) Minerální oleje uvedené pod kódem nomenklatury 2710 19 29, které byly uvedeny do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro jiné účely než pro pohon motorů, výrobu tepla nebo výrobu směsí uvedených v § 45 odst. 2 a které jsou prokazatelně dopravovány do jiného členského státu v jednotkovém balení o objemu do 5 litrů včetně, jsou dopravovány bez zjednodušeného elektronického průvodního dokladu.".
160. V § 60 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 až 13, které znějí:
"(11) Oznámení podle odstavce 10 se činí elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to prostřednictvím
a) elektronického portálu v případě dopravy zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) pouze na daňovém území České republiky, nebo
b) elektronického systému v případě dopravy zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy.
(12) V případě nedostupnosti elektronického portálu nebo elektronického systému se oznámení podle odstavce 10 činí jiným vhodným způsobem.
(13) Součástí oznámení podle odstavce 10 je písemný souhlas osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2, dopravce nebo vlastníka zkapalněných ropných plynů podle § 45 odst. 1 písm. f) a g) s poskytnutím zajištění daně.".
Dosavadní odstavce 11 až 14 se označují jako odstavce 14 až 17.
161. V § 60a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
162. § 60c včetně nadpisu zní:
 
"§ 60c
Oznamovací povinnost držitele povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
(1) Držitel povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu je povinen správci daně do 5 dnů od prvního nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) a g) od nového dodavatele oznámit tohoto dodavatele elektronicky prostřednictvím elektronického portálu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Držitel povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu je povinen správci daně do 5 dnů po uplynutí jednoho roku od posledního nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) a g) od daného dodavatele oznámit ukončení nákupu těchto zkapalněných ropných plynů od tohoto dodavatele elektronicky prostřednictvím elektronického portálu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Oznámení podle odstavců 1 a 2 kromě obecných náležitostí podání obsahuje obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo dodavatele.".
163. V § 60d odst. 1 písm. a) a v § 135h odst. 3 písm. c) se číslo "11" nahrazuje číslem "14".
164. V § 66 odst. 1 písm. a) až c) a v § 66 odst. 2 se text "71 odst. 1" nahrazuje číslem "71".
165. V § 66 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo".
166. V § 66 odst. 1 písm. c) se slovo " , nebo" nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 46 se zrušuje.
167. V § 67 odst. 5 větě druhé se text "písm. d)" nahrazuje textem "písm. c)".
168. V § 68 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).
169. V § 68 písm. d), § 72 odst. 1, § 72 odst. 4 větě první, § 73 odst. 1, § 75 odst. 2, § 79 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 135j odst. 1 se text "odst. 1" zrušuje.
170. V § 71 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
171. V § 71a odst. 1 se za slovo "zjednodušeným" vkládá slovo "elektronickým".
172. V § 75 odst. 3 se slova "až c)" nahrazují slovy "a b)" a text "odst. 1" se zrušuje.
173. V § 79 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 74 zní:
"(4) Líh obecně denaturovaný podle zákona o lihu52) určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro výrobu etyl-terciál-butyl-éteru se na daňovém území České republiky dopravuje s dokladem vystaveným odesílatelem, který obsahuje
a) identifikační údaje odesílatele,
b) identifikační údaje příjemce,
c) místo dodání,
d) celkové množství obecně denaturovaného lihu v litrech při 20 °C a objemové procento lihu,
e) množství lihu v litrech etanolu zaokrouhlené na 2 desetinná místa při 20 °C,
f) druh a množství obecného denaturačního prostředku v litrech podle nařízení Komise o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně74) a
g) datum vystavení dokladu.
74) Nařízení Komise (ES) č. 3199/93 ze dne 22. listopadu 1993 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně, v platném znění.".
174. V § 86 odstavec 2 zní:
"(2) Výší technicky zdůvodněné částečné ztráty se pro účely osvobození od daně z piva při částečné ztrátě, ke které došlo v důsledku povahy piva při jeho výrobě, rozumí výše technicky zdůvodněné ztráty, kterou určí správce daně na základě posouzení charakteru činnosti daňového subjektu a obvyklé výše ztráty, ke které došlo v důsledku povahy piva při jeho výrobě obdobnými daňovými subjekty při stejné činnosti.".
175. V § 89 odst. 4 větě první se za slovo "oběhu" vkládají slova "na daňovém území České republiky" a věta druhá se nahrazuje větou "Toto pivo může být do režimu podmíněného osvobození od daně opětovně uvedeno pouze umístěním do daňového skladu provozovatele, který uvedl toto pivo do volného daňového oběhu; pokud tento provozovatel provozuje více daňových skladů, uvede v tomto návrhu daňové sklady, do kterých má být toto pivo umístěno.".
176. V § 89 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Správce daně může v odůvodněných případech rozhodnout na návrh provozovatele daňového skladu o opětovném uvedení piva do režimu podmíněného osvobození od daně za účelem jeho likvidace nebo přepracování, pokud tento provozovatel dopravil v režimu podmíněného osvobození od daně toto pivo z daňového území České republiky do jiného členského státu, ve kterém bylo toto pivo uvedeno do volného daňového oběhu, a tento provozovatel přijal toto pivo ve volném daňovém oběhu z jiného členského státu zpět na daňovém území České republiky. Toto pivo může být do režimu podmíněného osvobození od daně opětovně uvedeno pouze umístěním do daňového skladu provozovatele, který přijal toto pivo ve volném daňovém oběhu na daňovém území České republiky; pokud tento provozovatel provozuje více daňových skladů, uvede v tomto návrhu daňové sklady, do kterých má být toto pivo umístěno. Provozovateli daňového skladu vzniká dnem opětovného uvedení piva do režimu podmíněného osvobození od daně nárok na vrácení daně.".
177. V § 92 odst. 2 se slova "do jiného členského státu pro účely podnikání (§ 31)" nahrazují slovy "ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy".
178. V § 97 odstavec 2 zní:
"(2) Výší technicky zdůvodněné částečné ztráty se pro účely osvobození od daně z vína a meziproduktů při částečné ztrátě, ke které došlo v důsledku povahy vína nebo meziproduktů při jejich výrobě, rozumí výše technicky zdůvodněné ztráty, kterou určí správce daně na základě posouzení charakteru činnosti daňového subjektu a obvyklé výše ztráty, ke které došlo v důsledku povahy vína nebo meziproduktů při jejich výrobě obdobnými daňovými subjekty při stejné činnosti.".
179. V § 99 se odstavec 8 zrušuje.
180. V § 100 odst. 2 se slova "přímo použitelného předpisu Evropské unie" nahrazují slovy "nařízení Komise v přenesené pravomoci" a slovo "produktů" se nahrazuje slovem "produktů75) ".
Poznámka pod čarou č. 75 zní:
"75) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560, v platném znění.".
181. V § 100a odstavec 1 zní:
"(1) Malým výrobcem vína se pro účely daně z vína rozumí právnická nebo fyzická osoba, která
a) vyrábí výhradně tiché víno,
b) vyrábí v průměru méně než 1 000 hl tichého vína za každý vinařský rok; tento průměr se v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci upravujícím průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů75) určí na základě průměrné roční produkce po dobu nejméně 3 po sobě jdoucích vinařských roků, a
c) nevyrábí tiché víno v daňovém skladu.".
182. V § 100a odst. 4 se slova "přímo použitelného předpisu Evropské unie" nahrazují slovy "nařízení Komise v přenesené pravomoci" a slovo "produktů" se nahrazuje slovem "produktů75) ".
183. V § 100a se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Pokud je na daňové území České republiky dopraveno tiché víno vyrobené výrobcem vína podle právních předpisů jiného členského státu obdobným malému výrobci vína, je příjemce takového vína povinen do 5 dnů ode dne přijetí tohoto vína správci daně místně příslušnému podle místa přijetí vína oznámit přijetí tohoto vína předložením dokladu podle odstavce 4.".
184. V § 114 odst. 7 se text "(§ 32 odst. 4)" zrušuje.
185. V § 116 odst. 1 se za slovo "zaplatit" vkládají slova "podle § 9 odst. 1 při porušení režimu podmíněného osvobození od daně," a text "e), § 9 odst. 3 písm. f)" se nahrazuje slovy "a) nebo d)".
186. V § 134zf se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Oznámení podle odstavce 1 se nepodává v případě, kdy je dodržen postup podle § 58b odst. 2 a 5.".
187. V § 135j odst. 2 se slova "zjednodušeného průvodního dokladu" nahrazují slovy "dokladu podle § 79 odst. 4".
188. V § 139 odst. 2 se text "§ 49 odst. 12," zrušuje.
189. Poznámka pod čarou č. 61a zní:
"61a) Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňové povinnosti u spotřebních daní za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Oznámení podle § 27ab odst. 4 nebo 5 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí být do 13. února 2024 činěno pomocí elektronického systému.
3. Pro daňové povinnosti u spotřebních daní vzniklé ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 19, 20, 125 a 132 až 135 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 19, 20, 125 a 132 až 135.
4. Ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 19 a 125, se pro účely přidělení jedinečného čísla pro dopravu ve volném daňovém oběhu použijí ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 19 a 125. Toto číslo lze pro účely dopravy ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy použít ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to pouze na dopravu, která byla zahájena nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Na dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze do 31. prosince 2023 použít § 29 až 31 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 20 a 132 až 135, se pro účely vydání čísla pro účely zasílání použijí ode dne nabytí účinnosti čl. I bodů 20 a 132 až 135. Toto číslo lze pro účely zasílání použít ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Povolení pro zasílání vybraných výrobků zástupce pro zasílání vybraných výrobků podle § 33a odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Správce daně zruší nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu podle § 60a odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a v této lhůtě vydá držiteli takového povolení nové povolení podle § 60a odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9. Pro dodavatele uvedeného ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona v povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu se považuje oznamovací povinnost držitele povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu podle § 60c odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za splněnou.
10. Běh lhůty pro oznámení ukončení nákupu zkapalněných ropných plynů podle § 60c odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, započne nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. února 2023, s výjimkou
a) ustanovení čl. I bodů 175 a 176, která nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, a
b) ustanovení čl. I bodů 19, 20, 125 a 132 až 135 a čl. II bodů 3, 4 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 2022.
Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních