MF-13784/2020/15-7 Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Schválený:
MF-13784/2020/15-7
Sdělení
ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015)
Zpracovatel: Ing. Jiří Kostohryz, LL.M.
Telefon: 257 044 397
Článek 1
Ministerstvo financí České republiky sděluje, a to v návaznosti na ustanovení čl. 12 odst. 7 Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (dále jen "Smlouva"), a rovněž tak s ohledem na Smlouvu mezi Kolumbijskou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, podepsanou dne 2. listopadu 2016 v Londýně, následující:
Článek 2
S účinností od 1. ledna 2020 se v důsledku ze strany příslušného úřadu Kolumbie potvrzené aktivace doložky nejvyšších výhod (čl. 12 odst. 7 Smlouvy) mění podmínky provádění Smlouvy. Příjmy z poskytnutí technické asistence, technických služeb nebo poradenských služeb již nejsou zdaňovány v režimu čl. 12 "Licenční poplatky" Smlouvy. Zdaňování příjmů z poskytování těchto typů služeb podléhá od 1. ledna 2020 režimu čl. 7 "Zisky podniků" Smlouvy. To znamená, že pro posouzení práva na daň země zdroje příjmu je klíčové určení (ne)existence stálé provozovny v tomto státě. V této souvislosti je třeba brát v úvahu a v praxi zkoumat rovněž naplnění podmínek stanovených v ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. b) Smlouvy.
Článek 3
Byly-li již od 1. ledna 2020 platby obdržené jako náhrada za poskytnutí technické asistence, technických služeb nebo poradenských služeb zdaněny v rozporu s výše uvedenými pravidly, je Ministerstvo financí České republiky připraveno poskytnout potřebnou pomoc, aby bylo dosaženo výsledné daňové povinnosti, která bude odpovídat výše uvedeným pravidlům. Jedním z nástrojů k dosažení tohoto cíle může být i proces řešení případů dohodou dle čl. 23 Smlouvy.
Ing. Mgr. Jiří Kappel, v. r.
ředitel odboru Daně z příjmů