MF-10296/2024/15-4 Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (dále jen

Schválený:
MF-10296/2024/15-4
Sdělení
ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1) (dále jen "Smlouva")
Zpracovatel: Ing. Martin Boreš
Telefon: 257 044 467
Článek 1
S odkazem na obdrženou diplomatickou nótu Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze, prostřednictvím které běloruská strana oznámila přerušení provádění článků 10, 11 a 13 Smlouvy v období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026, Ministerstvo financí České republiky sděluje, že ani v České republice se nebudou články 10, 11 a 13 Smlouvy v předmětném období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026 uplatňovat.
Článek 2
Ministerstvo financí České republiky dále sděluje, že přestože Běloruská republika v dané souvislosti výslovně nepřerušila provádění článků 23 a 25 Smlouvy, má přerušení provádění článků 10, 11 a 13 Smlouvy nutně dopad i na možnost provádění článků 23 a 25 Smlouvy.
Při nemožnosti aplikovat články 10, 11 a 13 Smlouvy nemůže nastat situace, kdy by v období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026 jedna smluvní strana Smlouvy byla v kontextu příjmů, jejichž zdaňování je upraveno články 10, 11 a 13 Smlouvy, povinna vylučovat dvojí zdanění podle článku 23 Smlouvy, jelikož takové příjmy nemohly být zdaněny v druhém smluvním státě "v souladu s ustanoveními této smlouvy", jak uvádí článek 23 Smlouvy.
Analogicky není možné provádět vůči příjmům, jejichž zdaňování je upraveno články 10, 11 a 13 Smlouvy, ani ustanovení odst. 1 a 2 článku 25 Smlouvy, a to ve vztahu k případům nastalým v období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026.
Ing. Jan Blecha, v. r.
ředitel odboru Daně z příjmů
1) Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla vyhlášena pod č. 31/1998 Sb., nedílnou součást této smlouvy tvoří protokol publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2011.