188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Schválený:
188/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. května 2016,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl.I
V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se slova "pro tomboly, loterie a jiné podobné" nahrazují slovem "hazardní".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona
Čl.II
V § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., se slova "pořádání loterií a jiných podobných" nahrazují slovy "provozování hazardních".
Poznámka pod čarou č. 14 se včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o obecní policii
Čl.III
V zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 204/2015 Sb., § 17c včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní:
 
"§ 17c
Oprávnění ke vstupu
(1) Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně, v herně, kasinu a dalších prostorách, kde jsou provozovány hazardní hry26), v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro zákazníky.
(2) Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat do živnostenské provozovny, do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud
a) je to nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku, nebo
b) lze mít důvodně za to, že jsou zde osobě mladší 18 let prodávány nebo podávány
1. alkoholické nápoje nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich požívání, nebo
2. tabákové výrobky, tabákové potřeby, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo jejich náhradní náplně nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich užívání.
(3) Strážník je při plnění úkolu obecní policie oprávněn vstupovat do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, také tehdy, lze-li mít důvodně za to, že se zde hazardní hry účastní osoba mladší 18 let.
(4) Každý je povinen umožnit strážníkovi vstup do míst podle odstavců 1 až 3. Tím není dotčena úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.
(5) Nelze-li jinak dosáhnout splnění úkolu obecní policie, je strážník oprávněn za účelem vstupu do míst podle odstavců 2 a 3 tato místa otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.
26) Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky
Čl.IV
V § 7 písm. h) zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, se slova "a loterií" zrušují.
 
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl.V
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 Sb. a zákona č. 148/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. f) bodě 3 se slova " , pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii" zrušují.
2. V § 10 odst. 1 písmeno h) zní:
"h) výhry z hazardních her,".
3. V § 10 odst. 1 se na začátek písmene ch) vkládají slova "výhry z reklamních soutěží a reklamních slosování,".
4. V § 10 odst. 3 písmeno b) zní:
"b) výhry z
1. tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč podle zákona upravujícího hazardní hry,
2. hazardní hry provozované na základě ohlášení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebylo-li její provozování obecním úřadem zakázáno,
3. hazardní hry provozované na základě základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
4. hazardní hry provozované na základě právních předpisů obdobných zákonu upravujícímu hazardní hry vydaných v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor,".
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
5. V § 10 odst. 4 větě třetí se slova "h) a" zrušují.
6. V § 10 odst. 8 větě třetí se slova "f) až ch)" nahrazují slovy "f), g), ch)".
7. V § 20 odst. 8 se věta pátá zrušuje.
8. V § 22 odst. 1 písm. g) bodě 8 se slova "v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách" nahrazují slovy "z hazardních her".
9. V § 24 odst. 2 písm. u) se slova "h) a" zrušují.
10. V § 36 odst. 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až v) se označují jako písmena k) až u).
11. V § 36 odst. 2 písm. k) se za slovo "osobám" vkládají slova "z reklamních soutěží a reklamních slosování,".
12. V § 36 odst. 3 se slovo "m)" nahrazuje slovem "l)".
13. V § 38d odst. 4 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo "p)" nahrazuje slovem "o)".
Čl.VI
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl.VII
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 3b se slova "a) až g)" nahrazují slovy "a), b), d) až g)".
2. V § 23 odstavec 1 zní:
"(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce16), s výjimkou dozoru podle odstavců 2 až 4, 7 až 11, 15 až 17 a 19.".
3. V § 23 se doplňuje odstavec 19, který zní:
"(19) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3, § 3a, § 4 až 6, § 9, § 11, § 11a, § 13, § 16 a § 19 při provozování hazardních her provádí celní úřady.".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o regulaci reklamy
Čl.VIII
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 202/2015 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova "loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu38)" nahrazují slovy "hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry".
2. Za § 5i se vkládá nový § 5j, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 5j
Hazardní hry
(1) Reklama na hazardní hru podněcující k účasti na hazardní hře nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti.
(2) Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, a to zejména v podobě zobrazení těchto osob nebo užitím prvků, prostředků nebo akcí, které takové osoby převážně oslovují.
(3) Reklama na hazardní hru musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let na hazardní hře a viditelné a zřetelné varování tohoto znění: "Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!".".
3. V § 6b odst. 2 se slova "loterie a jiné podobné hry, které nebyly povoleny nebo oznámeny podle zvláštního právního předpisu38)" nahrazují slovy "hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry".
Poznámka pod čarou č. 38 se zrušuje.
4. V § 7 písmeno h) zní:
"h) celní úřady pro reklamu, propagaci nebo podporu hazardních her zakázaných podle zákona upravujícího hazardní hry, a sponzorování v této oblasti, s výjimkou působnosti podle písmene a),".
5. V § 8 odst. 1 písm. l) se slova "loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38)" nahrazují slovy "hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry".
6. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slova "§ 5i" vkládají slova "nebo § 5j".
7. V § 8a odst. 1 písm. o) se slova "loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38)" nahrazují slovy "hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry".
8. V § 8a odst. 2 písm. d) se slova "nebo § 5i" nahrazují slovy " , § 5i nebo § 5j".
9. V § 8a odst. 2 písm. k) se slova "loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38)" nahrazují slovy "hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry".
10. V § 8a odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo je v rozporu s § 5j".
11. V § 8a odst. 3 písm. j) se slova "loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu38)" nahrazují slovy "hazardní hru provozovanou bez základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry".
Čl.IX
Tato část zákona byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
 
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl.X
V § 5 odst. 1 písm. a) bodě 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 252/2014 Sb., se slova "loteriích, sázkách a jiných podobných" nahrazují slovem "hazardních".
 
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody
Čl.XI
V § 28 odst. 3 písm. d) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., se slova "loterií a jiných podobných her,11)" nahrazují slovy "hazardních her,".
Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.
 
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl.XII
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb. a zákona č. 382/2015 Sb., se mění takto:
1. § 113 se včetně poznámky pod čarou č. 62 zrušuje.
2. § 135zj se zrušuje.
 
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl.XIII
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 113/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 51 odst. 1 písm. k) se slova "loterií a jiných podobných" nahrazují slovem "hazardních".
2. § 60 včetně nadpisu zní:
 
"§ 60
Provozování hazardních her
Provozováním hazardních her se pro účely tohoto zákona rozumí provozování hazardních her podle zákona upravujícího hazardní hry, s výjimkou služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.".
Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.
 
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.XIV
Položka 21 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zní:
"Položka 21
Přijetí žádosti o
a) vydání základního povolení k provozování
  hazardní hry                Kč   5 000
b) změnu základního povolení k provozování
  hazardní hry, týká-li se tato změna
  hazardní hry, k níž je povolení vydáno,
  nebo podmínek jejího provozování      Kč   3 000
c) povolení k umístění herního prostoru    Kč   4 000
d) změnu povolení k umístění herního
  prostoru, týká-li se tato změna hazardní
  hry, k níž je povolení vydáno, nebo
  podmínek jejího provozování         Kč   2 500".
Čl.XV
Přechodná ustanovení
1. Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 21 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této části se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.
2. V případě přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti této části do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.
 
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl.XVI
V § 55 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 205/2015 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
"j) Ministerstvu financí údaje potřebné pro vedení rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách podle zákona upravujícího hazardní hry.".
 
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl.XVII
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písmeno c) zní:
"c) držitel povolení k umístění herního prostoru podle zákona upravujícího hazardní hry,".
2. V § 35 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) správní úřady s působností nad dodržováním zákona upravujícího hazardní hry u držitelů povolení k umístění herního prostoru uvedených v § 2 odst. 1 písm. c),".
 
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o Policii České republiky
Čl.XVIII
V zákoně č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., § 41 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 35 zní:
 
"§ 41
Oprávnění ke vstupu
(1) Policista je při plnění úkolu policie oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně, v herně, kasinu a dalších prostorách, kde jsou provozovány hazardní hry35), do prostor, u kterých lze mít důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby.
(2) Policista je při plnění úkolu policie oprávněn vstupovat do živnostenské provozovny, do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud
a) je to nezbytné z důvodu zajištění veřejného pořádku, nebo
b) lze mít důvodně za to, že jsou zde osobě mladší 18 let prodávány nebo podávány
1. alkoholické nápoje nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich požívání, nebo
2. tabákové výrobky, tabákové potřeby, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety nebo jejich náhradní náplně nebo je zde této osobě jinak umožněno jejich užívání.
(3) Policista je při plnění úkolu policie oprávněn vstupovat do herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, také tehdy, lze-li mít důvodně za to, že se zde hazardní hry účastní osoba mladší 18 let.
(4) Každý je povinen umožnit policistovi vstup do míst podle odstavců 1 až 3. Tím není dotčena úprava vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.
(5) Nelze-li jinak dosáhnout splnění úkolu policie, je policista oprávněn za účelem vstupu do míst podle odstavců 1 až 3 tato místa otevřít nebo jiným způsobem si do nich zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly.
35) Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.".
 
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna trestního zákoníku
Čl.XIX
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb. a zákona č. 163/2016 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu § 252 se slova "loterie a podobné sázkové" nahrazují slovem "hazardní".
2. V § 252 odst. 1 se slova "loterii nebo podobnou sázkovou" nahrazují slovem "hazardní".
3. V § 363 odst. 2 se slova "loterie a podobné sázkové" nahrazují slovem "hazardní".
 
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o volném pohybu služeb
Čl.XX
V § 2 odst. 1 zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č. 247/2011 Sb., písmeno h) zní:
"h) provozování hazardních her,".
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
 
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl.XXI
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb. a zákona č. 377/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).
2. V § 11 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).
 
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Čl.XXII
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 105/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 4 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
"f) daň z hazardních her,".
Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena g) až i).
2. V § 1 odst. 4 písm. h) se slovo "f)" nahrazuje slovem "g)".
 
ČÁST DVACÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.XXIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou části dvanácté, která nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.