Důvodová zpráva k zákonu č. 188/2016 Sb., změna zákona v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 188/2016 Sb., změna zákona v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš,
1. místopředseda vlády a ministr financí
I. Obecná část
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her tvoří spolu s (i) návrhem zákona o hazardních hrách a (ii) návrhem zákona o dani z hazardních her jeden nedílný celek.
Předmětný návrh zákona navazuje na návrh zákona o hazardních hrách a návrh zákona o dani z hazardních her a zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. V jednotlivých právních předpisech se právní úprava přizpůsobuje cílům, které si vytyčil samotný zákon o hazardních hrách. Jedná se zejména o zajištění opatření k předcházení a potírání sociálně patologických jevů spojených s provozováním hazardních her a otevření českého trhu hazardních her pro provozovatele se sídlem na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a provozování hazardních her prostřednictvím internetu.
Druhá hlavní změna, která je v jednotlivých právních předpisech učiněna, souvisí se změnou pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, upravující mimo jiné provozování těchto her, používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“. Tento koncept se mění a zákon o hazardních hrách nově všechny hry označuje jako „hazardní hry“. V jednotlivých právních předpisech je tak zapotřebí v duchu legislativně technické změny pojmů při zachování věcně identického řešení modifikovat ustanovení hovořící o „loteriích a jiných podobných hrách“.
Ohledně novely zákona o daních z příjmů lze odkázat na důvodovou zprávu k zákonu o dani z hazardních her, zejména na její pasáže týkající se zdanění výher daní z příjmů fyzických osob. Obdobně to platí pro novelu zákona o správních poplatcích.
Ministerstvo financí rovněž uvažovalo o změně zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, která by byla žádoucí a legitimní. Ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim by bylo rozšířeno o doposud absentující trestný čin „neoprávněného provozování hazardní hry“. Rozšíření trestní odpovědnosti je významné především z hlediska rozšíření možností postihu v souvislosti s nelegálním provozováním, kterého se mohou dopouštět právě právnické osoby. S ohledem na vládní návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim – sněmovní tisk 304 nebyl návrh změny předmětného zákona zapracován. Sněmovní tisk 304 představuje zásadní změnu v dosavadním přístupu k úpravě okruhu trestných činů, za které mohou být právnické osoby trestně stíhány – místo dosud použitého pozitivního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána, bude zákon obsahovat negativní výčet trestných činů, jejichž spáchání nebude možné právnické osobě přičítat (a v tomto negativním výčtu obsaženém v nově navrhovaném znění § 7 trestné činy týkající se hazardních her zařazeny nejsou). V případě, že by sněmovní tisk 304 nebyl schválen, bylo by potřeba do zákona případně doplnit dodatečně novelu § 7.
Návrh zákona rovněž počítá s přijetím rozsáhlé novely zákona o ochraně spotřebitele (sněmovní tisk č. 445).
V ostatním lze odkázat na důvodovou zprávu k zákonu o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her.
II. Zvláštní část
K čl. I
Kompetenční zákon upravující působnost jednotlivých ústředních orgánů stanoví v § 4 odst. 1 kompetenci Ministerstva financí m

Související dokumenty

Zákony

186/2016 Sb., o hazardních hrách
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
553/1991 Sb., o obecní policii
239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
200/1990 Sb., o přestupcích
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
273/2008 Sb., o Policii České republiky
40/2009 Sb., trestní zákoník
222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů