215/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
215/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 20. června 2013,
kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
Čl. I
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 41b odst. 1 písmeno b) zní:
„b) z provozovaných her podle § 2 písm. h) a internetových kursových sázek podle § 50 odst. 3 v případě dílčího odvodu z kursových sázek,“.
2. V § 41b odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) z provozovaných sázkových her podle § 2 písm. i) v případě dílčího odvodu ze sázkových her v kasinu,“.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
3. V § 41b odst. 1 písm. e) se slovo „c)“ nahrazuje slovem „d)“.
4. V § 41c písmeno b) zní:
„b) 20 % pro dílčí základ odvodu z kursových sázek,“.
5. V § 41c se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) 20 % pro dílčí základ odvodu ze sázkových her v kasinu,“.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
6. Za § 41d se vkládá nový § 41da, který včetně nadpisu zní:
 
㤠41da
Sleva na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her
(1) O slevu na dílčím odvodu lze snížit
a) dílčí odvod z loterií,
b) dílčí odvod z kursových sázek.
(2) Slevu na dílčím odvodu může poplatník uplatnit do výše hodnoty peněžitých darů poskytnutých poplatníkem v odvodovém období Českému olympijskému výboru na účely tělovýchovné a sportovní, pokud poplatník jejich hodnotu a den předání zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Dílčí odvod lze snížit nejvýše o 25 % tohoto dílčího odvodu.“.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. II
V § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se za větu čtvrtou vkládá věta „Do limitů pro tento odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her.“.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.