94/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Schválený:
94/2018 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. května 2018,
kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna daňového řádu
Čl.I
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 170/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 53 odst. 1 písm. a) se slovo "boji" nahrazuje slovy "některých opatřeních".
2. V § 57 odstavec 3 zní:
"(3) Banky, spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu (dále jen "poskytovatel platebních služeb") jsou povinni na vyžádání správce daně poskytnout údaje o
a) číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,
b) majitelích účtů a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními prostředky na účtech,
c) stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu, a údaje o osobách, které peněžní prostředky na účet vložily, a o příjemcích plateb,
d) úvěrech, úschovách a pronájmech bezpečnostních schránek.".
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
3. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
 
"§ 57a
(1) Povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to i v případě, že se jedná o osobu podle § 57, je povinna na vyžádání správce daně poskytnout tyto údaje nebo dokumenty30):
a) údaje získané při provádění identifikace klienta,
b) údaje získané při provádění kontroly klienta podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
c) údaje o způsobu získávání údajů podle písmen a) a b),
d) dokumenty získané při provádění identifikace a kontroly klienta obsahující údaje podle písmen a) a b).
(2) Pokud je povinnou osobou podle odstavce 1 advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor nebo auditor, může vyžádat údaje a dokumenty podle odstavce 1 pouze ústřední kontaktní orgán podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při správě daní, a to pouze za účelem výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní. Ustanovení § 26 odst. 1 a 2 a § 27 odst. 1, 2 a 4 zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se použijí obdobně.
30) Směrnice Rady 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz.".
4. V § 58 odst. 1 se za číslo "57" vkládají slova "a § 57a" a za slovo "údaje" se vkládají slova "nebo dokumenty".
5. V § 58 odst. 2 se za slovo "Údaje" vkládají slova "nebo dokumenty", za slovo "mezi" se vkládá slovo "jejich" a slovo "údajů" se zrušuje.
6. V § 58 odst. 3 se za slovo "údaje" vkládají slova "nebo dokumenty", slova "podle § 57" se nahrazují slovy "podle § 57 a 57a" a slova "v § 57" se nahrazují slovy "v § 57 a § 57a".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Povinnost advokáta, notáře, daňového poradce, soudního exekutora a auditora poskytnout správci daně údaje a dokumenty podle § 57a zákona č. 280/2009 Sb., ve znění od dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje pouze na údaje a dokumenty, které advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor nebo auditor získal ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna notářského řádu
Čl.III
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 460/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 56 odst. 5 se za slovo "povinnosti" vkládají slova "notáře jako daňového subjektu".
2. V § 56 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informací správci daně při plnění povinností stanovených daňovým řádem notáři jako povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Čl.IV
V § 6 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se na konci odstavce 9 doplňuje věta "Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informací správci daně při plnění povinností stanovených daňovým řádem daňovému poradci jako povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o advokacii
Čl.V
Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., zákona č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 214/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 258/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 21 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při poskytnutí informací správci daně při plnění povinností stanovených daňovým řádem advokátovi jako povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.".
2. V § 46 odst. 5 se za slovo "terorismu" vkládají slova "a daňovým řádem" a slova "tohoto zvláštního právního předpisu" se nahrazují slovy "těchto zvláštních právních předpisů".
 
ČÁST PÁTÁ
Změna exekučního řádu
Čl.VI
V § 31 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 284/2004 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí informací správci daně při plnění povinností stanovených daňovým řádem exekutorovi jako povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.".
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl.VII
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. 35/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 39 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
"n) správci daně při poskytování informací při plnění povinností stanovených daňovým řádem povinné osobě.".
2. V § 39 odst. 4 úvodní části ustanovení se text "m)" nahrazuje textem "n)".
3. V § 40 odst. 1 a 2 se za text "e)" vkládá text "a n)".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o auditorech
Čl.VIII
V § 15 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění zákona č. 334/2014 Sb. a zákona č. 299/2016 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
"m) poskytnutí informací správci daně při plnění povinností stanovených daňovým řádem auditorovi jako povinné osobě podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.".
 
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl.IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.