473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
473/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2013,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 301/2014 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb. a vyhlášky č. 460/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se slova „ , Pozemkovým fondem České republiky6)“ včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují.
2. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „ a Pozemkový fond České republiky“ zrušují.
3. V § 4 odst. 8 se věty druhá a třetí nahrazují větami
„Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 319, 401, 404, 405, 406, 407, 408 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 355 a 363 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje:
a) do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI,
b) do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL.“.
4. V § 4 odst. 8 se věty druhá a třetí nahrazují větami
„Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 319, 401, 404, 405, 406, 407, 408 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 355, 375, 475 a 363 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje:
a) do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI,
b) do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL.“.
5. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „ a Pozemkový fond České republiky“ zrušují.
6. V § 11 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) „A.I.10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji“ obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona.“.
7. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“, „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ podle odstavce 7 písmene d).“.
8. V § 14 odst. 2 se za slova „A.II.4. Samostatné“ vkládá slovo „hmotné“ a za slova „věci a soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.
9. V § 14 odst. 3 písm. d) se slova „podle jiného právního předpisu22)“ nahrazují slovy „ ; v případě společných částí nemovité věci se použije odstavec 1 obdobně“.
Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.
10. V § 14 odst. 3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) právo stavby, pokud není záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby podle písmene a) nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“.“.
11. V § 14 odst. 4 se za slova „A.II.4. Samostatné“ vkládá slovo „hmotné“, za slova „věci a soubory“ se vkládá slovo „hmotných“ a za slova „obsahuje samostatné“ se vkládá slovo „hmotné“.
12. V § 14 odst. 6 se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „hmotné“.
13. V § 14 odstavec 7 zní:
„(7) Položka „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ obsahuje zejména
a) dospělá zvířata bez ohledu na výši ocenění, s výjimkou zvířat v zoologických zahradách, služebních psů a služebních koní,
b) ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 66 odst. 2, a to bez ohledu na výši ocenění,
c) technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nevykazovaného v položkách „A.II.2. Kulturní předměty“ až „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“,
d) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky „A.II.3. Stavby“ nebo jako součást ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“.“.
14. V § 14 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:
„(11) Položka „A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“ obsahuje dlouhodobý hmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona.“.
Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 12 a 13.
15. V § 14 odst. 12 a v § 55 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.
16. V § 15 odst. 3 písm. b) se za slova „Oprávky k samostatným“ vkládá slovo „hmotným“, za slova „věcem a souborům“ se vkládá slovo „hmotných“, za slova „využívání samostatných“ se vkládá slovo „hmotných“, za slova „věcí a souborů“ se vkládá slovo „hmotných“, za slovo „Samostatné“ se vkládá slovo „hmotné“ a za slova „věci a soubory“ se vkládá slovo „hmotných“.
17. V § 19 písm. c) se za slova „obsahuje poskytnuté zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.
18. V § 19 písm. e) se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“ a slova „až A.IV.5“ se nahrazují slovy „až A.IV.4“.
19. V § 20 odst. 2 písm. f) se za slovo „další“ vkládá slovo „hmotné“.
20. V § 20 odst. 2 písm. g) se za slovo „další“ vkládá slovo „hmotné“.
21. V § 22 odst. 1 písm. d) se za slova „krátkodobých poskytnutých záloh“ vkládají slova „a závdavků“.
22. V § 22 odst. 1 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
23. V § 22 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“ obsahuje u územních samosprávných celků a u Státního fondu dopravní infrastruktury pohledávky vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní.“.
Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje.
24. V § 22 odstavec 2 zní:
„(2) Položka
a) „B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci“ obsahuje zejména částky pohledávek za zaměstnanci z titulu záloh na cestovné, záloh k vyúčtování a uplatnění náhrad,
b) „B.II.10. Sociální zabezpečení“ obsahuje částky pohledávek z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
c) „B.II.11. Zdravotní pojištění“ obsahuje částky pohledávek z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění a
d) „B.II.12. Důchodové spoření“ obsahuje částky pohledávek z titulu důchodového spoření podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření.“.
25. V § 22 odst. 3 písm. a) se číslo „12“ nahrazuje číslem „13“.
26. V § 22 odst. 3 písm. b) se číslo „13“ nahrazuje číslem „14“.
27. V § 22 odst. 3 písm. c) se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“.
28. V § 22 odst. 3 písm. d) se číslo „15“ nahrazuje číslem „16“.
29. V § 22 odst. 4 písm. a) se číslo „16“ nahrazuje číslem „17“ a slova „včetně Pozemkového fondu České republiky“ se zrušují.
30. V § 22 odst. 4 písm. b) se číslo „17“ nahrazuje číslem „18“.
31. V § 22 odst. 4 písmeno c) zní:
„c) „B.II.19. Pohledávky ze správy daní“ obsahuje pohledávky správce daně pravomocně stanovené při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,“.
Poznámka pod čarou č. 28 se zrušuje.
32. V § 22 se na konci odstavce 4 doplňují písmena d) a e), která znějí:
„d) „B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní“ obsahuje u správce daně pohledávky vyplývající z rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) „B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“ obsahuje pohledávky správce daně vůči dlužníkovi v případě nakládání s cizím majetkem z titulu exekuce, zajištění a mezinárodního vymáhání pohledávek.“.
33. V § 22 odst. 5 písm. a) se číslo „19“ nahrazuje číslem „23“.
34. V § 22 odst. 5 písm. b) se číslo „20“ nahrazuje číslem „24“.
35. V § 22 odst. 5 písmeno c) zní:
„c) „B.II.27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ obsahuje zejména částky pohledávek souvisejících s realizací programů vyhlašovaných Evropskou komisí.“.
36. V § 22 odst. 5 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
37. V § 22 odst. 6 písm. a) se číslo „25“ nahrazuje číslem „29“.
38. V § 22 odst. 6 písm. b) se číslo „26“ nahrazuje číslem „30“.
39. V § 22 odst. 6 písm. c) se číslo „27“ nahrazuje číslem „31“, číslo „16“ se nahrazuje číslem „17“, číslo „17“ se nahrazuje číslem „18“ a číslo „23“ se nahrazuje číslem „32“.
40. V § 23 odstavec 2 zní:
„(2) Opravné položky se netvoří k položkám pohledávek „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“, „A.IV.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“, „A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“, „B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry“, „B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“, „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“, „B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci“, „B.II.10. Sociální zabezpečení“, „B.II.11. Zdravotní pojištění“, „B.II.12. Důchodové spoření“, „B.II.13. Daň z příjmů“, „B.II.14. Jiné přímé daně“, „B.II.15. Daň z přidané hodnoty“, „B.II.16. Jiné daně a poplatky“, „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“, „B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi“, „B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní“, „B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“, „B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní“, „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“, „B.II.25. Pohledávky z finančního zajištění“, „B.II.26. Pohledávky z vydaných dluhopisů“, „B.II.27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“, „B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“, „B.II.29. Náklady příštích období“, „B.II.30. Příjmy příštích období“ a „B.II.31. Dohadné účty aktivní“.“.
41. V § 23 odstavec 2 zní:
„(2) Opravné položky se netvoří k položkám pohledávek „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“, „A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“, „A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů“, „B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry“, „B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“, „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“, „B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci“, „B.II.10. Sociální zabezpečení“, „B.II.11. Zdravotní pojištění“, „B.II.12. Důchodové spoření“, „B.II.13. Daň z příjmů“, „B.II.14. Jiné přímé daně“, „B.II.15. Daň z přidané hodnoty“, „B.II.16. Jiné daně a poplatky“, „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“, „B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi“, „B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní“, „B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“, „B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní“, „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“, „B.II.25. Pohledávky z finančního zajiš- tění“, „B.II.26. Pohledávky z vydaných dluhopisů“, „B.II.27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“, „B.II.28. Zprostředkování krátkodobých transferů“, „B.II.29. Náklady příštích období“, „B.II.30. Příjmy příštích období“ a „B.II.31. Dohadné účty aktivní“.“.
42. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , zejména dluhopisy, vkladové listy, pokladniční poukázky a směnky určené k obchodování“.
43. V § 25 odst. 2 písm. a) a d) se slova „a Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.
44. V § 25 odst. 2 písm. a) se za slova „na konci“ vkládají slova „nebo v průběhu“.
45. V § 25 odst. 2 písm. c) a d) se slova „bankovních účtech“ nahrazují slovy „účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.
46. V § 25 odst. 2 písm. e) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „peněžní“ a slova „a prostředky Pozemkového fondu České republiky s výjimkou prostředků obsažených v položce „B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu“,“ se zrušují.
47. V § 25 odst. 2 písm. f) se za slova „jiného právního předpisu“ vkládá slovo „peněžní“.
48. V § 25 odst. 3 písm. a) a b) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „peněžní“.
49. V § 25 odst. 3 písm. c) se za slova „obsahuje u státních fondů“ vkládá slovo „peněžní“, slova „bankovním účtu“ se nahrazují slovy „účtu u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev“ a za slova „s výjimkou“ se vkládá slovo „peněžních“.
50. V § 25 odst. 3 písm. d) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „peněžní“.
51. V § 25 odst. 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) „B.III.15. Ceniny“ obsahují druhy platebních prostředků nahrazujících peníze, za něž byla při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a které slouží k úhradě nebo potvrzují úhradu poplatků, zboží nebo služeb, přičemž se zejména jedná o poštovní známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, vstupenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, a to do okamžiku jejich spotřeby; ceninami nejsou zejména peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování účetní jednotky, pokutové bloky a bankovní platební karty,“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
52. V § 25 odst. 3 písm. f) se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „peněžní“, slova „bankovními účty“ se nahrazují slovy „účty u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev“ a slova „bankovním účtem“ se nahrazují slovy „účtem v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev“.
53. V § 28 odst. 2 se slova „minulého účetního“ nahrazují slovy „předcházejících účetních“.
54. V § 28 odst. 3 se slovo „minulých“ nahrazuje slovem „předcházejících“ a slovo „minulá“ se nahrazuje slovem „předcházející“.
55. V § 31 písm. a) se slovo „bankovních“ zrušuje.
56. V § 31 se na konci textu písmene b) doplňují slova „snížené o výši ocenění nabytých vlastních dluhopisů se splatností delší než jeden rok“.
57. V § 31 písm. c) se slovo „závazky“ nahrazuje slovem „dluhy“.
58. V § 32 odst. 1 písm. a) se slova „půjček poskytnutých bankou“ nahrazují slovem „zápůjček“.
59. V § 32 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „snížené o výši ocenění nabytých vlastních dluhopisů s dobou splatnosti jeden rok nebo kratší“.
60. V § 32 odst. 2 písm. a) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
61. V § 32 odst. 2 písm. c) se za slova „přijatých záloh“ vkládají slova „a závdavků“.
62. V § 32 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) „D.III.8. Závazky z dělené správy“ obsahuje dluhy z titulu přenesené správy výběru daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.“.
63. V § 32 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.
64. V § 32 odst. 3 písm. a) se číslo „13“ nahrazuje číslem „10“, slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“ a slova „včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění zúčtovaným“ se nahrazují slovem „vůči“.
65. V § 32 odst. 3 písm. b) se číslo „14“ nahrazuje číslem „11“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.
66. V § 32 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:
„c) „D.III.12. Sociální zabezpečení“ obsahuje částky závazků z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
d) „D.III.13. Zdravotní pojištění“ obsahuje částky závazků z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,
e) „D.III.14. Důchodové spoření“ obsahuje částky závazků z titulu důchodového spoření podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření.“.
67. V § 32 odst. 4 písm. a) se číslo „16“ nahrazuje číslem „15“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
68. V § 32 odst. 4 písm. b) se číslo „17“ nahrazuje číslem „16“.
69. V § 32 odst. 4 písm. c) se číslo „18“ nahrazuje číslem „17“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
70. V § 32 odst. 5 písm. a) se číslo „20“ nahrazuje číslem „19“.
71. V § 32 odst. 5 písm. b) se číslo „21“ nahrazuje číslem „20“ a slova „včetně Pozemkového fondu České republiky“ se zrušují.
72. V § 32 odst. 5 písm. c) se číslo „22“ nahrazuje číslem „21“.
73. V § 32 odstavec 6 zní:
„(6) Položka
a) „D.III.22. Přijaté zálohy daní“ obsahuje správcem daně přijaté zálohy na daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění,
b) „D.III.23. Přeplatky na daních“ obsahuje správcem daně evidované přeplatky na daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních,
c) „D.III.24. Závazky z vratek nepřímých daní“ obsahuje u správce daně závazky k vrácení daně vzniklé při správě nepřímých daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle daňového řádu,
d) „D.III.25. Zúčtování z přerozdělování daní“ obsahuje u správce daně závazky vyplývající z rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) „D.III.26. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“ obsahuje závazky správce daně vůči věřiteli v případě nakládání s cizím majetkem z titulu exekuce, zajištění a mezinárodního vymáhání pohledávek.“.
74. V § 32 odst. 7 písm. a) se číslo „24“ nahrazuje číslem „28“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
75. V § 32 odst. 7 písm. b) se číslo „25“ nahrazuje číslem „29“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.
76. V § 32 odst. 7 písm. c) se číslo „26“ nahrazuje číslem „30“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
77. V § 32 odst. 7 písm. d) se číslo „28“ nahrazuje číslem „32“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.
78. V § 32 odstavce 8 a 9 znějí:
„(8) Položka „D.III.33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ obsahuje zejména krátkodobé závazky související s realizací programů vyhlašovaných Evropskou komisí.
(9) Položka
a) „D.III.35. Výdaje příštích období“ obsahuje částky nákladů, které s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn,
b) „D.III.36. Výnosy příštích období“ obsahuje částky příjmů v běžném účetním období, které patří do výnosů v následujících účetních obdobích,
c) „D.III.37. Dohadné účty pasivní“ obsahuje závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, a proto je nelze vykazovat v položkách D.II.8., D.III.19., D.III.20., D.III.21. a D.III.38. a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů.“.
79. V § 32 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.
80. V § 32 odstavec 8 zní:
„(8) Položka
a) „D.III.35. Výdaje příštích období“ obsahuje částky nákladů, které s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn,
b) „D.III.36. Výnosy příštích období“ obsahuje částky příjmů v běžném účetním období, které patří do výnosů v následujících účetních obdobích,
c) „D.III.37. Dohadné účty pasivní“ obsahuje závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, a proto je nelze vykazovat v položkách D.II.7., D.III.19., D.III.20., D.III.21. a D.III.38. a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů.“.
81. V § 33 odst. 1 písm. a) se za slova „spotřebovaný materiál“ vkládají slova „včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ rozvahy“.
82. V § 33 odst. 1 písm. h) se slova „poplatky za bankovní služby“ nahrazují slovy „služby poskytované bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem“ a na konci písmene h) se doplňují slova „včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ rozvahy“.
83. V § 33 odst. 2 písm. d) se slova „o daních z příjmů“ nahrazují slovy „upravujícího daně z příjmů“.
84. V § 33 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) „A.I.21. Vratky nepřímých daní“ obsahuje u organizačních složek státu, které jsou správcem daně, náklad na vrácení daně v případě nepřímých daní, například náklad na vrácení daně osobám požívajícím výsad a imunit podle zákona o dani z přidané hodnoty.“.
85. V § 33 odst. 4 písm. c) se za slovo „Dary“ vkládají slova „a jiná bezúplatná předání“.
86. V § 34 písm. a) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
87. V § 35 písm. a) se slova „včetně Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.
88. V § 35 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) „A.III.3. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů“ obsahuje u organizačních složek státu náklady z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu.“.
89. V § 37 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) „B.I.3. Výnosy z pronájmu“ obsahuje výnosy z pronájmu a z pachtu majetku účetní jednotky,“.
Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
90. V § 37 odst. 2 písm. f) se za slova „hmotného majetku“ vkládají slova „, bezúplatné nabytí zásob a drobného dlouhodobého majetku od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou,“.
91. V § 38 písm. a) se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
92. V § 38 písm. d) se slova „dividend a“ zrušují.
93. V § 40 písm. a) se slova „včetně Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.
94. V § 40 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) „B.IV.3. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů“ obsahuje u organizačních složek státu výnosy z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu.“.
95. V § 43 odst. 2 písm. b) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
96. V § 43 odst. 3 písm. f) se slova „dividend a“ zrušují.
97. V § 43 odst. 4 písm. a) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
98. V § 43 odst. 5 písm. e) se slova „Pozemkového fondu České republiky“ nahrazují slovy „Státního pozemkového úřadu“.
99. V § 44 odst. 8 písm. d) se za slova „z titulu“ vkládají slova „nepeněžitého daru podle příslušné“.
100. V § 45 odst. 1 písm. a) bodu 5 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
101. V § 45 odst. 1 písm. b) bodu 2 se slovo „Půjčky“ nahrazuje slovem „Zápůjčky“ a slovo „půjček“ se nahrazuje slovem „zápůjček“.
102. V § 45 odst. 1 písm. d) se body 1 až 4 zrušují.
Dosavadní body 5 až 8 se označují jako body 1 až 4.
103. V § 45 odst. 1 písm. d) bodu 1 se slova „D.5.“ nahrazují slovy „D.1.“.
104. V § 45 odst. 1 písm. d) bodu 2 se slova „D.6.“ nahrazují slovy „D.2.“, za slova „výměru lesních pozemků s lesním porostem“ se vkládají slova „uvedenou v m
2
“ a slova „10 ha“ se nahrazují slovy „100 000 m
2
“.
105. V § 45 odst. 1 písm. d) body 3 a 4 znějí:
„3. „D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m
2
“ obsahuje výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem uvedené v položce „D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem“ přílohy stanovenou jako součin této výměry a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč za m
2
; hodnota se uvádí v Kč,
4. „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ obsahuje celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem, pokud účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k více než 100 000 m
2
lesních pozemků s lesním porostem, v případě, že účetní jednotka má k dispozici ocenění lesního porostu také jiným způsobem než podle předchozího bodu; hodnota se uvádí v m
2,“.
106. V § 45 odst. 1 se na konci písmene d) doplňují body 5 až 7, které znějí:
„5. „D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ obsahuje výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem uvedené v položce „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ přílohy; hodnota se uvádí v Kč,
6. „D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ obsahuje průměrnou výši ocenění lesních pozemků s lesním porostem uvedených v položce „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ přílohy, vypočtenou jako vážený aritmetický průměr; hodnota se uvádí v Kč/m2,
7. „D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem“ obsahuje bližší informace k položkám „D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“ až „D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem“, zejména o způsobu stanovení výše ocenění a důvodu provedení tohoto ocenění,“.
107. V § 45 odst. 1 písmeno k) zní:
„k) doplňující informace k položkám „P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“, „P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“, „P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ a „P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ podrozvahy o poskytnutých garancích; garancemi se rozumí záruky, u kterých není možné spolehlivě odhadnout pravděpodobnost plnění za původního dlužníka, včetně písemného prohlášení ručitele poskytnuté věřiteli o tom, že uspokojí jeho pohledávku, jestliže dlužník nesplní svůj splatný závazek vůči věřiteli, přičemž věřitel je na základě prohlášení ručitele oprávněn domáhat se splnění pohledávky na ručiteli v případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek, směnečného rukojemského prohlášení připojeného na směnku nebo směnečný opis, záruky vzniklé prohlášením v záruční listině o uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině, a záruky poskytnuté Českou republikou na základě zvláštního zákona, a to v tomto členění:
1. Poskytnuté garance jednorázové,
2. Poskytnuté garance ostatní,“.
108. V § 45 odst. 1 písmeno k) zní:
„k) doplňující informace k položkám „P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“, „P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“, „P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ a „P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ podrozvahy o poskytnutých garancích; garancemi se rozumí záruky, u kterých není možné spolehlivě odhadnout pravděpodobnost plnění za původního dlužníka, včetně písemného prohlášení ručitele poskytnuté věřiteli o tom, že uspokojí jeho pohledávku, jestliže dlužník nesplní svůj splatný závazek vůči věřiteli, přičemž věřitel je na základě prohlášení ručitele oprávněn domáhat se splnění pohledávky na ručiteli v případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek, směnečného rukojemského prohlášení připojeného na směnku nebo směnečný opis, záruky vzniklé prohlášením v záruční listině o uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině, a záruky poskytnuté Českou republikou na základě zvláštního zákona, a to v tomto členění:
1. Poskytnuté garance jednorázové,
2. Poskytnuté garance ostatní,“.
109. V § 45 se na konci odstavce 1 doplňují písmena l) až n) včetně poznámky pod čarou č. 36, která znějí:
„l) doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru, kterými se pro účely této vyhlášky rozumí významné veřejné zakázky podle zákona upravujícího veřejné zakázky, jejichž předmětem je využití zdrojů a schopností subjektů soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb související s údržbou a provozem dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku36),
m) doplňující informace k příjmům a výdajům obsahuje doplňující informace k příjmům a výdajům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je organizační složka státu,
n) doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady“; členění položek vychází z obsahového vymezení položek rozpočtové skladby třídy 5 (seskupení položek 50 a 54) podle vyhlášky o rozpočtové skladbě.
36) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.“.
110. V § 46 odst. 2 se slova „a na Pozemkový fond České republiky“ zrušují.
111. V § 49 nadpisu se za slovo „Majetek“ vkládají slova „a závazky“.
112. V § 49 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:
„c) „P.I.3. Vyřazené pohledávky“ obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou; dále obsahuje pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování,
d) „P.I.4. Vyřazené závazky“ obsahuje povinnosti k peněžitému plnění v případě, že již zanikl nárok věřitele na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že účetní jednotka svoji povinnost zcela anebo zčásti splní; dále obsahuje závazky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).
113. V § 49 písm. e) se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.
114. § 50 včetně nadpisu zní:
 
㤠50
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
Položka
a) „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ obsahuje v případě organizačních složek státu krátkodobé předpokládané pohledávky za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
b) „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ obsahuje v případě organizačních složek státu krátkodobé předpokládané závazky vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
c) „P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“ obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných pohledávek vykazovaných v položce „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“,
d) „P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“ obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to vůči subjektům se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných závazků vykazovaných v položce „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“,
e) „P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů“ obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ a „P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“,
f) „P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů“ obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ a „P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“.“.
115. V nadpise § 52 se slova „a ostatní podmíněná aktiva“ zrušují.
116. V § 52 písm. a) a b) se za slova „například zálohy“ vkládají slova „a závdavky“.
117. V § 52 se na konci písmen c) a d) doplňují slova „nebo pachtovného“.
118. V § 52 písmena e) a f) znějí:
„e) „P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní“ obsahuje v případě územních samosprávných celků krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy vyplývající z přerozdělení daní podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní,
f) „P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní“ obsahuje v případě územních samosprávných celků dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy vyplývající z přerozdělení daní podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní,“.
119. V § 52 se na konci písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmena m) a n) se zrušují.
120. Za § 52 se vkládá nový § 52a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠52a
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
a) „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ obsahuje v případě organizačních složek státu dlouhodobé předpokládané pohledávky za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
b) „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ obsahuje v případě organizačních složek státu dlouhodobé předpokládané závazky vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
c) „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných pohledávek vykazovaných v položce „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“,
d) „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“ obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to vůči subjektům se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných závazků vykazovaných v položce „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“,
e) „P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů“ obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“ a „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“,
f) „P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů“ obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“ a „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“.“.
121. V § 53 se číslo „V“ nahrazuje číslem „VI“ a slovo „závazky“ se nahrazuje slovem „dluhy“.
122. V § 53 písm. a) se slova „leasingových smluv“ nahrazují slovy „operativního leasingu“, slovo „leasingových“ se zrušuje a na konci textu písmene a) se doplňují slova „o operativním leasingu“.
123. V § 53 písm. b) se slova „leasingových smluv“ nahrazují slovy „operativního leasingu“, slovo „leasingových“ se zrušuje a na konci textu písmene b) se doplňují slova „o operativním leasingu“.
124. V § 53 písmena c) a d) znějí:
„c) „P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“ obsahuje výši splátek, které účetní jednotka krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu,
d) „P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“ obsahuje výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu,“.
125. V § 53 písm. g) se za slova „osoby užívaného“ vkládají slova „úplatně nebo užívaného“ a za slova „v písmenech“ se vkládá slovo „a),“.
126. V § 53 písm. h) se za slova „osoby užívaného“ vkládají slova „úplatně nebo užívaného“ a za slova „v písmenech“ se vkládá slovo „b),“.
127. § 54 včetně nadpisu zní:
  
㤠54
Další podmíněné závazky, ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva
(1) Položka
a) „P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku,
b) „P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku,
c) „P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene a), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
d) „P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
e) „P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ obsahuje krátkodobé předpokládané závazky nebo výdaje na základě individuálních rozhodnutí příslušných subjektů týkajících se prostředků z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí,
f) „P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky nebo výdaje na základě individuálních rozhodnutí příslušných subjektů týkajících se prostředků z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí,
g) „P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní“ obsahuje krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce „P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“,
h) „P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní“ obsahuje dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce „P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“,
i) „P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“ obsahuje krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou v individuálních případech, které nesouvisí s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob,
j) „P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“ obsahuje dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou v individuálních případech, které nesouvisí s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob,
k) „P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ obsahuje krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené v položce „P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“,
l) „P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ obsahuje dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené v položce „P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“,
m) „P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ obsahuje krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno,
n) „P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ obsahuje dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno.
(2) Položka
a) „P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva“ obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva,
b) „P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva“ obsahuje dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva,
c) „P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva“ obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek,
d) „P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva“ obsahuje dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek.“.
128. § 54 včetně nadpisu zní:
  
㤠54
Další podmíněné závazky, ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva
(1) Položka
a) „P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku,
b) „P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku,
c) „P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene a), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
d) „P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
e) „P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní“ obsahuje krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce „P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“,
f) „P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní“ obsahuje dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce „P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“,
g) „P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“ obsahuje krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou v individuálních případech, které nesouvisí s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob,
h) „P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“ obsahuje dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou v individuálních případech, které nesouvisí s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob,
i) „P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ obsahuje krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené v položce „P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“,
j) „P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ obsahuje dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené v položce „P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových“,
k) „P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ obsahuje krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno,
l) „P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení“ obsahuje dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno.
(2) Položka
a) „P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva“ obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva,
b) „P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva“ obsahuje dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva,
c) „P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva“ obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek,
d) „P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva“ obsahuje dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek.“.
129. V § 55 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku“ vkládají slova „nebo jeho části“.
130. V § 55 odst. 1 písm. f) se slovo „nemovitosti“ nahrazuje slovy „nebo pachtýři nemovité věci“.
131. V § 55 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) právo stavby, pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby a proto není právo stavby vykazováno podle § 14 odst. 3 písm. h) nebo není součástí ocenění v rámci položky „B.I. Zásoby“.“.
132. V § 55 odst. 2 písm. b) se za slova „náklady nájemce“ vkládají slova „nebo pachtýře“ a za slova „uvedení najatého“ se vkládají slova „nebo propachtovaného“.
133. V § 55 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) v případě pozemku vykazovaného v položce „A.II.1. Pozemky“ nejsou součástí jeho ocenění dlouhodobý hmotný majetek vykazovaný v položkách „A.II.3. Stavby“, „A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů“ a „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“ podle § 14 odst. 7 písm. b).“.
134. V § 55 odst. 3 se věty třetí a čtvrtá zrušují.
135. V § 55 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku podle § 11 odst. 2 nebo § 14 odst. 9.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.
136. V § 55 se doplňují odstavce 9 až 11, které znějí:
„(9) Souvisí-li právo stavby s více stavbami, vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná část hodnoty práva stavby.
(10) V případě zániku stavby vyhovující právu stavby se právo stavby, které je součástí ocenění této stavby, nevyřazuje; ustanovení o naplnění účetních metod v souvislosti s naplněním § 26 odst. 3 zákona tímto nejsou dotčena.
(11) V případě pořízení práva stavby ke stavbě po okamžiku jejího uvedení do stavu způsobilého k užívání podle § 14 odst. 12 jsou náklady související s pořízením práva stavby součástí technického zhodnocení této stavby podle odstavce 4.
(12) Zanikne-li právo stavby před dobou, na kterou je právo stavby zřízeno, a současně je zřízeno nové právo stavby ve prospěch stejné účetní jednotky, nedochází k vyřazení zaniklého práva stavby, případně stavby vyhovující právu stavby a odstavec 1 písmeno e) se použije obdobně.“.
137. V § 57 odst. 1 se slovo „půjček“ nahrazuje slovem „zápůjček“.
138. V § 65 odst. 1 se slova „a vytvářejí se zejména na základě inventarizace majetku“ zrušují a věta druhá se zrušuje.
139. V § 66 odst. 1 se za slova „Dlouhodobý majetek“ vkládají slova „nebo jeho části“.
140. V § 66 odst. 6 se slovo „nemovitostem“ nahrazuje slovy „nemovitým věcem“.
141. V § 66 odst. 7 písm. f) se slovo „pronájmu“ nahrazuje slovy „nájmu nebo pachtu“.
142. V § 66 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Pokud je předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby kratší než sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, účetní jednotka v odpisovém plánu zohlední případnou hodnotu práva stavby při vyřazení stavby. Pokud je sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, kratší než předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby, účetní jednotka v odpisovém plánu tuto skutečnost zohlední případnou hodnotu stavby při jejím vyřazení.“.
143. V § 67 odst. 1 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
144. V § 68 odst. 1 písm. d) se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“ a za slova „přijatých a poskytnutých záloh“ se vkládají slova „a závdavků“.
145. V § 68 odst. 2 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“ a slova „a obchodního“ se zrušují.
146. V § 72 odst. 3 a 4 se slovo „závazků“ nahrazuje slovem „dluhů“.
147. V § 73 odst. 1 se slovo „půjčky“ nahrazuje slovem „zápůjčky“.
148. V § 75 se slova „Pozemkový fond České republiky“ nahrazují slovy „Státní pozemkový úřad“.
149. Přílohy č. 1 a 2 znějí:
 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.


150. Příloha č. 5 zní:
 
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
151. V příloze č. 7 se v názvu syntetického účtu 022 za slovo „Samostatné“ vkládá slovo „hmotné“, za syntetický účet „032 - Kulturní předměty“ se vkládají dva nové syntetické účty „035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji“ a „036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“, v názvu syntetického účtu 082 se za slovo „samostatným“ vkládá slovo „hmotným“ a za slovo „souborům“ se vkládá slovo „hmotných“, v názvu syntetického účtu 164 se za slovo „samostatným“ vkládá slovo „hmotným“ a za slovo „souborům“ se vkládá slovo „hmotných“, v názvu syntetického účtu 196 se slova „z titulu daní“ nahrazují slovy „ze správy daní“, syntetický účet 197 se zrušuje, syntetický účet 318 se zrušuje, v názvu syntetického účtu 319 se slova „ze sdílených“ nahrazují slovy „z přerozdělovaných“, syntetický účet 323 se zrušuje, v názvu syntetického účtu 325 se slova „a kaucí“ zrušují, syntetické účty 327, 328 a 329 se zrušují, v názvu syntetického účtu 336 se slova „Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „Sociální zabezpečení“, za syntetický účet 336 se vkládají nové účty „337 - Zdravotní pojištění“ a „338 - Důchodové spoření“.
152. V příloze č. 7 účtová skupina 35 zní:
„Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky ze správy daní
351 - Přijaté zálohy daní
352 - Pohledávky ze správy daní
353 - Přeplatky na daních
354 - Závazky z vratek nepřímých daní
355 - Zúčtování z přerozdělování daní
356 - Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím
majetkem
357 - Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím
majetkem
358 - Ostatní pohledávky ze správy daní
359 - Ostatní závazky ze správy daní“.
153. V příloze č. 7 se v názvu syntetického účtu 432 slovo „minulých“ nahrazuje slovem „předcházejících“, v názvu syntetického účtu 539 se slova „daní z nadměrných odpočtů“ nahrazují slovy „nepřímých daní“, v názvu syntetického účtu 543 se za slova „Dary“ vkládají slova „a jiná bezúplatná předání“, v názvu účtové skupiny 93, 94 a 95 se slova „93, 94 a 95 - Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva“ nahrazují slovy „93 a 94 - Další podmíněné pohledávky“, syntetické účty 949 a 951 se zrušují, v názvu účtové skupiny 97 a 98 se slova „a ostatní podmíněná pasiva“ zrušují, v názvech syntetických účtů 981 a 982 se slova „z poskytnutých zajištění“ nahrazují slovy „z poskytnutých garancí jednorázových“, za syntetický účet 982 se vkládají dva nové syntetické účty „983 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“ a „984 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních“, syntetické účty 985 a 986 se zrušují, v názvu účtové skupiny 99 se slova „Vyrovnávací účty“ nahrazují slovy „Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty“ a vkládají se čtyři nové syntetické účty „991 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva“, „992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva“, „993 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva“ a „994 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva“.
154. V příloze č. 7 se syntetické účty 371 a 372 zrušují, za syntetický účet 374 se vkládá nový syntetický účet „375 - Zprostředkování krátkodobých transferů“, v názvu účtové skupiny 39 se slova „a vyrovnávací účty“ zrušují, syntetický účet 396, 458 a 468 se zrušuje, za syntetický účet „472 - Dlouhodobé přijaté zálohy“ se vkládá nový syntetický účet „475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů“, za syntetický účet 572 se vkládá nový syntetický účet „575 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů“, za syntetický účet 672 se vkládá nový syntetický účet „675 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů“, za syntetický účet 902 se vkládají dva nové syntetické účty „905 - Vyřazené pohledávky“ a „906 - Vyřazené závazky“. Dosavadní syntetický účet 903 se označuje jako syntetický účet 909.
155. V příloze č. 7 účtová skupina 91 zní:
„Účtová skupina 91 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
911 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 912 - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 914 - Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů“.
156. V příloze č. 7 v názvech syntetických účtů 939 a 941 se slova „z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ nahrazují slovy „ze sdílených daní“.
157. V příloze č. 7 se za syntetický účet 948 vkládá nová účtová skupina 95, která zní:
„Účtová skupina 95 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
951 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování
transferů
952 - Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování
transferů
953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních
transferů
954 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních
transferů
955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky
z transferů
956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů“.
158. V příloze č. 7 se syntetické účty 975 a 976 zrušují.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později, nestanoví-li následující body jinak.
2. Příspěvkové organizace zřizované organizační složkou státu uvedou v účetních závěrkách sestavených k 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části „M. Doplňující informace k příjmům a výdajům“ přílohy č. 5 pouze položky označené kombinací velkých písmen latinské abecedy a římských číslic ve sloupci 1.
3. Organizační složky státu, územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavených k 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části „N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady““ přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5.
4. V případě sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 1 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v účetním období roku 2014 použije účetní jednotka vzor rozvahy podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, vzor výkazu zisku a ztráty podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, a vzor přílohy podle § 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, označený jako „VZOR PRO ROK 2014“ v příslušné příloze vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky.
5. Dlouhodobý nehmotný majetek vykázaný k 31. prosinci 2013 v položkách rozvahy „A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje“ až „A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“, který je k 31. prosinci 2013 oceněn podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce rozvahy „A.I.10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji“.
6. Dlouhodobý hmotný majetek vykázaný k 31. prosinci 2013 v položkách rozvahy „A.II.1. Pozemky“ až „A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek“, který je k 31. prosinci 2013 oceněn podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce rozvahy „A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji“.
7. Stav položky rozvahy „B.II.8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek“ vykázaný k 31. prosinci 2013 vykazuje organizační složka státu, která je správcem daně od 1. ledna 2014 v položkách rozvahy „B.II.19. Pohledávky ze správy daní“ až „B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní“.
8. Stav položky rozvahy „B.II.9. Pohledávky ze sdílených daní“ vykázaný k 31. prosinci 2013 vykazuje od 1. ledna 2014 organizační složka státu, která je správcem daně, v položkách rozvahy „B.II.19. Pohledávky ze správy daní“ až „B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní“, a ostatní vybrané účetní jednotky v položce rozvahy „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“.
9. Stav položky rozvahy „B.II.11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách rozvahy „B.II.10. Sociální zabezpečení“, B.II.11. Zdravotní pojištění“ nebo „B.II.12. Důchodové spoření“.
10. Stav položek rozvahy „D.III.10. Přijaté zálohy daní“ až „D.III.12. Závazky ze sdílených daní“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.22. Přijaté zálohy daní“ až „D.III.27. Ostatní závazky ze správy daní“.
11. Stav položky rozvahy „D.III.15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.12. Sociální zabezpečení“, D.III.13. Zdravotní pojištění“ nebo „D.III.14. Důchodové spoření“.
12. Stav položky rozvahy „A.IV.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy „A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ nebo „A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ nebo „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“.
13. Stav položky rozvahy „B.II.27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „B.II.27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „B.II.28. Zprostředkování krátkodobých transferů“ nebo „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“ nebo „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“.
14. Stav položky rozvahy „D.III.34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“.
15. Stav položky rozvahy „D.II.7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ nebo „D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“.
16. Stav položky rozvahy „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“.
17. Stav položky rozvahy „D.III.33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí“ vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy „D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“ nebo „D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím“ nebo „D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů“.
18. Stav položky výkazu zisku a ztráty „A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2014 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2015 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery“ nebo „A.III.3. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů“ ve sloupci „Minulé účetní období“.
19. Stav položky výkazu zisku a ztráty „B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů“ vykázaný k 31. prosinci 2014 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2015 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů“ nebo „B.IV.3. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů“ ve sloupci „Minulé účetní období“.
20. Stav položky podrozvahy „P.V.3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce podrozvahy „P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů“.
21. Stav položky podrozvahy „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce podrozvahy „P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů“.
22. Stav položky podrozvahy „P.V.1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách podrozvahy „P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu“ nebo „P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“.
23. Stav položky podrozvahy „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv“ vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách podrozvahy „P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu“ nebo „P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu“.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 18, 36, 41, 79, 80, 88, 94, 108, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 128, 154, 155, 156, 157 a 158, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.
Ministr:
Ing. Fischer, CSc., v. r.