Důvodová zpráva k zákonu č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí
A. Obecná část
1. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA)
Podle článků 3.9, 5.5 a 5.7 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) byla předsedovi Legislativní rady vlády zaslána žádost o neprovedení RIA, které bylo v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády vyhověno. Navrhovaný zákon je implementačním předpisem, ve kterém není dána možnost diskrece a který zároveň nejde v žádném případě nad rámec požadavků práva EU. V souladu s čl. 3 odst. 3 Legislativních pravidel vlády také nebyl vypracován věcný záměr zákona.
2. Důvod předložení a cíle
2.1 Název
Návrh zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.
2.2 Definice problému
Ministerstvo financí ČR (dále jen "MF") je gestorem implementace směrnice Rady (EU) 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států (dále jen "Směrnice"), která byla vydána na základě čl. 126 v souladu s čl. 288 Smlouvy o fungování EU (dále jen "SFEU") a také v návaznosti na Protokol (č. 12) o postupu při nadměrném schodku připojeného k SFEU. Přestože k 31. prosinci 2013 uplynula transpoziční lhůta a ČR byla v lednu 2014 Evropskou komisí (dále "EK" nebo "Komise") v rámci tzv.
prejudiciální
fáze řízení o porušení Smlouvy formálně upozorněna na uplynutí termínu pro provedení Směrnice, nebyla její ustanovení zatím v plném rozsahu implementována. Dosud se nepodařilo schválit klíčové transpoziční právní předpisy, nezbytné pro implementaci Směrnice.
Převážná většina požadavků Směrnice je zajištěna prostřednictvím návrhů právních předpisů v oblasti rozpočtové odpovědnosti. Konkrétně se jedná o návrhy ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, na něj navazujícího zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. Tyto tři návrhy byly vládou schváleny na konci února 2015 a postoupeny do Poslanecké sněmovny PČR (sněmovní tisky 411 - 413, probíhá obecná rozprava v rámci 2. čtení).
Dalším implementačním právním předpisem má být zákon o řízení a kontrole veřejných financí, jehož návrh nahradil původní a nevyhovující návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě.
K zajištění dalších informací, které požaduje čl. 14 odst. 3 Směrnice, byla provedena novelizace vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 410/2009 Sb."). Novela této vyhlášky č. 473/2013 Sb. zahrnuje údaje o některých podmíněných závazcích (vládní záruky a projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru neboli PPP projekty) pro vybrané účetní jednotky ve smyslu zákona o účetnictví s výjimkou zdravotních pojišťoven a dále doplňující informace k příjmům a výdajům pro ústředně řízené (státní) příspěvkové organizace, tedy takové, jejichž zřizovatelem je organizační složka státu (dále jen "státní příspěvkové organizace"). Zabezpečení informací o držených majetkových účastech v soukromých a veřejných společnostech a o závazcích vyplývajících z činnosti veřejných společností bylo zohledněno ve vyhlášce č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu). Informace o úvěrech v selhání zajišťuje Pomocný analytický přehled podle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (dále jen "technická vyhláška o účetních záznamech").
Část požadavků Směrnice, např. podle jejího čl. 3 odst. 2 písm. b), je zajištěna nelegislativním způsobem. MF již velkou část informací zveřejňuje na svých internetových stránkách1), neboť disponuje svými vlastními daty nebo jiným způsobem zajištěnými údaji dalších subjektů či účetních jednotek.
Pro kompletní naplnění cílů Směrnice zbývá oblast, která se týká zveřejňování fiskálních dat podle čl. 3 odst. 2 písm. a) Směrnice. Tato data nejsou v ČR dosud publikována v plném rozsahu a požadované periodicitě v souladu s požadavky Směrnice. Sběr většiny vstupních dat (hotovostních či na bázi číselného ekvivalentu z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi k dispozici), na jehož základě je pak zpracováván výstup, který zajišťuje Směrnicí požadovaný včasný a pravidelný přístup veřejnosti k fiskálním údajům, se velkou měrou naplňuje prostřednictvím již nyní platných a účinných právních předpisů, a to:
a)
rozpočtových (pro organizační složky státu, státní fondy, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti) prostřednictvím finančních výkazů,
b)

Související dokumenty

Zákony

25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
342/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
405/2002 Sb., ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
300/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
63/1997 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu
5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
644/2004 Sb., o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu
362/2010 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví