35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Schválený:
35/1993 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 21. prosince 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 456/2011 Sb.
Změna: 242/2016 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se mění a doplňuje takto:
1. § 13 odst. 1 zní:
"(1) Veřejná obchodní společnost zjišťuje základ daně za společnost jako celek (§ 23 až 33) stejně jako poplatník. Podle podílů stanovených společenskou smlouvou rozděluje se tento základ daně na jednotlivé společníky, u nichž tvoří základ daně (dílčí základ daně) podle § 5 odst. 2, je-li společník fyzickou osobou, nebo se zahrnují do základu daně podle § 23, je-li společník právnickou osobou. Ztráta veřejné obchodní společnosti (§ 34) se rozděluje stejně jako základ daně.".
2. V § 15 odst. 8 a v § 20 odst. 4 se za slovo "mládeže" doplňují slova "na ochranu zvířat" a za slovo "sportovní" se doplňují slova "a fyzickým osobám provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat".
3. V § 23 odst. 1 se vypouští poslední věta.
4. V § 23 odst. 10 první věta zní:
"U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) poplatníka se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (§ 2 odst. 3 a § 17 odst. 5) nemůže být základ daně nižší, než jakého by dosáhl z téže nebo podobné činnosti poplatník se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky.".
5. V § 35 odst. 1 písm. a) se částka "5000 Kčs" nahrazuje částkou "7500 Kčs".
6. V § 35 odst. 1 písm. b) se částka "15 000 Kčs" nahrazuje částkou "22 500 Kčs".
7. V příloze k zákonu se u položky č. 14 vypouští druhá věta.
8. Příloha k zákonu se doplňuje o položku č. 16, která zní:
"(16) Formy, modely a šablony (obor 411-8, 416, 535-4) se odepisují rovnoměrně. Roční odpis se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.".
Čl.IV
zrušen
Čl.V
Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Uhde v. r.
Klaus v. r.