Důvodová zpráva k zákonu č. 35/1993 Sb., změna zákona o správě daní a poplatků

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
k návrhu novely zákona o správě daní a poplatků č. 337/1992 Sb.
Obecná část
Navrhovaná novela zákona o správě daní a poplatků obsahuje jednak nezbytná legislativní zpřesnění textu jednotlivých ustanovení vyvolaná především hmotněprávní daňovou úpravou a jejich novelizací a jednak některá nová ustanovení sledující zefektivnění správy daní. Podrobné odůvodnění je připojeno k jednotlivým bodům návrhu.
Zvláštní část
K bodu 1 (§ 1 odst. 4)
Je nutné vymezit celý rozsah působnosti zákona v jednom ustanovení a zpřesnit text dosavadního § 96.
K bodu 2 (§ 3 odst. 2)
Jde o nezbytnou změnu v důsledku odděleného financování nákladů České republiky a Slovenské republiky; dosavadní znění by bezdůvodně zatěžovalo státní rozpočet České republiky.
K bodu 3 (§ 4 odst. 1)
S ohledem na navrhovanou změnu textu odstavce 2 se upřesňuje návaznost na hmotně právní daňovou úpravu.
K bodu 4 (§ 4 odst. 1)
V platné právní úpravě je vymezen pobyt a nikoliv bydliště. Nicméně však hmotně právní úpravy používají všude bydliště, a proto je zde pro účely daňového řízení nutno tyto pojmy sjednotit.
K bodu 5 (§ 4 odst. 2)
Jedná se o úpravu, která navazuje na zákon SNR o správě daní a poplatků, v jehož analogickém textu se upravuje pouze místní příslušnost pro fyzické osoby, které nemají trvalý pobyt, ani se obvykle nezdržují na území Slovenské republiky.
K bodu 6 (§ 4 odst. 3)
Toto ustanovení je nutno zpřesnit s ohledem na přijaté znění zákona o daních z příjmů, zejména ve vztahu k daňovým subjektům se sídlem v zahraničí.
K bodu 7 (§ 4 odst. 7)
V rámci sjednocení dikce celého paragrafu 4 se navrhuje změna textu.
K bodu 8 a 9 (§ 4 odst. 8 písm. a) a c))
Dani dědické bude podléhat i majetek po zůstaviteli, který neměl v ČR bydliště (např. nabytí nemovitého majetku). Nabyvatelem věcí movitých při darování mohou být i právnické osoby.
K bodu 10 (§ 4 odst. 9)
Nové znění odstavce 9 upravuje možnost určité decentralizace místní příslušnosti u srážkové daně vybírané zvláštní sazbou bankami a pojišťovnami. Dosavadní text byl nahrazen s ohledem na nově vytvářenou centralizovanou evidenci motorových vozidel, čímž je umožněno zachovat obecnou místní příslušnost i pro daň silniční.
K bodu 11 (§ 4 odst. 15)
Navržená úprava odpovídá současným postupům při výkonu dělené správy.