MSMT-21548/2021-1 stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu - Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát

Schválený:
MSMT-21548/2021-1
Stanovení
dalších finančních prostředků státního rozpočtu - Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na usnesení vlády ze dne 26. července 2021 č. 692 stanovuje pro poskytnutí dalších finančních prostředků státního rozpočtu - Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené s činností škol nezbytné k naplnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bude upravovat screeningové testování ve školách v září 2021 (dále jen „mimořádné opatření“):
I. Podmínky
a) Další finanční prostředky jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost základní školy, střední školy nebo konzervatoře, které poskytují vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a které nezřizuje stát1) (dále jen „škola“).
b) Další finanční prostředky jsou určeny pro školy, které v systému sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (https://sberdat.uiv.cz/login) v rámci mimořádného sběru dat „Dotazník PCR 2“ závazně v termínu od 11. 8. 2021 do 18. 8. 2021, 12 hodin oznámí, že budou v období od 1. 9. 2021 do 10. 9. 2021 zajišťovat screeningové testování dětí a žáků formou neinvazivních RT-PCR testů.
c) Další finanční prostředky se poskytují na úhradu níže specifikovaných nákladů neinvazivního RT-PCR testování dětí a žáků školy v souladu s mimořádným opatřením. V mimořádných případech (např. pokud žák bude ve škole přítomen až po hromadně provedeném RT-PCR testování) může škola, která využívá screeningového testování formou neinvazivních RT-PCR testů, další finanční prostředky využít také na pořízení antigenních testů určených pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolených k použití laickou osobou a vykázaných v souladu s mimořádným opatřením.
d) Další finanční prostředky se poskytují na náklady dle bodu I. c) vzniklé v období od 1. 9. 2021 do 10. 9. 2021.
e) Další finanční prostředky nelze použít na úhradu mzdových ani souvisejících nákladů.
f) Z dalších finančních prostředků je možné hradit pouze materiál a služby nezbytné pro zajištění neinvazivního RT-PCR testování nebo mimořádné pořízení antigenního testu dle bodu I. c). Smluvní laboratoř pro provádění neinvazivních RT-PCR testů musí disponovat systémem managementu kvality v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 15189: 2013 a služba musí být provedena validovanou metodou testování.
g) Škola je povinna provést finanční vypořádání dalších finančních prostředků v souladu s právními předpisy.
h) Škola je povinna vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další finanční prostředky a jejich použití sledovat v účetnictví odděleně jako prostředky poskytnuté z Fondu solidarity Evropské unie.
i) Škola je povinna při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
II. Kritéria
a) Normativ se stanovuje ve výši 200 Kč na jeden provedený a v souladu s bodem II. b) řádně vykázaný neinvazivní RT-PCR test.
b) Počet neinvazivních RT-PCR testů provedených v souladu s mimořádným opatřením se určí z vykázaného počtu testů ve webové aplikaci Covid Forms App. Do počtu testů se započítají testy provedené ve dnech 1. 9. 2021 - 10. 9. 2021, které budou ve webové aplikaci Covid Forms App vykázané nejpozději 14. 9. 2021 do 9:00 hodin. Tímto termínem není dotčena povinnost školy vykazovat testy podle mimořádného opatření.
c) Objem dalších finančních prostředků pro školu se určí jako součin normativu podle bodu II. a) a počtu provedených testů podle bodu II. b).
III. Účel
Další finanční prostředky je škola oprávněna použít za účelem zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí a žáků v souladu s příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a v mimořádných případech za účelem antigenního testování za podmínek uvedených v bodě I.
IV. Další podmínky
a) Další finanční prostředky podle bodu II. c) budou po 15. 9. 2021 školám zřizovaným krajem, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a školám, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytnuty jednorázově bez žádosti prostřednictvím krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy.
b) Další finanční prostředky podle bodu II. c) budou po 15. 9. 2021 školám zřizovaným registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytnuty jednorázově bez žádosti Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
c) Škola je povinna prostřednictvím mimořádného sběru dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informovat v době od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 o částce dalších finančních prostředků použitých na provedené a řádně vykázané neinvazivní RT-PCR testy a antigenní testy určené pro sebetestování.
d) Škola je povinna uveřejnit vhodným způsobem (např. na internetových stránkách školy) informaci o spolufinancování screeningového testování dětí a žáků z Fondu solidarity Evropské unie.
e) Škola je povinna uchovat veškeré dokumenty související se screeningovým testováním v souladu s právními předpisy České republiky.
f) Škola je povinna za účelem ověření plnění výše uvedených povinností vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, poskytnout veškeré doklady vážící se k plnění výše uvedených povinností a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly nebo auditu. Těmito orgány jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká školní inspekce, Ministerstvo financí, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
V. Účinnost
Stanovení dalších finančních prostředků pro školy nabývá účinnosti dne 11. srpna 2021.
1) jedná se o právnické osoby zřizované krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy a právnické osoby, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy