Dividendy

Klient je v režimu paušální daně a pobírá zdaněné dividendy (tuzemské i zahraniční) a bylo mu řečeno, že musí podávat daňové přiznání. Jaké příjmy v něm bude uvádět?
Vydáno: 31. 08. 2023
Společnost má ve svém majetku akcie, které nakoupila na burze a drží je déle než jeden rok. Jedná se o společnosti v USA a Irsku. V rámci DPPO zahrne společnost dividendy od těchto společností do samostatného základu daně a aplikuje na ně 15% sazbu, případně započte americkou daň. Nebude tedy tyto dividendy danit ani 19%, ani případnými 21% v budoucnu? 
Vydáno: 26. 07. 2023
Družstvo vyplácí při ukončení družstveního podílu dividendy ze zisku. Naše družstvo vyplatí dividendy dle výpočtu, které se řídí stanovami družstva. Zdanění srážkovou daní probíhá u příjemce dividend. Naše družstvo nevzniklo transformací jako jiná zemědělská družstva, ale původní zaniklo a nové vzniklo, z toho vyplynulo, že my srážkovou daň neodvádíme, ale odvádí ji příjemce. Příjemce dividend zdaní jako základ daně celý členský podíl? V rozsudku Nejvyššího správního soudu č. 10 Afs 78/2016-38 zaznělo mimo jiné: .„..dědici příslušel nárok na vypořádací podíl, přičemž základ daně se v takovém případě snižuje o nabývací cenu podílu zemřelého společníka.“ Jak je to myšleno? Jde o to, že v samotném výpočtu vypořádacího podílu dle stanov se již kalkuluje se splaceným vkladem společníka.
Vydáno: 31. 05. 2023
Tuzemská s. r. o. má podíl v moldavské s. r. l. Jak se budou danit vyplacené dividendy z Moldavska u tuzemské společnosti?
Vydáno: 18. 04. 2023
Poplatník - fyzická osoba, rezident ČR, poživatel starobního důchodu, obdržel dividendu od české společnosti. Z dividendy již byla sražena srážková daň, poplatník ji tedy obdržel čistou. Jiné příjmy (kromě starobního důchodu a dividendy) poplatník nemá. Může uvést dividendu a sraženou daň do daňového přiznání, uplatnit základní slevu na poplatníka, a tímto způsobem sraženou daň dostat zpátky jako přeplatek, nebo takový postup není možný? Pokud by možný byl, na který řádek DP co uvést?
Vydáno: 29. 03. 2023
Klient, fyzická osoba, pobírá odměny z vyplacených dividen z Maďarska. Částky jsou v Maďarsku jejich daní z příjmu zdaněny. Klient má český domicil. Žádné jiné příjmy krom těchto výplat z dividend nepobírá. Je povinnen v České republice podávat daňové přiznání? 
Vydáno: 17. 03. 2023
Jedinému akcionáři bude v dubnu 2023 vyplacena dividenda z podílu na majetku akciové společnosti se sídlem v ČR. Tento akcionář ukončil v lednu 2023 registraci k dani z příjmů na území ČR a odstěhoval se do Dubaje, kde mu bude v druhém pololetí roku 2023 po splnění podmínek této země uděleno rezidenství. Jak zdanit příjmy z dividend vyplácených v dubnu 2023 akciovou společnosti tomuto akcionáři, pokud není už rezidentem ČR, ale také prozatím není rezidentem Dubaje?
Vydáno: 09. 01. 2023
Firma chce rozdělit předpokládaný zisk běžného účetního období a vyplatit dividendy společníkovi. Lze to udělat? Existuje nějaké podmínky, které firma musí splnit při rozdělení předpokládaného zisku běžného účetního období (dividendy)?
Vydáno: 12. 10. 2022
Započítávají se do příjmů rodiny vyplacené dividendy ze zisků právnické osoby (společnosti s.r.o.)? Máme s manželkou hrubé příjmy v roce 2021 dohromady 666558 Kč. Zároveň v roce 2021 byly vyplaceny dividendy ve společnosti, kde je manželka jediným společníkem a má 100% podíl. Vyplaceno bylo 700000 Kč (595000 po zdanění). V "Nejčastějších otázkách" (https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/otazky_odpovedi_5000_A4_final.pdf) jsem tuto informaci nenašel. Zajímalo by mě, jestli máme nárok na mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě, které se nám narodilo v lednu 2022? 
Vydáno: 23. 08. 2022
Jaké jsou možnosti využití snížené srážkové daně z dividend z USA? Zahraniční internetový broker, přes kterého se chystám jako soukromá fyzická osoba rezident ČR investovat do akcií v USA, požaduje sdělit, zda žádám o sníženou sazbu srážkové daně z investic v USA. Domnívám se, že by mohlo jít o článek 10 – Dividendy, bod 2 písm. a) a b) Smlouvy mezi ČR a USA o zamezení dvojího zdanění, kde je pro skutečného vlastníka dividend sjednána horní hranice daně 5 %, resp. 15 % hrubé částky dividend. Bohužel smlouva přímo s pojmem „snížená sazba srážkové daně“ nepracuje a broker zase neuvádí žádný konkrétní odkaz, přesto si myslím, že by se mohlo jednat o tyto dvě sazby. Můžete mi prosím poradit, zda by to tak mohlo být a zda v tom případě na sníženou (tj. max. 15%) sazbu mám nárok? 
Vydáno: 28. 07. 2022
Valná hromada akciové společnosti rozhodla o vyplacení podílu na zisku-dividendy ve výši 100 000 Kč na akcii. Stanovy akciové společnosti umožňují převést právo na podílu na zisku jiné fyzické osobě. Akcionář vlastnící 30 ks akcií by chtěl převést právo na podíl na zisku v celé výši 3 000 000 Kč jiné fyzické osobě. Toto právo se převede smlouvou o postoupení pohledávky? Nebo jiným právním aktem? Podléhá tento příjem u jiné fyzické osoby než skutečného akcionáře nějakému zdanění, nebo je to příjem osvobozený, protože byl již zdaněn u výplaty? Jak se na tento příjem pohlíží?
Vydáno: 10. 05. 2022
V roce 2021 mi přišly první dividendy vyplacené z USA. Mám účet, kde vidím všechny transakce (nákupy akcií, prodeje, dividendy atd.). Jak si mám, resp. musím, zajistit či jakým způsobem získat potvrzení o sražené dani v USA, abych ho mohl doložit pro zápočet daně, který vyčíslím v příloze č. 3 v přiznání k dani z příjmů fyzických osob? Můj účet "vystavit" potvrzení neumí, resp. mohu vytisknout obecné informace, kolik jsem obdržel na dividendách, od jaké firmy a jaká daň byla sražena. Stačily by třeba i tyto vytištěné informace k zápočtu a doložení pro FÚ?
Vydáno: 20. 03. 2022
Představenstvo společnosti rozhodlo o výplatě dividendy. Dividenda je vyplácena právnické a fyzické osobě. U fyzické osoby vyplatíme dividendu krácenou o srážkovou daň a daň odvedeme. Je potřeba podniknout ještě nějaký další krok? Je potřeba hlásit finančnímu úřadu odvod srážkové daně z dividendy pomocí nějakého formuláře? Jedná se o daňového rezidenta. 
Vydáno: 23. 08. 2021
  • Článek
Prosím o vysvětlení, jak správně uplatnit daň z dividendy zaplacené v zahraničí. Jde o situaci, kdy poplatník vlastní akcie evidované u Patria Finance s tím, že jde o vlastnictví většího množství akcií v řádově malých objemech. To znamená, že připisované dividendy se také pohybují v nízkých číslech. Patria vystavuje roční přehled vyplacených dividend vč. zaplacených srážkových daní. Podle § 38f odst. 5, 8, 10 má poplatník možnost uplatnit daň zaplacenou v zahraničí (do výše sjednané v Mezinárodní smlouvě o zamezení dvojího zdanění) ve svém daňovém přiznání, a to pro každý stát jednotlivě. Otázka zní: Jak rozdělit správně vyplacené dividendy podle jednotlivých států? Podle ISIN US, DE, IE, CH, JP, FR, a to v součtu za jednotlivé trhy? Jak použít přepočet kurzu, zda skutečně sraženou výši, jak je uvedeno v ročním přehledu vč. použitého kurzu, nebo přepočítávat jednotným kurzem? Předpokládejme, že většinou se jedná o srážkovou daň z dividendy ve výši 15 % (vyjma DE 26 % a CH 34 %), to znamená přepočítat dividendy na 15 % v CZK, protože díky kurzu se přepočet i sražených 15 % daní na CZK často liší? Samozřejmě uplatnění srážkové daně je možné pouze do výše daně sražené. Rozdíl pak je možné uplatnit v dalším roce jako náklad podle § 24 odst. 2 písm. ch).
Vydáno: 10. 06. 2021
  • Článek
Hodnocení ekonomické reality je často problém. Stejně jako i v jiných oborech se k tomu používají ukazatelé, v našem případě ukazatelé ekonomiky. Těch jsou stovky. Které z nich jsou vhodné, přiměřené a dostačující? Kdysi se uvádělo, že komplexním ukazatelem je zisk, zohledňuje na jedné straně vynaložené náklady, na straně druhé dosažené výnosy. Co je to však zisk? Je to matematický rozdíl mezi výnosy a náklady, tedy mezi právem na úhrady a povinností platit, tj. rozdíl mezi dvěma skupinami práv.
Vydáno: 15. 10. 2020
  • Článek
V době „Koronaviru“ musíme vyjet ze zaběhnutých kolejí a přizpůsobit se nové situaci. Mnoho firem už zpracovalo účetní závěrku a budou ji předkládat ke schválení na valné hromadě. Na valná hromadě se také rozhoduje o rozdělení zisku předešlého účetního období nebo o úhradě ztráty, výplatách podílů na zisku, výplatě dividend.
Vydáno: 22. 06. 2020
V účetnictví a. s. byly vedeny od roku 2011 pohledávky z finančních půjček (předmět podnikání a. s. do roku 2011) ve výši 2,2 mil. Kč. Na pohledávky nebyly vytvořeny žádné opravné položky. Od roku 2012 má a. s. jiný předmět podnikání, půjčkami se již nezabývá. Na všechny pohledávky (cca 100 dlužníků) bylo vedeno vymáhací řízení, občas se něco vymohlo, ale 90% exekucí bylo zastaveno pro nemajetnost dlužníků, probíhá pouze pár posledních exekučních řízení. Pohledávky z půjček jsou vedeny na účtu 378 (k 31. 12. 2019 ve výši 2 mil. Kč). Nerozdělený zisk firmy je v řádu několika mil. Kč. Během roku 2019 si akcionáři vyplatili dividendy ve výši 2 mil Kč. Musí být z důvodu vyplacených dividend nedobytné pohledávky v roce 2019 proúčtovány do výnosů (což se akcionářům nelíbí a nevidí v tom logiku)? Dá se nějak jinak „zbavit“ těchto pohledávek?
Vydáno: 14. 04. 2020
Klient dostává akcie od mateřské společnosti svého zaměstnavatele, zdanění tohoto je mi jasné. Tyto akcie přinášejí dividendy každý rok. Tyto dividendy jsou automaticky reinvestovány v okamžiku, kdy je zaměstnanec dostane, zpět na nákup dalších akcií mateřské společnosti. Mají se tyto dividendy, které klientovi nebyly vyplaceny, ale byly okamžitě převedeny na nákup nových akcií, vykazovat v Kapitálových příjmech či ne? Nebo jaký je správný postup jejich zdanění?
Vydáno: 02. 03. 2020
Na školení daně z příjmů právnických osob pro veřejnoprávní subjekty bylo sděleno, že i obce, kraje a svazky obcí se považují dle § 19 zákona o daních příjmů za mateřské společnosti a převod dividend z obchodních společností založenými těmito subjekty při dodržení ostatních podmínek je osvobozen od daně (dříve obchodními společnostmi daněno srážkovou daní). Je tato informace správná a platí pro všechny výše uvedené subjekty veřejné správy?
Vydáno: 25. 02. 2019
Valná hromada společnosti rozhodla o výplatě dividend v cizí měně. Je kurzová ztráta při výplatě dividendy daňově uznatelným nákladem?
Vydáno: 10. 12. 2018