Majetek dlouhodobý hmotný

  • Článek
Předkládáme vám šestý díl z desetidílného seriálu k otestování vašich znalostí v oblasti účtování o majetku u ÚSC. Chybné účtování o majetku může mít dopad na výsledek hospodaření. Opravování dlouholetých účetních či evidenčních chyb bývá složité a pracné. V neposlední řadě je správné účtování o majetku důležité z hlediska případné přijaté dotace.
Vydáno: 19. 09. 2023
  • Článek
Vstupní cena je speciální způsob daňového ocenění (dlouhodobého) hmotného majetku sloužící hlavně jako základna pro výpočet daňových odpisů. Praktikovi by se mohlo zdát nadbytečné, zavádět speciální ocenění majetku dlouhodobé spotřeby čistě pro účely daní z příjmů. Proč jednoduše nevyužít osvědčené a známé účetní ocenění pořizovací cenou, vlastními náklady, případně reprodukční pořizovací cenou? Důvodem je reálná obava zneužití příliš liberálních pravidel účetního oceňování, která vždy neodpovídají spravedlnosti v daňovém pojetí. Největší rozdíly provází nepeněžité vklady, zatímco účetně se oceňují obvykle aktuální znaleckou hodnotou, tak pro daňové účely je stěžejní zabránit duplicitnímu uplatnění výdajů a odpisovat pouze reálně vynaložené výdaje.
Vydáno: 29. 08. 2023
Dobrý den, podnikatel FO, který vede daňovou evidenci, zakoupil rybník. Plocha rybníku se neodepisuje, odepisuje se pouze stavební část - v tomto případě hráz. Součástí kupní smlouvy je i koryto vodního toku, které je vybudované uměle a je vydlážděno kamenem. Jako druh pozemku je v katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o vodní plochu. Bude se koryto vodního toku odepisovat - pokud ano, v jaké odpisové skupině, nebo se jedná o stejný případ jako rybník, který se neodepisuje? Pokud se jedná o stavbu, ta se vždy zařazuje do dlouhodobého majetku bez ohledu na výši vstupní ceny?
Vydáno: 14. 07. 2023