Pořizovací cena

Společnost s r.o., plátce DPH, zakoupila v 03/2023 nový automobil, je prvním vlastníkem automobilu, uplatnila si DPH v plné výši (automobil je používán výhradně pro ekonomickou činnost), registrace vozu byla v 04/2023 a) může společnost v roce 2023 uplatnit mimořádné daňové odpisy odpis.skupina 2 , začátek odepisování 05/2023 ? b) pořizovací cena na faktuře je 671 561,97 Kč, jak částku zaokrouhlit pro odepisování-směrem nahoru 671 562 Kč?
Vydáno: 25. 09. 2023
Developerská společnost (zároveň pronajímatel) pořídila v průběhu nové výstavby nové memovitosti určené k budoucímu pronájmu: 1. závěsné poličky do sprch (PC 2.000 Kč) v rámci společných prostor: účtovat 042 jako součást pořízení stavby nebo můžeme to posuzovat jako samostatnou movitou věc případně to dát rovnou do spotřeby? 2. nové polepy označující sídlo firmy (nájemníka, zákazníka) na fasádě, orientační tabulky pro označení vstupních dveří do kanceláří nových nájemníků: součástí pořízení nové budovy či sam.movitá věc či dát rovnou do spotřeby?
Vydáno: 01. 09. 2023
Zaměstnanec řeže roli na menší podložky. Čas strávený řezáním podložek je fakturován zákazníkům. Jedná se o službu, která má být účtována na účet 602, nebo je možné fakturu souhrnně účtovat jako 604 (částka za řezání je menší než hodnota zboží), a mohlo by se tedy jednat o doprovodnou službu k hlavnímu plnění = dodání zboží? Firma účtuje zásoby způsobem B. Řezáním nedochází ke vzniku nového zboží. Je nutné částku odpovídající nákladům firmy promítnout do skladu?
Vydáno: 29. 08. 2023
Firma nakoupí 3 ks PC v hodnotě 60 000 Kč/1 ks a jeden PC v hodnotě 78 0000 Kč/1 ks. Zároveň nakoupí do každého PC elektronickou licenci Microsoft Office, která je samostatnou položkou faktury. Cena za Office je 4 000 Kč/1 ks. Je cena za Office součástí pořizovací ceny počítače, a tedy PC za 78 000 Kč překročí hodnotu pro dlouhodobý hmotný majetek a daňové odpisování?
Vydáno: 28. 08. 2023
Nadační fond zabývající se zdravotní osvětou nechá vyrobit figurky, které rozdává mezi zdravotnická zařízení. Těmto zařízením jsou figurky předány na základě darovací smlouvy, kde je uveden počet a pořizovací cena. Pořizovací cena se skládá z nákladu za pořízení figurek a z ceny za dopravu do skladu. Cenu dopravy ze skladu účtuji na účet 518. Je to tak správně nebo by mělo být účtováno do pořizovací ceny figurky a o tuto hodnotu by měla být povýšena cena daru? Pokud by doprava byla od výrobce přímo do zdravotnických zařízení, byla by součástí pořizovací ceny.
Vydáno: 11. 08. 2023
Dodavatel nabízí v případě dřívějšího zaplacení skonto. Účetně se projeví toto skonto snížením účtu 504. Sklad zboží evidujeme způsobem B. Má se částka, o kterou zaplatíme našemu dodavateli méně, zohlednit také ve snížení nákupní ceny ve skladu na příjemce, příp. přes dodatečné související náklady? Nebo se částka za skonto ve skladu nezohlední?
Vydáno: 02. 08. 2023
Firma poskytující stavební práce koupí beton na zakázku. Na faktuře je uvedeno Beton, vykládka, nakládka, přistavení čerpadla, výkon čerpadla, použití rozjezdové chemikálie. Je správné účtovat celé plnění na 501? Podle mě jsou vykládka, nakládka a ostatní činnosti vedlejší služby související s pořízením základního materiálu na zakázku.
Vydáno: 13. 07. 2023
Firma, s. r. o. koupila byt vč. podílu na pozemku. V kupní smlouvě není rozdělena cena bytu a cena pozemku. Firma podléhá auditu, je třeba kupní cenu rozdělit na byt a pozemek. Jak máme správně postupovat pro stanovení cen z pohledu odpisů?
Vydáno: 19. 06. 2023
Obdrželi jsme fakturu od čínského dodavatele na dodávku zboží ve výši 24.600 $ (kurz, který používáme pro tento den je 21,982). Tato faktura byla zcela zaplacena zálohově, byly zaplaceny dvě zálohy, a to dne 20.3 záloha ve výši 7000 $ ( kurz 22,380) a dne 30. 5. záloha ve výši 17600 $ (kurz 22,076). Zboží dojde až někdy koncem června, popř. na počátku července. Zaúčtovali jsme platbu záloh MD 151/D 221 v kurzech , v jakých byly proplaceny. V jakém kurzu máme nyní, až zboží dojde, toto přijmout na sklad?
Vydáno: 12. 06. 2023
Necháváme si vypracovat příkladovou studii na výrobní technologii a dopad na životní prostředí. Cena této studie je téměř 400 000 Kč. Výrobní technologie, kterou budeme pořizovat, nemusí být totožná s popisovanou ve studii. Zajímá mě zaúčtování příkladové studie.
Vydáno: 19. 05. 2023
Nezisková organizace (z. s.) získala v roce 2022 v dědictví nemovitosti - budovu a související pozemky. Nemovitost zůstavitel odkázal s podmínkou, že bude využita pro hlavní činnosti, případně prodána a peníze budou požity v hlavní činnosti. V roce 2023 plánujeme nemovitosti prodat. Za jakou cenu nemovitosti budeme evidovat v účetnictví a jakou cenu je možné použít jako daňový výdaj při prodeji těchto nemovitostí? K dispozici máme od notáře znalecký posudek, kde je uvedena jak vyhlášková cena, tak cena obvyklá (tržní). 
Vydáno: 02. 05. 2023
Tuzemská společnost plátce DPH si objednala v Číně laser na tisk – tzn. majetek , faktura jim přišla s čínskou adresou a s holandským DIČ + vyčíslená holandská DPH. Faktura byla uhrazena předem zálohou a už to nechtějí to řešit – mohou do pořizovací ceny pro účely odpisování přičíst holandskou daň nebo holandské DPH je nedaňovým nákladem ?
Vydáno: 06. 04. 2023
Naše s.r.o. se rozhodla v r. 2022 zahrnout do pořizovací ceny nových dlouhodobých hmotných majetků úroky z úvěrů (popsáno ve vnitřní směrnici). Nastaly tyto situace: V 5/2022 jsme zařadili majetek do používání, ale úroky k tomuto majetku byly doúčtovány např. až v 11/2022 přes transakci změna ceny. nebo v 7/2022 jsme zařadili majetek do používání a úroky jsme zaúčtovali až v roce 2023 opět přes změnu ceny. Je tento postup správný? Prosím o odkaz na legislativu.
Vydáno: 15. 03. 2023
OSVČ, plátce DPH, nakoupil v lednu osobní automobil v Německu ve zvláštním režimu, a nemá tak nárok na odpočet. Cena automobilu 300 000 Kč, faktura za přepravu automobilu 15 000 Kč. Dále v lednu před registrací a před technickou prohlídkou pořídil náhradní díly na opravu automobilu, kterou provedl svépomocí, ve výši 7 000 Kč. Za technickou prohlídku a emise zaplatil 2 100 Kč. Dne 3. 2. došlo k registraci vozidla a k zařazení do užívání. Co vše se zahrne do pořizovací ceny majetku pro účely odpisování?
Vydáno: 15. 03. 2023
Koupili jsme virtuální brýle, jejichž pořizovací cena nedosahuje hodnoty pro zařazení do dlouhodobého majetku. Spolu s brýlemi bylo pořízeno i roční předplatné licence, bez níž brýle nejsou funkční, následné prodloužení licence již ale není podmínkou pro jejich funkčnost. S licencí částka pořízení dosahuje hodnoty pro zařazení do dlouhodobého majetku. Lze takto postupovat a licenci považovat za součást brýlí? 
Vydáno: 24. 02. 2023
Společnost se zabývá prodejem náhradních dílů. Účtuje způsobem "B". Dále poskytuje v menší míře opravy pracovních strojů z části pomocí svého subdodavatele a z části prostřednictvím svých zaměstnanců. Na tyto opravy použije již nakoupené zboží (předem nevíme, které zboží bude prodáno a které se stane materiálem sloužícím k provedení opravy). Můžeme službu včetně použitého materiálu odběrateli účtovat na účet 602xx, s tím, že materiál použitý k opravě přeúčtujeme interním dokladem z účtu 504xx na 501xx a tuto operaci provedeme souhrnně jednou za měsíc? Nebo je potřeba účtovat na vydané faktuře službu zvlášť a materiál zvlášť? 
Vydáno: 31. 01. 2023
S. r. o. v roce 2022 nakoupila investiční zlato a stříbro a zaúčtovala na účet 069. Jak postupovoat při inventarizaci majetku k 31. 12 2022 - je třeba toto ke každém konci roku přeceňovat dle aktuální ceny zlata a stříbra, nebo bude hodnota po celou dobu stejná?
Vydáno: 27. 01. 2023
Jak je to se zahrnutím nákladu, který souvisí s investiční akcí – pořízením nehmotného majetku (webových stránek společnosti) do ceny pořizovaného majetku? Před odsouhlasením nabídky probíhala s dodavatelskou společností konzultace, kampaň, poradenství, workshop, náklad cca 60 000 Kč, který souvisí s pořizovaným majetkem.
Vydáno: 29. 12. 2022
  • Článek
Již vícekrát se Nejvyšší správní soud zabýval problematikou § 10 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Vždy došel k tomu, že při aplikaci tohoto ustanovení je třeba v prvé řadě zkoumat, zda při uskutečněném příjmu dochází taktéž ke zvýšení majetku daňového subjektu a jestli se jedná o příjem skutečný, nikoliv pouze zdánlivý. V následujícím článku je shrnuto několik rozsudků s touto problematikou. V nedávné době pak Nejvyšší správní soud řešil tuto problematiku v rozsudku ze dne 14. 10. 2022, čj. 2 Afs 396/2020-34 .
Vydáno: 14. 12. 2022
Využili jsme možnost zahrnovat úroky z úvěru do pořizovací ceny majetku. Chce se však, aby daňovou vstupní cenu úroky neovlivňovaly tzn. bude nastavena pro daňové odpisy jiná vstupní cena (bez úroků) než pro účetní pořizovací cenu (s úroky). Lze takto rozdílně postupovat tzn. rozdílná pořizovací a vstupní cena u majetku?
Vydáno: 28. 11. 2022