Účtová skupina 11: Materiál

Vydáno: 10 minut čtení

Zásoby materiálu evidujeme na účtech účtové skupiny 11.

Nakupovaný materiál oceňujeme pořizovací cenou. Součástí vedlejších pořizovacích výdajů mohou být:

  • přeprava,
  • provize,
  • clo,
  • pojistné, a
  • vlastní náklady na zpracování materiálu.

Součástí pořizovací ceny naopak nejsou úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na pořízení materiálu.

Zásoby materiálu můžeme vést pomocí průběžného či periodického způsobu evidence zásob.

Syntetické účty

111 – Pořízení materiálu

112 – Materiál na skladě

119 – Materiál na cestě

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka rozvahy

Aktiva

Pasiva

111 – Pořízení materiálu

nesmí mít k rozvahovému dni konečný zůstatek

112 – Materiál na skladě

C.I.1.

 

119 – Materiál na cestě

C.I.1.

 

Základní účetní souvztažnosti

 

111 – Pořízení materiálu

Na tomto účtu alokujeme veškeré výdaje související s pořízením materiálu. V okamžiku přijetí materiálu na sklad účetní jednotky odúčtují tyto výdaje z účtu 111, a to na vrub účtu 112 Materiál na skladě.

Tento účet nesmí mít k rozvahovému dni jakýkoli zůstatek. Za předpokladu, že k rozvahovému dni účetní jednotka má k dispozici účetní doklad (fakturu), avšak materiál k rozvahovému dni nedorazil, potom musí z účtu 111 účetní jednotka odúčtovat fakturovanou částku a převést ji na účet 119 Materiál na cestě. V příštím účetním období v okamžiku přijetí materiálu je potom odúčtována z účtu 119 hodnota nakoupeného materiálu a materiál je převeden na sklad a zaúčtován na účet 112 Materiál na skladě.

Pakliže naopak k rozvahovému dni účetní jednotka materiálem disponuje, avšak neobdržela od dodavatele fakturu, je třeba odúčtovat z účtu 111 hodnotu zásoby materiálu (viz dodací list) a převést dluh na účet 389 Dohadné účty pasivní. V následujícím účetním období v okamžiku přijetí faktury je dluh vypořádán ve prospěch účtu 321 Závazky z obchodních vztahů.

V případě, že účetní jednotka používá periodický způsob evidence zásob materiálu, potom tento účet nepoužívá vůbec.

Operace

MD

D

Faktura přijatá za nakoupený materiál