Účtová skupina 34: Zúčtování daní a dotací

Vydáno: 9 minut čtení

Zúčtovacím vztahům vůči státu je věnována účtová skupina 34. V této skupině evidujeme následující položky:

  • závazky plynoucí ze zúčtování daně z příjmů právnických osob (včetně záloh na daň),
  • závazky plynoucí ze zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (včetně záloh na daň),
  • závazky plynoucí ze zúčtování daně z přidané hodnoty,
  • závazky plynoucí ze zúčtování ostatních daní a jiných poplatků.

Dále jsou v účtové skupině 34 evidovány přijaté dotace, a to jak dotace ze státního rozpočtu, tak dotace ostatní.

Syntetické účty

341 – Daň z příjmů

342 – Ostatní přímé daně

343 – Daň z přidané hodnoty

345 – Ostatní daně a poplatky

346 – Dotace ze státního rozpočtu

347 – Ostatní dotace

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka rozvahy

Aktiva

Pasiva

341 – Daň z příjmů

C.II.2.4.3.

C.II.8.5.

342 – Ostatní přímé daně

C.II.2.4.3.

C.II.8.5.

343 – Daň z přidané hodnoty

C.II.2.4.3.

C.II.8.5.

345 – Ostatní daně a poplatky

C.II.2.4.3.

C.II.8.5.

346 – Dotace ze státního rozpočtu

 

C.II.8.5.

347 – Ostatní dotace

 

C.II.8.5.

Základní účetní souvztažnosti

 

341 – Daň z příjmů

Na tomto účtu účetní jednotka eviduje veškeré dluhy plynoucí z titulu daně z příjmů právnických osob, a to včetně plateb záloh na daň z příjmů. Za předpokladu, že má účet k rozvahovému dni aktivní zůstatek, potom je vykázán v aktivech.