Účtová skupina 42

Vydáno: 6 minut čtení

Účtová skupina 42

Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

Definice a obecné principy

Na účtech účtové skupiny 42 účetní jednotky sledují

  • fondy vytvářené ze zisku obchodní korporace
  • kumulované výdělky (zisky/ztráty) minulých let.

Syntetické účty

421 – Fondy ze zisku

427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let

428 – Nerozdělený zisk minulých let

429 – Neuhrazená ztráta minulých let

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka rozvahy

Aktiva

Pasiva

421 – Fondy ze zisku

 

A.III.1., A.III.2.

427 – Jiný výsledek hospodaření minulých let

 

A.IV.2.

428 – Nerozdělený zisk minulých let