Účtová skupina 51: Služby

Vydáno: 6 minut čtení

V rámci účtové skupiny 51 účetní jednotky účtují zejména náklady na opravy a údržbu, cestovné, náklady na reprezentaci, nájemné a náklady na pořízení drobného nehmotného majetku.

Syntetické účty

511 – Opravy a udržování

512 – Cestovné

513 – Náklady na reprezentaci

518 – Ostatní služby

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu zisku a ztráty nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka výkazu

zisku a ztráty

 
 

511 – Opravy a udržování

A.3.

 

512 – Cestovné

A.3.

 

513 – Náklady na reprezentaci

A.3.

 

518 – Ostatní služby

A.3.

 

Základní účetní souvztažnosti

 

511 – Opravy a udržování

Na tomto účtu účetní jednotky evidují nákl