Účtová skupina 02: Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

Vydáno: 18 minut čtení

Dlouhodobým hmotným majetkem rozumíme stálé aktivum fyzické podstaty, které slouží v účetní jednotce déle než 1 rok a pro daňové účely je jeho vstupní cena obecně vyšší než 80 000 Kč. Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek zachycujeme na účtech účtové skupiny 02. Tento hmotný majetek se v průběhu své životnosti opotřebovává. Jeho opotřebení v peněžních jednotkách vyjadřují odpisy. Odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek je možné technicky zhodnocovat.

Mezi odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek řadíme zejména:

 • nemovité věci včetně práva stavby,
 • hmotné movité věci,
 • pěstitelské celky trvalých porostů,
 • dospělá zvířata a jejich skupiny, a
 • jiný dlouhodobý hmotný majetek, jako např. nerostná ložiska.

Pořizovaný majetek se stává dlouhodobým hmotným majetkem až v okamžiku jeho uvedení do stavu způsobilého k užívání, tzn. jedná se o dokončení pořizovaného majetku a splnění všech stanovených funkcí a povinností požadovaných právními předpisy pro jeho užívání.

Vedlejší pořizovací výdaje

S pořízením dlouhodobého hmotného majetku souvisejí následující vedlejší pořizovací výdaje:

 • přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku
  • odměny za poradenské služby,
  • odměny za zprostředkování,
  • správní poplatky,
  • platby za poskytnuté záruky,
  • platby za expertízy,
  • platby za patentové rešerše,
  • předprojektové přípravné práce
 • úroky z úvěru do doby zařazení majetku do užívání (účetní jednotka má právo volby, zda tyto úroky zařadí, či nikoliv do pořizovací ceny),
 • průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to včetně variantních řešení
 • clo,
 • doprava,
 • montáž,
 • umělecká díla, jež jsou součástí objektu (např. fresky na zdi),
 • licence, patenty a práva, jež byla využita při pořizování majetku,
 • zabezpečovací, konzervační a udržovací práce,
 • a další (viz § 47 odst. 1 Vyhlášky 500/2002 Sb.)
 • DPH v případě neplátce

Součástí vedlejších pořizovacích nákladů nejsou výdaje na:

 • opravy a údržbu,
 • kursové rozdíly,
 • smluvní pokuty a úroky z prodlení,
 • nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba,
 • náklady na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,
 • náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
 • náklady na biologickou rekultivaci,
 • náklady spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
 • daň z přidané hodnoty (je-li účetní jednotka plátcem DPH),
 • daň z nabytí nemovitých věcí.

Finanční leasing

Finančním leasingem rozumíme poskytnutí majetku za úplatu do užívání, pakliže je uživatel oprávněn či povinen v průběhu užívání nebo po jeho ukončení nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku.

Dlouhodobý hmotný majetek, jejž účetní jednotka pořídila formou finančního leasingu, není předmětem účtování na účtech účtové skupiny 02. Předmět finančního leasingu je vykazován v podrozvahové evidenci, leasingové splátky jsou pro účetní jednotku daňově účinným nákladem za současného splnění následujících podmínek stanovených ZDP:

 • doba nájmu činí minimálně 3 roky pro majetek zařazený v odpisové skupině 1; 4,5 roku pro majetek zařazený v odpisové skupině 2; 9,5 roku pro majetek zařazený v odpisové skupině 3 a pro ost