Účtová skupina 60: Tržby za vlastní výkony a zboží

Vydáno: 4 minuty čtení

Na účtech účtové skupiny 60 účetní jednotky sledují tržby za realizované služby, a dále tržby z prodeje výrobků a zboží.

Syntetické účty

601 – Tržby za vlastní výrobky

602 – Tržby z prodeje služeb

604 – Tržby za zboží

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu zisku a ztráty nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka výkazu

zisku a ztráty

 
 

601 – Tržby za vlastní výrobky

I.

 

602 – Tržby z prodeje služeb

I.

 

604 – Tržby za zboží

II.