Účtová skupina 04: Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Vydáno: 5 minut čtení

Na účtech účtové skupiny 04 účetní jednotky evidují cenu pořízení a další vedlejší výdaje s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku související, a to do doby jeho zařazení do majetku účetní jednotky.

Syntetické účty

041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Vazba na účetní výkazy

Ve výkazu rozvaha nalezneme informace o výši konečných zůstatků uvedených syntetických účtů v následujících položkách:

Účet

Položka rozvahy

Aktiva

Pasiva

041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

B.I.5.2.

 

042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

B.II.5.2

 

Základní účetní souvztažnosti

 

041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Na tomto účtu alokujem