Praktická informace pro dodavatele Liberty Ostrava, kteří mohou být nepříznivě ovlivněni aktuální situací této společnosti

Vydáno: 4 minuty čtení

Finanční správa sleduje v médiích informace o vývoji situace ohledně společnosti Liberty Ostrava, která je nejen velkým zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, ale i obchodním partnerem a často většinovým nebo jediným odběratelem služeb řady menších společností v regionu. Někteří dodavatelé a obchodní partneři této společnosti se již obrátili na finanční úřady s žádostmi o radu či pomoc v obavě z toho, že v důsledku druhotné platební neschopnosti nebudou schopní řádně a včas plnit své daňové povinnosti. Finanční správa proto předkládá následující praktickou informaci, jež shrnuje možnosti dodavatelů, které jim v tomto ohledu dávají daňové předpisy.

Níže tedy uvádíme stručný přehled, o jaké úlevy mohou dodavatelé požádat svůj finanční úřad a jaké informace budou finanční úřady potřebovat pro účely vydání rozhodnutí ohledně podaných žádostí. Generální finanční ředitelství bude v tomto ohledu zároveň instruovat všechna územní pracoviště finančních úřadů tak, aby byl zajištěn shodný metodický přístup k vyřizování žádostí žadatelů z řad dodavatelů Liberty Ostrava v kontextu dané situace a očekávané potřeby rychlého řešení.

 • Posečkání s úhradou daně či rozložení úhrady na splátky:
  • v žádosti popište význam a rozsah obchodní spolupráce s Liberty Ostrava spolu s aktuálním dopadem na další ekonomickou činnost a majetkovou situaci
  • snažte se jednotlivá tvrzení doložit příslušnými dokumenty, např. výčtem dodavatelsko-odběratelských vztahů s vyjádřením podílu Liberty Ostrava, bankovními výpisy, aktuální rozvahou, výkazem zisku a ztráty apod.
  • lze vyhovět splátkovému kalendáři nebo posečkání daně na dobu 3 - 6 měsíců podle stavu konkrétního případu
  • pro vytvoření žádosti o posečkání lze využít webovou aplikaci Finanční správy, další informace k posečkání jsou dostupné v informačním letáku
 • Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a tím zároveň prodloužení lhůty pro úhradu této daně:
  • důvodem žádosti o prodloužení lhůty bude vylíčení aktuální situace ve vztahu k Liberty Ostrava
  • standardní je prodloužení o 3 měsíce (případně až do konce října, pokud jsou součástí přiznání i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraniční)
  • žádost o prodloužení lhůty je třeba podat před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání (do 2. května, pokud podáte přiznání elektronicky)
 • Stanovení nižších záloh, popř. povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat:
  • v žádosti je třeba doložit významný útlum ekonomické činnosti a s tím související předpoklad nižší daňové povinnosti, a to např. s využitím účetních knih, evidencí či prognóz
  • o snížení záloh či povolení výjimky lze uvažovat v rozsahu, v jakém poklesla ekonomická výkonnost v návaznosti na Liberty Ostrava
  • žádost je možno vytvořit za pomoci webové aplikace Finanční správy
 • Prominutí příslušenství daně (úroku z prodlení či z posečkání a pokuty za opožděné tvrzení daně)
  • jestliže navzdory využití některého z uvedených nástrojů vznikne úrok z prodlení či pokuta za opožděné tvrzení daně, lze žádat o jejich prominutí; tento postup je možno uplatnit i v případě vzniku úroku z posečkání
  • za ospravedlnitelný důvod prodlení s plněním daňových povinností bude považována souvislost s tíživou situací společnosti Liberty Ostrava
  • žádost lze vytvořit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy
  • doplňující informace jsou dostupné na webu Finanční správy
 • Platba DPH z neuhrazených pohledávek
  • DPH musí být dodavatelem přiznána v daňovém přiznání ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to bez ohledu na úhradu pohledávky ze strany odběratele
  • v případě problémů s úhradou DPH lze využít posečkání s úhradou daně či rozložení úhrady na splátky
  • důležité je, že pokud se pohledávka následně stane nedobytnou, lze získat neuhrazenou DPH zpět formou opravy základu daně, a to v návaznosti na zvolený postup řešení situace u společnosti Liberty Ostrava.

Vaše žádosti adresujte na příslušný finanční úřad. Pokud se potřebujete ohledně své situace poradit, můžete využít následující telefonní linky:

 • Moravskoslezský kraj: 778 785 012
 • Olomoucký kraj: 585 541 241
 • Specializovaný finanční úřad: 220 364 740

Příloha: Praktická informace pro dodavatele Liberty Ostrava

Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2024